Dodawanie nowego pracownika w module kadry

Dodawanie nowego pracownika do systemu wFirma.pl odbywa się z poziomu zakładki KADRY » PRACOWNICY » DODAJ PRACOWNIKA. Istnieje możliwość wyboru DODAJ DANE RĘCZNIE lub UDOSTĘPNIJ KWESTIONARIUSZ ONLINE. Przy wyborze ręcznego wprowadzenia danych zatrudnionej osoby otworzy się okno, z możliwością ich wpisania. 

Dodawanie nowego pracownika

Podstawowe informacje pracownika

W oknie dialogowym w zakładce Podstawowe informacje należy obowiązkowo uzupełnić imię i nazwisko oraz płeć pracownika.

Należy również uzupełnić pola o dane identyfikacyjne takie jak numer PESEL czy NIP - w przypadku ich nadania. W tym miejscu nadaje się także dostęp do panelu ePracownik.

Dodawanie nowego pracownika - podstawowe informacje

Dodawanie nowego pracownika - szczegółowe informacje

W kolejnej zakładce Szczegółowe informacje należy uzupełnić pozostałe dane pracownika. Obywatelstwo jest podpowiadane domyślnie przez system jako polskie. 

Można tutaj wprowadzić również numer konta bankowego, na który będą dokonywane przelewy wynagrodzenia. Należy jednak pamiętać, że aby możliwe było wypłacanie pensji za pomocą przelewu na konto bankowe, trzeba uzyskać od pracownika pisemne oświadczenie, w którym wyrazi zgodę na przyjmowanie wypłaty w ten sposób.

Warto uzupełnić wszystkie podane pola, ponieważ informacje w nich zawarte, wykorzystywane są w innych miejscach w systemie, np. podczas generowania zaświadczenia o zatrudnieniu lub w świadectwie pracy.

Dodawanie nowego pracownika - szczegółowe informacje

Dane adresowe nowego pracownika

W kolejnej zakładce należy wypełnić Dane adresowe pracownika. Jeżeli adres zamieszkania czy adres do korespondencji różni się od wprowadzonego adresu zameldowania, należy odznaczyć (wyłączyć) opcję “taki sam jak adres zameldowania” i wprowadzić właściwe dane.

Dodawanie nowego pracownika - adresy

 

Po wyborze innego kraju niż Polska będzie można wpisać zagraniczny adres pracownika.

Dane dotyczące Urzędu skarbowego i ubezpieczeń pracownika

W zakładce ZUS i US określa się:

  • identyfikator ZUS -  zazwyczaj jest to numer PESEL, gdyż zgodnie z zasadami wypełniania dokumentów zgłoszeniowych do ZUS, w dokumentach tych należy podawać numer PESEL, a w razie gdyby identyfikator ten nie został nadany – serię i numer dowodu osobistego lub paszportu;
  • identyfikator podatkowy - identyfikator na cele rozliczenia podatku i wygenerowania deklaracji rocznej za pracownika;
  • certyfikat rezydencji - tu określamy czy pracownik jest rezydentem czy nie, co ma wpływ na późniejsze rozliczenia podatkowe w systemie;
  • oddział NFZ powinien być zgodny z województwem zamieszkania pracownika;
  • urząd skarbowy - właściwy dla miejsca zamieszkania pracownika - urząd skarbowy wprowadzony w tej zakładce zostanie automatycznie wykorzystany przy generowaniu deklaracji PIT-11 dla pracownika;
  • określenie prawa do emerytury lub renty oraz stopnia niepełnosprawności pracownika (są to ostatnie dwie cyfry w 6. cyfrowym kodzie tytułu do ubezpieczeń społecznych widocznym na raportach imiennych przekazywanych do ZUS). Jego wprowadzenie jest wymagane do prawidłowego sporządzenia zgłoszenia do ubezpieczeń i wykazania w raportach ZUS.

Dodawanie nowego pracownika - zakładka ZUS i US

 Po wypełnieniu danych należy zatwierdzić wprowadzone informacje poprzez przycisk Zapisz.

Modyfikowanie wprowadzonych danych

Istnieje również możliwość edytowania wprowadzonych danych. W tym celu należy zaznaczyć pracownika i następnie w górnym menu wybrać opcję Modyfikuj.

Modyfikacja dodawanego pracownika

Po modyfikacji danych pracownika należy pamiętać o zapisaniu zmian.