0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Regulamin aplikacji mojo.pl

Wielkość tekstu:

Regulamin aplikacji mojo.pl

§ 1. DEFINICJE

Poszczególne sformułowania zawarte w niniejszym regulaminie pisane z dużej litery, oznaczają:

 1. Regulamin - niniejszy regulamin,

 2. Usługodawca - spółka pod firmą Web INnovative Software Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Bierutowska 57-59, 51-317 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS - 0000342082; NIP: 8982167294, REGON: 021120771, kapitał zakładowy 1 260 000,00 zł, adres e-mail: biuro@wfirma.pl, zwana dalej WINS lub Usługodawca,

 3. Usługobiorca - klient zawierający z Usługodawcą umowę o korzystane z Aplikacji mojo.pl na zasadach określonych w Regulaminie, w imieniu którego działa Użytkownik. Usługobiorca jest przedsiębiorcą wykonującym we własnym imieniu działalność gospodarczą. Może on być osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,

 4. Użytkownik – osoba korzystająca w imieniu Usługobiorcy z Aplikacji mojo.pl, upoważniona do reprezentowania Usługobiorcy i korzystania z Serwisu w jego imieniu.

 5. System wFirma.pl (lub System, Serwis) - system informatyczny strony internetowej pod adresem https://wfirma.pl; narzędzie o charakterze zawodowym, wspierające prowadzenie każdej pozarolniczej działalności gospodarczej zgodnie z wybranym przez Usługobiorcę PKD.

 6. Aplikacja  mojo.pl – system mojo.pl w postaci aplikacji na urządzeniach mobilnych posiadających dostęp do Internetu , dostępna pod adresem https://mojo.pl/ jako usługa internetowa w modelu SaaS (Software as a Service), umożliwiająca korzystanie z Systemu wFirma.pl oraz innych systemów Usługodawcy, w zakresie wskazanym w Regulaminie, przy czym zakres dostępności systemów Usługodawcy za pośrednictwem Aplikacji mojo.pl jest ograniczony względem pełnych wersji systemów dostępnych odpłatnie zgodnie z cennikiem opublikowanym w Systemie wFirma. 

 7. Umowa - stosunek prawny łączący Usługodawcę z Usługobiorcą, na podstawie którego Usługodawca umożliwia Usługobiorcy dostęp do Aplikacji mojo.pl.

 § 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkownika w imieniu Klienta z Aplikacji mojo.pl udostępnionej przez Usługodawcę oraz zasady ochrony danych osobowych Usługobiorców i Użytkowników, będących osobami fizycznymi.

 2. Użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania z Aplikacji mojo.pl zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem.

 3. Usługa dostępu do Aplikacji mojo.pl świadczona jest drogą elektroniczną na rzecz Usługobiorców na mocy Umowy zawieranej zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

 4. Usługobiorca oświadcza, iż korzystanie z Aplikacji mojo.pl ma charakter zawodowy i jest ściśle związane z charakterem prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

 5. Udostępniana Usługobiorcy Aplikacja mojo.pl wraz ze wszystkimi jego funkcjami stanowi całość i nie ma możliwości jego personalizowania poprzez wyłączenia poszczególnych funkcji, czy też rezygnację z wybranych rozwiązań. O zawartości funkcji w systemie decyduje Usługodawca.

 6. Usługodawca zastrzega możliwość zmiany funkcjonalności Aplikacji mojo.pl w każdym czasie, przy czym zmiany te nie stanowią zmiany Regulaminu.

 § 3. APLIKACJA MOJO.PL 

 1. Aplikacja mojo.pl jest aplikacją dostępną za pośrednictwem przeglądarki internetowej na urządzeniach mobilnych, umożliwiającą korzystanie z systemów Usługodawcy wyłącznie w następującym zakresie:

  1. wystawienie trzech tzw. „zwykłych” faktur VAT lub bez VAT w zależności czy Usługobiorca jest płatnikiem VAT, w miesiącu kalendarzowym, z wyłączeniem w szczególności faktur zaliczkowych, faktur pro forma, faktur VAT-marża czy faktur korygujących;

  2. integracja z Krajowym Systemem e-Faktur,

  3. dostęp do modułu CRM w zakresie umożliwiającym tworzenie katalogu kontrahentów oraz,

  4. import danych z GUS i CEIDG.

 2. Korzystanie z Aplikacji mojo.pl nie wymaga pobrania ani instalowania aplikacji na urządzeniu mobilnym Użytkownika. 

 3. Użytkownik działający w imieniu Usługobiorcy może w każdym czasie rozpocząć korzystanie z Aplikacji mojo.pl na swoim urządzeniu mobilnym, a także w każdym czasie zaprzestać takiego korzystania.

 4. Usługodawca nie pobiera opłat za korzystanie z Aplikacji mojo.pl w zakresie określonym w ust. 1. 

 5. W celu skorzystania z systemów Usługodawcy w zakresie szerszym niż określony w ust. 1 Użytkownik działający w imieniu i na rzecz danego Usługobiorcy zobowiązany jest zawrzeć odpowiednią umowę z Usługodawcą na określone usługi zgodnie z Regulaminem świadczenia usług dostępnym pod adresem https://pomoc.wfirma.pl/-regulamin-swiadczenia-uslug za pośrednictwem Systemu wFirmy oraz uiścić stosowane opłaty określone w cenniku zgodnie z ww. regulaminem. 

§ 4 . WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z APLIKACJI I REJESTRACJA

 1. Aby uzyskać dostęp do Aplikacji mojo.pl Użytkownik musi posiadać telefon komórkowy lub inne urządzenie mobilne z dostępem do sieci Internet. W celu korzystania z Aplikacji mojo.pl zalecane jest używanie nowszych wersji przeglądarek internetowych: Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Safari. 

 2.  Warunkiem rozpoczęcia pracy za pośrednictwem Aplikacji mojo.pl jest rejestracja Użytkownika zgodnie z instrukcjami zawartymi w Aplikacji mojo.pl. Rejestracja w Aplikacji mojo.pl stanowi równocześnie rejestrację w Serwisie wFirma.pl. 

 3. W celu prawidłowego funkcjonowania Aplikacji mojo.pl dane wprowadzane przez Użytkownika powinny być zgodne z rzeczywistością. Przed skorzystaniem z Aplikacji mojo.pl Użytkownik powinien każdorazowo podjąć wszelkie wymagane czynności dostosowawcze, konfiguracyjne i sprawdzające, w tym w szczególności w zakresie weryfikacji obowiązującego stanu prawnego oraz wynikających z niego obowiązków ciążących na Użytkowniku. Prawidłowe korzystanie przez Użytkownika powinno polegać na odpowiednim przetworzeniu, uzupełnieniu i dostosowaniu danego elementu usługi w ramach Aplikacji mojo.pl w zależności od indywidualnych potrzeb Użytkownika, charakteru, okoliczności i warunków danej czynności faktycznej lub prawnej, jaką zamierza wykonać lub wykonuje, a także celów oraz skutków, jakie spodziewa się osiągnąć w wyniku podjętej lub zamierzonej czynności. Użytkownik powinien w każdym przypadku zweryfikować także kompletność oraz zgodność danych wprowadzanych do produktu ze stanem faktycznym oraz obowiązującymi przepisami prawa. 

 4. W procesie rejestracji:

  1. Użytkownik zobowiązany jest podać następujące dane Usługobiorcy: imię, nazwisko, nazwę firmy, adres zamieszkania, adres siedziby firmy (ulicę, numer, kod, miejscowość), NIP, adres poczty elektronicznej (e-mail).

  2. Użytkownik ustala własne i znane tylko jemu: login oraz hasło.

 5. Login Użytkownika, będący jego adresem e-mail, stanowi unikalną nazwę Użytkownika, umożliwiającą jego identyfikację w Aplikacji mojo.pl, a za jej pośrednictwem w Serwisie.

 6. Hasło Użytkownika jest przyporządkowane do jego loginu i stanowi dodatkowe zabezpieczenie danych przed dostępem osób niepowołanych. Hasło powinno zawierać co najmniej 8 znaków, w tym przynajmniej jedną wielką literę, jedną małą literę, a także co najmniej jedną cyfrę lub jeden znak specjalny (np. !,@,#, %).

 7. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie ujawnienia przez Usługobiorcę hasła lub identyfikatora osobom trzecim.

 8. Od dnia dokonania rejestracji Usługobiorca zobowiązany jest do informowania Usługodawcy o wszelkich zmianach danych teleadresowych koniecznych do wystawiania faktur i doręczeń oraz zmianach kontaktowego adresu poczty elektronicznej pod rygorem uznania za skutecznie doręczonych pism lub wiadomości e-mail wysyłanych na adresy niezaktualizowane.

 9. Usługobiorca zobowiązuje się, że nie będzie w szczególności:

  1. modyfikować, zakłócać, blokować, nadmiernie obciążać, przerywać, spowalniać normalne funkcjonowanie Serwisu ani Aplikacji mojo.pl, utrudniać jego dostępność innym Użytkownikom,

  2. przesyłać lub rozprzestrzeniać wirusów, koni trojańskich, robaków, zainfekowanych plików lub podobnych destrukcyjnych elementów w obrębie Serwisu i Aplikacji mojo.pl,

  3. dostarczać i rozpowszechniać treści o charakterze bezprawnym lub godzących w dobre imię lub interes Usługodawcy lub podmiotów trzecich.

 10. Dostępność Aplikacji mojo.pl w skali roku określa się na poziomie SLA 98%.

 § 5. ZAWARCIE UMOWY O DOSTĘP DO APLIKACJI MOJO.PL 

 1. Zawarcie Umowy następuje z chwilą rejestracji Użytkownika w Aplikacji mojo.pl zgodnie z § 4 Regulaminu.

 2. Zawarcie Umowy następuje z chwilą łącznego spełnienia następujących warunków:

  1. zarejestrowania się Usługobiorcy w Aplikacji mojo.pl,

  2. akceptacji Regulaminu.

 3. Użytkownik zobowiązany jest podczas rejestracji podać dane wskazane w § 4 ust. 4 lit. a zgodnie z prawdą. 

 4. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:

  1. zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia bez zastrzeżeń,

  2. dobrowolnie przystąpiłem do Umowy;

  3. dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą.

 5. Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować z dalszego korzystania z Aplikacji mojo.pl i usunąć konto, co będzie związane również z usunięciem konta w ramach Systemu wFirmy. Konto usuwane jest samodzielnie przez Usługobiorcę zgodnie z instrukcją postępowania zamieszczoną pod adresem https://pomoc.wfirma.pl/-usuwanie-konta.

§ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Usługodawca zobowiązany jest świadczyć usługę  z należytą starannością.

 2. W związku ze świadczonymi na rzecz Usługobiorcy Usługami Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu:

  1. trwałej albo czasowej niemożliwości świadczenia Usług oraz z tytułu nienależytego świadczenia Usług z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, w tym na skutek wystąpienia siły wyższej,

  2. utraconych przez Usługobiorcę korzyści,

  3. trwałej albo czasowej niemożliwości świadczenia usługi dostępu do Aplikacji mojo.pl oraz z tytułu nienależytego świadczenia usługi dostępu do Aplikacji mojo.pl z przyczyn leżących po stronie osób trzecich, za pomocą których usługi są świadczone,

  4. skutków nieprawidłowego korzystania z Aplikacji mojo.pl, w szczególności w sposób sprzeczny z Regulaminem, Umową, naturą stosunku oraz zasadami współżycia społecznego.  

  5. skutków udostępnienia przez Usługobiorcę jakichkolwiek treści osobom trzecim przy korzystaniu z Aplikacji mojo.pl,

  6. skutków wykorzystania informacji autoryzujących dostęp do Aplikacji mojo.pl przez osoby trzecie, jeżeli osoby te weszły w posiadanie tych informacji na skutek ich ujawnienia przez Usługobiorcę albo na skutek niedostatecznego zabezpieczenia informacji przez Usługobiorcę przed dostępem takich osób,

  7. przerw w dostępności Serwisu lub Aplikacji mojo.pl powstałych wskutek przerwy technicznej, wynikającej z rozwoju lub naprawy Serwisu lub Aplikacji mojo.pl.

  8. strat danych spowodowanych usunięciem konta przez Użytkownika.

 3. Odpowiedzialność Usługodawcy względem Usługobiorcy w każdym przypadku ograniczona jest do wysokości opłaty rocznej za korzystanie z odpłatnej wersji Systemu wFirma.pl zgodnie z Cennikiem za pakiet Fakturowanie i CRM (link do cennika https://wfirma.pl/cennik)

 4. Usługodawca zastrzega możliwość wystąpienia przerw w zapewnieniu dostępności Serwisu lub Aplikacji mojo.pl. Wynikłe przerwy mogą być spowodowane aktualizowaniem Serwisu lub Aplikacji mojo.pl, koniecznością konserwacji lub usunięciem ewentualnych nieprawidłowości w działaniu Serwisu lub Aplikacji mojo.pl. Usługodawca podejmuje starania, aby terminy przerw były możliwie najmniej uciążliwe z punktu widzenia funkcjonowania Serwisu i Aplikacji mojo.pl. Usługobiorca oświadcza, że wyraża zgodę na przerwy w dostępie do Serwisu i Aplikacji mojo.pl w celu jego aktualizowania, wykonania konserwacji lub usunięcia przez Usługodawcę ewentualnych nieprawidłowości i że nie będzie wysuwał z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń wobec Usługodawcy.

 § 7. DANE UŻYTKOWNIKA I ICH OCHRONA

 1. Dane Usługobiorcy wprowadzone do Serwisu za pośrednictwem  Aplikacji mojo.pl, stanowią własność Usługobiorcy, który jest ich administratorem. Usługodawca przetwarza na podstawie Umowy Powierzenia Przetwarzania Danych stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu.

 2. Dane Usługobiorcy i Użytkownika gromadzone i przetwarzane są przez Usługodawcę w celu prawidłowego, zgodnego z Regulaminem świadczenia Usług, w szczególności prawidłowego funkcjonowania Serwisu i Aplikacji mojo.pl, w zakresie właściwego wystawiania faktur, dokonywania przelewów, prawidłowego wypełniania deklaracji i innych dokumentów generowanych przez Aplikację mojo.pl zgodnie z Polityką Prywatności.

 3. Usługodawca podejmuje wszelkie niezbędne środki do ochrony danych osobowych Usługobiorcy, jego firmy i wszelkich innych danych wprowadzanych do Serwisu za pośrednictwem Aplikacji mojo.pl.

 4. Na ochronę, o której mowa w ust. 3, składają się w szczególności:

  1. System bezpieczeństwa transmisji danych - dane Usługobiorcy szyfrowane są przy użyciu klucza SSL (Secure Socket Layer) i praktycznie nie mogą być przechwycone i rozszyfrowane przez niepowołane osoby.
  2. Ograniczony dostęp Usługodawcy - Usługodawca i zatrudnione przez niego osoby nie mają wglądu do danych Usługobiorcy, poza danymi niezbędnymi do świadczenia Usług.
  3. System kontroli dostępu do danych - tylko Usługobiorca ma dostęp do swoich danych, za pomocą ustalonego przez siebie hasła.
  4. System zabezpieczenia danych przed awarią urządzeń - wszelkie wprowadzone przez Usługobiorcę dane będą przechowywane w taki sposób, aby wyeliminować możliwość ich utraty w razie awarii sprzętu.
 5. Usługodawca nie odpowiada za treść danych wprowadzanych do Serwisu za pośrednictwem Aplikacji mojo.pl przez Usługobiorcę.

 § 8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje dotyczące korzystania z Aplikacji mojo.pl Usługobiorca może składać w formie pisemnej, za pomocą listu poleconego na adres siedziby Usługodawcy lub przy pomocy poczty elektronicznej na adres określony w § 16 ust. 5 Regulaminu.

 2. Usługobiorca może złożyć reklamację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

 3. Reklamacja musi zawierać dane Usługobiorcy umożliwiające nawiązanie z nim kontaktu, w tym dane umożliwiające identyfikację.

  1. osoby składającej reklamację, jako Usługobiorcy;

  2. zarzuty Usługobiorcy co do korzystania z Aplikacji mojo.pl;

  3. okoliczności uzasadniające reklamację;

  4. ewentualne żądanie Usługobiorcy związane ze złożoną reklamacją.

 4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania listu poleconego lub wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną przez Usługodawcę.

 5. Usługodawca, rozpatrując reklamację, stosować będzie postanowienia Regulaminu.

 6. O decyzji Usługodawcy Usługobiorca zostanie powiadomiony pisemnie na adres podany w liście poleconym zawierającym reklamację lub przy pomocy poczty elektronicznej.

 § 9. OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY I JEJ ROZWIĄZANIE

 1. Umowa jest zawierana z chwilą rejestracji w Aplikacji mojo.pl zgodnie z § 5 Regulaminu na czas nieoznaczony i może zostać rozwiązana przez Użytkownika w każdym czasie poprzez usunięcie konta.

 2. Usługodawca uprawniony będzie do rozwiązania Umowy w przypadku, gdy:

  1. Usługobiorca istotnie naruszy postanowienia Regulaminu,

  2. Usługobiorca będzie korzystał z Aplikacji mojo.pl niezgodnie z jej parametrami, przeznaczeniem lub zasadami współżycia społecznego.

  3. Usługobiorca będzie działał na szkodę Usługodawcy, innych klientów Usługodawcy lub użytkowników sieci Internet,

  4. Usługobiorca będzie dokonywał czynności niezgodnych z prawem lub działań zmierzających do naruszenia bezpieczeństwa danych znajdujących się w Aplikacji mojo.pl.

 3. Przed rozwiązaniem Umowy Usługodawca wezwie Usługobiorcę do zaprzestania naruszeń, wyznaczając mu przy tym termin nie krótszy niż 14 dni na zaniechanie tych naruszeń. Wezwanie to może zostać złożone na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

 4. Rozwiązanie Umowy może zostać dokonane pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

 § 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin jest udostępniony użytkownikom Aplikacji mojo.pl nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

 2. Każdy użytkownik Aplikacji mojo.pl zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Aplikacji.

 3. W przypadku zmiany Regulaminu aktualna jego wersja zostanie umieszczona w Serwisie wFirma.pl wraz z jednoczesnym poinformowaniem Usługobiorców o fakcie udostępnienia nowej wersji Regulaminu drogą elektroniczną - za pośrednictwem wiadomości systemowych dostępnych na koncie Użytkownika.

 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa, wprowadzenia nowych funkcjonalności Aplikacji mojo.pl, zmiany warunków technicznych korzystania z Aplikacji mojo.pl, zmiany warunków świadczonych przez osoby trzecie usług na rzecz Usługodawcy niezbędnych do korzystania z Aplikacji mojo.pl, zmian organizacyjnych lub przekształceń prawnych z tym zastrzeżeniem, że zmiana wyłącznie w zakresie formy prawnej Usługodawcy lub zmiana firmy nie stanowi zmiany Umowy. Zmiany te obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji Regulaminu w Serwisie.

 5. Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące funkcjonowania lub korzystania z Aplikacji mojo.pl Usługobiorca może kierować na wskazany poniżej adres poczty elektronicznej: biuro@wfirma.pl.

 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 4.12.2022r.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów