0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Deklaracje zgłoszeniowe ZUS

Wielkość tekstu:

Na początku prowadzenia działalności oraz w przypadku zatrudnienia pracownika i osoby współpracującej należy sporządzić deklaracje zgłoszeniowe ZUS. Te formularze służą zgłoszeniu właściciela firmy, osoby współpracującej i pracownika do ubezpieczeń.

Deklaracje zgłoszeniowe ZUS w systemie

Deklaracje zgłoszeniowe ZUS zarówno dla właściciela firmy, osoby współpracującej, jak i pracownika można wygenerować poprzez START » ZUS » DEKLARACJE ZGŁOSZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ.

Deklaracje zgłoszeniowe ZUS - dodawanie deklaracji w wFirma.pl

Po wybraniu zgłoszenia pojawi się okno wyboru osoby, dla której generujemy deklaracje zgłoszeniowe ZUS.

Deklaracje zgłoszeniowe ZUS - wybranie ubezipeczonego

Wszystkie deklaracje zgłoszeniowe można wysłać bezpośrednio z systemu wFirma.pl do ZUS. Proces ten został opisany w artykule: E-ZUS, czyli wysyłka deklaracji ZUS bezpośrednio z wFirma.pl

ZUS ZUA

Deklarację ZUS ZUA, należy złożyć w celu rejestracji przedsiębiorcy, pracownika lub osoby współpracującej do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego. Rejestracji należy dokonać nie później niż 7. dnia od daty powstania obowiązku do ubezpieczeń. W oknie, które się pojawi, należy uzupełnić dane i odznaczyć składki, którym wybrana osoba nie będzie podlegała. Do kolejnych zakładek informacje zostaną pobrane automatycznie według wcześniej wprowadzonych informacji. Więcej szczegółowych instrukcji dotyczących wypełnienia poszczególnych pól deklaracji w artykule jak wypełnić ZUS ZUA.

Deklaracje zgłoszeniowe ZUS - ZUA

ZUS ZZA

W celu rejestracji przedsiębiorcy, pracownika lub osoby współpracującej wyłącznie do ubezpieczenia zdrowotnego należy sporządzić deklarację ZUS ZZA. Rejestracji należy dokonać nie później niż 7. dnia od daty powstania obowiązku do ubezpieczeń. Więcej szczegółów dotyczących wypełnienia pól deklaracji w artykule jak wypełnić ZUS ZZA.

Deklaracje zgłoszeniowe ZUS - ZZA

ZUS ZWUA

Deklarację ZUS ZWUA należy złożyć w celu wyrejestrowania przedsiębiorcy, pracownika czy osoby współpracującej z ubezpieczenia ZUS. Wyrejestrowania należy dokonać nie później niż 7. dnia od daty wygaśnięcia obowiązku ubezpieczeniowego lub jego zmiany. W rubryce “wyrejestrowanie od dnia”, należy podać dzień następny po dniu ustania obowiązku do ubezpieczeń. Czyli, jeżeli dzień zakończenia umowy o pracę pracownika zatrudnionego to 31.05.2023 r. to wyrejestrowania należy z dokonać z datą 1.06.2023 do dnia 07.06.2023 r. Analogicznie w przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą i osoby współpracujące - wyrejestrowania należy dokonać od dnia kolejnego po ustaniu tytułu do ubezpieczeń. Więcej szczegółowych instrukcji dotyczących wypełnienia poszczególnych pól deklaracji w artykule jak wypełnić ZUS ZWUA.

 

 Deklaracje zgłoszeniowe ZUS - ZWUA

W przypadku rozwiązania umowy o pracę konieczne jest podanie dodatkowych danych w ZWUA. Pomocne w tym temacie będzie opracowanie: Kiedy uzupełniać kody podstawy prawnej w ZWUA?

ZUS ZCNA

Deklarację ZUS ZCNA należy wygenerować w celu zgłoszenia członków rodziny przedsiębiorcy, pracownika, czy osoby współpracującej do ubezpieczenia zdrowotnego. Po wybraniu ubezpieczonego pojawi się formularz, w którym należy wybrać osobę, która ma zostać objęta ubezpieczeniem zdrowotnym.

Deklaracje zgłoszeniowe ZUS - ZCNA

ZCNA może zostać wygenerowane także po dodaniu członków rodziny przedsiębiorcy lub pracownika o czym można przeczytać w artykułach pomocy:

ZUS ZFA

Dokument ZUS ZFA służy do zgłoszenia płatników składek będącymi osobami fizycznymi. Osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą dokonują zgłoszenia oraz wszelkich zmian w zgłoszeniu na formularzu CEIDG-1, który przekazuje się do urzędu gminy. ZUS na podstawie danych przekazanych z CEIDG sporządza dokumenty zgłoszeniowe płatnika składek. Samodzielnego zgłoszenia do ZUS na druku ZUS ZFA dokonują osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, które chcą na przykład zatrudnić nianię, dla której będą płatnikiem składek.

Deklaracje zgłoszeniowe ZUS - ZFA

ZUS ZIUA

Deklarację ZUS ZIUA należy wygenerować w celu zmiany lub korekty danych identyfikacyjnych przedsiębiorcy (np. PESEL, nazwisko, imię, data urodzenia), pracownika, czy osoby współpracującej zgłoszonej uprzednio na druku ZUS ZUA lub ZUS ZZA. Po wybraniu danej osoby pojawi się formularz, na którym należy wprowadzić dane, które uległy zmianie lub wymagają korekty.

Deklaracje zgłoszeniowe ZUS- ZIUA

ZUS ZSWA

Formularz ZUS ZSWA składa się w celu zgłoszenia prac, w których ubezpieczony wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 3 ustawy o emeryturach pomostowych.

Deklaracje zgłoszeniowe ZUS - ZSWA

ZUS ZBA

Dokument ZUS ZBA składa płatnik składek, by zawiadomić o:

 • rachunkach bankowych płatnika składek,
 • nowym rachunku bankowym,
 • zamknięciu dotychczasowego rachunku,
 • zmianie/korekcie danych dotyczących rachunku bankowego.

Dokument ZUS ZBA jest załącznikiem do formularza ZUS ZPA lub ZUS ZFA.

Deklaracje zgłoszeniowe ZUS - ZBA 

ZUS ZAA

Dokument ZUS ZAA wypełnia płatnik składek w celu zawiadomienia o:

 • adresie prowadzenia działalności gospodarczej,
 • nowym adresie prowadzenia działalności gospodarczej,
 • likwidacji działalności gospodarczej pod wcześniej wskazanym adresem,
 • zmianie/korekcie adresu prowadzenia działalności gospodarczej.

Dokument ZUS ZAA składa się w przypadku, gdy adres prowadzenia działalności jest inny niż adres siedziby, jest załącznikiem do formularza ZUS ZPA lub ZUS ZFA.

Deklaracje zgłoszeniowe ZUS - ZAA

ZUS IWA

Informację o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS IWA za dany rok kalendarzowy mają obowiązek przekazywać płatnicy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

 • byli zgłoszeni nieprzerwanie w ZUS jako płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe od dnia 1 stycznia do 31 grudnia roku, za który składana jest informacja i co najmniej jeden dzień w styczniu następnego roku,
 • w roku, za który składana jest informacja, zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych,
 • byli wpisani do rejestru REGON w dniu 31 grudnia roku, za który jest składana informacja ZUS IWA.

W deklaracji podaje się dane dotyczące m.in. liczby ubezpieczonych osób, rodzaju prowadzonej działalności według PKD, a także danych dotyczących wypadków przy pracy.

Deklaracje zgłoszeniowe ZUS - IWA

ZUS OSW

Złożenie świadczenia o zamiarze przekazania raportów informacyjnych ZUS OSW, a następnie przekazanie raportów informacyjnych (ZUS RIA), skraca okres przez który pracodawcy zobligowani są trzymać akta pracownicze, z 50 do 10 lat.

Deklaracje zgłoszeniowe ZUS - OSW

ZUS RIA

Raport informacyjny ZUS RIA, płatnik składa za ubezpieczonych, którzy byli jego pracownikami lub zleceniobiorcami.  

Deklaracje zgłoszeniowe ZUS - RIA

Deklarację tę można sporządzić zarówno dla pracownika wprowadzonego do systemu w zakładce KADRY, jak i dla osoby, której danych nie ma w wFirma.pl Więcej na temat OSW i RIA znajdzie się w artykule Tworzenie raportów OSW i RIA w systemie.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów