Plan kont - gdzie się znajduje i jakie posiada funkcje?

Plan kont w pełnej księgowości jest obowiązkowym elementem, który należy określić i prowadzić w przypadku prowadzenia pełnej księgowości. W systemie funkcjonalność planu kont dostępna jest w jednej zakładce, gdzie można operować na planach kont zdefiniowanych dla różnych lat obrotowych.

Plan kont - gdzie można dokonać jego zdefiniowania?

Aby móc pracować na planie kont, konieczne jest dodanie roku obrotowego w zakładce USTAWIENIA » PODATKI » OKRESY KSIĘGOWE I ROK OBROTOWY, gdzie w oknie które się pojawi należy przejść do podzakładki ROK OBROTOWY.

plan kont

Następnie należy skorzystać z opcji DODAJ, gdzie w kolejnym oknie należy uzupełnić dane dotyczące roku obrotowego i dokonać definicji planu kont.

plan kont

Są trzy opcje możliwe do wyboru:

 1. "skopiuj plan kont z poprzedniego roku obrotowego" - wybranie tej opcji spowoduje utworzenie planu kont na podstawie ostatniego roku obrotowego wraz z przypisanymi schematami księgowymi. Opcja dostępna tylko gdy w systemie jest już dodany rok obrotowy i tworzymy kolejny.

 2. "utwórz własny plan kont" - po wybraniu tej opcji można zaimportować lub utworzyć własny plan kont. Wybranie tej opcji nie spowoduje utworzenia ani przeniesienia schematów księgowych - użytkownik tworzy je sam.

 3. "zastosuj wzorcowy plan kont" - wybranie tej opcji spowoduje utworzenie wzorcowego planu kont oraz wzorcowych schematów księgowych [zalecane rozwiązanie].

To jakie konta pojawią się w planie kont przy zastosowaniu wzorcowego planu kont zależy od tego jaki rodzaj firmy (produkcyjna, usługowa, handlowa - można wybrać kilka opcji) został wskazany na poziomie dodawania roku obrotowego.

Po dokonaniu wyboru, należy dodać rok obrotowy i kliknąć ZAPISZ dzięki czemu zostanie utworzony rok obrotowy. Następnie należy przejść do podzakładki USTAWIENIA » PODATKI » PLAN KONT I SCHEMATY KSIĘGOWE. W zakładce tej znajdują się domyślne utworzone przez system zespoły, których nazwy stanowią odwzorowanie tych zawartych we wzorcowym planie kont. Możliwe jest działanie na utworzonych przez system folderach i dodawanie własnych za pomocą opcji DODAJ KONTO » DODAJ ZESPÓŁ.

plan kont

Możliwe jest też ich usuwanie poprzez oznaczenie zespołu i skorzystanie z opcji MODYFIKUJ » USUŃ

Niezależnie od tego, czy wybrany został własny plan kont czy wzorcowy plan kont zespoły, które pokazują się w planie kont są domyślne i automatycznie ustawione przez system na podstawie wzorcowego planu kont.

W każdym zespole możliwe jest również posegregowane kont za pomocą folderów. W przypadku wzorcowego planu kont foldery są utworzone przez system. Natomiast w przypadku własnego planu kont foldery należy dodać samodzielnie - wedle własnych potrzeb. Aby je dodać należy wejść w dany zespół poprzez kliknięcie na jego nazwę i wówczas możliwe będzie skorzystanie z opcji DODAJ KONTO » DODAJ FOLDER

plan kont

Możliwe jest też ich usuwanie poprzez oznaczenie folderu i skorzystanie z opcji MODYFIKUJ » USUŃ.

Nie należy usuwać zespołu bądź folderów, które zawierają użyte już w dekretacji konta księgowe.

Plan kont - jak dodać konto syntetyczne?

W planie kont, niezależnie od wybranej opcji definicji planu kont, możliwe jest dodanie konta syntetycznego w zakładce: USTAWIENIA » PODATKI » PLAN KONT I SCHEMATY KSIĘGOWE na poziomie:

 • pierwszym - czyli zespołów kont,

 • drugim - czyli po wejściu w zespół kont,

 • trzecim - czyli po wejściu w folder.

w  tym celu należy wejść na odpowiedni poziom i skorzystać z opcji DODAJ KONTO. W oknie które się pojawi uzupełnić należy:

 • Katalog nadrzędny - katalog, w którym zapisze się dodawane konto. W polu tym pojawia się już wskazany katalog zgodnie z poziomem, w którym dodawane jest konto,

 • Nazwa - jak ma nazywać się dane konto,

 • Kod - numer konta. Uwaga! Z tego poziomu nie dodaje się kont analitycznych.

 • Typ:

  • bilansowe,

  • rozliczeniowe,

  • wynikowe,

  • pozabilansowe.

plan kont

Plan kont - jak dodać konto analityczne?

Aby dodać do danego konta konto analityczne należy kliknąć na nazwę konta syntetycznego i w oknie które się pojawi w podzakładce ANALITYKA należy skorzystać z opcji DODAJ KONTO. Analitykę można dodać wyłącznie do konta zwykłego (nie kartotekowego).

Szczegółowe omówienie funkcjonowania kont kartotekowych znajduje się w akapicie: Jak dodać stosować konta, które powinny korzystać z katalogów?

 Wówczas w oknie które się pojawi uzupełnić należy:

 • Katalog nadrzędny - katalog, w którym zapisze się dodawane konto. W polu tym pojawia się już wskazany katalog zgodnie z poziomem, w którym dodawane jest konto,

 • Nazwa - jak ma nazywać się dane konto,

 • Kod - numer dla konta analitycznego,numer konta syntetycznego sam się podpowie przez system. Kodu numeru syntetycznego nie należy usunąć.

 • Typ:

  • bilansowe,

  • rozliczeniowe,

  • wynikowe,

  • pozabilansowe.

plan kont

Jak wydrukować plan kont?

Plan kont można wydrukować z każdego poziomu w zakładce USTAWIENIA » PODATKI » PLAN KONT I SCHEMATY KSIĘGOWE za pomocą opcji DRUKUJ » DRUKUJ

plan kont

Możliwe jest również zapisanie planu kont w dokumentach dzięki opcji DRUKUJ » ZAPISZ W DOKUMENTACH. Wówczas wygenerowany plan kont zostanie zapisany w zakładce CRM » DOKUMENTY.

plan kont

Dodatkowo przed pobraniem w formie PDF planu kont możliwy jest jego podgląd za pomocą opcji DRUKUJ » PODGLĄD WYDRUKU.

plan kont

Jak dodać stosować konta, które powinny korzystać z katalogów?

W systemie w planie kont aby prawidłowo działać na kontach, które powinny mieć wskazane kartoteki konieczne jest ich przypisanie. W przypadku korzystania ze wzorcowego planu kont dla kont:

 • 200 “Rozrachunki z odbiorcami” - stosowana jest kartoteka [Kontrahenci]

 • 201 “Rozrachunki z dostawcami” - stosowana jest kartoteka [Kontrahenci]

 • 231 “Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń” - stosowana jest kartoteka [Pracownicy]

 • 234 “Inne rozrachunki z pracownikami’  - stosowana jest kartoteka [Pracownicy]

 • 101 “Kasa krajowych środków pieniężnych” - stosowana jest kartoteka [Kasa]

 • 131 “Rachunek bieżący” - stosowana jest kartoteka [Konto Bankowe]

 • od 010 do 014 - stosowana jest kartoteka [Środek trwały i WNiP]

Korzystanie z kartotek jest niezwykle istotne ponieważ dodawanie wpisów w kartotekach powoduje pojawienie się analityki w koncie syntetycznym dla którego przypisana jest dana kartoteka.

W przypadku gdy użytkownik skorzystał z opcji "utwórz własny plan kont" konieczne jest samodzielne przypisanie kartotek do danych kont. Następuje to w taki sposób, że dodajemy konto syntetyczne i wprowadzając jego numer po myślniku dodajemy kartotekę np. 210-[kontrahenci].

Aby dodać zapisy w danych kartotekach odbywają się poprzez:

 • [kontrahenci] - CRM » KONTRAHENCI » DODAJ KONTRAHENTA. Kluczowe jest wskazanie czy dodawany kontrahent jest odbiorcą czy nabywcą. W toku dodawania dokumentów księgowych - sprzedaż/zakup - system odróżnia dodawanego kontrahenta i samodzielnie go przypisuje do danego katalogu,

 • [Środek trwały i WNiP] - EWIDENCJI » ŚRODKI TRWAŁE » DODAJ ŚRODEK TRWAŁY. System będzie wiedział czy dodawany jest środek trwały czy WNIP za pomocą opcji wyboru przy dodawaniu zapisu.

 • [Konto Bankowe] - USTAWIENIA » DANE PODSTAWOWE » DANE IDENTYFIKACYJNE » RACHUNKI BANKOWE » DODAJ RACHUNEK.

 • [Kasa] - USTAWIENIA » INNE » KASA (WŁĄCZ MODUŁ KASOWY) » DODAJ KASĘ.

Import planu kont

W przypadku gdy wybrana została definicja planu kont "utwórz własny plan kont" w planie kont pojawi się opcja IMPORTUJ Z PLIKU, gdzie możliwe będzie zaimportowanie własnego planu za pomocą pliku CSV. 

plan kont

Plik CSV można przygotować w Excelu lub Libre Office Calc. Arkusz musi zawierać kolumny w kolejności podanej poniżej bez wiersza zawierającego nazwy kolumn. Dodanie jakiejkolwiek innej (np lp.) uniemożliwi poprawny import. Przy zapisywaniu arkusza do formatu CSV należy zwrócić uwagę na separator pól. Żeby upewnić się czy wszystko jest w porządku plik CSV można otworzyć w notatniku. W systemie z tego poziomu możliwe jest pobranie przykładowego pliku CSV za pomocą, którego możliwy będzie import planu kont.

Wówczas wprowadzone konta zaciągną się do odpowiednich zespołów kont.

Stale wspieramy naszych klientów poprzez indywidualne podejście do każdej sprawy. Do tej pory udzieliliśmy ponad 40 000 porad z zakresu księgowości, podatków, kadr i prawa gospodarczego. Dostarczamy niezbędną wiedzę, która bezpośrednio przekłada się na efektywne zarządzanie firmą.
Angelika Borowska Dyrektor Biura Obsługi Klienta Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Angelika Borowska