Dodawanie usługi - jak przebiega w systemie?

W systemie wfirma.pl możliwe jest dodawanie usługi i zdefiniowanie jej parametrów. W pakietach bez rozbudowanego magazynu dodawane produkty i usługi są ujmowane w zakładce PRZYCHODY » PRODUKTY. Natomiast w pakietach z rozbudowanym magazynem wprowadzane produkty i usługi są zapisywane w zakładce MAGAZYN » PRODUKTY.

Nową usługę można zdefiniować:

  • bezpośrednio przy wystawianiu faktury (w przypadku czynnego podatnika VAT) czy faktury bez VAT (w przypadku podatnika zwolnionego z VAT) w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ/FAKTURĘ (BEZ VAT). W polu PRODUKT LUB USŁUGA należy wybrać opcję DODAJ PRODUKT

Dodawanie usługi - jak wykonać przy sprzedaży

  • w zakładce PRZYCHODY » PRODUKTY (w przypadku pakietów bez rozbudowanego magazynu) lub MAGAZYN » PRODUKTY (w przypadku pakietów z rozbudowanym magazynem), gdzie należy wybrać opcję DODAJ PRODUKT

Dodawanie usługi - w jaki sposób

Wówczas otworzy się okno DODAWANIE NOWEGO PRODUKTU. W pierwszej kolejności jako TYP należy wybrać USŁUGA oraz wskazać jednostkę partii. Następnie należy uzupełnić nazwę, numer PKWiU, stawkę VAT oraz cenę netto lub brutto (w przypadku czynnych podatników VAT) bądź cenę (w przypadku podatnika zwolnionego z VAT). Opcjonalnie można również dodać opis i zaznaczyć rabat.

Dodawanie usługi - wypełnianie danych

Dodana usługa pojawi się w katalogu produktów i usług dostępnym podczas wystawiania faktur.System wFirma posiada również funkcję pozwalającą na kompletację usługi.

Dodawanie usługi - podczas wystawienia faktury

Zdefiniowana usługa pojawi się w zakładce PRZYCHODY » PRODUKTY (w przypadku pakietów bez rozbudowanego magazynu) lub MAGAZYN » PRODUKTY (w przypadku pakietów z rozbudowanym magazynem).