Jak rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem?

Zakończyłem współpracę z pracownikiem. Jak rozwiązać umowę o pracę w systemie wfirma.pl? O czym jeszcze powinienem pamiętać po zakończeniu umowy?

Rozwiązanie umowy z pracownikiem wymaga wygenerowania ściśle określonych przepisami Kodeksu Pracy dokumentów, które należy wręczyć pracownikowi w odpowiednim czasie. Wszystkie te dokumenty, zaczynając od wypowiedzenia, a na świadectwie pracy kończąc, wygenerujesz w systemie wfirma.pl. Jak rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem opowiemy w kolejnych akapitach.

Zakończenie umowy

Aby w systemie wfirma.pl zakończyć umowę z pracownikiem, należy przejść do zakładki KADRY » UMOWY, zaznaczyć daną umowę oraz wybrać z górnego Menu DODAJ » ZAKOŃCZ.

Jak rozwiązać umowę o pracę - dodawanie zakończenia umowy

W oknie dodawania zakończenia umowy o pracę należy wybrać podstawę rozwiązania umowy.

Jak rozwiązać umowę o pracę - podstawa rozwiązania umowy

W zależności od rodzaju umowy oraz podstawy jej rozwiązania należy podać powód ustania stosunku pracy lub wybrania okresu wypowiedzenia umowy. Wybrana podstawa rozwiązania umowy jest automatycznie wykazywana w świadectwie pracy.

Po zapisaniu zmian wyświetli się okno Historii zmian warunków umowy.

Jak rozwiązać umowę o pracę - zakończenie umowy w historii zmian warunków umowy

W tym miejscu można wydrukować dokument rozwiązania/wypowiedzenia umowy o pracę przez zaznaczenie zakończenia umowy i wybór opcji DRUKUJ. Wydruk można otworzyć w trybie edycji, wystarczy w oknie ustawień drukowania zaznaczyć opcję TRYB EDYCJI.

Jak rozwiązać umowę o pracę - drukowanie zakończenia umowy

Jak rozwiązać umowę o pracę - drukowanie świadectwa pracy

Po rozwiązaniu umowy obowiązkiem pracodawcy jest wydanie pracownikowi świadectwa pracy. Powinno ono zawierać informacje dotyczące zatrudnienia i wykorzystanych przez pracownika świadczeń. Wzór świadectwa pracy w zakresie informacji jakie powinny się w nim znaleźć jest ściśle narzucony przez przepisy prawa pracy.

Aby w systemie wygenerować świadectwo pracy po przejściu do zakładki KADRY » PRACOWNICY należy zaznaczyć pracownika oraz z opcji Drukuj wybrać Świadectwo pracy.

Jak rozwiązać umowę o pracę - drukowanie świadectwa pracy

Pracodawca ma obowiązek niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy - w dniu zakończenia umowy. W przypadku, gdy wydanie świadectwa pracy jest niemożliwe, świadectwo należy wysłać za pośrednictwem poczty lub doręczyć w inny sposób.

Po wybraniu z listy DRUKUJ » ŚWIADECTWO PRACY pojawi się okno dialogowe pozwalające na:

  • zapisanie wydrukowanego świadectwa pracy w dokumentach,

  • przejście w tryb edycji.

Jak rozwiązać umowę o pracę - opcja zapisu i edycji świadectwa pracy

Zalecane jest otwarcie trybu edycji w celu uzupełnienia danych w świadectwie pracy, dotyczących m.in. wypłaconego ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy czy informacji o zajęciu wynagrodzenia.

Jak rozwiązać umowę o pracę - tryb edycji świadectwa pracy

Część informacji dotyczących kwestii nieobecności pracownika w pracy i okresów nieskładkowych w okresie zatrudnienia będzie pobierane z systemu. Należy jednak każdorazowo sprawdzić i zweryfikować wygenerowane świadectwo pracy z systemu wfirma.pl, zanim wręczy się je pracownikowi.

Świadectwo pracy należy wydrukować w dwóch egzemplarzach i niezwłocznie przekazać pracownikowi. Drugi egzemplarz, wraz z potwierdzeniem odbioru przez pracownika, należy przechowywać w części C akt osobowych danego pracownika wraz z pozostałą dokumentacją dotyczącą rozwiązania stosunku pracy.

Wyrejestrowanie pracownika

Po zakończonej umowie o pracę w celu wyrejestrowania pracownika z ubezpieczeń ZUS należy złożyć deklaracje ZUS ZWUA.

Deklarację można wygenerować poprzez KADRY » DEKLARACJE » DODAJ DEKLARACJĘ » ZGŁOSZENIE DO WYREJESTROWANIA Z UBEZPIECZEŃ (ZUS ZWUA).

Jak rozwiązać umowę o pracę - dodawanie deklaracji ZUS ZWUA

Następnie należy wybrać osobę, dla której ma być wygenerowana deklaracja.

Deklarację ZUS ZWUA należy złożyć w celu wyrejestrowania pracownika z ubezpieczenia ZUS. Wyrejestrowania należy dokonać nie później niż 7 dnia od daty rozwiązania umowy. W rubryce “wyrejestrowanie od dnia” należy podać dzień następny po zakończeniu umowy o pracę. Jako kod przyczyny wyrejestrowania należy podać 100 - ustanie tytułu do ubezpieczeń.

Jak rozwiązać umowę o pracę - deklaracja ZUS ZWUA

Więcej szczegółowych instrukcji dotyczących wypełnienia poszczególnych pól deklaracji znaleźć można w artykule Jak wypełnić ZUS ZWUA. Wygenerowaną deklarację należy przekazać do ZUS.

Jak rozwiązać umowę o pracę i wypłacić ekwiwalent za urlop wypoczynkowy

Jak rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem, który nie wykorzystał wszystkich dni urlopowych? Jak wiadomo każdemu pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę należy się określona liczba dni urlopu wypoczynkowego.

Jeżeli rozwiążemy umowę z pracownikiem, który nie wykorzystał całego urlopu wypoczynkowego, jesteśmy zobowiązani do wypłacenia mu ekwiwalentu pieniężnego z tego tytułu.

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop należy naliczyć poza systemem.

Ekwiwalent należy dodać poprzez KADRY » PRACOWNICY i kliknąć na danego pracownika, a następnie przejść do zakładki DODATKI I POTRĄCENIA » DODAJ » EKWIWALENT ZA URLOP.

Jak rozwiązać umowę o pracę - dodawanie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

Po dodaniu składnika należy podać podstawowe informacje takie jak kwota brutto ekwiwalentu, okres obowiązywania oraz umowa do której ma zostać wypłacony.

Jak rozwiązać umowę o pracę - dodawanie ekwiwalentu za urlop - podstawowe informacje

W zakładce Zaawansowane większość parametrów do naliczeń jest już ustawiona. W części Inne w przypadku, gdy okres umowy nie obejmuje pełnego miesiąca, ale mimo to składnik ma być naliczony w pełnej wysokości, należy pozostawić zaznaczoną opcję nie pomniejszaj w miesiącach granicznych umowy. Jeżeli ekwiwalent ma zostać wypłacony na osobnej liście płac należy zaznaczyć opcję Umieść w dodatkowej liście płac co pozwoli na wyodrębnienie ekwiwalentu z podstawowej listy płac.

Jak rozwiązać umowę o pracę - dodawanie ekwiwalentu za urlop - zakładka zaawansowane

W zakładce Zasady pomniejszania składnika przy nieobecności odznaczone są wszystkie rodzaje nieobecności, gdyż składnik nie powinien być obniżany o czas absencji pracownika.

 Jak rozwiązać umowę o pracę - ustawienia zasad pomniejszania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop

Po dodaniu tak skonfigurowanego dodatku ekwiwalent za urlop zostanie naliczony na liście płac, jednocześnie rozwiewając wątpliwości jak rozwiązać umowę o pracę w systemie wfirma.pl i prawidłowo naliczyć ekwiwalent.