PIT-11- generowanie deklaracji dochodów pracowników

PIT-11 to podstawowa informacja o przychodach, dochodach, kosztach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych. Informacja jest wystawiana oraz dostarczana przez płatnika i stanowi źródło danych niezbędnych do sporządzenia zeznań rocznych między innymi PIT-37 czy PIT-36.

Generowanie PIT-11

Wygenerowanie deklaracji PIT-11 dla osób zatrudnionych możliwe jest w zakładkach:

  • KADRY » DEKLARACJE » DODAJ DEKLARACJĘ lub

  • KADRY » PRACOWNICY w szczegółach pracownika, w zakładce DEKLARACJE » DODAJ DEKLARACJĘ

PIT-11 - deklaracja dochodów pracownika

Deklarację PIT-11 należy wygenerować w celu rozliczenia dochodów pracownika za dany rok kalendarzowy.

Deklarację należy przekazać:

  • do urzędu skarbowego, właściwego wg. miejsca zamieszkania pracownika,

  • pracownikowi.

Egzemplarz deklaracji PIT-11 wraz z potwierdzeniem odbioru przez pracownika, należy przechowywać w dokumentacji pracowniczej.

Dane o zarobkach, kosztach uzyskania przychodu i składkach niezbedne do sporządzenie Pit-11 zostaną pobrane z wcześniej wygenerowanych w danym roku list płac/rachunków oraz na podstawie dotyczących pracownika danych, wprowadzonych do systemu.

Deklarację PIT-11 w formie papierowej należy przekazać do urzędu skarbowego do końca stycznia roku następującego po roku rozliczeniowym.

Jeżeli płatnik rozlicza więcej niż 5 osób, ma obowiązek złożyć deklarację PIT-11 w formie elektronicznej. W przypadku formy elektronicznej termin złożenia deklaracji PIT-11 mija 28 lutego.

Egzemplarz dla pracownika, należy przekazać pracownikowi do końca lutego. 

PIT-11 dla wszystkich pracowników

Pojawi się okno, w którym należy wybrać dla kogo będzie generowana deklaracja PIT-11. Deklarację można wygenerować dla wszystkich pracowników, którzy osiągnęli dochód w  danym roku. W tym celu z listy należy wybrać opcję WSZYSCY PRACOWNICY Z DOCHODEM W DANYM ROKU.

PIT-11 - generowanie dla wszystkich pracowników

PIT-11 dla wybranych pracowników

Deklaracje PIT-11 można generować również dla pojedynczych pracowników. W takim przypadku z listy należy wybrać konkretnego pracownika naciskając na jego imię i nazwisko.

PIT-11 - generowanie dla wybranych pracowników

Modyfikowanie PIT-11

System daje możliwość edycji danych w sekcji D i E informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Jest to możliwe w zakładce KADRY » DEKLARACJE po zaznaczeniu deklaracji i kliknięciu Modyfikuj.

PIT-11 - opcje modyfikowania

Pojawi się okno Modyfikowanie informacji o dochodach i zaliczkach PIT 11, w którym należy zweryfikować identyfikator podatnika oraz cel złożenia deklaracji.

PIT-11 - okno modyfikowania

Po wybraniu Zapisz otworzy się okno, w którym można modyfikować dane w sekcji D oraz E. Pozostałe dane są automatycznie pobierane ze wcześniej wprowadzonych danych (Funkcja szczegóły pracownika).

PIT-11 - widok

Aby edytować sekcje D. Informację o kosztach uzyskania przychodu oraz E. Dochody podatnika, pobrane zaliczki oraz składki należy odznaczyć pole automatyczne wyliczenie. Po tym kroku możliwe będzie modyfikowanie informacji zawartych w tych punktach.

PIT-11 - punkt D opcja automatycznego wyliczenia

PIT-11 - punkt E opcja automatycznego wyliczenia

Korekta deklaracji PIT 11

System pozwala na stworzenie korekty deklaracji PIT 11. Można ją przygotować w zakładkach:

  • KADRY » DEKLARACJE » DODAJ DEKLARACJĘ lub

  • KADRY » PRACOWNICY w szczegółach pracownika, w zakładce DEKLARACJE » DODAJ DEKLARACJĘ.

Po wybraniu Dodaj deklaracje pojawi się okno Dodawanie informacji o dochodach i zaliczkach PIT 11 gdzie należy wybrać imię i nazwisko pracownika, dla którego chcemy utworzyć korektę, następnie należy w wierszu Cel złożenia zaznaczyć “korekta deklaracji”. Po tym kroku pojawi się pole “Uzasadnienie przyczyny złożenia korekty”, które należy uzupełnić.

PIT-11 - korekta

Korekty deklaracji PIT 11 przekazuje się do właściwego urzędu skarbowego oraz przekazuje pracownikowi. Należy pamiętać aby przechowywać korektę deklaracji w formie papierowej razem z potwierdzeniem przekazania tego dokumentu pracownikowi.  

Wysyłka PIT-11

Aby wysłać wygenerowane dokumenty z systemu wfirma.pl należy zaznaczyć utworzony PIT i wybrać opcję "wyślij do US albo ZUS".

PIT-11 elektroniczna wysyłka

Wysyłki można dokonać bez podpisu - wystarczy wprowadzenie kwoty przychodu z zeznania rocznego.

PIT -11 bez podpisu elektronicznego

Przesyłając deklaracje drogą elektroniczną do urzędu skarbowego, należy zachować Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) dla celów dowodowych funkcja Pobierz UPO.

PIT-11 - UPO