0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Faktura korygująca pozycje faktury - jak wystawić?

Wielkość tekstu:

W przypadku zwrotu towaru przez nabywcę lub pomyłki w wystawionej fakturze, sprzedawca jest zobowiązany do wystawienia faktury korygującej. Jeśli zmiany dotyczą ilości towaru wskazanego na fakturze (konieczne jest zwiększenie lub zmniejszenie stanu pierwotnego), wówczas wystawiana jest faktura korygująca pozycje.

Faktura korygująca u czynnego podatnika VAT

W celu wystawienia faktury korygującej pozycje faktury przez czynnego podatnika VAT należy przejść do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ, zaznaczyć fakturę, którą należy skorygować i wybrać MODYFIKUJ » KORYGUJ POZYCJE FAKTURY.

Faktura korygująca pozycje faktury - czynny podatnik VAT

lub kliknąć prawym przyciskiem myszy na wybranej fakturze i z menu, które się pojawi wybrać MODYFIKUJ » KORYGUJ POZYCJE FAKTURY.

Faktura korygująca pozycje faktury - jak wystawić

Faktura korygującą pozycje faktury może dotyczyć wartości, ilości oraz stawki podatku.
W pozycjach faktury należy podać wartości, które powinny znajdować się na prawidłowej fakturze. System sam przeliczy różnicę.

W polu UZASADNIENIE KOREKTY należy podać powód sporządzenia faktury korygującej.

Dla faktur korygujących wystawianych z datą wystawienia od 1 lipca 2023 roku pole uzasadnienia korekty będzie opcjonalne. Oznacza to, że wskazanie uzasadnienia korekty będzie dobrowolne.

Faktura korygująca pozycje faktury - okno wystawiania

Uwaga! Jeżeli w wyniku wystawienia faktury korygującej wartość transakcji zostanie podwyższona i wyniesie co najmniej 15 tys. zł, a sprzedaż dokonywana jest miedzy podatnikami oraz co najmniej jedna pozycja z faktury dotyczy towarów lub usług z załącznika nr 15 ustawy o VAT to sprzedaż podlega pod obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności. Wówczas w zakładce ZAAWANSOWANE należy zaznaczyć opcję PODZIELONA PŁATNOŚĆ dzięki czemu korekta w części ewidencyjnej pliku JPK_V7 będzie posiadała oznaczenie MPP a na wydruku faktury korygującej będzie dodana adnotacja "Mechanizm podzielonej płatności"
Zapisana korekta faktury będzie widoczna w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ, a przy korygowanej fakturze sprzedaży pojawi się ikona Faktura korygująca - oznaczenieinformująca o wystawionej korekcie.

Korekty faktur sprzedaży ewidencjonowane są do Księgi Przychodów i Rozchodów lub Ewidencji Przychodów (w przypadku ryczałtowca) w dacie ostatniego dnia miesiąca. System dzięki księgowaniu korekty na ostatni dzień miesiąca jest w stanie ocenić jednoznacznie daną sytuację (czy np. mamy wystarczająca kwotę przychodów do pomniejszenia ), gdy wszystkie zapisy zostały już wprowadzone.

Faktura korygująca u podatnika zwolnionego z VAT

W celu wystawienia faktury korygującej pozycje faktury należy przejść do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ, zaznaczyć fakturę, którą należy skorygować i wybrać MODYFIKUJ » KORYGUJ POZYCJE FAKTURY.

Faktura korygująca pozycje faktury - dla nie vatowca

lub kliknąć prawym przyciskiem myszy na wybranej fakturze i z menu, które się pojawi, wybrać MODYFIKUJ » KORYGUJ POZYCJE FAKTURY.

Faktura korygująca pozycje faktury - jak wystawić

W oknie które się otworzy uzupełniamy dane, które powinny znajdować się na prawidłowej fakturze. System sam przeliczy różnicę. Uzupełniamy uzasadnienie wystawienia korekty. Zapisana korekta faktury będzie widoczna w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ oraz pojawi się ikona Faktura korygująca - oznaczenie informująca o wystawionej korekcie.

Korekty faktur sprzedaży ewidencjonowane są do Księgi Przychodów i Rozchodów lub Ewidencji Przychodów (w przypadku ryczałtowca) w dacie ostatniego dnia miesiąca. System dzięki zaksięgowaniu korekty na ostatni dzień miesiąca jest w stanie ocenić jednoznacznie daną sytuację (czy np. mamy wystarczająca kwotę przychodów do pomniejszenia ), gdy wszystkie zapisy zostały już wprowadzone.

Faktura korygującą pozycje faktury może dotyczyć pozycji odnoszących się do wartości oraz ilości.

Jak wystawić fakturę korygującą pozycje faktury i zmienić stan towarów na magazynie?

W sytuacji, gdy użytkownik poprzez wystawienie faktury korygującej chce wpłynąć na ilość towarów znajdujących się na stanie magazynowym musi pamiętać, by w zakładce ZAAWANSOWANE zaznaczyć okno WYWOŁAJ SKUTEK MAGAZYNOWY.

Faktura korygująca pozycje faktury - skutek magazynowy

W przypadku dokonania zwrotu towarów przez nabywcę, należy w polu ILOŚĆ wprowadzić 0 (jeśli będzie zwracany cały towar z faktury) lub liczbę sztuk, która została faktycznie sprzedana. W przypadku zmiany ceny nie należy zmieniać ilości towarów. Konieczne jest wówczas wykazanie poprawnych wartości towarów w polu CENA NETTO, STAWKA, RABAT, CENA BRUTTO.

Po dokonaniu powyższego, w przypadku zwrotu towarów posiadających daty ważności, konieczne będzie dodatkowe określenie ilości produktów zwracanych w polu PRZYWRACANA ILOŚĆ oraz określenie do jakiej partii powinny zostać one zwrócone (uwzględniając ich daty ważności), w polu DATA WAŻNOŚCI PARTII. Dodatkowo kolumna MAKSYMALNA ILOŚĆ informuje użytkownika ile najwięcej produktu w ramach danej partii może zwrócić z powrotem na magazyn. 

Faktura korygująca - przywracanie partii

Zgodnie z powyższym produkty wrócą na stan magazynu do partii z których zostały pierwotnie zdjęte z uwzględnieniem ich dat ważności. Więcej na temat dat ważności w systemie w artykule: Daty ważności w rozbudowanym magazynie

Zapisana korekta faktury będzie widoczna w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ, a przy błędnej fakturze sprzedaży pojawi się ikona Faktura korygująca - oznaczenieinformująca o wystawionej korekcie.

Faktury korygujące ewidencjonowane są w:

  • dacie uzyskania dokumentacji dotyczącej warunków wystawienia korekty do Rejestru sprzedaży VAT,
  • dacie korekty do Księgi Przychodów i Rozchodów lub Ewidencji Przychodów.

Od stycznia 2016 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące momentu księgowania faktur korygujących, ze względu na powód ich wystawienia. Więcej na ten temat w artykule: Księgowanie faktur korygujących - nowe zasady

Korekta faktury sprzedaży do paragonu

W przypadku zwrotu towaru, należy wystawić fakturę korygującą pozycje do tej faktury do paragonu. W tym celu należy wejść w zakładkę PRZYCHODY » SPRZEDAŻ, zaznaczyć fakturę do paragonu, a następnie wybrać MODYFIKUJ » KORYGUJ POZYCJE FAKTURY. W polu ILOŚĆ należy wpisać faktycznie sprzedaną liczbę towarów oraz podać uzasadnienie korekty. W przypadku, gdy nastąpił całkowity zwrot towaru, w polu ILOŚĆ należy wpisać "0".

faktura korygująca

Ponieważ zarówno wystawienie faktury do paragonu jak i korekty faktury do paragonu nie jest ujmowane w ewidencji (KPIR / Ewidencji przychodów ani rejestrze VAT sprzedaży), celem zmniejszenia przychodu, zwrot należy ująć w:

  1. protokole zwrotu towarów, którego wzór zawarto w artykule: Protokół zwrotu towaru - wzór z omówieniem 
  2. ewidencji zwrotów, której wzór zawarto w artykule: Ewidencja zwrotów dla kasy fiskalnej - wzór z omówieniem 

Tak sporządzoną ewidencję zwrotów, należy wprowadzić przez zakładkę PRZYCHODY » INNE PRZYCHODY » DODAJ INNY PRZYCHÓD » SPRZEDAŻ, zaznaczyć opcję BRAK KONTRAHENTA, w polu NUMER DOKUMENTU wpisać EWIDENCJA ZWROTÓW [numer/miesiąc/rok], a wprowadzane kwoty poprzedzić znakiem minus.

Faktura korygująca pozycje faktury - faktura do paragonu 

W przypadku czynnych podatników VAT, przechodząc do podzakładki ZAAWANSOWANE jako RODZAJ SPRZEDAŻY JPK V7 należy wybrać RO.

Faktura korygująca pozycje faktury - faktura do paragonu

Faktura korygująca a brak dokumentacji dotyczącej warunków korekty

Jeśli przy wystawianiu faktury korygującej sprzedawca nie posiada dokumentacji dotyczącej ustaleń warunków wystawienia korekty dokonanych z nabywcą, należy podczas wystawiania zaznaczyć opcję BRAK DOKUMENTACJI DO KOREKTY.

Faktura korygująca pozycje faktury - potwierdzenie odbioru

Użycie tej opcji spowoduje, że faktura korekta nie zostanie zaksięgowana do rejestru VAT. Jedynie wartość netto z faktury korekty zostanie ujęta w KPIR lub Ewidencji przychodów w dacie ostatniego dnia miesiąca. System dzięki zaksięgowaniu korekty na ostatni dzień miesiąca jest w stanie ocenić jednoznacznie daną sytuację (czy np. mamy wystarczająca kwotę przychodów do pomniejszenia ), gdy wszystkie zapisy zostały już wprowadzone.

Po uzyskaniu odpowiedniej dokumentacji datę jej otrzymania należy wprowadzić poprzez opcję DODAJ POTWIERDZENIE ODBIORU KOREKTY, która dostępna jest po kliknięciu na korektę.

faktura korygująca

Wówczas pojawi się okno, w którym należy podać datę uzyskania dokumentacji potwierdzającej warunki wystawienia korekty ustalone pomiędzy sprzedawcą a nabywcą.

faktura korygująca

Data ta staje się jednocześnie datą, pod jaką faktura korekta zostanie wykazana w rejestrze VAT sprzedaży i tym samym ujęta w JPK V7M / JPK V7K.

Wystawiona korekta faktury będzie widoczna w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ, a przy korygowanej fakturze sprzedaży pojawi się ikona Faktura korygująca - oznaczenie

Jak wystawić fakturę korygującą dotyczącą poprzednich okresów?

Aby wystawić fakturę korygującą dotyczącą poprzednich okresów należy przejść do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ, zaznaczyć fakturę, którą należy skorygować i wybrać MODYFIKUJ » KORYGUJ POZYCJE FAKTURY. W oknie dodawania faktury korygującej po uzupełnieniu podstawowych danych w zakładce ZAAWANSOWANE należy wybrać opcję SKUTEK KSIĘGOWY » NIE KSIĘGUJ.

Faktura korygująca pozycje faktury - skutek księgowy

Tak wystawiona faktura nie zostanie zaksięgowana w systemie. Należy dokonać ręcznych wpisów do Księgi Przychodów i Rozchodów oraz Rejestru sprzedaży VAT, w miesiącu wystawienia faktury pierwotnej, w których należy ująć kwotę różnicy między fakturą pierwotną, a korygującą.

Wpisu do Księgi Przychodów i Rozchodów dokonuje się w zakładce EWIDENCJE » KPIR » DODAJ WPIS w polu SPRZEDAŻ TOWARÓW I USŁUG.

Faktura korygująca pozycje faktury - KPIR

Natomiast wpisu do Rejestru sprzedaży VAT należy dokonać poprzez zakładkę EWIDENCJE » REJESTR VAT SPRZEDAŻY » DODAJ WPIS.

Faktura korygująca pozycje faktury - rejestr VAT

Jeżeli różnica w kwotach z faktury pierwotnej oraz korygującej jest ujemna należy poprzedzić ją znakiem minus.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów