0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Regulamin Programu partnerskiego dla biur rachunkowych

Wielkość tekstu:

Regulamin Programu partnerskiego dla biur rachunkowych 

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady, zakres oraz warunki uczestnictwa w programie „Program Partnerski dla biur rachunkowych”.

2. Użyte w regulaminie definicje oznaczają:

 • Program partnerski – program „Program Partnerski dla biur rachunkowych”, dotyczący współpracy Organizatora i Partnera w zakresie świadczenia przez Partnera usług reklamowych i marketingowych, mających na celu sprzedaż Pakietów w ramach Serwisu wFirma.pl dla biur rachunkowych;

 • Regulamin – niniejszy regulamin;

 • Organizator – spółka pod firmą Web INnovative Software Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Bierutowska 57-59, 51-317 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:0000342082, posiadająca NIP: 8982167294, REGON: 021120771, kapitał zakładowy 1 260 000,00 zł, adres e-mail: biuro@wfirma.pl;

 • Serwis wFirma.pl – serwis internetowy pod adresem https://wfirma.pl, udostępniający narzędzia do prowadzenia księgowości online;

 • Dodatki – zbiory dodatkowych narzędzi o określonej funkcjonalności udostępnione w Serwisie wFirma.pl za dodatkową opłatą: rozbudowany magazyn, integrator e-commerce;

 • Panel Partnera – panel udostępniony przez Organizatora w obrębie Serwisu wFirma.pl, zawierający odnośniki do informacji dotyczących Programu, Regulaminu, Formularza Rejestracyjnego oraz umożliwiający logowanie do Konta Partnera;

 • Formularz Rejestracyjny – formularz udostępniony przez Organizatora w obrębie Serwisu wFirma.pl, umożliwiający podjęcie współpracy w ramach Programu partnerskiego;

 • Partner – przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 ze zm.), który posiada tytuł prawny do witryny lub witryn internetowych oraz przystąpił do Programu partnerskiego poprzez zawarcie odrębnej umowy z Organizatorem o partnerstwie;

 • Konto Partnera – indywidualne konto Partnera w obrębie Serwisu wFirma.pl, zawierające informacje na temat statystyk, wynagrodzeń Partnera oraz umożliwiające pobranie materiałów promocyjnych;

 • Materiały promocyjne – moduł umieszczany w Koncie Partnera, zawierający materiały służące promowaniu Serwisu wFirma.pl (logo, banery) oraz informacje o Pakietach;

 • Klient – użytkownik, który zawarł z Organizatorem umowę o korzystanie z Serwisu wFirma.pl.

§ 2 Warunki udziału w programie

1. W Programie partnerskim mogą uczestniczyć przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 ze zm.).

2. W przypadku zmiany danych Partnera, Partner ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia Organizatora o powstałych zmianach. W przypadku niezawiadomienia Organizatora o zmianie ujawnionych dotychczas danych, Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tym związanej. W przypadku braku zaktualizowania przez Partnera danych korespondencyjnych korespondencję kierowaną przez Organizatora na dotychczas zgłoszone dane adresowe uznaje się za skutecznie doręczoną.

3. Po akceptacji regulaminu Partner otrzyma dostęp do swojego Konta Partnera.

4. Partner zobowiązuje się do:

a) rzetelnego i profesjonalnego reprezentowania interesów Spółki oraz promowania jej usług,

b) pośredniczenia w sprzedaży Pakietów,

c) wykonywania innych czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji postanowień Umowy

d) aktywnego pozyskiwania Klientów Spółki.

§ 3 Funkcjonowanie Programu partnerskiego

1. W ramach uczestnictwa w Programie partnerskim Partner może promować Serwis wFirma.pl oraz poszczególne Pakiety poprzez:

 • umieszczenie w obrębie swojej strony internetowej materiałów promocyjnych i reklamowych oraz linku do Serwisu wFirma.pl;

 • publikacje w obrębie swojej strony internetowej informacji prasowych dotyczących Serwisu wFirma.pl;

 • umieszczenie na swojej stronie internetowej oferty korzystania z Serwisu wFirma.pl, przy czym Organizator zapewni w tym zakresie pomoc graficzną;

 • wszelkie inne działania marketingowe Partnera, w szczególności prowadzone z wykorzystaniem: newsletterów, emailingu, ezinów, blogów itp.

2. Partnerowi, który posiada własne strony internetowe, bądź otwiera podstrony „www” na potrzeby Programu partnerskiego, Organizator w ramach konta Partnera udostępnia materiały promocyjne i reklamowe.

§ 4 Wysokość i wypłata wynagrodzenia Partnera

1. Z chwilą skorzystania przez Klienta z płatnych usług Serwisu wFirma.pl w wyniku bezpośrednich działań promocyjno-marketingowych Partnera, Partnerowi zostanie naliczone wynagrodzenie. Wynagrodzenie jest prowizyjne w wysokości 30 % wartości podstawowych Dodatków netto (tj. Magazyn, Integrator e-dommerce) nabytych przez Klientów Organizatora za pośrednictwem portalu Partnera, zgodnie z systemem raportowania online o którym mowa w ust 2.

2. Podstawę ustalenia ilości zakupów podstawowych Pakietów przez Klientów stanowią zapisy bazy danych Organizatora.

3. Wynagrodzenie nie przysługuje Partnerowi, jeśli:

 • dany Klient, przed zakupem Pakietu za pośrednictwem portalu Partnera, dokonał zakupu któregokolwiek z Pakietów bezpośrednio w serwisie www.wfirma.pl,

 • dany Klient, przed zakupem Pakietu za pośrednictwem portalu Partnera, wybrał odnośnik innego Partnera lub został przez niego wcześniej zgłoszony i okoliczności te zostały udokumentowane poprzez zapisy w bazach danych Spółki,

 • dany Klient, zrezygnował z zakupionego pakietu,

 • Konto Partnera zostało usunięte przez Spółkę w oparciu o postanowienia niniejszej Umowy.

4. Wszystkie środki finansowe zgromadzone przez Partnera w związku z dokonanymi przez Klientów zakupami Pakietów sumowane są na jego koncie. Rozliczenie zgromadzonych środków następuje po zakończeniu każdego kwartału.

5. Partner wystawi fakturę w oparciu o zestawienie przygotowane i udostępnione mu przez Organizatora.

6. Wynagrodzenie wypłacane będzie Partnerowi w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany na wystawionej przez Partnera fakturze. Termin płatności faktury wynosi 14 dni od daty jej doręczenia Organizatorowi.

§ 5 Reklamacja

1. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Programu partnerskiego można zgłaszać wyłącznie w formie pisemnej na korespondencyjny adres Organizatora lub biuro@wfirma.pl.

2. Zgłoszone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Partner zostanie każdorazowo poinformowany. Stanowisko Organizatora w przedmiocie reklamacji będzie ostateczne i wiążące.

§ 6 Zakończenie Programu partnerskiego

1. Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia Programu partnerskiego w dowolnym czasie, o czym poinformuje Partnera przynajmniej z 14-dniowym wyprzedzeniem.

2. W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu partnerskiego Organizator jest zobowiązany do umieszczenia stosownej informacji o tym fakcie na Koncie Partnera.

§ 7 Ochrona danych osobowych

1. Względem Partnerów będących osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą Organizator jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej także jako „RODO”).

2. Organizator dba o bezpieczeństwo danych, w szczególności chroni je przed dostępem osób nieupoważnionych.

3. Organizator może przetwarzać następujące dane osobowe Partnerów:

 • imię, nazwisko, firma;

 • adres;

 • adres poczty elektronicznej;

 • NIP;

 • informacja o posiadaniu tytułu prawnego do witryny lub witryn internetowych.

4. Udostępnienie danych określonych w ust. 3 jest dobrowolne. Partner ma prawo wglądu i modyfikacji swych danych osobowych.

5. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się celem umożliwienia uczestnictwa w Programie partnerskim.

6. Partner udziela zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w celu realizacji Programu partnerskiego oraz w celach marketingowych, a w szczególności Partner wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości dotyczących Programu partnerskiego, wysyłanych przez Organizatora na adres e­mail wskazany przez Partnera w Formularzu Rejestracyjnym.

7. Organizator nie zamierza przekazać danych osobowych Partnerów do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

8. Dane osobowe Partnerów nie będą podlegały profilowaniu.

9. Partnerowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Udział w Programie partnerskim nie podlega przeniesieniu na inny podmiot. W szczególności prawa i obowiązki Partnera nie mogą być przenoszone, sprzedawane ani zbywane w żaden inny sposób, zwłaszcza na innego Partnera.

2. O wszelkich zmianach dotyczących funkcjonowania Programu partnerskiego Organizator będzie informował Partnera pocztą tradycyjną lub mailową na adres e­mail wskazany przez Partnera w Formularzu Rejestracyjnym lub w wiadomościach systemowych na koncie Partnera w Serwisie.

3. Organizator podejmuje wszelkie działania niezbędne do ochrony danych Partnera.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Regulaminu, w przypadku gdy jest to spowodowane zdarzeniami o charakterze siły wyższej, jak również gdy nastąpiło to z przyczyn leżących po stronie innych podmiotów, na których zachowania nie ma on wpływu. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego działania sprzętu komputerowego, jak również oprogramowania komputerowego.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2022 roku.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów