Deklaracje rozliczeniowe ZUS DRA / RCA / RZA / RSA

Przedsiębiorca w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej jest zobowiązany składać odpowiednie deklaracje rozliczeniowe ZUS. Co miesiąc składa deklaracje główną ZUS DRA oraz jeśli zatrudnia pracowników, załączniki czyli raporty imienne (ZUS RCA/RZA/RSA).

Schemat ubezpieczeń ZUS 

Przedsiębiorcy podlegający składkom ZUS przed wygenerowaniem pierwszej deklaracji ZUS DRA muszą wybrać jeden ze schematów ubezpieczeń oraz uzupełnić inne podstawowe informacje w tym zakresie przechodząc do zakładki USTAWIENIA » PODATKI » ZUS.

Deklaracje rozliczeniowe ZUS - schemat składek

Więcej informacji z zakresu ustawień składek można przeczytać w punkcie ZUS.

Deklaracje rozliczeniowe ZUS DRA

W celu wygenerowania deklaracji ZUS DRA należy przejść do zakładki START » ZUS » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ.

Deklaracje rozliczeniowe ZUS - generowanie deklaracji

W sytuacji braku zatrudnionych pracowników, deklaracje rozliczeniowe ZUS należy złożyć i opłacić do 10 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. W przeciwnym razie termin ten wydłuża się do 15 dnia miesiąca. 

Częściowe składki ZUS

W sytuacji, gdy przedsiębiorca rozpoczął lub zakończył działalność w trakcie miesiąca lub gdy przebywa na zwolnieniu lekarskim i przysługuje mu zasiłek chorobowy, należy dokonać proporcjonalnego obniżenia podstawy na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy. W systemie można wygenerować deklaracje rozliczeniowe ZUS z częściowymi składkami. W tym celu należy zaznaczyć okienko częściowe składki i wpisać liczbę dni prowadzenia działalności w danym miesiącu (z uwzględnieniem sobót, niedziel oraz świąt). Natomiast składka zdrowotna zawsze płacona jest w pełnym wymiarze. 

Deklaracje rozliczeniowe ZUS - częściowe składki

Rozliczanie deklaracji

Po faktycznym opłaceniu deklaracji należy poprzez akcję Rozlicz oznaczyć ją jako opłaconą. W przeciwnym razie nie zostanie uwzględniona przy wyliczeniu zaliczki na podatek dochodowy.

Deklaracje rozliczeniowe ZUS - rozliczanie deklaracji

Raporty ZUS RCA, ZUS RZA są w systemie generowane automatycznie, jeżeli w przedsiębiorstwie są zgłoszone do ubezpieczeń osoby poza osobą prowadzącą działalność gospodarczą. W zależności od tego jakim ubezpieczeniom podlega osoba ubezpieczona, generowane są raporty ZUS RCA lub ZUS RZA. Z uwagi na fakt, że są to załączniki do deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA są one podpięte bezpośrednio pod deklarację rozliczeniową.
Należy pamiętać, że podstawy wymiaru składek pracownika, są zależne od daty wypłaty. Jeżeli wynagrodzenie jest wypłacane w trybie do 10-tego dnia kolejnego miesiąca, to przykładowo składki od wynagrodzenia za styczeń wypłaconego w lutym, zostaną wykazane na deklaracjach w miesiącu wypłaty, czyli w lutym.

Raport ZUS RCA

Dokument ZUS RCA służy do rozliczenia należnych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne i/lub wypłaconych świadczeń za osoby ubezpieczone w przedsiębiorstwie.

Jeden druk raportu ZUS RCA składa się z dwóch stron, na którym można wykazać dwie osoby ubezpieczone, np. przedsiębiorcę i pracownika. Jeżeli w przedsiębiorstwie jest więcej osób objętych ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnym, system tworzy kolejne raporty ZUS RCA, na których wykazane są kolejne osoby ubezpieczone.

Raport ZUS RZA

Dokument ZUS RZA służy do rozliczenia należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby ubezpieczone, które mają inny tytuł do ubezpieczeń społecznych. Jeden druk raportu ZUS RZA składa się z dwóch stron, na którym można wykazać dwie osoby ubezpieczone, np. dwóch zleceniobiorców, którzy z tytułu zatrudnienia na umowę zlecenie podlegają tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu. Jeżeli w przedsiębiorstwie jest więcej osób objętych tylko ubezpieczeniem zdrowotnym, system tworzy kolejne raporty ZUS RZA, na których wykazane są kolejne osoby ubezpieczone.

Raport ZUS RSA

Dokument ZUS RSA służy do wykazania wysokości wypłaconych świadczeń oraz do wykazania przerw w opłacaniu składek za osoby ubezpieczone, czyli m. in. na przykład okres choroby ubezpieczonego, czy okres przebywania na urlopie bezpłatnym.