Umowa zlecenie ze stawką godzinową

Umowa zlecenie ze stawką godzinową jest jedną z umów cywilnoprawnych. W świetle obowiązujących przepisów, wynagrodzenie wynikające z  umowy zlecenia nie może być niższe od obowiązującej w danym roku minimalnej stawki godzinowej. W systemie wfirma.pl jest możliwość dodania i rozliczania umów zlecenie z wynagrodzeniem określonym stawką godzinową.

Minimalna stawka godzinowa na umowę zlecenie w 2019 roku wynosi 14,70 zł brutto

Umowa zlecenie ze stawką godzinową - dodawanie

Umowę zlecenie dodać można poprzez KADRY » UMOWY » DODAJ UMOWĘ » UMOWA ZLECENIE.

Umowa zlecenie ze stawką godzinową - generowanie umowy

Po pojawieniu się okna Dodawanie nowej umowy zlecenie w zakładce Podstawowe informacje wprowadza się podstawowe parametry umowy takie jak: kwota wynagrodzenia, daty rozpoczęcia, zakończenia oraz podpisania. Dane te są niezbędne do utworzenia umowy oraz późniejszego poprawnego generowania rachunków.

Aby została utworzona umowa zlecenie ze stawką godzinową, należy w polu określającym kwotę wynagrodzenia wybrać Brutto za 1h, a następnie podać odpowiednią kwotę.

Umowa zlecenie ze stawką godzinową

Poniżej znajduje się pole dotyczące Liczby godzin, którą można podać przy sporządzaniu umowy, ale nie jest to konieczne.

Podanie liczby godzin, w których zleceniobiorca powinien wykonać określone czynności, stanowi zabezpieczenie dla przedsiębiorcy w razie sporów dotyczących wypłaty wynagrodzenia za nienależyte wykonanie umowy.

Umowa zlecenie ze stawką godzinową - liczba godzin

Zaznaczenie okienka Ewidencja czasu pracy spowoduje dołączenie wzoru oświadczenia zleceniobiorcy o przepracowanych godzinach do umowy jako załącznik.

Zleceniobiorca powinien przed wystawieniem rachunku dostarczyć pracodawcy ewidencję czasu wykonywania umowy zlecenie lub oświadczenie o liczbie przepracowanych godzin. Na jej podstawie strony powinny się rozliczyć, pamiętając, że minimalna stawka za 1 godzinę wykonywania umowy zlecenie w 2019 roku nie może być niższa niż 14,70 zł brutto za godzinę.

Po zakończeniu umowy należy wygenerować do niej rachunek