0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Mały ZUS w systemie wFirma.pl

Wielkość tekstu:

Z ulgi mały ZUS mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy osiągnęli w poprzednim roku kalendarzowym przychód nieprzekraczający 120 tys. zł. Osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą opłacać obniżone składki przez okres 36 miesięcy w ciągu kolejnych 60 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. W trakcie obowiązywania ulgi przedsiębiorcy będą ustalać wysokość składek społecznych od podstawy ustalonej w oparciu o uzyskany dochód, przy czym składka na ubezpieczenie zdrowotne pozostanie niezmienna. Więcej na temat małego ZUSu plus: Mały ZUS ile wynosi w 2022 roku i jak z niego skorzystać?

Instrukcja video - Mały ZUS plus - kto może skorzystać?

Zgłoszenie do ubezpieczeń w ZUS

W przypadku, gdy w 2022 roku przedsiębiorca korzystał z ulgi mały ZUS i był zgłoszony z kodem 05 90 lub 05 92, a w 2023 roku ją kontynuuje, wówczas nie musi dokonywać ponownego zgłoszenia.

Natomiast osoby, które rozpoczynają korzystanie z małego ZUS w 2022 roku muszą dokonywać przerejestrowania.

Osoby, które są uprawnione do małego ZUS w 2023 roku muszą w pierwszej kolejności dokonać wyrejestrowania z ubezpieczeń na deklaracji ZUS ZWUA poprzez START » ZUS » DEKLARACJE ZGŁOSZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ » ZUS ZWUA. Wyrejestrowania należy dokonać z dotychczasowym kodem tytułu ubezpieczenia.

Mały ZUS - generowanie wyrejestrowania z ZUS

Do małego ZUS należy przystąpić co do zasady od 1 stycznia danego roku kalendarzowego. W trakcie roku do tej ulgi mogą zgłosić się wyłącznie osoby, które zakończyły 2-letni okres preferencji lub dokonały odwieszenia działalności.

Następnie należy dokonać zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZUA w zakładce START » ZUS » DEKLARACJE ZGŁOSZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ » ZUS ZUA. Zgłoszenia należy dokonać z kodem tytułu ubezpieczeń 05 90 lub 05 92 - jeśli przedsiębiorca ma przyznane prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy.

Mały ZUS - jak dodać ZUA?

Deklaracje zgłoszeniowe ZUS ZWUA i ZUS ZUA należy przekazać do ZUS w ciągu 7 dni od daty wygaśnięcia obowiązku ubezpieczeniowego lub jego zmiany.

Zgodnie z ustawą o SUS przedsiębiorcy przystępujący do ulgi w styczniu, zgłoszenie mogą przesłać do końca miesiąca. Jednakże w związku z dynamicznie zmieniającymi się przepisami, warto jest zachować termin 7 dni.

Ważna jest kolejność przekazywanych zgłoszeń. W pierwszej kolejności należy przekazać deklarację ZUS ZWUA, a następnie ZUS ZUA. W wfirma.pl można sporządzić zestaw deklaracji, w którym oznacza się kolejność deklaracji. W tym celu trzeba zaznaczyć obie deklaracje a następnie z paska opcji wybrać WYŚLIJ DO ZUS i kliknąć WYŚLIJ ZESTAW DO ZUS. W konsekwencji otworzy się okno, w którym za pomocą przeciągnięcia będzie możliwe dokonanie zmiany kolejności deklaracji w zestawie. Z poziomu tego okna należy zdefiniować nazwę zestawu.

Jeżeli przedsiębiorca w dniu 1 stycznia jest np. zatrudniony na etacie, a przewiduje, że w trakcie roku zakończy z pracodawcą umowę o pracę, wówczas może dokonać zgłoszenia do małego ZUS od 1 stycznia na deklaracji ZUS ZZA z kodem 05 90 lub 05 92. Jeśli tego nie dokona, to będzie mógł przystąpić do tej ulgi dopiero w kolejnym roku.

Mały ZUS Plus- zmiana schematu opłacania składek

Po wygenerowaniu ostatniej deklaracji ZUS DRA z wykazaniem poprzednio obowiązującego  kodu tytułu ubezpieczenia , należy zmieniać schemat opłacania składek.

W tym celu należy przejść do zakładki USTAWIENIA » PODATKI » ZUS » OGÓLNE i wybrać schemat MAŁY ZUS PLUS, zmiany zapisać. Osoby które mogą opłacać wyłącznie składkę zdrowotną i które zgłaszają się do Małego ZUSU plus wybierają TYLKO ZDROWOTNE - MAŁY ZUS PLUS.

Mały ZUS - schemat w ustawieniach

Wybierając schemat “Mały ZUS Plus” zostanie automatycznie zaznaczona składka na Fundusz Pracy. Jeśli podstawa składek ZUS będzie mniejsza niż minimalne wynagrodzenie (3490 zł od stycznia do czerwca 2023r., a 3600zł do lipca do grudnia 2023r.), wówczas przedsiębiorca jest zwolniony z opłacania tej składki i powinien odznaczyć Fundusz Pracy samodzielnie. 

Obliczenie podstawy składek dla ulgi mały ZUS plus

Po wybraniu schematu mały ZUS plus w zakładce USTAWIENIA » PODATKI » ZUS pojawi się dodatkowa zakładka PODSTAWA MAŁEGO ZUS. W celu wyliczenia podstawy składek należy przejść do tej zakładki i wybrać opcję DODAJ PODSTAWĘ.

Osoby które kontynuują korzystanie z z ulgi mały ZUS w nowym roku powinny dodać podstawę na kolejny rok. Podstawa na każdy rok będzie inna, bowiem zmieniają się wskaźniki do jej ustalania! Dlatego deklaracje DRA z wyliczoną nową podstawą należy przekazać do ZUS.

 

Mały ZUS - dodawanie podstawy składek

W kolejnym kroku wyświetli się okno z danymi potrzebnymi do wyliczenia podstawy składek:

Mały ZUS - obliczenie podstawy składek od dochodu

  • Podstawa składek w roku - należy wybrać rok, za który składki będą opłacane od ustalonej podstawy. 
  • Liczba dni działalności - w tym miejscu należy wpisać liczbę dni prowadzenia działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym. 

Jeśli w trakcie roku nastąpiło np. zawieszenie prowadzenia działalności zgłoszone w CEIDG, to liczbę dni należy wpisać samodzielnie, ponieważ w systemie nie wprowadza się informacji o zawieszeniu działalności.

  • Przychód - kwota przychodu za poprzedni rok kalendarzowy podstawiana jest automatycznie na podstawie danych wprowadzonych w systemie. Jeśli jednak kwota jest inna, bądź jeżeli wcześniej nie prowadziliśmy rozliczeń w systemie wFirma.pl - można ją zmienić samodzielnie.

Mały ZUS mogą wybrać tylko przedsiębiorcy, których przychód w roku poprzednim nie przekracza 120 tys. zł. Jeśli przedsiębiorca w roku poprzednim prowadził działalność tylko przez część roku, to limit 120 tys. zł jest proporcjonalnie zmniejszany.

  • Dochód - wysokość dochodu za poprzedni rok kalendarzowy podstawiana jest automatycznie na podstawie danych wprowadzonych w systemie. Jeśli kwota faktycznego dochodu jest inna lub przez część roku rozliczenia był prowadzone poza systemem wFirma.pl wówczas wyliczoną wartość można zmienić. W przypadku osób korzystających z ryczałtu ewidencjonowanego dochodem będzie przychód przemnożony przez współczynnik 0,5 (co wynika wprost z przepisów).

Do dochodu należy doliczyć samodzielnie składki społeczne, jeśli zostały one ujęte w kosztach (poprzez DW). Nie jest tam ujmowana również wartość różnicy remanentowej (różnica pomiędzy wartością remanentu początkowego i końcowego), dlatego należy uwzględnić tę wartość samodzielnie!

Składki społeczne za właściciela firmy oraz osoby współpracującej mogą być albo odliczanie na od dochodu albo księgowane jako koszt w KPIR. Aby sprawdzić czy składki w 2022 były księgowane jako koszt należy w EWIDENCJE » KPIR w oknie wyszukiwania wpisać "społeczne" i w filtrach dat wybrać rok 2022 r., pole miesiąca pozostawić puste. Gdy rozliczano deklarację DRA w systemie to gdy pojawią się wpisy dotyczące składek społecznych (w opisie powinno widnieć składki przedsiębiorcy opłacane za siebie i składki za osobę współpracującą), to ich wartość należy dodać do dochodu jaki podpowiada się podczas ustalania podstawy małego ZUS.

Gdy takich dowodów nie ma w tym miejscu, wówczas zapewne składki były ujmowane przy wyliczaniu podatku, co można zweryfikować w wyliczeniu zaliczki za grudzień - START » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY » SZCZEGÓŁY WYLICZENIA » DRUKUJ ZESTAWIENIE - jeśli tam pojawia się suma odliczonych składek, to znaczy że składki społeczne były ujęte podczas wyliczania odliczane od dochodu (nie dolicza się ich do dochodu jaki podpowiada się podczas ustalania podstawy małego ZUS).

Po uzupełnieniu powyższych rubryk w ostatnim wierszu automatycznie zostanie podana kwota podstawy składek ZUS na dany rok.

Podstawa składek od dochodu nie może być wyższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (4161,00 zł w 2023 roku) ani niższa niż 30 % minimalnego wynagrodzenia (1047 zł od stycznia do czerwca 2023 roku).

Przykład 1.

W roku 2022 było 365 dni, jednak Pan Adam prowadził działalność przez 330 dni. Limit przychodu pana Adama za 2022 rok wynosi: 120 000 zł : 365 dni x 330 dni = 108 493,15 zł

  • Miesiąc uzyskania prawa do opłacania składek od dochodu - należy wskazać miesiąc zgłoszenia do ZUS z kodem 05 90 lub 05 92 w roku, w którym przystąpiło się po raz pierwszy do małego ZUS. Korzystając z tego schematu w kolejnym roku jako miesiąc uzyskania prawa do opłacania składek od dochodu należy podać styczeń jeśli działalność prowadzona jest w styczniu.

Przykład 2.

Pan Mariusz zakończył 2 letnią preferencję w październiku 2022 roku. Od listopada zgłosił się do małego ZUS.W związku z tym przy wyliczaniu podstawy za 2022 rok jako miesiąc uzyskania prawa do małego ZUS wybrać powinien listopad. Przy kontynuacji ulgi w roku 2023 i wyliczaniu podstawy właśnie za ten rok powinien wybrać styczeń, bo do DRA za styczeń powinien załączyć raport RCA cz. II lub DRA cz. II z wykazaniem parametrów na podstawie których jest ustalona podstawa.

Miesiąc uzyskania prawa do opłacania składek od dochodu jest ważne zw względu na fakt, że w tym miesiącu prócz deklaracji za przedsiębiorcę pojawi się dodatkowo DRA cz. II lub RCA cz. II, które trzeba przekazać do ZUS jednorazowo, aby wskazać parametry przyjęte do obliczenia podstawy!

  • Forma opodatkowania - należy wskazać formę opodatkowania jaką wybrano w poprzednim roku kalendarzowym. Dzięki temu uzupełnione zostaną odpowiednie pola dotyczące przychodu i dochodu na DRA cz. II lub RCA cz. II.

Mały ZUS a deklaracje rozliczeniowe

Po zmianie schematu składek należy wygenerować deklarację rozliczeniową ZUS DRA poprzez START » ZUS » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ. W wygenerowanej deklaracji zostanie wykazany nowy kod tytułu ubezpieczenia oraz podstawa, od której zostaną naliczone składki.

Mały ZUS - dodawanie DRA

Ponadto w pierwszej deklaracji ZUS DRA po zgłoszeniu do małego ZUS, w systemie zostanie wygenerowana deklaracja DRA cz. II lub RCA cz.II (jeśli przedsiębiorca zatrudnia pracowników). W dodatkowej części zostanie wykazany przychód i dochód przedsiębiorcy z roku poprzedniego oraz indywidualna podstawa składek ZUS.

Dodatkowy raport ZUS DRA cz. II lub RCA cz.II generowany jest tylko podczas pierwszej deklaracji z wykazaniem składek od dochodu. W kolejnych miesiącach raporty te nie będą generowane. Nieprzekazanie tych dokumentów w terminie może powodować utratę prawa do korzystania z ulgi w miesiącach za który nie został złożony ten raport!
Deklarację z wykazaniem parametrów od jakich naliczane są składki wraz z raportami należy przekazać do ZUS maksymalnie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiły zmiany.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów