0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Regulamin Wypróbuj wFirmę dla biur rachunkowych

Wielkość tekstu:

§ 1. Informacje ogólne

 1. Organizatorem Wypróbuj wFirmę dla biur rachunkowych! jest Web INnovative Software Sp. z o.o., ul. Bierutowska 57-59, 51-317 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS - 0000342082; NIP: 8982167294, REGON: 021120771, kapitał zakładowy 1 260 000,00 zł, zwana dalej Organizatorem.

 2. Czas trwania akcji Wypróbuj wFirmę dla biur rachunkowych jest nieokreślony, z zastrzeżeniem, że Organizator w każdej chwili może akcję zakończyć lub zakończoną wznowić. Zakończenie akcji nie będzie miało wpływu na prawo do skorzystania z kodu przez Uczestnika, który prawo to już nabył, z tym zastrzeżeniem, że Uczestnik akcji musi wykorzystać Kod w czasie przeznaczonym na skorzystanie z niego.

 3. Informacje o akcji "Wypróbuj wFirmę dla biur rachunkowych!" wraz z jej Regulaminem dostępne są na stronie internetowej wfirma.pl.

§ 2. Definicje

 1. Organizator - Web INnovative Software Sp. z o.o., której dane zostały określone w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu.

 2. Akcja Wypróbuj wFirmę dla biur rachunkowych! - akcja organizowana przez Organizatora na warunkach i zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu. Akcja służy propagowaniu idei mikroprzedsiębiorczości w Polsce oraz idei wykorzystania nowoczesnych technologii w pracy biur rachunkowych. Celem akcji jest wsparcie rozwoju nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw oraz biur rachunkowych, poprzez udzielenie im realnej, niczym nieobciążonej pomocy.

 3. Regulamin - niniejszy regulamin określający zasady i warunki uczestnictwa w akcji.

 4. Uczestnik - przedsiębiorca, który jest osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą w formie świadczenia usług księgowych, który bierze udział w akcji. Uczestnikiem akcji może być wyłącznie przedsiębiorca, który nie posiada konta w serwisie wFirma.pl/wFirma dla biur rachunkowych (nie jest użytkownikiem serwisu wFirma.pl).

 5. Serwis wFirma.pl/wFirma dla biur rachunkowych - serwis internetowy udostępniający narzędzia do prowadzenia uproszczonej księgowości on­line, należący do Web INnovative Software Sp. z o.o., ul. Bierutowska 57-59, 51-317 Wrocław, NIP:8982167294.

 6. Czas trwania akcji - czas od ogłoszenia akcji do jej odwołania przez Organizatora, podczas którego przyznawane jest prawo do skorzystania z Kodu w ramach akcji Wypróbuj wFirmę dla biur rachunkowych! na zasadach i warunkach wskazanych w Regulaminie.

 7. Czas na skorzystanie z Kodu - czas liczony od chwili pozyskania kodu do dnia założenia konta w serwisie wFirma dla biur rachunkowych, w którym Uczestnik akcji, nabywszy prawo do skorzystania z kodu w czasie trwania akcji, może przetestować pakiet usług oferowany w serwisie wFirma dla biur rachunkowych. Każdy kod ma określoną ważność. Informacja o ważności kodu znajduje się w miejscu publikacji kodu.

 8. Kod - kod promocyjny dający możliwość rejestracji i testowania z serwisu wFirma dla biur rachunkowych. Upoważnia on do otrzymania darmowego konta dla biura rachunkowego oraz 10 darmowych kont dla klientów biura ważnych przez 360 dni od momentu skorzystania z kodu. Przeznaczony jest wyłącznie do pierwszej rejestracji (weryfikacja na podstawie NIP) czyli dla nowo założonych kont w systemie wFirma dla biur rachunkowych za pośrednictwem sieci internet. Z kodu nie mogą korzystać firmy, które już miały konto w systemie wFirma.pl/wFirma dla biur rachunkowych i skorzystały z usług wFirma.pl/wFirma dla biur rachunkowych. 

§ 3. Warunki i zasady uczestnictwa 

 1. W akcji mogą uczestniczyć wyłącznie zweryfikowane biura rachunkowe/doradcy podatkowi zajmujący się usługowym prowadzeniem rozliczeń podatkowych, którzy nie posiadają konta w serwisie wFirma.pl/wFirma dla biur rachunkowych (nie są użytkownikami serwisu).

 2. Aby skorzystać z akcji, Uczestnik musi założyć konto (zarejestrować się) w serwisie wFirma dla biur rachunkowych i wykorzystać kod w czasie trwania ważności Kodu.

 3. Jeśli Uczestnik nie skorzysta z Kodu w czasie przeznaczonym na jego skorzystanie, traci prawo do skorzystania z tego Kodu w ramach akcji Wypróbuj wFirmę dla biur rachunkowych!

 4. Z dniem zarejestrowania w Serwisie wFirma.pl liczony jest okres testowego korzystania z serwisu wFirma dla biur rachunkowych.

§ 4. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

 1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu akcji mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikacyjne Uczestnika, a także opis zarzutów stanowiących podstawę reklamacji oraz żądanie określonego zachowania się przez Organizatora.

 2. Reklamację należy złożyć niezwłocznie od ujawnienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji.

 3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Przy rozpoznawaniu reklamacji Organizator opiera się na treści niniejszego Regulaminu oraz przepisach prawa polskiego.

 4. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik akcji zostanie powiadomiony z zachowaniem formy złożenia reklamacji, lub w formie zgodnej ze złożoną przez siebie dyspozycją, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

§ 5. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady akcji Wypróbuj wFirmę dla biur rachunkowych!

 2. Udział w akcji nie podlega przeniesieniu na inny podmiot, zwłaszcza prawa i obowiązki Uczestnika akcji nie mogą być przenoszone, sprzedawane ani zbywane w żaden inny sposób.

 3. Biorąc udział w akcji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na związanie postanowieniami Regulaminu.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów