PIT-11- generowanie deklaracji dochodów pracowników

PIT-11 to podstawowa informacja o przychodach, dochodach, kosztach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych. Informacja jest wystawiana oraz dostarczana przez płatnika i stanowi źródło danych niezbędnych do sporządzenia zeznań rocznych między innymi PIT-37 czy PIT-36.

Generowanie PIT-11

Wygenerowanie deklaracji PIT-11 dla osób zatrudnionych możliwe jest w zakładkach:

  • KADRY » DEKLARACJE » DODAJ DEKLARACJĘ lub

  • KADRY » PRACOWNICY w szczegółach pracownika, w zakładce DEKLARACJE » DODAJ DEKLARACJĘ.

Generowanie PIT-11 w systemie wfirma.pl

Deklarację PIT-11 należy wygenerować w celu rozliczenia dochodów pracownika za dany rok kalendarzowy.

Deklarację należy przekazać:

  • do urzędu skarbowego, właściwego wg. miejsca zamieszkania pracownika,

  • pracownikowi.

Egzemplarz deklaracji PIT-11 wraz z potwierdzeniem odbioru przez pracownika, należy przechowywać w dokumentacji pracowniczej.

Od 2019 roku wszystkie deklaracje PIT-11 należy przekazać do Urzędu skarbowego drogą elektroniczną. Termin złożenia deklaracji również się zmienił - do Urzędu deklaracje PIT-11 należy przesłać do końca stycznia. 

Dane o zarobkach, kosztach uzyskania przychodu i składkach niezbędne do sporządzenie PIT-11 zostaną pobrane z wcześniej wygenerowanych w danym roku list płac/rachunków oraz na podstawie dotyczących pracownika danych, wprowadzonych do systemu.

Egzemplarz dla pracownika, należy przekazać pracownikowi do końca lutego. 

PIT-11 dla wszystkich pracowników

Pojawi się okno, w którym należy wybrać dla kogo będzie generowana deklaracja PIT-11. Deklarację można wygenerować dla wszystkich pracowników, którzy osiągnęli dochód w  danym roku. W tym celu z listy należy wybrać opcję WSZYSCY PRACOWNICY Z DOCHODEM W DANYM ROKU.

PIT-11 generowani dla wszystkich pracowników

PIT-11 dla wybranych pracowników

Deklaracje PIT-11 można generować również dla pojedynczych pracowników. W takim przypadku z listy należy wybrać konkretnego pracownika naciskając na jego imię i nazwisko.

PIT-11 dla jednego pracownika

Modyfikowanie PIT-11

System daje możliwość edycji danych w sekcji D i E oraz punktu 10 w sekcji C w  informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Jest to możliwe w zakładce KADRY » DEKLARACJE po zaznaczeniu deklaracji i kliknięciu Modyfikuj.

Modyfikowanie PIT-11

Pojawi się okno Modyfikowanie informacji o dochodach i zaliczkach PIT 11, w którym należy zweryfikować identyfikator podatnika oraz cel złożenia deklaracji.

Cel złożenia PIT-11

Po wybraniu Zapisz otworzy się okno, w którym można modyfikować dane w sekcji D, E oraz punkt 10 w sekcji C. Pozostałe dane są automatycznie pobierane ze wcześniej wprowadzonych danych (Funkcja szczegóły pracownika).

PIT-11 - podgląd deklaracji

 W punkcie 10 sekcji C możliwa jest modyfikacja rodzaju obowiązku podatkowego podatnika.

Pit-11 rodzaj obowiązku podatkowego

Aby edytować sekcje D. Informację o kosztach uzyskania przychodu oraz E. Dochody podatnika, pobrane zaliczki oraz składki należy odznaczyć pole automatyczne wyliczenie. Po tym kroku możliwe będzie modyfikowanie informacji zawartych w tych punktach.

PIT-11 - możliwość automatycznego wyliczenia

PIT-11 - zmodyfikowanie sekcji E

Korekta deklaracji PIT 11

System pozwala na stworzenie korekty deklaracji PIT 11. Można ją przygotować w zakładkach:

  • KADRY » DEKLARACJE » DODAJ DEKLARACJĘ lub

  • KADRY » PRACOWNICY w szczegółach pracownika, w zakładce DEKLARACJE » DODAJ DEKLARACJĘ.

Po wybraniu Dodaj deklaracje pojawi się okno Dodawanie informacji o dochodach i zaliczkach PIT 11 gdzie należy wybrać imię i nazwisko pracownika, dla którego chcemy utworzyć korektę, następnie należy w wierszu Cel złożenia zaznaczyć “korekta deklaracji”. Po tym kroku pojawi się pole “Uzasadnienie przyczyny złożenia korekty”, które należy uzupełnić.

PIT-11 - korekta deklaracji

Korekty deklaracji PIT 11 przekazuje się do właściwego urzędu skarbowego oraz przekazuje pracownikowi. Należy pamiętać aby przechowywać korektę deklaracji w formie papierowej razem z potwierdzeniem przekazania tego dokumentu pracownikowi.  

Wysyłka PIT-11

Aby wysłać wygenerowane dokumenty z systemu wfirma.pl należy zaznaczyć utworzony PIT i wybrać opcję "wyślij do US albo ZUS".

Wysyłka deklaracji PIT-11

Wysyłki można dokonać bez podpisu - wystarczy wprowadzenie kwoty przychodu z zeznania rocznego.

Podpis wysyłki PIT-11

Przesyłając deklaracje drogą elektroniczną do urzędu skarbowego, należy zachować Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) dla celów dowodowych funkcja Pobierz UPO.

PIT-11 - pobieranie UPO