0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Regulamin usługi integracja z bankiem

Wielkość tekstu:

Regulamin usługi integracja z bankiem

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady korzystania z usługi integracji z bankiem, służącej doi połączenia rachunku bankowego użytkownika z jego rachunkiem bankowym, świadczonej we współpracy ze spółką TRYPAY S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

§ 2. DEFINICJE

Regulamin główny - regulamin dostępny pod adresem: https://pomoc.wfirma.pl/-regulamin-swiadczenia-uslug.

Regulamin - niniejszy regulamin integracji z bankiem, stanowiący załącznik do Regulaminu głównego.

Serwis - serwis wFirma.pl pod adresem: https://wfirma.pl/, prowadzony przez Usługodawcę.

Bank – działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bank prowadzący Rachunek wykorzystywany przez Użytkownika.

TRYPAY S.A. -  z siedzibą we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 8-11, 50-125 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000412103, NIP: 8971781665, REGON: 021829222, z kapitałem zakładowym w wysokości 400.000,00 złotych.

Funkcjonalność – możliwość połączenia Rachunku z kontem Użytkownika w Serwisie, pozwalająca na wykorzystanie informacji dotyczących Rachunku w ramach oferowanych przez Serwis funkcjonalności.

Usługobiorca - Przedsiębiorca, który jest osobą fizyczną, korzystający z Serwisu na podstawie Regulaminu głównego. 

Usługodawca - dostarczający usługi za pośrednictwem Serwisu Web INnovative Software Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Bierutowska 57-59, 51-317 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS - 0000342082; NIP: 8982167294, REGON: 021120771, posiadająca kapitał zakładowy 1 260 000,00 zł, adres e-mail: biuro@wfirma.pl.

Użytkownik - osoba posiadająca konto w Serwisie, upoważniona do reprezentowania Usługobiorcy.

Dostawca usług AIS - czyli korzystania z usług dostępu do informacji o rachunku - TRYPAY S.A.

Awaria systemu - nieprawidłowe działanie Systemu wywołane czynnikami leżącymi po stronie Usługodawcy lub Dostawcy usług faktoringowych.

Rachunek – wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy prowadzony przez Bank, wykorzystywany w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

§ 3. ZAWARCIE UMOWY

1. Akceptacja Regulaminu głównego wraz z załącznikami oznacza zawarcie umowy, na podstawie której Usługodawca stwarza Usługobiorcy możliwość integracji konta Użytkownika w Serwisie (wFirma.pl) z bankiem oraz korzystania z usługi AIS przy pomocy Serwisu. Korzystanie z usługi integracji z bankiem może nastąpić wyłącznie po Uruchomieniu integracji przez Usługobiorcę.

§ 4 WARUNKI KORZYSTANIA Z INTEGRACJI

1. Uruchomienie integracji wymaga:

 • zgody na wykonanie usługi dostępu do informacji o rachunku lub rachunkach bankowych poprzez wyświetlenie wyników tej integracji w Serwisie

 • poprawności i kompletności danych w Serwisie

 • posiadania prawa do reprezentowania Usługobiorcy przez danego Użytkownika i działania w jego imieniu

2. O uruchomieniu integracji decyduje dobrowolnie Usługobiorca. Przy dokonywaniu powyższych czynności Usługobiorca może działać bezpośrednio, jak i za pośrednictwem reprezentującego go Użytkownika.

§ 5. ZAKRES I WARUNKI ŚWIADCZONEJ USŁUGI

 1. Udostępniana przez Usługodawcę  we współpracy z TRYPAY S.A.  Funkcjonalność polegać będzie na umożliwieniu połączenia Rachunku z Serwisem, pozwalając na przypisanie konkretnego Rachunku do konta Użytkownika w Serwisie.

 2. Po uruchomieniu Funkcjonalności, Serwis – działając w oparciu o mechanizmy dostarczane przez TRYPAY S.A.– uzyska dostęp do:

  1. informacji o samym Rachunku, w szczególności zaś warunkach jego prowadzenia oraz osobach upoważnionych do dostępu do w/w;

  2. informacji o szczegółach transakcji prowadzonych z użyciem Rachunku;

  3. szczegółowej historii Rachunku.

 3. Po uruchomieniu Funkcjonalności, Serwis będzie pobierać informacje z Rachunku wskazane w ust. 2 powyżej i z ich pomocą informować będzie Użytkownika o:

  1. saldzie Rachunku (ta usługa jest w trakcie tworzenia i nie jest jeszcze dostępna w Serwisie);

  2. możliwości pobrania historii transakcji w celu wykonania rozliczeń czyli oznaczenia informacji zapłacono na dokumentach w Serwise.

 4. Funkcjonalność może zostać w każdej chwili samodzielnie wyłączona przez Użytkownika poprzez wybranie stosownej opcji w karcie Ustawień Serwisu. Wyłączenie Funkcjonalności jednoznaczne jest z usunięciem przez Serwis wszelkich danych pochodzących z Rachunku.

 5. Uruchomienie Funkcjonalności nie przyznaje uprawnienia Usługodawcy ani TRYPAY S.A.  do dokonywania jakichkolwiek operacji na Rachunku Użytkownika. Ostateczny zakres informacji udostępnianych Usługodawcy, jak i okres na jaki możliwe jest uruchomienie Funkcjonalności (rozumiany jako czas po którym konieczne jest bądź to odnowienie, bądź ponowienie integracji Serwisui i Rachunku) determinowany jest każdorazowo treścią powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz funkcjonalnościami udostępnionymi w ramach API dostarczanego przez Bank prowadzący Rachunek.

 6. Pochodzące z Rachunku informacje udostępniane są wyłącznie Użytkownikowi o uprawnieniach administratora a w serwisie z funkcjami dedykowanymi dla biura rachunkowych przedstawicielowi biura rachunkowego pod które Użytkownik jest podpięty. Pozostałe osoby korzystające z konta Użytkownika nie posiadają dostępu do informacji, o których mowa w ust. 3, z wyłączeniem informacji o dacie opłacenia danej faktury oraz fakcie, iż w/w została zamieszczona w Serwisie dzięki działaniu Funkcjonalności. Powyższe odnosi się również do dostępów, jakie Użytkownik przyznać może księgowym.

 7. TRYPAY S.A.  uprawnione jest do świadczenia usługi dostępu do informacji o rachunku na podstawie wpisu przez Polską Komisję Nadzoru Finansowego do rejestru dostawców świadczących wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku pod numerem numerze UKNF IP25/2014.

 8. Użytkownicy mogą być zobowiązani do uiszczania na rzecz Usługodawcy jakichkolwiek dodatkowych opłat w związku z możliwością korzystania z Funkcjonalności w razie chęci korzystania z usług zaawansowanych.

§ 6 UŻYTKOWNIK

 1. Z Funkcjonalności może skorzystać Użytkownik, który:

  1. zaakceptuje Regulamin oraz Zasady przetwarzania danych osobowych;

  2. zaakceptuje zasady świadczenia usług przez TRYPAY S.A. i wyrazi wymagane przez w/w podmiot zgody;

  3. jest osobą pełnoletnią;

  4. korzysta z Serwisu w ramach pakietu płatnego w rozumieniu regulaminu głównego;

  5. posiada Rachunek w Banku oferującym możliwość integracji z Serwisem na zasadach określonych w ust. 3 poniżej.

 2. Korzystając z Funkcjonalności, każdy z Użytkowników może połączyć swoje konto w Serwisue wyłącznie z jednym Rachunkiem.

 3. Z Funkcjonalności korzystać mogą posiadacze jedynie niektórych Rachunków. Szczegółowa lista Rachunków kompatybilnych z Funkcjonalnością wyświetlana jest w trakcie procesu aktywacji Funkcjonalności.

§ 7 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. W celu uniknięcia wątpliwości Usługodawca podkreśla, iż działanie Funkcjonalności opiera się wyłącznie na odczytywaniu informacji dotyczących Rachunku. Przyznany przez Bank dostęp tym samym nie pozwala Funkcjonalności, Usługodawcy ani TRYPAY S.A. na dokonywanie jakichkolwiek celowych czy niezamierzonych ingerencji w Rachunek.

 2. Udostępnienie Funkcjonalności ma charakter wdrożeniowy, a sposób jej działania pozostaje przedmiotem prac prowadzonych przez Usługodawcę. Z tego powodu zakres oferowanych w ramach Funkcjonalności rozwiązań oraz sposób ich funkcjonowania może ulec zmianie w każdej chwili, bez konieczności wcześniejszej zapowiedzi, a Usługodawca w granicach dozwolonych przez prawo nie odpowiada za wszelkie poniesione z tego tytułu przez Użytkownika szkody.

 3. Informacje wyświetlane w ramach Serwisu w związku z uruchomieniem Funkcjonalności mają charakter poglądowy i jako takie powinny być każdorazowo weryfikowane w ramach infrastruktury oferowanej przez Bank. Tym samym w granicach dopuszczalnych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa Usługodawca nie odpowiada za błędne działanie lub niedziałanie Funkcjonalności.

 4. Prawidłowość działania Funkcjonalności uzależniona jest zarówno od świadczeń realizowanych przez TRYPAY S.A., jak i sposobu, zakresu i technologicznej formy udostępniania danych z Rachunku przez Bank. W granicach dopuszczalnych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa Usługodawca nie odpowiada za szkody spowodowane działaniami i zaniechaniami w/w podmiotów trzecich.

§ 8 DANE OSOBOWE

 1. Dane osobowe przetwarzane są przez Usługobiorcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zawartą między Usługobiorcą a Usługodawcą Umową Powierzenia Przetwarzania.

 2. Sposób przetwarzania danych osobowych w ramach Funkcjonalności określony został dodatkowo w zasadach  przetwarzania danych osobowych oraz w polityce prywatności udostępnianej przez TRYPAY S.A..

 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wykorzystania części informacji pochodzących z Rachunku i/lub zgromadzonych w ramach Funkcjonalności po ich wcześniejszej zautomatyzowanej anonimizacji do celów statystycznych, optymalizacji działania Funkcjonalności oraz marketingowych.

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa, wprowadzenia nowych funkcjonalności, rozpoczęcia świadczenia nowych usług, zmiany warunków technicznych świadczenia Usługi, zmiany warunków świadczonych przez osoby trzecie usług na rzecz Usługodawcy niezbędnych do świadczenia Usługi, zmian organizacyjnych lub przekształceń prawnych, z zastrzeżeniem, że zmiana wyłącznie w zakresie formy prawnej Usługodawcy lub zmiana firmy nie stanowi zmiany umowy.

 2. Zmiany Regulaminu obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji Regulaminu na stronie internetowej Usługodawcy pod adresem: https://wfirma.pl/. O zmianach Usługodawca poinformuje Usługobiorcę drogą elektroniczną, za pośrednictwem wiadomości systemowych dostępnych na koncie Użytkownika.

 3. Odmowa zaakceptowania zmian, o których mowa w punkcie wyżej, jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie Usługi i skutkuje koniecznością usunięcia konta w Serwisie przez Użytkownika.

 4. Usługodawca może wypowiedzieć świadczenie Usługi, jeżeli jej dalsze świadczenie stanie się niemożliwe lub znacznie utrudnione z przyczyn technicznych, ekonomicznych lub prawnych.

 5. W przypadku zaprzestania współpracy z TRYPAY S.A., Usługodawca uprawniony będzie do:
  a) wyłączenia dostępu do Funkcjonalności bez wcześniejszej zapowiedzi;
  b) zmiany dostawcy usług świadczonych dotychczas przez TRYPAY S.A. bądź samodzielnego rozpoczęcia świadczenia w/w – pod warunkiem posiadania stosownych uprawnień.

 6. Dołącza się do nieniejszego regulaminu załącznik nr 1 stanowiący określenie Zasad przetwarzania danych osobowych w ramach usługi integracja z bankiem.
 7. Regulamin w niniejszym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 06.02.2022 r.

Załącznik nr 1

Zasady przetwarzania danych osobowych w ramach usługi integracja z bankiem

Niniejszy załącznik do Regulamin usługi integracja z bankiem określa zasady, na jakich przetwarzane są dane powierzone Usługodawcy w ramach korzystania przez użytkownika z funkcjonalności połączenia rachunku bankowego z Serwisem.

Uruchomienie Funkcjonalności

W celu uruchomienia Funkcjonalności Użytkownik zobowiązuje Usługodawcę do przekazania jego danych osobowych spółce TRYPAY S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 8-11, 50-125 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000412103, NIP: 8971781665, REGON: 021829222. Przekazywane dane Użytkownika to:

 1. unikalny numer identyfikacyjny Użytkownika ustalany przez Usługodawcę;

 2. adres IP Użytkownika;

 3. informacja o banku prowadzącym rachunek bankowy Użytkownika (dalej jako Rachunek).

Dane te przekazywane są TRYPAY S.A.  na podstawie art. 20 ust. 1 w zw. z ust. 2 RODO, a TRYPAY S.A. staje się ich niezależnym od Usługodawcy administratorem. Cele i zasady przetwarzania danych osobowych przez TRYPAY S.A. określone zostały w dokumencie: Polityka prywatności.

Korzystanie z Funkcjonalności

Korzystając z Funkcjonalności, Użytkownik zobowiązuje TRYPAY S.A. i bank prowadzący Rachunek do przekazania Usługodawcy następujące dane:

 • Nazwa banku prowadzącego Rachunek

 • Numery Rachunku

 • Data integracji i ważności zgody na integrację Serwisu i Rachunku

 • O transakcjach:

  • kwota

  • rodzaj

  • data

  • waluta 

  • tytuł

  • dane odbiorcy i nadawcy, w zakresie każdorazowo określonym przez bank prowadzący Rachunek

  • numery rachunków odbiorcy i nadawcy.

Przekazanie danych odbędzie się każdorazowo na podstawie porozumienia między Użytkownikiem a TRYPAY S.A. i bankiem prowadzącym Rachunek. Dane przetwarzane będą:

 1. w zakresie powierzonym Usługodawcjako ich administratorowi na podstawie zgody Użytkownika, w celu zapewnienia dostępu do Funkcjonalności oraz – zgodnie z postanowieniami Polityki prywatności – w zakresie związanym z dochodzeniem roszczeń własnych lub obroną przed roszczeniami tj. w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów Usługodawcy w sytuacji, gdy nadrzędnego charakteru nad w/w interesami nie mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

 2. w zakresie powierzonym Usługodawcy jako podmiotowi przetwarzającemu – na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu zapewnienia dostępu do Funkcjonalności.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do wykorzystywania danych pobranych z Rachunku i zgromadzonych w trakcie korzystania przez Użytkownika z Funkcjonalności dla celów statystycznych, optymalizacji Funkcjonalności oraz marketingowych wyłącznie po ich zautomatyzowanej anonimizacji.

Wykorzystywanie i przechowywanie danych

Wraz z momentem uruchomienia Funkcjonalności, Usługodawca gromadzić będzie wskazane wyżej dane, które przetwarzane będą w celu udostępniania konkretnych świadczeń wchodzących w jej skład. Elementem działania Funkcjonalności są mechanizmy mające na celu jej samodoskonalenie – w/w analizować będą ogół danych pobranych z Rachunku, poszukując informacji istotnych z punktu widzenia Funkcjonalności.

W przypadku korzystania przez Użytkownika z umożliwiania dostępu do konta osobom trzecim - biuru rachunkowemu, w/w będą udostępniane informacje wyświetlane w ramach Funkcjonalności.

W momencie wyłączenia Funkcjonalności, dane osobowe i inne informacje pobrane z Rachunku zostaną bezpowrotnie usunięte przez Usługodawcę. Dalszemu przetwarzaniu podlegać będą wyłącznie:

 1. informacje zgromadzone w ramach kopii zapasowych baz danych wchodzących w skład Serwisu  – przy czym niezwłocznie po przywróceniu takiej kopii dane te zostaną usunięte w sposób zautomatyzowany;

 2. dane o samym fakcie zautomatyzowanego określenia przez Funkcjonalność danej faktury VAT jako zapłaconej i o dniu dokonania płatności, które to informacje będą także widoczne dla Użytkownika z poziomu Serwisu;

 3. dane powierzone Usługodawcy jako administratorowi, przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przy czym przetwarzanie w/w ograniczy się wyłącznie do ich przechowywania i użycia w przypadku bądź to konieczności dochodzenia roszczeń własnych, bądź też obrony przed roszczeniami.

Postanowienia końcowe

Niniejszy załącznik wchodzi w życie z dniem 29.03.2022 r.

W zakresie nieuregulowanym niniejszym dokumentem, stosuje się postanowienia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz zasady przetwarzania danych osobowych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów