0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Regulamin promocji “...% taniej”

Wielkość tekstu:

§ 1. Informacje ogólne

 1. Organizatorem Promocji “...% taniej” jest Web INnovative Software Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu pod adresem: ul. Bierutowska 57-59, 51-317 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000342082, NIP 8982167294, REGON 021120771, kapitał zakładowy 60 000 zł, zwana dalej Organizatorem.
 2. Czas trwania Promocji jest nieokreślony, z zastrzeżeniem, że Organizator w każdej chwili może Promocję zakończyć lub zakończoną wznowić. Czas pozostały do końca Promocji wyświetlany jest na stronie wFirma.pl. Zakończenie Promocji nie będzie miało wpływu na prawo do skorzystania z Rabatu promocyjnego przez Uczestnika Promocji, który prawo to już nabył, z tym zastrzeżeniem, że Uczestnik Promocji musi wykorzystać Rabat w czasie przeznaczonym na skorzystanie z niego - informacja na ten temat wyświetlana jest na koncie Uczestnika Promocji.
 3. Informacje o Promocji “...% taniej” wraz z jej Regulaminem dostępne są na stronie internetowej wfirma.pl.

§ 2. Definicje

 1. Organizator - Web INnovative Software Sp. z o.o., której dane zostały określone w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
 2. Promocja “...% taniej” - promocja organizowana przez Organizatora na warunkach i zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu.
 3. Regulamin - niniejszy regulamin określający zasady i warunki uczestnictwa w Promocji.
 4. Uczestnik - przedsiębiorca, który jest osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą, który bierze udział w Promocji. Uczestnikiem Promocji może być wyłącznie przedsiębiorca, który nie posiada konta w serwisie wFirma.pl (nie jest użytkownikiem serwisu wFirma.pl).
 5. Serwis wFirma.pl - serwis internetowy udostępniający narzędzia do zarządzania firmą on­line, należący do Web INnovative Software Sp. z o.o., ul. Bierutowska 57-59, 51-317 Wrocław.
 6. Czas trwania promocji - czas od ogłoszenia Promocji do jej odwołania przez Organizatora, podczas którego przyznawane jest prawo do skorzystania z Rabatu w ramach Promocji “...% taniej” na zasadach i warunkach wskazanych w Regulaminie. Czas pozostały do końca Promocji wyświetlany jest na stronie wFirma.pl.
 7. Czas na skorzystanie z Rabatu promocyjnego - czas liczony od chwili założenia konta w serwisie wFirma.pl, w którym Uczestnik Promocji, nabywszy prawo do skorzystania z Rabatu promocyjnego w czasie trwania Promocji, może wykupić na preferencyjnych warunkach pakiet usług oferowany w serwisie wFirma.pl.
 8. Rabat - zniżka na zakup pakietu usług w serwisie wFirma.pl, określona procentowo. Wysokość aktualnie obowiązującego Rabatu wyświetlana jest na stronie internetowej wFirma.pl m.in. w takich miejscach jak: zakładka “Cennik”, dedykowana strona danej usługi (landing page), strona z formularzem rejestracyjnym (przed założeniem konta przez Uczestnika Promocji).

§ 3. Warunki i zasady uczestnictwa w Promocji

 1. W Promocji mogą uczestniczyć wyłącznie przedsiębiorcy, którzy nie posiadają konta w serwisie wFirma.pl (nie są użytkownikami serwisu).
 2. Przedsiębiorca, chcąc skorzystać z Promocji, aby móc ją zobaczyć, musi mieć wyczyszczoną pamięć podręczną przeglądarki oraz usunięte ciasteczka, tzw. “cookies”, które nadaje serwis wFirma.pl w celu rozpoznawania swoich użytkowników.
 3. Aby skorzystać z Promocji, Uczestnik musi założyć konto (zarejestrować się) w serwisie wFirma.pl w czasie trwania Promocji.
 4. Od momentu rejestracji liczony jest czas na skorzystanie z Rabatu promocyjnego w wysokości, jaka obowiązywała w momencie rejestracji. Uczestnik, po zalogowaniu się na swoje konto, otrzyma informację, ile czasu pozostało mu na skorzystanie z Rabatu (wykupienie pierwszego pakietu usług na preferencyjnych warunkach). Aby skorzystać z Rabatu, Uczestnik po zalogowaniu na swoje konto musi kliknąć na przycisk “Chcę skorzystać”, co będzie jednoznaczne z tym, że chce skorzystać z przysługującego mu Rabatu.
 5. Po kliknięciu na przycisk “Chcę skorzystać”, Uczestnik zostaje przekierowany na stronę zakupu.
 6. Jeśli Uczestnik nie skorzysta z Rabatu w czasie przeznaczonym na jego skorzystanie, traci prawo do skorzystania z tego Rabatu w ramach Promocji “...% taniej”.
 7. Z dniem zarejestrowania w Serwisie wfirma.pl Uczestnik ma prawo do jednorazowego bezpłatnego okresu testowego. Okres testowy kończy się po upływie 30 dni od daty jego rozpoczęcia lub w momencie dokonania pierwszego zakupu usługi wfirma.pl.

§ 4. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

 1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Promocji mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora lub w formie elektronicznej (za pomocą formularza kontaktowego na stronie wFirma.pl). Reklamacja powinna zawierać dane identyfikacyjne Uczestnika, a także opis zarzutów stanowiących podstawę reklamacji oraz żądanie określonego zachowania się przez Organizatora.
 2. Reklamację należy złożyć niezwłocznie od ujawnienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
 3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Przy rozpoznawaniu reklamacji Organizator opiera się na treści niniejszego Regulaminu oraz przepisach prawa polskiego.
 4. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony z zachowaniem formy złożenia reklamacji, lub w formie zgodnej ze złożoną przez siebie dyspozycją, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

§ 5. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Promocji pod nazwą “...% taniej”.
 2. Udział w Promocji nie podlega przeniesieniu na inny podmiot, zwłaszcza prawa i obowiązki Uczestnika Promocji nie mogą być przenoszone, sprzedawane ani zbywane w żaden inny sposób.
 3. Biorąc udział w Promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na związanie postanowieniami Regulaminu.
Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów