0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Regulamin programu partner wdrażający

Wielkość tekstu:

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady, zakres oraz warunki uczestnictwa w programie „Partner wdrażający”.
 2. Użyte w Regulaminie definicje oznaczają:
  1. Program – program „Partner wdrażający”, dotyczący współpracy Organizatora i Partnera w zakresie świadczenia przez Partnera usług związanych z pośrednictwem przy sprzedaży Pakietów w ramach Serwisu wFirma.pl, wdrożeniem platformy wFirma.pl u Klienta i świadczeniem wsparcia na jego rzecz;
  2. Regulamin – niniejszy regulamin;
  3. Organizator – spółka pod firmą Web INnovative Software Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Bierutowska 57-59, 51-317 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:0000342082, posiadająca NIP: 8982167294, REGON: 021120771, kapitał zakładowy 1 260 000,00 zł, adres e-mail: biuro@wfirma.pl;
  4. Serwis wFirma.pl – serwis internetowy pod adresem https://wfirma.pl, udostępniający narzędzia do prowadzenia księgowości online;
  5. Pakiety – zbiory podstawowych narzędzi (bez dodatków i rozszerzeń) o określonej funkcjonalności udostępnione w Serwisie wFirma.pl: pakiet księgowość online, pakiet fakturowanie (zarządzanie sprzedażą), pakiet kadry, płace i ubezpieczenia, pakiet pełna księgowość oraz pakiet wFirma dla biur rachunkowych;
  6. Panel Partnera – panel udostępniony przez Organizatora w obrębie Serwisu wFirma.pl, zawierający odnośniki do informacji dotyczących Programu, Regulaminu, Formularza Rejestracyjnego oraz umożliwiający logowanie do Konta Partnera;
  7. Formularz Rejestracyjny – formularz udostępniony przez Organizatora w obrębie Serwisu wFirma.pl, umożliwiający podjęcie współpracy stron w ramach Programu;
  8. Partner – podmiot, który przystąpił do Programu, a jego uczestnictwo w Programie zostało zatwierdzone przez Organizatora po kontakcie indywidualnym z Partnerem. Partnerem może zostać jedynie przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 ze zm.);
  9. Konto Partnera – indywidualne konto Partnera w obrębie Serwisu wFirma.pl, zawierające informacje na temat statystyk, wynagrodzenia Partnera oraz umożliwiające pobranie Materiałów promocyjnych;
  10. Materiały promocyjne – moduł umieszczany w Koncie Partnera, zawierający materiały służące promowaniu Serwisu wFirma.pl (logo, banery) oraz informacje o Pakietach;
  11. Klient – użytkownik, który w wyniku działań Partnera zawarł z Organizatorem umowę o korzystanie z Serwisu wFirma.pl;
  12. Link Afiliacyjny – link wygenerowany przez Organizatora i przekazany Partnerowi, służący do pozyskiwania nowych Klientów. Link Afiliacyjny umożliwia powiązanie Klienta z Partnerem oraz naliczanie Partnerowi wynagrodzenia prowizyjnego; 
  13. Umowa – umowa zawarta pomiędzy Organizatorem i Partnerem w wyniku wypełnienia przez Partnera Formularza Rejestracyjnego i zatwierdzenia przez Organizatora uczestnictwa Partnera w Programie;
  14. Okres Rozliczeniowy – miesięczny okres, za który Partnerowi naliczane jest wynagrodzenie z tytułu świadczonych usług. Miesiąc rozliczeniowy pokrywa się z miesiącem kalendarzowym. Pierwszy Okresy Rozliczeniowy rozpoczyna swój bieg wraz z początkiem miesiąca, w którym zawarta została Umowa.

§ 2 Warunki udziału w Programie

 1. W Programie mogą uczestniczyć przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 ze zm.).
 2. Po wypełnieniu przez Partnera Formularza Rejestracyjnego następuje indywidualny kontakt pomiędzy stronami. W wyniku kontaktu stron Organizator może zaakceptować uczestnictwo Partnera w Programie. Wraz z akceptacją przez Organizatora uczestnictwa Partnera w Programie (warunek konieczny), pomiędzy Partnerem a Organizatorem dochodzi do nawiązania stosunku prawnego (zawarcia Umowy). Po zawarciu Umowy Partner otrzymuje dostęp do Konta Partnera.
 3. W przypadku zmiany danych Partnera, Partner ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia Organizatora o powstałych zmianach. W przypadku niezawiadomienia Organizatora o zmianie ujawnionych dotychczas danych, Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tym związanej. W przypadku braku zaktualizowania przez Partnera danych korespondencyjnych korespondencję kierowaną przez Organizatora na dotychczas zgłoszone dane adresowe uznaje się za skutecznie doręczoną.

§ 3 Funkcjonowanie Programu partnerskiego

 1. W ramach Programu Organizator zapewnia Partnerowi:
  1. link afiliacyjny do pozyskiwania Klientów; 
  2. tzw. manual wdrożeniowy;
  3. bezpłatne materiały merytoryczne w postaci e-booków i ściąg tematycznych, 
  4. udział w bezpłatnych szkoleniach z nowości programowych,
  5. udział w bezpłatnych szkoleniach z nowości ustawowych, 
  6. certyfikat autoryzowanego partnera, 
  7. wpływ na kształt systemu poprzez dedykowany kanał do zgłaszania pomysłów i zapotrzebowań Klientów na funkcje Serwisu wFirma.pl,
  8. wsparcie techniczne ekspertów w obsłudze Serwisu wFirma.pl, 
  9. możliwość współudziału w wybranych lokalnych wydarzeniach dla biur rachunkowych, w których Organizator będzie wystawiał swoje stoisko,
  10. reklamę w postaci umieszczenia logotypu Partnera w katalogu Partnerów na stronie internetowej Organizatora,
  11. dostęp do Panelu Partnera z aktualnościami, cennikami, promocjami, biblioteką e-booków, nagraniami z webinarów,
  12. wsparcie marketingowe Partnera,
  13. bezpłatny dostęp do konta w Serwisie wFirma.pl.
 2. Partner zobowiązuje się do:
  1. rzetelnego i profesjonalnego reprezentowania interesów Organizatora oraz promowania jego usług;
  2. aktywnego pozyskiwania nowych Klientów;
  3. aktywnego wykorzystywania leadów do potencjalnych Klientów otrzymywanych od Organizatora celem doprowadzenia do zakupu Pakietów przez Klientów;
  4. świadczenia pomocy Klientom przy wdrożeniu Serwisu wFirma.pl;
  5. świadczenia pomocy Klientom przy korzystaniu z Serwisu wFirma.pl;
  6. wykonywania innych czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji postanowień Umowy.
 3. Partner może promować Serwis wFirma.pl oraz poszczególne Pakiety poprzez:
  1. umieszczenie w obrębie swojej witryny internetowej materiałów promocyjnych i reklamowych oraz linku afiliacyjnego z artybutem “dofollow”;
  2. publikacje w obrębie swojej witryny internetowej informacji dotyczących Serwisu wFirma.pl;
  3. umieszczenie w obrębie swojej witryny internetowej oferty korzystania z Serwisu wFirma.pl, przy czym Organizator zapewni w tym zakresie pomoc graficzną i informatyczną. Prezentowana przez Partnera oferta nie może odbiegać od oficjalnej oferty Organizatora prezentowanej na jego stronie internetowej;
  4. inne działania marketingowe Partnera, w szczególności prowadzone z wykorzystaniem newsletterów, e­mailingu, e­zinów, blogów itp.

§ 4 Wysokość i wypłata wynagrodzenia Partnera

 1. Z chwilą wykupienia Pakietu lub Pakietów przez Klienta pozyskanego w wyniku przekierowania go do Serwisu wFirma.pl za pośrednictwem Linku Afiliacyjnego, Partnerowi zostanie naliczone wynagrodzenie. Partnerowi należne będzie wynagrodzenie w wysokości 30% podstawowych pakietów netto (tj. pakiet księgowość online, pakiet Kadry, płace i ubezpieczenia, pakiet Fakturowanie i sprzedaż, pakiet Pełna księgowość, pakiet dla biur rachunkowych) zakupionych przez Klienta.
 2. Podstawę ustalenia ilości zakupów Pakietów przez Klientów stanowią zapisy bazy danych Organizatora. Baza danych Organizatora rejestruje zakupy dokonywane przez Klientów skierowanych do Serwisu wFirma.pl poprzez Link Afiliacyjny. 
 3. Wszystkie środki finansowe, należne Partnerowi w związku z dokonanymi przez Klientów zakupami Pakietów, sumowane są na jego koncie i uwidoczniane w postaci salda. Partner, za Pośrednictwem Konta Partnera, ma na bieżąco wgląd do wysokości swojego salda.
 4. Rozliczenie zgromadzonych środków następuje po danym Okresie Rozliczeniowym. Wynagrodzenie Partnera płatne jest na podstawie faktury VAT wystawianej przez Partnera w terminie 14 dni od daty jej doręczenia Organizatorowi, na rachunek bankowy wskazany na fakturze. Faktura każdorazowo powinna zostać wystawiona za pośrednictwem Panelu Partnera na podstawie informacji o wynagrodzeniu Partnera uwidocznionej na Koncie Partnera. Wystawienie rzeczonej faktury jest warunkiem wypłaty wynagrodzenia Partnera.
 5. Jeżeli Partner nie prześle Organizatorowi faktury za dany Okres Rozliczeniowy, wynagrodzenie Partnera za ten okres zostanie doliczone do salda Partnera uwidocznionego w kolejnym Okresie Rozliczeniowym.
 6. Wynagrodzenie nie przysługuje Partnerowi, jeśli:
  1. Klient wcześniej dokonał zakupu któregokolwiek z Pakietów bezpośrednio w Serwisie wFirma.pl;
  2. Klient wcześniej został skierowany do Serwisu wFirma.pl poprzez link afiliacyjny innego Partnera lub został przez niego wcześniej zgłoszony w inny sposób, a okoliczności te zostały udokumentowane poprzez zapisy w bazie danych Organizatora;
  3. Klient odstąpił od umowy o korzystanie z danego Pakietu lub w inny sposób skutecznie zrezygnował z zakupu Pakietu dokonanego za pośrednictwem Linku Afiliacyjnego. Możliwości rezygnacji lub odstąpienia mogą wynikać z ogólnych przepisów prawa bądź postanowień Regulaminu świadczenia usług Serwisu wFirma.pl.
 7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 pkt c), z salda Partnera na jego Koncie Partnera odjęte zostanie kwota wynagrodzenia przyznana tytułem prowizji za sprzedaż Pakietu na rzecz Klienta, który odstąpił od umowy o korzystanie z danego Pakietu lub w inny sposób skutecznie zrezygnował z zakupu danego Pakietu. Jeżeli wynagrodzenie z tego tytułu zostało już wypłacone Partnerowi, a na Koncie Partnera nie będzie zgromadzonej wystarczającej ilości środków, po odjęciu rzeczonej kwoty na koncie Partnera może pozostać saldo ujemne. 
 8. W przypadku zakończenia udziału Partnera w Programie, Partnerowi zostanie wypłacone w całości wynagrodzenie zgromadzone przez niego do chwili zakończenia udziału Partnera w Programie. W przypadku salda ujemnego na koncie Partnera Partnerowi nie zostaną wypłacone żadne środki. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest wystawienie przez Partnera faktury za pośrednictwem Panelu Partnera. 

§ 5 Korzystanie ze znaków towarowych 

 1. Organizator i Partner, wraz z przystąpieniem Partnera do Programu, udzielają sobie licencji na korzystanie ze swoich znaków towarowych i innych oznaczeń do nich należących. Znaki towarowe Organizatora zawarte będą w Materiach promocyjnych. Znak towarowy Partnera zostanie przekazany Organizatorowi. 
 2. Licencja jest udzielana na czas trwania Umowy, bez ograniczeń terytorialnych i w zakresie, w jakim jest to konieczne dla realizacji Programu przez Partnera. Licencja jest udzielana w szczególności na następujących polach eksploatacji:
  1. umieszczanie zawartych w Materiach promocyjnych znaków towarowych i innych oznaczeń należących do Organizatora na materiałach reklamujących Serwis wFirma.pl oraz Pakiety, w szczególności w obrębie witryny należącej do Partnera; 
  2. umieszczenie przekazanego Organizatorowi znaku towarowego w katalogu Partnerów na stronie internetowej Organizatora, 
  3. zwielokrotniania techniką drukarską materiałów, o których mowa w pkt a) i b),
  4. wprowadzania materiałów, o których mowa w pkt a) i b) do pamięci komputera i sieci Internet tak, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
 3. Z chwilą zakończenia uczestnictwa Partnera w Programie partnerskim licencja wygasa. 

§ 6 Reklamacja

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Programu można zgłaszać wyłącznie w formie pisemnej na korespondencyjny adres Organizatora.
 2. Zgłoszone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Partner zostanie każdorazowo poinformowany listem poleconym. Stanowisko Organizatora w przedmiocie reklamacji będzie ostateczne i wiążące.

§ 7 Czas trwania Umowy, rozwiązanie Umowy

 1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 2. Każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Oświadczenie danej strony o wypowiedzeniu Umowy wymaga zachowania formy pisemnej (pod rygorem nieważności).
 3. Umowa ulega rozwiązaniu także z chwilą usunięcia przez Organizatora Konta Partnera w przypadku, gdy:
  1. Partner nie wykorzystuje aktywnie przesyłanych mu przez Organizatora leadów do potencjalnych Klientów;
  2. Partner nie wykonuje Umowy w sposób rzetelny;
  3. Partner naruszył obowiązki, o których mowa w § 9 ust. 1 Regulaminu. 

§ 8 Ochrona danych osobowych

 1. Względem Partnerów, będących osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą, Organizator jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej także jako „RODO”).
 2. Organizator dba o bezpieczeństwo danych, w szczególności chroni je przed dostępem osób nieupoważnionych. 
 3. Organizator może przetwarzać następujące dane osobowe Partnerów:
  1. imię, nazwisko, firma;
  2. adres;
  3. adres poczty elektronicznej;
  4. NIP;
  5. informacja o posiadaniu tytułu prawnego do witryny lub witryn internetowych.
 4. Udostępnienie danych określonych w ust. 3 jest dobrowolne. Partner ma prawo wglądu i modyfikacji swych danych osobowych. 
 5. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się celem umożliwienia uczestnictwa w Programie. 
 6. Partner, przystępując do Programu, udziela zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w celu realizacji Programu oraz w celach marketingowych, a w szczególności Partner wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości dotyczących Programu, wysyłanych przez Organizatora na adres e­mail wskazany przez Partnera w Formularzu Rejestracyjnym.
 7. Organizator nie zamierza przekazać danych osobowych Partnerów do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 8. Dane osobowe Partnerów nie będą podlegały profilowaniu.
 9. Partnerowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§ 9 Powstrzymanie się od działań na szkodę Organizatora

 1. Partner zobowiązuje się powstrzymać od podejmowania osobiście, a także za pośrednictwem jakiegokolwiek innego podmiotu, działań oraz zaniechań na szkodę Organizatora. W szczególności Partner zobowiązuje się do nienakłaniania Klientów w jakikolwiek sposób (bezpośredni lub pośredni) do korzystania z konkurencyjnych usług względem Serwisu wFirma.pl;
 2. W przypadku, gdy Organizator dostrzeże nietypowy szereg rezygnacji z jego usług wśród Klientów pozyskanych przez Partnera, będzie to mogło stanowić podstawę do rozwiązania Umowy z Partnerem w trybie natychmiastowym. Rozwiązanie umowy nie wyklucza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, w tym z tytułu utraconych korzyści. 

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Udział w Programie nie podlega przeniesieniu na inny podmiot. W szczególności prawa i obowiązki Partnera nie mogą być przenoszone, sprzedawane ani zbywane w żaden inny sposób, zwłaszcza na innego Partnera.
 2. O wszelkich zmianach dotyczących funkcjonowania Programu Organizator będzie informował Partnera pocztą tradycyjną lub mailową, na adres e­mail wskazany przez Partnera w Formularzu Rejestracyjnym.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Regulaminu, w przypadku gdy jest to spowodowane zdarzeniami o charakterze siły wyższej, jak również gdy nastąpiło to z przyczyn leżących po stronie innych podmiotów, na których zachowania nie ma on wpływu. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego działania sprzętu komputerowego i oprogramowania komputerowego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Partnera dokonywane w sposób niezgodny z Regulaminem, wytycznymi Organizatora lub zasadami rzetelnego świadczenia usług. 
 4. W przypadku sporów powstałych na tle realizacji Programu Organizator i Partner zobowiązują się podjąć próbę polubownego ich rozwiązania w terminie jednego miesiąca od daty ich zaistnienia. Jeżeli próba taka nie przyniesie oczekiwanego rezultatu, miejscowo właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd powszechny dla siedziby Organizatora.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2023 r.
Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów