Mały ZUS w systemie wFirma.pl

Od lutego 2020 roku zmianie uległy warunki korzystania z ulgi mały ZUS. Zgodnie z nowymi przepisami z opłacania składek od dochodu mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy osiągnęli w poprzednim roku kalendarzowym przychód nieprzekraczający 120 tys. zł. Przedsiębiorcy mogą korzystać z ulgi mały ZUS plus przez okres 36 miesięcy w ciągu kolejnych 60 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. W trakcie obowiązywania ulgi przedsiębiorcy będą opłacać składki ZUS od podstawy ustalonej w oparciu o uzyskany dochód, przy czym składka na ubezpieczenie zdrowotne pozostanie niezmienna.

Zgłoszenie do ubezpieczeń w ZUS

Osoby, które korzystają z małego ZUS od stycznia 2020 roku nie muszą dokonywać przerejestrowania jeśli chcą skorzystać z tej ulgi na nowych zasadach od lutego. Powinni wyłącznie obliczyć nową podstawę składek!

Osoby, które są uprawnione do małego ZUS najwcześniej od 1 lutego 2020r. muszą w pierwszej kolejności dokonać wyrejestrowania z ubezpieczeń na deklaracji ZUS ZWUA poprzez START » ZUS » DEKLARACJE ZGŁOSZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ » ZUS ZWUA. Wyrejestrowania należy dokonać z dotychczasowym kodem tytułu ubezpieczenia.

 Mały ZUS - generowanie deklaracji ZUS ZWUA

Następnie należy dokonać zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZUA w zakładce START » ZUS » DEKLARACJE ZGŁOSZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ » ZUS ZUA. Zgłoszenia należy dokonać z kodem tytułu ubezpieczeń 05 90 lub 05 92 - jeśli przedsiębiorca ma przyznane prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy.

Mały ZUS - generowanie deklaracji ZUS ZUA

Deklaracje zgłoszeniowe ZUS ZWUA i ZUS ZUA należy przekazać do ZUS w ciągu 7 dni od daty wygaśnięcia obowiązku ubezpieczeniowego lub jego zmiany. Ważna jest kolejność przekazywanych zgłoszeń. W pierwszej kolejności należy przekazać deklarację ZUS ZWUA, a następnie ZUS ZUA. Można zrobić to za pomocą naszego systemu, o czym przeczytać można w opracowaniu: E-ZUS, czyli wysyłka deklaracji ZUS bezpośrednio z wFirma.pl

Mały ZUS plus - zmiana schematu opłacania składek

Po wygenerowaniu ostatniej deklaracji ZUS DRA z wykazaniem poprzednio obowiązującego  kodu tytułu ubezpieczenia , należy zmieniać schemat opłacania składek.

W tym celu należy przejść do zakładki USTAWIENIA » PODATKI » ZUS i wybrać schemat SKŁADKI OD DOCHODU, zmiany zapisać. 

Mały ZUS - zmiana schematu opłacania składek

Wybierając schemat “składki od dochodu” zostanie automatycznie zaznaczona składka na Fundusz Pracy. Jeśli podstawa składek ZUS będzie mniejsza niż minimalne wynagrodzenie (2600 zł w 2020 r.), wówczas przedsiębiorca jest zwolniony z opłacania tej składki i powinien odznaczyć Fundusz Pracy samodzielnie. 

Obliczenie podstawy składek od dochodu

Po wybraniu schematu “składki od dochodu” w zakładce USTAWIENIA » PODATKI » ZUS pojawi się dodatkowa zakładka PODSTAWA MAŁEGO ZUS. W celu wyliczenia podstawy składek należy przejść do tej zakładki i wybrać opcję DODAJ PODSTAWĘ.

Mały ZUS - dodawanie podstawy składek

W kolejnym kroku wyświetli się okno z danymi potrzebnymi do wyliczenia podstawy składek:

Mały ZUS - obliczenie podstawy składek

  • Podstawa składek w roku - należy wybrać rok, za który składki będą opłacane od ustalonej podstawy. 

  • Liczba dni działalności - w tym miejscu należy wpisać liczbę dni prowadzenia działalności gospodarczej w danym roku kalendarzowym. 

Jeśli w trakcie roku nastąpiło np. zawieszenie prowadzenia działalności zgłoszone w CEIDG, to liczbę dni należy wpisać samodzielnie, ponieważ w systemie nie wprowadza się informacji o zawieszeniu działalności.

  • Przychód - kwota przychodu podstawiana jest automatycznie na podstawie danych wprowadzonych w systemie. Jeśli jednak kwota jest inna, bądź jeżeli wcześniej nie prowadziliśmy rozliczeń w systemie wFirma.pl - można ją zmienić samodzielnie.

Składki od dochodu mogą opłacać tylko przedsiębiorcy, których przychód w roku poprzednim nie przekracza 120 tys. zł. 

Jeśli przedsiębiorca w roku poprzednim prowadził działalność tylko przez część roku, to limit 120 tys. zł jest proporcjonalnie zmniejszany.

  • Dochód - wysokość dochodu podstawiana jest automatycznie na podstawie danych wprowadzonych w systemie. Jeśli kwota faktycznego dochodu jest inna lub przez część roku rozliczenia był prowadzone poza systemem wFirma.pl wówczas wyliczoną wartość można zmienić. 

Do dochodu należy doliczyć samodzielnie składki społeczne, jeśli zostały one ujęte w kosztach (poprzez DW). Nie jest tam ujmowana również wartość remanentu - należy uwzględnić równeiż wartość remanentu, która nie jest zaczytywana automatycznie!

  • Miesiąc uzyskania prawa do opłacania składek od dochodu - należy wskazać miesiąc zgłoszenia do ZUS z kodem 05 90 lub 05 92. Korzystając z tego schematu w kolejnym roku jako miesiąc uzyskania prawa do opłacania składek od dochodu należy podać styczeń.

Po uzupełnieniu powyższych rubryk w ostatnim wierszu automatycznie zostanie podana kwota podstawy składek ZUS na dany rok.

Podstawa składek od dochodu nie może być wyższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (3136,20 zł w 2020 roku) ani niższa niż 30 % minimalnego wynagrodzenia (780 zł w 2020 roku).

Przykład 1.

Pan Adam rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej 5 lutego 2019 roku. W roku 2019 było 365 dni, jednak Pan Adam prowadził działalność przez 330 dni. Limit przychodu Pana Adama za 2019 rok wynosi: 120 000 zł : 365 dni x 330 dni = 108 493,15 zł

Deklaracje rozliczeniowe

Po zmianie schematu składek należy wygenerować deklarację rozliczeniową ZUS DRA poprzez START » ZUS » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE » DODAJ. W wygenerowanej deklaracji zostanie wykazany nowy kod tytułu ubezpieczenia oraz podstawa, od której zostaną naliczone składki.

Ponadto w pierwszej deklaracji ZUS DRA po zgłoszeniu do składek od dochodu, w systemie zostanie wygenerowana deklaracja DRA cz. II lub RCA cz.II (jeśli przedsiębiorca zatrudnia pracowników). W dodatkowej części zostanie wykazany przychód przedsiębiorcy z roku poprzedniego oraz indywidualna podstawa składek ZUS.

Dodatkowy raport ZUS DRA cz. II lub RCA cz.II generowany jest tylko podczas pierwszej deklaracji z wykazaniem składek od dochodu. W kolejnych miesiąca raporty te nie będą generowane