0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Regulamin integracji eFaktoring

 • efaktoring

Wielkość tekstu:

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady korzystania z integracji eFaktoring, służącej do finansowania faktur. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie ma Regulamin główny. 

 

§ 2. DEFINICJE

Regulamin główny - regulamin dostępny pod adresem: https://pomoc.wfirma.pl/-regulamin-swiadczenia-uslug.

Regulamin - niniejszy regulamin integracji eFaktoring, stanowiący załącznik do Regulaminu głównego.

Serwis - serwis wFirma.pl pod adresem: https://wfirma.pl/, prowadzony przez Usługodawcę.

Usługa - stworzenie Usługobiorcy możliwości dokonania integracji konta w Serwisie z SOF oraz korzystania z SOF przy pomocy Serwisu. 

SOF - systemem obsługi faktoringu prowadzony i administrowany przez Dostawcę usług faktoringowych.

Usługobiorca - Przedsiębiorca, który jest osobą fizyczną, korzystający z Serwisu na podstawie Regulaminu głównego. 

Usługodawca - Web INnovative Software Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Bierutowska 57-59, 51-317 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS - 0000342082; NIP: 8982167294, REGON: 021120771, posiadajaca kapitał zakładowy 1 260 000,00 zł, adres e-mail: biuro@wfirma.pl.

Użytkownik - osoba posiadająca konto w Serwisie, upoważniona do reprezentowania Usługobiorcy.

Limit - określana przez dostawcę usług faktoringowych informacja o potencjalnie dostępnym limicie finansowania przesyłana z SOF.

Dostawca usług faktoringowych - Narodowy Fundusz Gwarancyjny S.A. z siedzibą we Wrocławiu, pod adresem ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000610456, NIP 8951643411, REGON 932008431, posiadająca kapitał zakładowy 20 000 000 PLN.

Awaria systemu - nieprawidłowe działanie Systemu wywołane czynnikami leżącymi po stronie Usługodawcy lub Dostawcy usług faktoringowych. 

Uruchomienie integracji - rejestracja w SOF, która pozwala na integrację Serwisu z SOF. 

KPiR – księga przychodów i rozchodów w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 z póz. zm.).

 

§ 3. ZAWARCIE UMOWY

1. Akceptacja Regulaminu głównego wraz z załącznikami oznacza zawarcie umowy, na podstawie której Usługodawca stwarza Usługobiorcy możliwość integracji konta Użytkownika w Serwisie (wFirma.pl) z SOF (systemem obsługi faktoringu) oraz korzystania z SOF przy pomocy Serwisu. Korzystanie z eFaktoringu może nastąpić wyłącznie po Uruchomieniu integracji przez Usługobiorcę.

 

§ 4 WARUNKI KORZYSTANIA Z INTEGRACJI

1. Uruchomienie integracji wymaga:

 • statusu osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą minimum rok

 • poprawności i kompletności danych w Serwisie

 • posiadania prawa do reprezentowania Usługobiorcy przez danego Użytkownika i działania w jego imieniu

 • rejestracji w SOF, która jest jednoznaczna z akceptacją polityki prywatności i regulaminu dostawcy usług faktoringowych.

2. Warunkiem pojawienia się widocznej funkcji finansowania przy fakturze sprzedaży wystawionej w Serwisie jest spełnienie łącznie:

 • waluta faktury to PLN

 • wartość faktury jest większa lub równa 200 PLN netto

 • do terminu płatności z faktury pozostaje nie mniej niż 5 dni.

3. O uruchomieniu integracji (w tym o rejestracji w SOF), a następnie o połączeniach z SOF w celu finansowania faktur, decyduje dobrowolnie Usługobiorca. Przy dokonywaniu powyższych czynności Usługobiorca może działać bezpośrednio, jak i za pośrednictwem reprezentującego go Użytkownika.

 

§ 5. ZAKRES I WARUNKI ŚWIADCZONEJ USŁUGI

1. Usługobiorca dobrowolnie i we własnym zakresie decyduje o Uruchomieniu integracji z SOF, jak również o dezaktywowaniu integracji z SOF. Dezaktywacja integracji może nastąpić w każdym czasie. 

2. Usługobiorca oświadcza, że jest świadomy, iż Uruchomienie integracji powoduje udostępnienie Dostawcy usług faktoringowych informacji, o których mowa w ust 3 (w tym danych osobowych), przetwarzanych przez Usługobiorcę w Serwisie, niezbędnych do realizacji celu (na który składają się: rejestracja w SOF, korzystanie z faktoringu, podwyższenie bądź odblokowywanie limitu) przez cały okres aktywnej integracji z SOF, to jest do czasu jej dezaktywacji przez Użytkownika.

3. Usługa wiąże się z udostępnieniem przez Usługobiorcę na rzecz Dostawcy usług faktoringowych informacji z Serwisu takich jak:

 1. dla celów rejestracji w SOF lub podwyższania oraz odblokowywania limitu  

  1. nazwa firmy

  2. NIP

  3. imię i nazwisko zalogowanego Użytkownika Serwisu 

  4. telefon zalogowanego Użytkownika Serwisu

  5. e-mail zalogowanego Użytkownika Serwisu

  6. adres zamieszkania 

  7. adres prowadzonej działalności

  8. liczba zatrudnionych pracowników

  9. najczęstsze terminy płatności faktur sprzedaży (liczone na podstawie danych z faktur wystawionych w Serwisie w ostatnich 3 miesiącach)

  10. rodzaj ewidencji - forma opodatkowania

  11. data rozpoczęcia prowadzenia księgowości w Serwisie

  12. średnia liczba klientów (liczona na podstawie faktur wystawionych w Serwisie w ostatnim roku)

  13. w przypadku, gdy Usługobiorca rozlicza się na zasadach ogólnych KPIR

   1. KPiR w ujęciu rocznym – podsumowana za poszczególne miesiące

   2. KPiR za ostatni zamknięty miesiąc – szczegółowe zapisy z pozycji KPiR

   3. dochód/strata i przychód za poprzedni i bieżący rok podatkowy

  14. w przypadku gdy Usługobiorca rozlicza się na zasadach Ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

   1. Ewidencja przychodów za poprzedni i bieżący rok podatkowy

   2. Ewidencja przychodów za ostatni zamknięty miesiąc – szczegółowe zapisy pozycji Ewidencji przychodów

  15. roczna deklaracja podatkowa PIT

 2. dla celów finansowania w SOF poza informacjami wymienionymi w lit a) dodatkowo:

  1. faktura z danymi

   1. numer faktury 

   2. data wystawienia 

   3. termin płatności

   4. wartość netto 

   5. wartość brutto

  2. wnioskowana kwota do wypłaty (na podstawie informacji o kwocie pozostałej do rozliczenia)

  3. kontrahent 

   1. NIP

   2. nazwa

   3. e-mail 

   4. telefon

4. Warunkiem udostępnienia informacji, o których mowa w ust 3 pkt a xiii), xiv), jest prowadzenie rozliczeń podatkowych w Serwisie za wskazane okresy. W przypadku gdy okres prowadzenia rozliczeń w Serwisie jest krótszy niż wskazane okresy, informacje przekazywane są za cały okres prowadzenia rozliczeń podatkowych w Serwisie.

 

§ 6. OBOWIĄZKI STRON

1. Na wniosek Usługobiorcy (składany wraz z Uruchomieniem integracji) Usługodawca zobowiązany jest zapewnić możliwość połączenia z SOF oraz udostępnić możliwość przesyłu danych między Serwisem a SOF, wymaganych do realizacji celów Usługobiorcy tj: 

 • rejestracji w SOF

 • finansowania faktury

 • podwyższania limitu

 • odblokowywania limitu.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

 • przechowywanie w Serwisie nieprawdziwych danych przez Usługobiorcę

 • udostępnienie Dostawcy usług faktoringowych przez Usługobiorcę nieprawdziwych danych

 • za realizację lub odrzucenie faktury do finansowania, a także za inne aspekty świadczenia usług faktoringowych przez Dostawcę usług faktoringowych

 • zmiany w polityce prywatności oraz regulaminie Dostawcy usług faktoringowych

 • czasową przerwę w dostawie spowodowaną pracami konserwacyjnymi lub rozwojowymi w Serwisie

4. Usługobiorca oświadcza i gwarantuje, że dane wprowadzone w Serwisie są zgodne z prawdą.

5. Usługodawca zastrzega, że w przypadku prac konserwacyjnych prowadzonych po stronie usługodawcy lub po stronie podwykonawców usługi, mogą wystąpić czasowe utrudnienia w korzystaniu z usług. 

 

§ 7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe przetwarzane są przez Usługobiorcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zawartą między Usługobiorcą a Usługodawcą Umową Powierzenia Przetwarzania.

2. W momencie uruchomienia integracji podmiotem przetwarzającymi dane osobowe udostępniane świadomie i dobrowolnie przez Usługobiorcę jest Dostawca usług faktoringowych, którego treść polityki prywatności znajduje się pod adresem: https://nfg.pl/polityka-prywatnosci

 

§ 8. ZMIANY REGULAMINU

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa, wprowadzenia nowych funkcjonalności, rozpoczęcia świadczenia nowych usług, zmiany warunków technicznych świadczenia Usługi, zmiany warunków świadczonych przez osoby trzecie usług na rzecz Usługodawcy niezbędnych do świadczenia Usługi, zmian organizacyjnych lub przekształceń prawnych, z zastrzeżeniem, że zmiana wyłącznie w zakresie formy prawnej Usługodawcy lub zmiana firmy nie stanowi zmiany umowy. 

2. Zmiany Regulaminu obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji Regulaminu na stronie internetowej Usługodawcy pod adresem: https://wfirma.pl/. O zmianach Usługodawca poinformuje Usługobiorcę drogą elektroniczną, za pośrednictwem wiadomości systemowych dostępnych na koncie Użytkownika.

3. Odmowa zaakceptowania zmian, o których mowa w punkcie wyżej, jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie Usługi i skutkuje koniecznością usunięcia konta w Serwisie przez Użytkownika.

4. Usługodawca może wypowiedzieć świadczenie Usługi, jeżeli jej dalsze świadczenie stanie się niemożliwe lub znacznie utrudnione z przyczyn technicznych, ekonomicznych lub prawnych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów