0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Regulamin integracji z Apilo

 • regulamin

Wielkość tekstu:

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady korzystania z integracji z serwisem Apilo, służącym do zarządzania sprzedaż wielokanałową. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie ma Regulamin główny.

 

§ 2. DEFINICJE

Regulamin główny - regulamin dostępny pod adresem: https://pomoc.wfirma.pl/-regulamin-swiadczenia-uslug.

Regulamin - niniejszy regulamin integracji z Apilo, stanowiący załącznik do Regulaminu głównego.

Serwis - serwis wFirma.pl pod adresem: https://wfirma.pl/, prowadzony przez Usługodawcę.

Usługa - stworzenie Usługobiorcy możliwości dokonania integracji konta w Serwisie z Apilo.

Apilo - systemem do zarządzania sprzedażą wielokanałową.

Usługobiorca - Przedsiębiorca, który jest osobą fizyczną lub spółka, korzystający z Serwisu na podstawie Regulaminu głównego.

Usługodawca - Web INnovative Software Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Bierutowska 57-59, 51-317 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS - 0000342082; NIP: 8982167294, REGON: 021120771, posiadająca kapitał zakładowy 1 260 000,00 zł, adres e-mail: biuro@wfirma.pl.

Użytkownik - osoba posiadająca konto w Serwisie, upoważniona do reprezentowania Usługobiorcy.

Dostawca systemu do zarządzania sprzedażą wielokanałową - Aplio Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, pod adresem UL. Pawia 9, 31-154 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy, pod numerem KRS: 0000741999, NIP: 9372715154, REGON: 380848632. Kapitał zakładowy: 55 000 PLN.

Awaria systemu - nieprawidłowe działanie Systemu wywołane czynnikami leżącymi po stronie Usługodawcy lub Dostawcy systemu do zarządzania sprzedażą wielokanałową.

Uruchomienie integracji - rejestracja w Apilo, która pozwala na integrację Serwisu z Apilo.

 

§ 3. ZAWARCIE UMOWY

1. Akceptacja Regulaminu głównego wraz z załącznikami oznacza zawarcie umowy, na podstawie której Usługodawca stwarza Usługobiorcy możliwość integracji konta Użytkownika w Serwisie (wFirma.pl) z Apilo (system do zarządzania sprzedażą wielokanałową).

 

§ 4. ZAKRES I WARUNKI ŚWIADCZONEJ USŁUGI

1. Usługobiorca dobrowolnie i we własnym zakresie decyduje o Uruchomieniu integracji z Apilo, jak również o dezaktywowaniu integracji z Apilo. Dezaktywacja integracji może nastąpić w każdym czasie.

2. Usługobiorca oświadcza, że jest świadomy, iż Uruchomienie integracji powoduje udostępnienie Dostawcy usług faktoringowych informacji, o których mowa w ust 3 (w tym danych osobowych), przetwarzanych przez Usługobiorcę w Serwisie, niezbędnych do realizacji celu (na który składa się rejestracja konta w Apilo), przez cały okres aktywnej integracji z Apilo, to jest do czasu jej dezaktywacji przez Użytkownika.

3. Usługa wiąże się z udostępnieniem przez Usługobiorcę na rzecz Dostawcy systemu do zarządzania sprzedażą wielokanałową informacji z Serwisu takich jak:

 1. nazwa firmy,
 2. NIP,
 3. adres prowadzonej działalności,
 4. imię i nazwisko zalogowanego Użytkownika Serwisu,
 5. telefon Użytkownika Serwisu,
 6. e-mail Użytkownika Serwisu.

 

§ 5. OBOWIĄZKI STRON

1. Na wniosek Usługobiorcy (składany wraz z Uruchomieniem integracji) Usługodawca zobowiązany jest zapewnić możliwość połączenia z Apilo oraz udostępnić możliwość przesyłu danych między Serwisem a Apilo, wymaganych do realizacji celów Usługobiorcy tj. rejestracji w Apilo.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

 • przechowywanie w Serwisie nieprawdziwych danych przez Usługobiorcę,
 • udostępnienie Dostawcy systemu do zarządzania sprzedażą wielokanałową przez Usługobiorcę nieprawdziwych danych,
 • zmiany w polityce prywatności oraz regulaminie Dostawcy systemu do zarządzania sprzedażą wielokanałową,
 • czasową przerwę w dostawie spowodowaną pracami konserwacyjnymi lub rozwojowymi w Serwisie.

3. Usługobiorca oświadcza i gwarantuje, że dane wprowadzone w Serwisie są zgodne z prawdą.

4. Usługodawca zastrzega, że w przypadku prac konserwacyjnych prowadzonych po stronie usługodawcy lub po stronie podwykonawców usługi, mogą wystąpić czasowe utrudnienia w korzystaniu z usług.

 

§ 6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe przetwarzane są przez Usługobiorcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zawartą między Usługobiorcą a Usługodawcą Umową Powierzenia Przetwarzania.

2. W momencie uruchomienia integracji podmiotem przetwarzającymi dane osobowe udostępniane świadomie i dobrowolnie przez Usługobiorcę jest Dostawcy systemu do zarządzania sprzedażą wielokanałową, którego treść polityki prywatności znajduje się pod adresem: https://apilo.com/pl/polityka-prywatnosci/.

 

§ 7. ZMIANY REGULAMINU

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa, wprowadzenia nowych funkcjonalności, rozpoczęcia świadczenia nowych usług, zmiany warunków technicznych świadczenia Usługi, zmiany warunków świadczonych przez osoby trzecie usług na rzecz Usługodawcy niezbędnych do świadczenia Usługi, zmian organizacyjnych lub przekształceń prawnych, z zastrzeżeniem, że zmiana wyłącznie w zakresie formy prawnej Usługodawcy lub zmiana firmy nie stanowi zmiany umowy.

2. Zmiany Regulaminu obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji Regulaminu na stronie internetowej Usługodawcy pod adresem: https://wfirma.pl/. O zmianach Usługodawca poinformuje Usługobiorcę drogą elektroniczną, za pośrednictwem wiadomości systemowych dostępnych na koncie Użytkownika.

3. Odmowa zaakceptowania zmian, o których mowa w punkcie wyżej, jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie Usługi i skutkuje koniecznością usunięcia konta w Serwisie przez Użytkownika.

4. Usługodawca może wypowiedzieć świadczenie Usługi, jeżeli jej dalsze świadczenie stanie się niemożliwe lub znacznie utrudnione z przyczyn technicznych, ekonomicznych lub prawnych

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów