0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Dodawanie produktu w systemie

Wielkość tekstu:

W systemie wfirma.pl istnieje możliwość kontrolowania stanu magazynowego zakupowanych oraz sprzedawanych towarów handlowych poprzez dodawanie produktów. W pakietach bez rozbudowanego magazynu dodawane produkty są ujmowane w zakładce PRZYCHODY » PRODUKTY. Natomiast w pakietach z rozbudowanym magazynem wprowadzane produkty są ujmowane w zakładce MAGAZYN » PRODUKTY.

Jak dodać nowy produkt?

Nowy produkt można dodać z kilku miejsc w systemie:

  • podczas wprowadzania dokumentu zakupu w zakładce WYDATKI » DODAJ » FAKTURA VAT/ FAKTURA (BEZ VAT). Po wybraniu jako rodzaj wydatku: ZAKUP TOWARÓW HANDLOWYCH ORAZ MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH w podzakładce POZYCJE należy zaznaczyć opcję DODAJ PRODUKT,

Dodawanie produktu podczas wprowadzania wydatku

  • bezpośrednio przy wystawianiu faktury lub paragonu w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ/ FAKTURĘ (BEZ VAT)/ PARAGON FISKALNY/ PARAGON NIEFISKALNY. W sekcji PRODUKT LUB USŁUGA należy kliknąć na strzałkę i wybrać opcję DODAJ PRODUKT,

Dodawanie produktu - poprzez przychody

  • w zakładce MAGAZYN » PRODUKTY (w przypadku pakietów z rozbudowanym magazynem), gdzie należy należy wybrać opcję PRODUKT » DODAJ PRODUKT,

Dodawanie produktu do magazynu

  • w zakładce PRZYCHODY » PRODUKTY (w przypadku pakietów bez rozbudowanego magazynu) wybierając opcję DODAJ PRODUKT.

Dodawanie produktu - zakładka przychody

Po wybraniu opcji DODAJ PRODUKT otworzy się okno DODAWANIE NOWEGO PRODUKTU, w którym należy uzupełnić nazwę, określić typ (towar, usługa lub komplet), odpowiednią jednostkę miary (najczęściej sztuki), numer PKWiU, stawkę VAT z jaką produkt kupujemy/sprzedajemy oraz cenę netto lub brutto. Opcjonalnie można również wprowadzić datę ważności i ustalić termin przypomnień o zbliżającym się terminie ważności (jeżeli włączona jest opcja dat ważności w ustawieniach magazynu), jak również określić kod produktu, zaznaczyć rabat oraz dodać opis produktu. 

Dodawanie produktu - wprowadzanie nowego

Modyfikowanie dodanego produktu

W systemie możliwe jest zmodyfikowanie podstawowych informacji o konkretnym produkcie (m.in. nazwy produktu, typu, ceny netto i brutto, jednostki, stawki VAT). W tym celu w zależności od posiadanego pakietu należy w zakładce:

  • MAGAZYN » PRODUKTY (w pakiecie Zarządzanie sprzedażą + magazyn oraz Księgowość online + magazyn), 

  • PRZYCHODY » PRODUKTY (w pakiecie bez magazynu, czyli Zarządzanie sprzedażą oraz Księgowość online),

zaznaczyć wybrany produkt oraz przez wybranie opcji MODYFIKUJ » MODYFIKUJ (z górnego menu lub poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszki na dany produkt). W wyświetlonym oknie będzie można zmienić dane produktu i zapisać.

Dodawanie produktu - modyfikacja produktu

Dla użytkowników korzystających z pakietów bez magazynu, jeśli ilość towaru wykazana w kolumnie STAN jest niezgodna ze stanem faktycznym, to również bezpośrednio w tym oknie można zmieniać ręcznie stan magazynowy produktu.

Dodawanie produktu - zmiana stanu

Natomiast zmianę stanu magazynowego produktów w pakietach z rozbudowanym magazynem można przeprowadzić poprzez dodanie odpowiednich dokumentów magazynowych PW (przyjęcie wewnętrzne) i RW (rozchód wewnętrzny). W tym celu należy przejść do zakładki MAGAZYN » DOKUMENTY » DODAJ » DODAJ DOKUMENT PW / DODAJ DOKUMENT RW. Każdy dodany dokument spowoduje zmiany w partiach magazynowych.

Masowa modyfikacja produktów 

W systemie istnieje możliwość szybkiego modyfikowania kilku produktów na raz. W tym celu należy w zakładce MAGAZYN » PRODUKTY zaznaczyć kilka produktów i wybrać opcję MODYFIKUJ » MODYFIKUJ. Otworzy się okno, w którym można zbiorczo dla wybranych produktów zmienić typ (towar/usługa), stawkę VAT, PKWiU, wysokość progów stanów magazynowych (stan minimalny, stan bezpieczny i stan maksymalny), włączyć lub wyłączyć daty ważności produktów, zmienić termin przypomnień oraz przydzielić rabat, poprzez zaznaczenie opcji ZMIEŃ przy danym polu i wybór pożądanej zmiany. 

Dodawanie produktu - masowa zmiana

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów