0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Faktura sprzedaży do paragonu - jak wystawić?

Wielkość tekstu:

Od 1 października 2020 roku, czynni podatnicy VAT mają obowiązek składania nowej struktury JPK V7. Nowy plik JPK V7 nakłada na podatników obowiązek stosowania dodatkowego oznaczenia w przypadku gdy wystawiona zostaje faktura sprzedaży do paragonu

Faktura do paragonu na rzecz innej firmy dotycząca sprzedaży po 1 stycznia 2020 roku może zostać wystawiona jeżeli na paragonie fiskalnym znajduje się NIP nabywcy. Na sprzedawcę, który wystawi fakturę na rzecz firmy do paragonu bez numeru NIP kontrahenta może zostać nałożona sankcja w wysokości 100% kwoty podatku VAT wykazanego na tej fakturze. Więcej informacji na temat w artykule: NIP nabywcy na paragonie a faktura do paragonu

Faktura sprzedaży do paragonu wystawiona po 30 września 2020 roku 

Czynni podatnicy VAT, w pliku JPK V7 mają obowiązek oznaczenia wystawionej faktury do paragony symbolem FP. Faktura sprzedaży do paragonu od 1 października jest ujmowana wyłącznie w części ewidencyjnej pliku, w celu zaraportowania transakcji, w związku z czym, faktury oznaczone symbolem FP nie zwiększają podstawy opodatkowania VAT. 

W pliku JPK V7 podatek VAT należy ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych, wykazywany jest na podstawie łącznego raportu okresowego. W związki z tym podatnik nie musi dokonywać zapisu wyksięgowującego na „minus” wartości wystawionych faktur do paragonu, gdyż nie są one księgowane.

Jak wystawić fakturę sprzedaży do paragonu fiskalnego wystawionego w systemie wFirma.pl? 

Jeżeli użytkownik, posiada drukarkę fiskalną zintegrowaną z systemem wFirma.pl. wówczas fakturę sprzedaży do paragonu należy wystawić korzystając z zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ gdzie należy zaznaczyć wystawiony wcześniej paragon fiskalny, po czym z górnego menu należy wybrać opcję WYSTAW » FAKTURĘ DO PARAGONU. Po wybraniu tej opcji, w oknie szczegółów faktury, wszystkie dane zostaną uzupełnione automatycznie na podstawie paragonu fiskalnego. 

Faktura sprzedaży do paragonu - Wystaw

Po zapisaniu, wystawiona faktura sprzedaży do paragonu zostanie automatycznie ujęta w części ewidencyjnej pliku JPK_V7 symbolem “FP”. W strukturze oznaczenie takiej faktury, będzie wyglądało następująco: FP

Mogą się jednak zdarzyć sytuacje gdy, paragon fiskalny nie będzie zawierał danych nabywcy bądź zostanie wystawiony paragon fiskalny bez numeru NIP nabywcy. W takiej sytuacji, podczas wystawienia faktury sprzedaży do takiego paragonu fiskalnego, system wyświetli komunikat ostrzegawczy informujący o sankcjach, jakimi skutkuje wystawienie faktury do tego typu paragonu.

Jak wystawić fakturę do paragonu wystawionego poza systemem wFirma.pl?

W sytuacji, gdy użytkownik systemu nie posiada drukarki fiskalnej zintegrowanej z systemem wfirma.pl, wówczas aby wystawić fakturę sprzedaży do paragonu należy skorzystać z zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ gdzie należy wypełnić wymagane pola związane z dokonaną transakcją, a następnie w podzakładce KSIĘGOWE należy zaznaczyć opcję FAKTURA DO PARAGONU.

Faktura sprzedaży do paragonu - Faktura do paragonu

Po zapisaniu, faktura sprzedaży zostanie automatycznie oznaczona symbolem “FP” w strukturze pliku JPK_V7

Korekta faktury sprzedaży do paragonu

W przypadku zwrotu towaru, należy wystawić fakturę korygującą pozycje do tej faktury do paragonu. W tym celu należy wejść w zakładkę PRZYCHODY » SPRZEDAŻ, zaznaczyć fakturę do paragonu, a następnie wybrać MODYFIKUJ » KORYGUJ POZYCJE FAKTURY. W polu ILOŚĆ należy wpisać faktycznie sprzedaną liczbę towarów oraz podać uzasadnienie korekty. W przypadku, gdy nastąpił całkowity zwrot towaru, w polu ILOŚĆ należy wpisać "0".

Faktura sprzedaży do paragonu - Ilość

Ponieważ zarówno wystawienie faktury do paragonu jak i korekty faktury do paragonu nie jest ujmowane w ewidencji (KPIR / Ewidencji przychodów ani rejestrze VAT sprzedaży), celem zmniejszenia przychodu, zwrot należy ująć w:

  1. protokole zwrotu towarów, którego wzór zawarto w artykule: Protokół zwrotu towaru - wzór z omówieniem 
  2. ewidencji zwrotów, której wzór zawarto w artykule: Ewidencja zwrotów dla kasy fiskalnej - wzór z omówieniem 

Tak sporządzoną ewidencję zwrotów, należy wprowadzić przez zakładkę PRZYCHODY » INNE PRZYCHODY » DODAJ INNY PRZYCHÓD » SPRZEDAŻ, zaznaczyć opcję BRAK KONTRAHENTA, w polu NUMER DOKUMENTU wpisać EWIDENCJA ZWROTÓW [numer/miesiąc/rok], a wprowadzane kwoty poprzedzić znakiem minus.

Faktura sprzedaży do paragonu - Inne przychody

W przypadku czynnych podatników VAT, przechodząc do podzakładki ZAAWANSOWANE jako RODZAJ SPRZEDAŻY JPK V7 należy wybrać RO.

Faktura sprzedaży do paragonu - RO

Faktura do paragonu księgowana w ewidencjach u czynnych podatników VAT 

Faktura do paragonu nie jest księgowana do rejestru VAT sprzedaży oraz księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji przychodów (w przypadku ryczałtowców), jednak jest wykazywana tylko w części ewidencyjnej JPK V7, przez co spełniony jest obowiązek wykazania faktury do paragonu w JPK V7.

Faktura do paragonu księgowana w ewidencjach u nievatowców

U podatników VAT zwolnionych faktura do paragonu nie jest księgowana ani do KPiR ani do ewidencji przychodów zatem przychód ze sprzedaży księguje się na podstawie łącznego raportu okresowego z kasy fiskalnej lub na podstawie paragonów fiskalnych wystawionych w systemie wfirma.pl, bez ich pomniejszania o kwoty z faktur do paragonu.

Jak wynika z art. 106 ust. 4 ustawy o VAT, podatnik ma obowiązek wystawienia faktury VAT dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej na jej żądanie.
Natomiast gdy żądanie to zostało zgłoszone po upływie 3 miesięcy od dnia wydania towaru lub wykonania usługi, podatnik nie ma obowiązku wystawiania rachunku/faktury (Art. 87. § 4 Ordynacji podatkowej).

Faktura sprzedaży do paragonu - do 30 września 2020 roku 

W związku z JPK_VAT od 1 stycznia 2018 r. do 30 września 2020 roku, wystawiona faktura sprzedaży do paragonu u czynnych podatników VAT była księgowana do Rejestru VAT Sprzedaży i KPiR (lub ewidencji przychodów - ryczałt). Aby nie zdublować przychodu w tym okresie należy pomniejszyć o tę kwotę okresowy raport fiskalny.

Faktura do paragonu wystawionego poza systemem wfirma.pl 

W przypadku, gdy paragon został wystawiony poza systemem wfirma.pl, fakturę do paragonu wystawia się poprzez zakładkę PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ. Po uzupełnieniu podstawowych informacji wystarczy przejść do zakładki KSIĘGOWE i zaznaczyć opcję FAKTURA DO PARAGONU.

Faktura sprzedaży do paragonu - Faktura

Należy pamiętać by w polu DATA SPRZEDAŻY podać faktyczną datę sprzedaży z paragonu. Pod kopię wystawionej faktury należy podpiąć paragon, który nabywca powinien zwrócić.

Faktura do paragonu wystawionego w wfirma.pl 

Jeżeli paragon wystawiony został w systemie wfirma.pl, aby wystawić fakturę do paragonu, należy odnaleźć paragon w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ, zaznaczyć go, a następnie wybrać WYSTAW » FAKTURĘ DO PARAGONU. W polu DATA WYSTAWIENIA należy podać faktyczną datę wystawienia faktury, natomiast data sprzedaży na fakturze zostanie automatycznie zaciągnięta z wystawionego ówcześnie paragonu fiskalnego. 

Faktura sprzedaży do paragonu - Data wystawienia

System automatycznie ujmie wszystkie pozycje z paragonu. Samodzielnie należy uzupełnić m.in:

  • dane kontrahenta, dla którego wystawiana jest faktura,

  • pole ZAPŁACONO - wskazując tym samym, czy całość została już uregulowana, czy też pozostaje wartość do zapłaty.

Po wystawieniu faktury do paragonu przy paragonie pojawi się dodatkowa ikonka informująca o wystawionej na jego podstawie fakturze wraz z jej numerem.

 Faktura sprzedaży do paragonu - Ikona

Aby móc wystawiać oraz drukować paragony fiskalne w systemie wFirma.pl, należy posiadać ważną licencję programu IAI Printer (dotychczasowa licencja Fiskalizatora może być użytkowana najdalej do końca grudnia 2018 roku), oraz odpowiedni model drukarki fiskalnej obsługiwanej w systemie wFirma.

Faktura do paragonu księgowana w ewidencjach u czynnych podatników VAT 

Do 30 września 2020 roku faktura do paragonu była księgowana do rejestru VAT sprzedaży oraz księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji przychodów (w przypadku ryczałtowców). W ten sposób spełniony jest obowiązek wykazania faktury do paragonu w JPK_VAT.

U podatników VAT zwolnionych faktura do paragonu nie jest księgowana ani do KPiR ani do ewidencji przychodów zatem przychód ze sprzedaży księguje się na podstawie łącznego raportu okresowego z kasy fiskalnej lub na podstawie paragonów fiskalnych wystawionych w systemie wfirma.pl, bez ich pomniejszania o kwoty z faktur do paragonu.

Pomniejszenie przychodu z kasy fiskalnej/drukarki fiskalnej o faktury do paragonu

W związku z powyższym czynni podatnicy VAT będą zobowiązani pomniejszyć przychód z okresowego raportu z kasy fiskalnej o faktury do paragonu. W tym celu należy przejść do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ, gdzie w prawym dolnym rogu należy wybrać filtr RODZAJ: FAKTURY DO PARAGONU.

 Faktura sprzedaży do paragonu - Rodzaj paragonu

Na podstawie sum faktur do paragonu z rejestru VAT dokonuje się wpisu w zakładce PRZYCHODY » INNE PRZYCHODY » DODAJ INNY PRZYCHÓD » SPRZEDAŻ na kwotę z rejestru ze znakiem minus (w polu NABYWCA należy zaznaczyć opcję BRAK KONTRAHENTA, a w polu NUMER DOKUMENTU wprowadzić np. “Rejestr faktur do paragonu [miesiąc]/[rok]”).

Faktura sprzedaży do paragonu - Numer dokumentu

Tak zaksięgowany dokument trafi do kolumny 7 Księgi Przychodów i Rozchodów - sprzedaż towarów i usług oraz do Rejestru sprzedaży VAT pomniejszając uprzednio zaksięgowany w pełni raport z kasy fiskalnej pod datą ostatniego dnia miesiąca, którego sprzedaż dotyczy (czyli w miesiącu faktycznej sprzedaży - data sprzedaży).

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów