0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Regulamin integracji Rzetelny Kontrahent

Wielkość tekstu:

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady korzystania z integracji Rzetelny Kontrahent, służącej do weryfikacji kontrahenta w Internetowej Giełdzie Długów – www.dlugi.info. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie ma Regulamin główny. 

§ 2. DEFINICJE

Regulamin główny - regulamin dostępny pod adresem: https://pomoc.wfirma.pl/-regulamin-swiadczenia-uslug.

Regulamin - niniejszy regulamin integracji Rzetelny Kontrahent, stanowiący załącznik do Regulaminu głównego.

Serwis - serwis wFirma.pl pod adresem: https://wfirma.pl/, prowadzony przez Usługodawcę.

Usługa - stworzenie Usługobiorcy możliwości integracji konta w Serwisie z internetową giełdą długów długi.info. 

długi.info - systemem obsługi internetowej giełdy długów prowadzony i administrowany przez Długi.info S.A. z siedzibą i adresem w Poznaniu, przy ul. Promienistej 62, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000325478, kapitał zakładowy w wysokości 100.000 złotych, kapitał wpłacony w całości, NIP 781-18-30-762, .

Usługobiorca - Przedsiębiorca, który jest osobą fizyczną, korzystający z Serwisu na podstawie Regulaminu głównego. 

Usługodawca - Web INnovative Software Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Bierutowska 57-59, 51-317 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS - 0000342082; NIP: 8982167294, REGON: 021120771, posiadajaca kapitał zakładowy 1 260 000,00 zł, adres e-mail: biuro@wfirma.pl.

Użytkownik - osoba posiadająca konto w Serwisie, upoważniona do reprezentowania Usługobiorcy.

Limit weryfikacji - określana i wykupiona ilość sprawdzeń kontrahentów z terminem ważności 30 dni.

Awaria systemu - nieprawidłowe działanie Systemu wywołane czynnikami leżącymi po stronie Usługodawcy lub długi.info.pl

Uruchomienie integracji - integracja jest dostępna jedynie przy aktywnym korzystaniu z Serwisu (wykupiony - aktywny pakiet). 

Dodatki - zakładka znajdująca się w Serwisie zawierająca zestawienie dodatkowych, odpłatnych Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu wraz ze wskazaniem ich cen.

§ 3. ZAWARCIE UMOWY

1. Akceptacja Regulaminu głównego wraz z załącznikami oznacza zawarcie umowy, na podstawie której Usługodawca stwarza Usługobiorcy możliwość integracji konta Użytkownika w Serwisie (wFirma.pl) z długi.info (systemem weryfikacji kontrahentów w internetowej giełdzie długów). Korzystanie z integracji Rzetelny Kontrahent może nastąpić wyłącznie po wykupieniu odpowiedniego dodatku przez Usługobiorcę.

§ 4 WARUNKI KORZYSTANIA Z INTEGRACJI

1. Uruchomienie integracji wymaga:

  • statusu osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą

  • poprawności i kompletności danych w Serwisie.

2. Warunkiem pojawienia się widocznej funkcji weryfikowania kontrahentów na dashboardzie lub podczas wystawiania faktury z NIP w Serwisie jest spełnienie łącznie:

  • aktywny dodatek (niewykorzystany limit odpytań)

  • kontrahentem jest firma posiadająca numer NIP

3. O uruchomieniu integracji decyduje Użytkownik wykupując dodatek. Integracja pozwala na wykonanie dwóch typów weryfikacji:

  • ręcznej poprzez moduł na stronie głównej gdzie dzięki wpisaniu numeru NIP z ręki można sprawdzić kontrahenta w bazie giełdy długów

  • automatycznej przy wystawianiu faktury sprzedaży po wprowadzeniu danych kontrahenta z numerem NIP.

§ 5. ZAKRES I WARUNKI ŚWIADCZONEJ USŁUGI

1. Usługobiorca dobrowolnie i we własnym zakresie decyduje o Uruchomieniu integracji Rzetelny Kontrahent poprzez zakup dodatku. 

2. Dodatek dostępny jest w formie pakietów różniących się limitem weryfikacji czyli ilością możliwych do wykonania sprawdzeń w terminie 30 dni. 

3. Niewykorzystane weryfikacje nie przechodzą na kolejny okres. 

§ 6. OBOWIĄZKI STRON

1. Na wniosek Usługobiorcy (składany wraz z Uruchomieniem integracji) Usługodawca zobowiązany jest zapewnić możliwość połączenia z Elektroniczą Giełdą Długów długi.info.pl przesyłu danych między Serwisem a długi.info, wymaganych do realizacji celów Usługobiorcy tj: .

  • weryfikacji - sprawdzenia kontrahenta.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

  • przechowywanie w Serwisie nieprawdziwych danych przez Usługobiorcę

  • zmiany w polityce prywatności oraz regulaminie długi.info.pl

  • czasową przerwę w dostawie spowodowaną pracami konserwacyjnymi lub rozwojowymi w Serwisie lub w długi.info.pl

4. Usługobiorca oświadcza i gwarantuje, że dane wprowadzone w Serwisie są zgodne z prawdą.

5. Usługodawca zastrzega, że w przypadku prac konserwacyjnych prowadzonych po stronie usługodawcy lub po stronie podwykonawców usługi, mogą wystąpić czasowe utrudnienia w korzystaniu z usług. 

§ 7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe przetwarzane są przez Usługobiorcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zawartą między Usługobiorcą a Usługodawcą Umową Powierzenia Przetwarzania.

2. Przy funkcji integracji nie dochodzi do powierzenia danych osobowych ze strony Serwisu na rzecz Długi.info s.a..

§ 8. ZMIANY REGULAMINU

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa, wprowadzenia nowych funkcjonalności, rozpoczęcia świadczenia nowych usług, zmiany warunków technicznych świadczenia Usługi, zmiany warunków świadczonych przez osoby trzecie usług na rzecz Usługodawcy niezbędnych do świadczenia Usługi, zmian organizacyjnych lub przekształceń prawnych, z zastrzeżeniem, że zmiana wyłącznie w zakresie formy prawnej Usługodawcy lub zmiana firmy nie stanowi zmiany umowy. 

2. Zmiany Regulaminu obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji Regulaminu na stronie internetowej Usługodawcy pod adresem: https://wfirma.pl/. O zmianach Usługodawca poinformuje Usługobiorcę drogą elektroniczną, za pośrednictwem wiadomości systemowych dostępnych na koncie Użytkownika.

3. Odmowa zaakceptowania zmian, o których mowa w punkcie wyżej, jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie Usługi i skutkuje koniecznością usunięcia konta w Serwisie przez Użytkownika.

4. Usługodawca może wypowiedzieć świadczenie Usługi, jeżeli jej dalsze świadczenie stanie się niemożliwe lub znacznie utrudnione z przyczyn technicznych, ekonomicznych lub prawnych.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów