0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Regulamin zamieszczania wizytówek w serwisie wFirma dla biur rachunkowych

Wielkość tekstu:

§ 1

 1. Regulamin określa zasady, zakres oraz warunki zamieszczania oferty biura rachunkowego zwanego dalej Biurem, Usługobiorcą za pośrednictwem systemu informatycznego strony internetowej wFirma dla biur rachunkowych, zwanej dalej Systemem wFirma dla biur rachunkowych, Serwisem.
 2. Użyte w regulaminie definicje oznaczają:
  1. Serwis - nowoczesne narzędzia informatyczne udostępniane odpłatnie przez Usługodawcę za pośrednictwem systemu informatycznego strony internetowej wFirma.pl;
  2. Wizytówka - oferta biura rachunkowego zamieszczana na stronie internetowej Serwisu;
  3. Usługodawca - Web INnovative Software Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Bierutowska 57-59, 51-317 Wrocław; wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS – 0000342082; NIP: 8982167294, REGON: 021120771, kapitał zakładowy 1 260 000,00 zł, adres e-mail: biuro@wins.pl;
  4. Usługobiorca (Biuro) - klient Serwisu, który zawarł umowę zgodnie z § 4 Regulaminu Świadczenia Usług wFirma dla biur rachunkowych.

§ 2

 1. Warunkiem udostępnienia możliwości zamieszczenia wizytówki w Serwisie jest:
  1. zawarcie umowy zgodnie z § 4 Regulaminu Świadczenia Usług wFirma dla biur rachunkowych,
  2. posiadanie wykupionych aktywnych kont klientów Biura, w liczbie nie mniej niż 5,
  3. zamieszczenie aktywnego linka do strony głównej Serwisu na stronie internetowej Biura,
  4. akceptacja Regulaminu.

§ 3

 1. Biuro, którego wizytówka zamieszczona jest w Serwisie zobowiązuje się w okresie tym zachować zasady etyki w biznesie i nie prowadzić działalności o charakterze nieuczciwej konkurencji w stosunku do innych Biur współpracujących z Serwisem.

 2. Za działalność nieuczciwej konkurencji uważa się przede wszystkim stosowanie nienaturalnie zaniżonych cen.

§ 4

 1. Niedopuszczalne jest zamieszczanie w Serwisie treści wizytówek o charakterze bezprawnym, w szczególności:

  • wulgaryzmów
  • obraźliwych sformułowań
  • treści naruszających prawa autorskie osób trzecich
  • treści naruszających dobra osobiste osób trzecich
 1. Jeżeli treść wizytówki stanowi utwór, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, z późniejszymi zmianami) Biuro udziela Usługodawcy licencji na korzystanie z utworu na następujących polach eksploatacji:

  • w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 1. Usługobiorca zamieszcza wizytówkę w Serwisie wyłącznie na własną odpowiedzialność.

§ 5

 1. Naruszenie § 3 lub § 4 niniejszego Regulaminu skutkuje usunięciem wizytówki z Serwisu bez uprzedzenia Biura.

 2. Usługodawca nie ma obowiązku monitorowania treści wizytówek zamieszczanych w Serwisie jednakże przysługuje mu prawo do usunięcia każdej wizytówki bez podania przyczyny.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów