Faktura sprzedaży do paragonu - jak wystawić?

W związku z JPK_VAT od 1 stycznia 2018 r. faktura sprzedaży do paragonu u czynnych podatników VAT jest księgowana do Rejestru VAT i KPiR (lub ewidencji przychodów - ryczałt). Aby nie zdublować przychodu należy pomniejszyć o tę kwotę okresowy raport fiskalny.

Faktura do paragonu na rzecz innej firmy dotycząca sprzedaży po 1 stycznia 2020 roku może zostać wystawiona jeżeli na paragonie fiskalnym znajduje się NIP nabywcy. Na sprzedawcę, który wystawi fakturę na rzecz firmy do paragonu bez numeru NIP kontrahenta może zostać nałożona sankcja w wysokości 100% kwoty podatku VAT wykazanego na tej fakturze. Więcej informacji na temat w artykule: NIP nabywcy na paragonie a faktura do paragonu

Faktura sprzedaży do paragonu - od stycznia 2018 roku

Faktura do paragonu wystawionego poza systemem wfirma.pl 

W przypadku, gdy paragon został wystawiony poza systemem wfirma.pl, fakturę do paragonu wystawia się poprzez zakładkę PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ. Po uzupełnieniu podstawowych informacji wystarczy przejść do zakładki KSIĘGOWE i zaznaczyć opcję FAKTURA DO PARAGONU.

Faktura sprzedaży do paragonu wystawionego poza systemem

Należy pamiętać by w polu DATA SPRZEDAŻY podać faktyczną datę sprzedaży z paragonu. Pod kopię wystawionej faktury należy podpiąć paragon, który nabywca powinien zwrócić.

Faktura do paragonu wystawionego w wfirma.pl

Jeżeli paragon wystawiony został w systemie wfirma.pl, aby wystawić fakturę do paragonu, należy odnaleźć paragon w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ, zaznaczyć go, a następnie wybrać WYSTAW » FAKTURĘ DO PARAGONU. W polu DATA WYSTAWIENIA należy podać faktyczną datę wystawienia faktury, natomiast data sprzedaży na fakturze zostanie automatycznie zaciągnięta z wystawionego ówcześnie paragonu fiskalnego. 

Faktura sprzedaży do paragonu wystawionego w systemie

System automatycznie ujmie wszystkie pozycje z paragonu. Samodzielnie należy uzupełnić m.in:

  • dane kontrahenta, dla którego wystawiana jest faktura,

  • pole ZAPŁACONO - wskazując tym samym, czy całość została już uregulowana, czy też pozostaje wartość do zapłaty.

Po wystawieniu faktury do paragonu przy paragonie pojawi się dodatkowa ikonka Faktura sprzedaży do paragonu - ikonka informująca o wystawionej na jego podstawie fakturze wraz z jej numerem.

Faktura sprzedaży do paragonu - nowa ikona

Aby móc wystawiać oraz drukować paragony fiskalne w systemie wFirma.pl, należy posiadać ważną licencję programu IAI Printer (dotychczasowa licencja Fiskalizatora może być użytkowana najdalej do końca grudnia 2018 roku), oraz odpowiedni model drukarki fiskalnej obsługiwanej w systemie wFirma.

Faktura do paragonu księgowana w ewidencjach u czynnych podatników VAT

Faktura do paragonu jest księgowana do rejestru VAT sprzedaży oraz księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji przychodów (w przypadku ryczałtowców). W ten sposób spełniony jest obowiązek wykazania faktury do paragonu w JPK_VAT.U podatników VAT zwolnionych faktura do paragonu nie jest księgowana ani do KPiR ani do ewidencji przychodów zatem przychód ze sprzedaży księguje się na podstawie łącznego raportu okresowego z kasy fiskalnej lub na podstawie paragonów fiskalnych wystawionych w systemie wfirma.pl, bez ich pomniejszania o kwoty z faktur do paragonu.

Pomniejszenie przychodu z kasy fiskalnej/drukarki fiskalnej o faktury do paragonu

W związku z powyższym czynni podatnicy VAT będą zobowiązani pomniejszyć przychód z okresowego raportu z kasy fiskalnej o faktury do paragonu. W tym celu należy przejść do zakładki EWIDENCJE » REJESTR VAT SPRZEDAŻY, w prawym dolnym rogu wybrać filtr RODZAJ: FAKTURY DO PARAGONU

Faktura sprzedaży do paragonu - jak pomniejszyć przychód

Ewidencje faktur do paragonu można także wygenerować w zakładkach PRZYCHODY » SPRZEDAŻ, gdzie w prawym dolnym rogu należy wybrać filtr RODZAJ: FAKTURY DO PARAGONU.

Faktura sprzedaży do paragonu - filtr w przychodach

Na podstawie sum faktur do paragonu z rejestru VAT dokonuje się wpisu w zakładce PRZYCHODY » INNE PRZYCHODY » DODAJ INNY PRZYCHÓD » SPRZEDAŻ na kwotę z rejestru ze znakiem minus (w polu NABYWCA należy zaznaczyć opcję BRAK KONTRAHENTA, a w polu NUMER DOKUMENTU wprowadzić np. “Rejestr faktur do paragonu [miesiąc]/[rok]”).

Faktura sprzedaży do paragonu - pomniejszanie przychodu

Tak zaksięgowany dokument trafi do kolumny 7 Księgi Przychodów i Rozchodów - sprzedaż towarów i usług oraz do Rejestru sprzedaży VAT pomniejszając uprzednio zaksięgowany w pełni raport z kasy fiskalnej pod datą ostatniego dnia miesiąca, którego sprzedaż dotyczy (czyli w miesiącu faktycznej sprzedaży - data sprzedaży).

Jak wynika z art. 106 ust. 4 ustawy o VAT, podatnik ma obowiązek wystawienia faktury VAT dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej na jej żądanie.
Natomiast gdy żądanie to zostało zgłoszone po upływie 3 miesięcy od dnia wydania towaru lub wykonania usługi, podatnik nie ma obowiązku wystawiania rachunku/faktury (Art. 87. § 4 Ordynacji podatkowej).

Faktura sprzedaży do paragonu - do 31 grudnia 2017 roku

Wystawione w systemie faktury do paragonu do końca grudnia 2017 nie są księgowane do rejestru VAT sprzedaży ani KPiR (lub ewidencji sprzedaży dla ryczałtowców).

Faktury wystawione w 2018 roku, ale z datami sprzedaży z roku 2017 lub później są księgowane do rejestru VAT sprzedaży oraz KPiR (lub ewidencji przychodów u ryczałtowców), w związku z czym stosuje się do nich procedury, jak dla tych od stycznia 2018 roku.