Dodawanie produktu

W systemie wFirma.pl istnieje możliwość kontrolowania stanu magazynowego zakupowanych oraz sprzedawanych towarów handlowych poprzez dodawanie produktu. W pakietach bez rozbudowanego magazynu dodawane produkty są ujmowane w zakładce PRZYCHODY » PRODUKTY. Natomiast w pakietach z rozbudowanym magazynem wprowadzane produkty są ujmowane w zakładce MAGAZYN » PRODUKTY.

Jak dodać nowy produkt?

Nowy produkt można dodać:

  • podczas wprowadzania dokumentu zakupu w zakładce WYDATKI » DODAJ » FAKTURA VAT/ FAKTURA (BEZ VAT). Po wybraniu jako rodzaj wydatku:  ZAKUP TOWARÓW HANDLOWYCH ORAZ MATERIAŁÓW PODST. w zakładce POZYCJE należy zaznaczyć opcję DODAJ PRODUKT

Dodawanie produktu podczas wprowadzania wydatku

  • bezpośrednio przy wystawianiu faktury/ rachunku w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ/ FAKTURA (BEZ VAT). W polu PRODUKT LUB USŁUGA należy wybrać opcję DODAJ PRODUKT

Dodawanie produktu w fakturze sprzedażowej

  • w zakładce PRZYCHODY » PRODUKTY (w przypadku pakietów bez rozbudowanego magazynu) wybierając opcję DODAJ PRODUKT,

Dodawanie produktu - zakładka przychody

lub MAGAZYN » PRODUKTY (w przypadku pakietów z rozbudowanym magazynem), gdzie należy należy wybrać opcję DODAJ PRODUKT

Dodawanie produktu - zakładka produkty

Wówczas otworzy się okno DODAWANIE NOWEGO PRODUKTU, w którym należy uzupełnić nazwę, odpowiednią jednostkę miary (najczęściej są to sztuki), numer PKWiU, stawkę VAT z jaką produkt kupujemy/sprzedajemy oraz cenę netto lub brutto. Opcjonalnie można również zaznaczyć rabat.

Dodawanie produktu - wprowadzanie nowego

Najważniejszym polem jest STAN MAGAZYNOWY. Należy wprowadzić taką ilość produktu, jaka faktycznie znajduje się w magazynie. Stan ten będzie się uaktualniał automatycznie po każdym zakupie lub sprzedaży z oznaczeniem danego produktu.

Jeśli ilość towaru wykazana w kolumnie STAN jest niezgodna ze stanem faktycznym, to również bezpośrednio w tej kolumnie można nanieść zmianę poprzez zaznaczenie wybranego produktu oraz wybranie opcji MODYFIKUJ (z górnego menu lub poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszki).

Dodawanie produktu - zmiana stanu

Istnieje też możliwość szybkiej masowej modyfikacji produktów. W tym celu należy zaznaczyć kilka produktów i wybrać akcję MODYFIKUJ. Otworzy się okno, w którym można zbiorczo dla wybranych produktów zmienić typ (towar/usługa), stawkę VAT, PKWiU oraz przydzielić rabat, poprzez zaznaczenie opcji ZMIEŃ przy danym polu i wybór pożądanej zmiany.

Dodawanie produktu - masowa zmiana