Dodawanie umowy o dzieło

Umowa o dzieło jest umową cywilnoprawną często nazywaną umową rezultatu. Co do zasady, umowa o dzieło jest zawierana w celu wykonania konkretnego zlecenia (rzeczy materialnej lub niematerialnej) przy czym nie stanowi podstawy do objęcia składkami ZUS, a opłacana jest jedynie zaliczka na podatek dochodowy. Sprawdź jak łatwe jest dodawanie umowy o dzieło w systemie!

Dodawanie umowy o dzieło

W celu dodania umowy o dzieło, należy przejść do zakładki KADRY » UMOWY » DODAJ UMOWĘ » UMOWA O DZIEŁO.

 

Dodawanie umowy o dzieło

Podstawowe informacje

W pierwszej kolejności należy wybrać pracownika, którego dotyczy umowa.

 

Dodawanie umowy o dzieło - podstawowe informacje

 

W zakładce podstawowe informacje wprowadza się podstawowe parametry umowy, takie jak: data podpisania, rozpoczęcia oraz zakończenia umowy czy kwota wynagrodzenia. Dostępna jest również opcja własny pracownik, gdyż umowa o dzieło z własnym pracownikiem jest obciążona obowiązkowymi składkami ZUS.

Podatek dochodowy

W tej części należy oznaczyć:

  • Próg podatkowy - dochód osiągnięty poprzez zawarcie umowy o dzieło jest opodatkowany na zasadach ogólnych, w związku z tym przy wyliczaniu podatku stosowana jest skala podatkowa. Przy skali podatkowej, stawki podatku są przypisane określonym przedziałom dochodów. Aktualnie obowiązują dwie stawki 18% - pierwszy próg oraz 32% - drugi próg,

  • Zryczałtowany podatek dochodowy - stosowany jest w przypadku umów do 200 zł, w których wynagrodzenie nie jest określone stawką godzinową lub stawką za wykonaną jednostkę - dla takich umów należy oznaczyć Tak lub Nie. W przypadku, gdy pracownik nie posiada statusu rezydenta należy wybrać 20% (obcokrajowiec nierezydent).
  • Prawa autorskie -  przy korzystaniu z praw autorskich stosowane są 50% koszty uzyskania przychodów, stanowią one 50% uzyskanego przez podatnika przychodu. Należy pamiętać o pilnowaniu rocznego limitu kwoty kosztów.

 Dodawanie umowy o dzieło - zakładka podatek dochodowy

Opis usługi

W polu opis usługi umieszcza się opis dzieła, do którego wykonywania w ramach umowy zobowiązany będzie wykonawca. Im dokładniejszy będzie opis usługi, tym łatwiej będzie stronom rozliczyć się z wykonanej usługi.

 

Dodawanie umowy o dzieło - opis usługi

Inne postanowienia

W polu inne postanowienia umieszcza się dodatkowe zapisy umowy, nieumieszczone w standardowym wzorze np. treści dotyczące przeniesienia praw autorskich.

 

Dodawanie umowy o dzieło - inne postanowienia

 W celu udokumentowania i rozliczenia w systemie wypłaty należności z tytułu umowy o dzieło należy wystawić rachunek.

Jeśli umowa o dzieło była rozliczana na zasadach ogólnych, to na koniec roku należy przekazać wykonawcy deklarację roczną PIT-11, a do Urzędu Skarbowego PIT-4R. Natomiast jeśli umowa była opodatkowana zryczałtowanym podatkiem, to nie należy generować PIT-11, a jedynie przekazać do US deklarację roczną PIT-8AR!

Umowa o dzieło według stawki

W systemie można wprowadzić umowy płatne według określonej stawki (np. za sztukę, za czynność itp.). Tak wystawiona umowa nie zawiera konkretnej kwoty, tylko stawkę jako podstawę do naliczenia wynagrodzenia. W przypadku takiej umowy wynagrodzenie może być wypłacane jednorazowo lub etapami po wprowadzeniu ilości.

Aby dodać umowę o dzieło rozliczaną według stawki należy podczas dodawania umowy KADRY » UMOWY » DODAJ UMOWĘ » UMOWA O DZIEŁO, w zakładce podstawowe informacje wybrać opcję STAWKA NETTO lub STAWKA BRUTTO.

 

Dodawanie umowy o dzieło wg. stawki

 

Dzięki temu pojawią się dwa pola do uzupełniania. Gdzie w pierwszym z nich wprowadzić określoną kwotę, a w drugim należy określić za co obowiązuje dana stawka (np. za sztukę, za czynność itp.)

 

Dodawanie umowy o dzieło - stawka