Analiza przychodów i kosztów

W zakładce START » ANALIZY » PRZYCHODY I KOSZTY użytkownik znajdzie funkcję pozwalającą na dokonanie analizy osiąganych przychodów oraz ponoszonych kosztów.

Analiza przychodów i kosztów - analizy

Analizę przychodów i kosztów można podzielić na dwie części:

  • przedstawioną w formie wykresów, oraz

  • tabelaryczną.

Przychody i koszty - analiza w formie wykresu

W pierwszej kolejności należy wybrać DATĘ, czyli okres który obejmować ma analiza oraz SUMOWANIE WEDŁUG określające sposób dokonywania podsumowań - dnia, tygodnia, miesiąca, kwartału, roku.

Analiza przychodów i kosztów - sumowanie

Na podstawie tych parametrów zostaną przygotowane wykresy oraz dane do tabeli. Dane zostaną wykazane na wykresie słupkowym, jak i liniowym.

Analiza przychodów i kosztów - wykres słupkowy i liniowy

Przychody i koszty - analiza w formie tabeli

Pod wykresami znajduje się forma tabelaryczna ujęcia przychodów i kosztów. W tabeli znajdują się dane dotyczące przychodów, kosztów oraz dochód z podziałem na poszczególne okresy. W następnych kolumnach wykazany jest przychód, koszt i dochód narastająco. Po kliknięciu na symbol Analiza przychodów i kosztów - znaczekdane można wydrukować, eksportować do arkusza kalkulacyjnego lub zmienić wygląd tabeli. 

Analiza przychodów i kosztów - ustawienia tabeli