0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem?

Wielkość tekstu:

Zakończyłem współpracę z pracownikiem. Jak rozwiązać umowę o pracę w systemie wfirma.pl? O czym jeszcze powinienem pamiętać po zakończeniu umowy?

Rozwiązanie umowy z pracownikiem wymaga wygenerowania ściśle określonych przepisami Kodeksu Pracy dokumentów, które należy wręczyć pracownikowi w odpowiednim czasie. Wszystkie te dokumenty, zaczynając od wypowiedzenia, a na świadectwie pracy kończąc, wygenerujesz w systemie wfirma.pl. Jak rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem opowiemy w kolejnych akapitach.

Zakończenie umowy

Aby w systemie wfirma.pl zakończyć umowę z pracownikiem, należy przejść do zakładki KADRY » UMOWY, zaznaczyć daną umowę oraz wybrać z górnego Menu DODAJ » ZAKOŃCZENIE.

jak rozwiązać umowę o pracę dodawanie zakończenia

W oknie dodawania zakończenia umowy o pracę należy wybrać podstawę rozwiązania umowy.

Jak rozwiązać umowę o pracę Wybór sposobu rozwiązania umowy

W zależności od rodzaju umowy oraz podstawy jej rozwiązania należy podać powód ustania stosunku pracy lub wybrania okresu wypowiedzenia umowy. Wybrana podstawa rozwiązania umowy jest automatycznie wykazywana w świadectwie pracy.

Po zapisaniu zmian wyświetli się okno Historii zmian warunków umowy.

Jak rozwiązać umowę o pracę Historia zmiany warunków umowy

W tym miejscu można wydrukować dokument rozwiązania/wypowiedzenia umowy o pracę przez zaznaczenie zakończenia umowy i wybór opcji DRUKUJ. Wydruk można otworzyć w trybie edycji, wystarczy w oknie ustawień drukowania zaznaczyć opcję TRYB EDYCJI.

jak rozwiązać umowę o pracę- drukowanie zakończenia

Jak rozwiązać umowę o pracę - drukowanie świadectwa pracy

Po rozwiązaniu umowy obowiązkiem pracodawcy jest wydanie pracownikowi świadectwa pracy. Powinno ono zawierać informacje dotyczące zatrudnienia i wykorzystanych przez pracownika świadczeń. Wzór świadectwa pracy w zakresie informacji jakie powinny się w nim znaleźć jest ściśle narzucony przez przepisy prawa pracy.

Aby w systemie wygenerować świadectwo pracy po przejściu do zakładki KADRY » UMOWY należy zaznaczyć umowę z dodanym uprzednio zakończeniem, a następnie nakierować kursor na opcję DRUKUJ i z listy wybrać Świadectwo pracy.

jak rozwiązać umowę o pracę - świadectowo

Pracodawca ma obowiązek niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy - w dniu zakończenia umowy. W przypadku, gdy wydanie świadectwa pracy jest niemożliwe, świadectwo należy wysłać za pośrednictwem poczty lub doręczyć w inny sposób.

Po wybraniu z listy DRUKUJ » ŚWIADECTWO PRACY pojawi się okno dialogowe pozwalające na uzupełnienie danych wymaganych w świadectwie pracy, które nie zostały wprowadzone do systemu.

Jak rozwiązać umowę o pracę - uzupełnienie świadectwa pracy

Po zaznaczeniu danego punktu rozwinie się okno umożliwiające wprowadzenie właściwych danych. Jeśli pole przy danym punkcie zostanie odznaczone, wówczas w świadectwie pracy pojawi się adnotacja “nie dotyczy”.

Jak rozwiązać umowę o pracę - Świadectwo pracy wprowadzanie danych

W celu wygenerowania wraz ze świadectwem pracy informacji o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej należy zaznaczyć pole DRUKUJ INFORMACJĘ DO ŚWIADECTWA PRACY.

Jak rozwiązać umowę o pracę - Drukowanie dodatkowej informacji do świadectwa pracy

Po uzupełnieniu danych należy kliknąć opcję DRUKUJ. W nowo otwartym oknie będzie istniała możliwość:

  • zapisanie wydrukowanego świadectwa pracy w dokumentach,
  • przejście w tryb edycji.

Jak rozwiązać umowę o pracę - Możliwość zapisu i trybu edycji świadectwa

Część informacji dotyczących kwestii nieobecności pracownika w pracy i okresów nieskładkowych w okresie zatrudnienia będzie pobierane z systemu. Należy jednak każdorazowo sprawdzić i zweryfikować wygenerowane świadectwo pracy z systemu wfirma.pl, zanim wręczy się je pracownikowi.

Świadectwo pracy należy wydrukować w dwóch egzemplarzach i niezwłocznie przekazać pracownikowi. Drugi egzemplarz, wraz z potwierdzeniem odbioru przez pracownika, należy przechowywać w części C akt osobowych danego pracownika wraz z pozostałą dokumentacją dotyczącą rozwiązania stosunku pracy.

Wyrejestrowanie pracownika

Po zakończonej umowie o pracę w celu wyrejestrowania pracownika z ubezpieczeń ZUS należy złożyć deklaracje ZUS ZWUA.

Deklarację można wygenerować poprzez KADRY » DEKLARACJE » DODAJ DEKLARACJĘ » ZGŁOSZENIE DO WYREJESTROWANIA Z UBEZPIECZEŃ (ZUS ZWUA).

Jak rozwiązać umowę o pracę - dodawanie deklaracji ZUS ZWUA

Następnie należy wybrać osobę, dla której ma być wygenerowana deklaracja.

Deklarację ZUS ZWUA należy złożyć w celu wyrejestrowania pracownika z ubezpieczenia ZUS. Wyrejestrowania należy dokonać nie później niż 7 dnia od daty rozwiązania umowy. W rubryce “wyrejestrowanie od dnia” należy podać dzień następny po zakończeniu umowy o pracę. Jako kod przyczyny wyrejestrowania należy podać 100 - ustanie tytułu do ubezpieczeń.

Jak rozwiązać umowę o pracę - deklaracja ZUS ZWUA

Więcej szczegółowych instrukcji dotyczących wypełnienia poszczególnych pól deklaracji znaleźć można w artykule Jak wypełnić ZUS ZWUA. Wygenerowaną deklarację należy przekazać do ZUS.

Jak rozwiązać umowę o pracę i wypłacić ekwiwalent za urlop wypoczynkowy

Jak rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem, który nie wykorzystał wszystkich dni urlopowych? Jak wiadomo każdemu pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę należy się określona liczba dni urlopu wypoczynkowego.

Jeżeli rozwiążemy umowę z pracownikiem, który nie wykorzystał całego urlopu wypoczynkowego, jesteśmy zobowiązani do wypłacenia mu ekwiwalentu pieniężnego z tego tytułu.

Ekwiwalent należy dodać poprzez KADRY » PRACOWNICY» kliknięcie w danego pracownika » przejście do zakładki DODATKI I POTRĄCENIA » DODAJ » EKWIWALENT ZA URLOP.

Jak rozwiązać umowę o pracę - dodawanie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

Po wybraniu składnika należy w zakładce PODSTAWOWE INFORMACJE sprawdzić i uzupełnić:

  • nazwę,
  • okres obowiązywania dodatku,
  • podstawę ekwiwalentu,
  • liczbę godzin urlopu,
  • normę czasu pracy,
  • wysokość ekwiwalentu

Jak rozwiązać umowę o pracę - dodawanie ekwiwalentu za urlop - podstawowe informacje

W zakładce ZAAWANSOWANE większość parametrów do naliczeń będzie ustawiona zgodnie z definicją ekwiwalentu za urlop.Należy zwrócić szczególną uwagę, na opcje NIE POMNIEJSZAJ W MIESIĄCACH GRANICZNYCH UMOWY, która powinna być zaznaczona.W części INNE w przypadku, gdy okres umowy nie obejmuje pełnego miesiąca, ale mimo to składnik ma być naliczony w pełnej wysokości, należy pozostawić zaznaczoną opcję nie pomniejszaj w miesiącach granicznych umowy. Jeżeli ekwiwalent ma zostać wypłacony na osobnej liście płac należy zaznaczyć opcję Umieść w dodatkowej liście płac co pozwoli na wyodrębnienie ekwiwalentu z podstawowej listy płac.

Jak rozwiązać umowę o pracę - dodawanie ekwiwalentu za urlop - zakładka zaawansowane

W zakładce ZASADY POMNIEJSZANIA SKŁADNIKA PRZY NIEOBECNOŚCI odznaczone są wszystkie rodzaje nieobecności, gdyż składnik nie powinien być obniżany o czas absencji pracownika.

 Jak rozwiązać umowę o pracę - dodawanie ekwiwalentu za urlop - zakładka Zasady pomniejszenia składnika przy nieobecnościach

Po dodaniu tak skonfigurowanego dodatku ekwiwalent za urlop zostanie naliczony na liście płac, jednocześnie rozwiewając wątpliwości jak rozwiązać umowę o pracę w systemie wfirma.pl i prawidłowo naliczyć ekwiwalent.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów