0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Polityka prywatności aplikacji mojo.pl

Wielkość tekstu:

Bezpieczeństwo danych osobowych traktujemy jako priorytet. Dbamy o to, aby wszystkie nasze działania pozostawały w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej także jako „RODO”). Wypełniając obowiązki informacyjne, dla zachowania transparentności i zrozumiałości stosowanych przez nas zasad ochrony Państwa danych osobowych, przedstawiamy Państwu niniejszą politykę prywatności.

INFORMACJE OGÓLNE

Administratorem danych osobowych użytkowników („Użytkownik”) serwisu mojo.pl dostępnego pod adresem www.mojo.pl („Serwis”), w tym użytkowników zarejestrowanych w aplikacji („Aplikacja”), jest spółka pod firmą Web INnovative Software Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Bolesława Krzywoustego 105/21, 51-166 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS - 0000342082; NIP: 8982167294, REGON: 021120771, kapitał zakładowy 1 260 000,00 zł, adres e-mail: biuro@wfirma.pl („Administrator”).

ZASADY OCHRONY PRYWATNOŚCI 

 1. Jako Administrator danych osobowych, przykładamy dużą wagę do ochrony prywatności i poufności danych osobowych przekazywanych nam przez Użytkowników.

 2. My, a także firmy z nami współpracujące, z należytą starannością dobieramy i stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Pełen dostęp do baz danych posiadają jedynie osoby należycie uprawnione do tego przez Administratora.

 3. Gromadzimy tylko dane niezbędne dla realizacji celu, w którym zostały nam przekazane. Nie zbieramy i nie przetwarzamy danych nadmiarowych.

 4. Gromadzone przez nas dane zabezpieczane są przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. 

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników:  

 1. korzystających z Serwisu - w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności i preferencji Użytkowników w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;

 1. rejestrujących konto w Aplikacji - w celu:

a. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie m.in. rejestracji konta Użytkownika - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania zawartej umowy z Użytkownikiem (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

b. w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności i preferencji Użytkowników w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług.

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika wprowadzone przez Użytkownika w formularzu rejestracji oraz podanych w celu świadczenia usług w Aplikacji, tj. imię, nazwisko, nazwa firmy, adres, numer NIP, adres e-mail. 

 1. kontaktujących się z Administratorem w celu obsługi i odpowiedzi na zapytania kierowane przez Użytkowników do Administratora w związku z zawartą umową - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy świadczenia usług elektronicznych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz wyrażenie zgody przez osobę, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w przypadku danych podanych nieobowiązkowo. Administrator przetwarza dane osobowe wprowadzone przez Użytkownika w wiadomości, tj. imię, nazwisko i adres e-mail oraz inne dane, jeżeli Użytkownik podał je dobrowolnie w wiadomości.

 1. kontaktujących się z Administratorem w celu uzyskania oferty usług świadczonych przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na marketingu usług własnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w związku ze zgodą wyrażoną Użytkownika wyrażoną zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Prawem telekomunikacyjnym. Administrator przetwarza dane osobowe wprowadzone przez Użytkownika w wiadomości, tj. imię, nazwisko i adres e-mail oraz inne dane, jeżeli Użytkownik podał je dobrowolnie w treści wiadomości.

 1. Ponadto dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie swoich praw przez Administratora.

DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu i Aplikacji, a także podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Jednocześnie podanie danych osobowych jest wymagane do zawarcia i realizacji umowy w przypadku rejestracji w Aplikacji, a także dla potrzeb komunikacji z Użytkownikiem.

 2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych oraz kontaktowych jest całkowicie dobrowolna i w żaden sposób nie wpływa na świadczenie przez nas usług. Jednakże w przypadku braku wyrażenia zgody nie będziemy mogli się z Państwem skontaktować celem przedstawienia Państwu naszej aktualnej oferty w przypadku wysłania zapytania przez Państwa.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW

 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do prawidłowego wykonania zawartej umowy o świadczenie usług elektronicznych (zapewnienie dostępu do Aplikacji), a także po ich zakończeniu do czasu upływu okresów przedawnienia.

 2. Dane osobowe przetwarzane na podstawie Państwa zgody przetwarzamy do momentu cofnięcia zgody lub wyrażenia sprzeciwu odnośnie przetwarzania danych. 

 3. Dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym podane w celu otrzymania informacji handlowej, w tym oferty Administratora, będziemy przetwarzać przez cały czas istnienia naszego uzasadnionego interesu polegającego na marketingu usług własnych, nie dłużej niż do czasu wniesienia sprzeciwu lub wycofania zgody na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub Prawa telekomunikacyjne.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

 1. Każdy Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, ma prawo do:  

  1. żądania informacji na temat tego, czy przetwarzamy jego dane osobowe,

  2. dostępu i wglądu do swoich danych, uzyskania ich kopii, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania,

  3. czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania,

  4. żądania ich przeniesienia bądź usunięcia,

  5. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania lub też żądania jego ograniczenia,

  6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. 

 2. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, Użytkownik może wycofać ją w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania na jej podstawie do czasu wycofania zgody.

 3. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych dla celów marketingu bezpośredniego, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem Administratora. 

 4. Użytkownik może również w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją w przypadkach, gdy postawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

 5. Aby skorzystać z któregokolwiek z powyższych praw, należy wysłać e-mail na adres biuro@wfirma.pl 

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym, a w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości, na mocy obowiązujących przepisów prawa.

 2. Odbiorcami danych osobowych są podmioty trzecie, współpracującym z Administratorem:  

  1. dostawcy usług utrzymania i rozwoju  naszego Serwisu i Aplikacji, dostawy usług hostingowych, 

  2. dostawcy poczty elektronicznej,

  3. dostawcy programów do wysyłki wiadomości elektronicznych w imieniu Administratora,

  4. podmioty obsługi klienta,

  5. podmioty obsługi finansowo-księgowej,

  6. podmioty świadczące usługi prawne dla Administratora.

 3. Podmioty trzecie, o których mowa powyżej, na mocy odpowiednich umów zobowiązane są do wykorzystywania powierzonych im danych wyłącznie w celu wskazanym przez Administratora. Podmioty te są także zobowiązane do stosownego zabezpieczenia danych osobowych i zachowania ich w tajemnicy.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI I PROFILOWANIE

 1. Państwa  dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany tak, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje wobec Państwa. 

PLIKI COOKIES 

 1. Serwis wykorzystuje pliki typu cookies. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies

 2. Poprzez pliki cookies należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności krótkie pliki tekstowe, przechowywane przez przeglądarkę internetową lub bezpośrednio w urządzeniach końcowych Użytkowników, przeznaczonych do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 3. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

  1. dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika Serwisu oraz optymalizacji korzystania z Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu lub Aplikacji i odpowiednio wyświetlić witrynę Serwisu i Aplikacji.
  2. tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu i Aplikacji, co bezpośrednio wpływa ulepszanie jego struktury i zawartości; jednocześnie statystyki tworzone przez Administratora nie umożliwiają identyfikacji danego Użytkownika,
  3. utrzymanie sesji Użytkownika, dzięki której nie musi on na każdej podstronie Aplikacji ponownie wpisywać loginu i hasła lub wykonywać dodatkowych czynności;
  4. określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 1. W ramach Serwisu i Aplikacji stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Pliki „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Pliki „stałe” przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika z urządzenia końcowego.

 2. W ramach Serwisu i Aplikacji stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies, wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony;

  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony;

  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych;

  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika Serwisu ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; 

  5. pliki cookies związane z generowaniem statystyk i analiz;

 3. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja danej przeglądarki internetowej.

 4. Użytkownik ma prawo decydowania o dostępie plików cookies do swojego urządzenia końcowego poprzez ustawienie odpowiednich ustawień (praw) dla tych plików w oknie ustawień swojej przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:

- Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka 

- Internet Explorer: www.support.microsoft.com/kb/278835/pl 

- Google Chrome: www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647  

- Safari: www.safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci 

 1. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie i Aplikacji.

 2. Pozostawienie przez Użytkownika niezmienionych ustawień oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu końcowym oznacza wyrażenie zgody na zamieszczanie plików tekstowych typu cookies na urządzeniu Użytkownika.

 3. W ramach Serwisu używane są następujące pliki cookies:

a. First-party cookies (zarządzane przez domenę mojo.pl):

NAZWA

DOMENA

WAŻNOŚĆ

OPIS

_gid

mojo.pl

24 godziny

Używany do przechowywania i liczenia odsłon strony.

_gat_gtag_UA_*

mojo.pl

1 minuta

Używany do przechowywania unikalnego identyfikatora użytkownika.

_gamojo.pl

1 rok

Używany do przechowywania i liczenia odsłon strony.

appRejected

mojo.pl

miesiąc

Cookies techniczny, wyłącza pasek informujący użytkownika o aplikacji mobilnej Mojo.

 

 1. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów Administratora podlegają ich własnej polityce prywatności.

LOGI SERWERA

 1. Korzystanie z Serwisu i Aplikacji jest związane z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywany jest Serwis i Aplikacja. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera, które zapisywane są i przechowywane na serwerze.

 2. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzysta Użytkownik.

 3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi użytkownikami korzystającymi z Serwera i Aplikacji i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkowników.

 4. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Serwerem, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

KONTAKT

Administrator  zapewnia Użytkownikom możliwość kontaktu we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych, jak również wsparcia przy edycji ustawień, w szczególności dostosowania plików cookies do swoich preferencji albo w przypadku innych zapytań za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@wfirma.pl.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów