Łączny raport okresowy z kasy fiskalnej - sposób księgowania

Co do zasady sprzedaż dokonywana na rzecz osób fizycznych i rolników ryczałtowych, z wykluczeniem obowiązujących zwolnień, powinna być ujęta na kasie fiskalnej.

Kasa fiskalna niezintegrowana z systemem wfirma.pl

W systemie istnieje możliwość zaksięgowania dokumentu potwierdzającego sprzedaż, jakim jest łączny raport okresowy z kasy lub drukarki fiskalnej niezintegrowanej z systemem wfirma.pl. Służy do tego zakładka PRZYCHODY » INNE PRZYCHODY » DODAJ INNY PRZYCHÓD » SPRZEDAŻ.

Łączny raport okresowy powinien mieć nadany przez podatnika numer (np. ŁRO nr porządkowy/miesiąc/rok). W oknie dodawania przychodu należy zaznaczyć BRAK KONTRAHENTA i uzupełnić pozostałe dane (kwoty) zgodnie z danymi na wydruku raportu.

Przedsiębiorcy prowadzący KPiR mają możliwość wyboru odnośnie księgowania raportów z kasy rejestrującej, co wynika bezpośrednio z rozporządzenia w sprawie Księgi Przychodów i Rozchodów:
§ 20.1. Podatnicy, którzy ewidencjonują obrót przy zastosowaniu kas rejestrujących, dokonują zapisów w księdze na podstawie danych wynikających z raportów dobowych, z zastrzeżeniem ust. 2, skorygowanych o kwoty mające wpływ na wysokość przychodu.
2. Podatnicy, o których mowa w ust. 1, mogą dokonywać zapisów w księdze na koniec każdego miesiąca, w terminie określonym w § 30 ust. 1, na podstawie danych wynikających z raportów miesięcznych skorygowanych o kwoty mające wpływ na wysokość przychodu.
Bez znaczenia pozostaje fakt, czy zaksięguje się raporty dzienne, czy miesięczne. Ważne jest natomiast, żeby nie pominąć żadnego wpisu i zaksięgować utarg za wszystkie dni prowadzenia działalności w danym miesiącu 

Raporty miesięczne należy księgować z datą ostatniego dnia miesiąca, natomiast raporty dzienne na dzień, którego dotyczą. 

Łączny raport okresowy - księgowanie

Tak zaksięgowany dokument trafi do kolumny 7 Księgi Przychodów i Rozchodów - sprzedaż towarów i usług (lub Ewidencji przychodów w przypadku ryczałtowców) oraz do Rejestru sprzedaży VAT.

Jeżeli w systemie wystawiane są faktury do paragonu pamiętać należy o konieczności pomniejszenia raportu z kasy o przychód z tych faktur. Szczegóły postępowania w artykule: Faktura sprzedaży do paragonu - jak wystawić?

Kasa fiskalna zintegrowana z systemem wfirma.pl

W przypadku posiadania zintegrowanej z systemem drukarki lub kasy fiskalnej: paragony wystawia się bezpośrednio z systemu poprzez zakładkę PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » PARAGON FISKALNY. 

Łączny raport okresowy - wystawienie paragonu

W przypadku oznaczenia w zakładce USTAWIENIA » PODATKI » FUNKCJE KSIĘGOWE, opcji KSIĘGUJ PARAGONY, wystawione paragony są automatycznie ujmowane w KPIR w kolumnie 7 - sprzedaż towarów i usług lub w ewidencji przychodów w wybranej stawce ryczałtu. 

Łączny raport okresowy - księguj paragony