Faktura sprzedaży do paragonu - jak wystawić?

W związku z JPK_VAT od 1 stycznia 2018 r. faktura sprzedaży do paragonu u czynnych podatników VAT jest księgowana do Rejestru VAT i KPiR (lub ewidencji przychodów - ryczałt). Aby nie zdublować przychodu należy pomniejszyć o tę kwotę okresowy raport fiskalny.

Faktura sprzedaży do paragonu - od stycznia 2018 roku

Faktura do paragonu wystawionego poza systemem wfirma.pl 

W przypadku, gdy paragon został wystawiony poza systemem wfirma.pl, fakturę do paragonu wystawia się poprzez zakładkę PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ. Po uzupełnieniu podstawowych informacji wystarczy przejść do zakładki KSIĘGOWE i zaznaczyć opcję FAKTURA DO PARAGONU.

Faktura sprzedaży do paragonu wystawionego poza systemem

Należy pamiętać by w polu DATA SPRZEDAŻY podać faktyczną datę sprzedaży z paragonu. Pod kopię wystawionej faktury należy podpiąć paragon, który nabywca powinien zwrócić.

Faktura do paragonu wystawionego w wfirma.pl

Jeżeli paragon wystawiony został w systemie wfirma.pl, aby wystawić fakturę do paragonu, należy odnaleźć paragon w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ, zaznaczyć go, a następnie wybrać WYSTAW » FAKTURĘ DO PARAGONU. W polu DATA WYSTAWIENIA należy podać faktyczną datę wystawienia faktury, natomiast data sprzedaży na fakturze zostanie automatycznie zaciągnięta z wystawionego ówcześnie paragonu fiskalnego. 

Faktura sprzedaży do paragonu wystawionego w systemie

System automatycznie ujmie wszystkie pozycje z paragonu. Samodzielnie należy uzupełnić m.in:

  • dane kontrahenta, dla którego wystawiana jest faktura,

  • pole ZAPŁACONO - wskazując tym samym, czy całość została już uregulowana, czy też pozostaje wartość do zapłaty.

Po wystawieniu faktury do paragonu przy paragonie pojawi się dodatkowa ikonka Faktura sprzedaży do paragonu - ikonka informująca o wystawionej na jego podstawie fakturze wraz z jej numerem.

Faktura sprzedaży do paragonu - nowa ikona

Aby móc wystawiać oraz drukować paragony fiskalne w systemie wFirma.pl, należy posiadać ważną licencję programu IAI Printer (dotychczasowa licencja Fiskalizatora może być użytkowana najdalej do końca grudnia 2018 roku), oraz odpowiedni model drukarki fiskalnej obsługiwanej w systemie wFirma.

Faktura do paragonu księgowana w ewidencjach u czynnych podatników VAT

Faktura do paragonu jest księgowana do rejestru VAT sprzedaży oraz księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji przychodów (w przypadku ryczałtowców). W ten sposób spełniony jest obowiązek wykazania faktury do paragonu w JPK_VAT.U podatników VAT zwolnionych faktura do paragonu nie jest księgowana ani do KPiR ani do ewidencji przychodów zatem przychód ze sprzedaży księguje się na podstawie łącznego raportu okresowego z kasy fiskalnej lub na podstawie paragonów fiskalnych wystawionych w systemie wfirma.pl, bez ich pomniejszania o kwoty z faktur do paragonu.

Pomniejszenie przychodu z kasy fiskalnej/drukarki fiskalnej o faktury do paragonu

W związku z powyższym czynni podatnicy VAT będą zobowiązani pomniejszyć przychód z okresowego raportu z kasy fiskalnej o faktury do paragonu. W tym celu należy przejść do zakładki EWIDENCJE » REJESTR VAT SPRZEDAŻY, w prawym dolnym rogu wybrać filtr RODZAJ: FAKTURY DO PARAGONU

Faktura sprzedaży do paragonu - jak pomniejszyć przychód

Ewidencje faktur do paragonu można także wygenerować w zakładkach PRZYCHODY » SPRZEDAŻ, gdzie w prawym dolnym rogu należy wybrać filtr RODZAJ: FAKTURY DO PARAGONU.

Faktura sprzedaży do paragonu - filtr w przychodach

Na podstawie sum faktur do paragonu z rejestru VAT dokonuje się wpisu w zakładce PRZYCHODY » INNE PRZYCHODY » DODAJ INNY PRZYCHÓD » SPRZEDAŻ na kwotę z rejestru ze znakiem minus (w polu NABYWCA należy zaznaczyć opcję BRAK KONTRAHENTA, a w polu NUMER DOKUMENTU wprowadzić np. “Rejestr faktur do paragonu [miesiąc]/[rok]”).

Faktura sprzedaży do paragonu - pomniejszanie przychodu

Tak zaksięgowany dokument trafi do kolumny 7 Księgi Przychodów i Rozchodów - sprzedaż towarów i usług oraz do Rejestru sprzedaży VAT pomniejszając uprzednio zaksięgowany w pełni raport z kasy fiskalnej pod datą ostatniego dnia miesiąca, którego sprzedaż dotyczy (czyli w miesiącu faktycznej sprzedaży - data sprzedaży).

Jak wynika z art. 106 ust. 4 ustawy o VAT, podatnik ma obowiązek wystawienia faktury VAT dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej na jej żądanie.
Natomiast gdy żądanie to zostało zgłoszone po upływie 3 miesięcy od dnia wydania towaru lub wykonania usługi, podatnik nie ma obowiązku wystawiania rachunku/faktury (Art. 87. § 4 Ordynacji podatkowej).

Faktura sprzedaży do paragonu - do 31 grudnia 2017 roku

Wystawione w systemie faktury do paragonu do końca grudnia 2017 nie są księgowane do rejestru VAT sprzedaży ani KPiR (lub ewidencji sprzedaży dla ryczałtowców).

Faktury wystawione w 2018 roku, ale z datami sprzedaży z roku 2017 lub później są księgowane do rejestru VAT sprzedaży oraz KPiR (lub ewidencji przychodów u ryczałtowców), w związku z czym stosuje się do nich procedury, jak dla tych od stycznia 2018 roku.