Faktura korygująca pozycje faktury - jak wystawić?

Faktura korygująca - czynny podatnik VAT

W celu wystawienia faktury korygującej pozycje faktury przez czynnego podatnika VAT należy przejść do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ, zaznaczyć fakturę, którą należy skorygować i wybrać  MODYFIKUJ » KORYGUJ POZYCJE FAKTURY.

Faktura korygująca pozycje faktury - czynny podatnik VAT

lub kliknąć prawym przyciskiem myszy na wybranej fakturze i z menu, które się pojawi wybrać MODYFIKUJ » KORYGUJ POZYCJE FAKTURY.

Faktura korygująca pozycje faktury - jak wystawić

Faktura korygującą pozycje faktury może dotyczyć wartości, ilości oraz stawki podatku.

W pozycjach faktury należy podać wartości, które powinny znajdować się na prawidłowej fakturze. System sam przeliczy różnicę.

Faktura korygująca pozycje faktury - okno wystawiania

W zakładce UZASADNIENIE KOREKTY należy podać powód sporządzenia faktury korygującej.

Zapisana korekta faktury będzie widoczna w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ, a przy błędnej fakturze sprzedaży pojawi się ikona Faktura korygująca - oznaczenieinformująca o wystawionej korekcie.

Faktury korygujące ewidencjonowane są w:

  • dacie potwierdzenia do Rejestru sprzedaży VAT,
  • dacie korekty do Księgi Przychodów i Rozchodów lub Ewidencji Przychodów.
Od stycznia 2016 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące momentu księgowania faktur korygujących, ze względu na powód ich wystawienia. Więcej na ten temat w artykule: Księgowanie faktur korygujących - nowe zasady

Jeśli przy wystawianiu faktury korygującej nie jest znana data potwierdzenia odbioru przez odbiorcę, należy podczas wystawiania zaznaczyć pozycję BRAK widoczną przy dacie potwierdzenia.

Faktura korygująca pozycje faktury - data potwierdzenia

Użycie tej opcji spowoduje, że faktura korekta nie zostanie zaksięgowana do rejestru VAT. Jedynie wartość netto z faktury korekty zostanie ujęta w KPIR lub Ewidencji przychodów w dacie ostatniego dnia miesiąca. System dzięki zaksięgowaniu korekty na ostatni dzień miesiąca jest w stanie ocenić jednoznacznie daną sytuację (czy np. mamy wystarczająca kwotę przychodów do pomniejszenia ), gdy wszystkie zapisy zostały już wprowadzone.

Po otrzymaniu potwierdzenia odbioru korekty datę należy wprowadzić poprzez opcję ROZLICZ » POTWIERDZONO ODBIÓR KOREKTY.

Faktura korygująca pozycje faktury - potwierdzenie odbioru

Wówczas pojawi się okno, w którym należy podać datę uzyskania potwierdzenia o otrzymaniu faktury korekty przez kontrahenta.

Faktura korygująca pozycje faktury - jak didać potwierdzenie odbioru dokumentu

Data ta staje się jednocześnie datą, pod jaką faktura korekta zostanie wykazana w rejestrze VAT sprzedaży i tym samym ujęta w deklaracji VAT.

Wystawiona korekta faktury będzie widoczna w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ, a przy korygowanej fakturze sprzedaży pojawi się ikona Faktura korygująca - oznaczenie

Jak wystawić fakturę korygującą dotyczącą poprzednich okresów?

Aby wystawić fakturę korygującą dotyczącą poprzednich okresów należy przejść do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ, zaznaczyć fakturę, którą należy skorygować i wybrać MODYFIKUJ » KORYGUJ POZYCJE FAKTURY. W oknie dodawania faktury korygującej po uzupełnieniu podstawowych danych w zakładce ZAAWANSOWANE należy wybrać opcję SKUTEK KSIĘGOWY » NIE KSIĘGUJ.

Faktura korygująca pozycje faktury - skutek księgowy

Tak wystawiona faktura nie zostanie zaksięgowana w systemie. Należy dokonać ręcznych wpisów  do Księgi Przychodów i Rozchodów oraz Rejestru sprzedaży VAT, w miesiącu wystawienia faktury pierwotnej, w których należy ująć kwotę różnicy między fakturą pierwotną, a korygującą.

Wpisu do Księgi Przychodów i Rozchodów dokonuje się w zakładce EWIDENCJE » KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW » PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW » DODAJ WPIS w polu SPRZEDAŻ TOWARÓW I USŁUG.

Faktura korygująca pozycje faktury

Natomiast wpisu do Rejestru sprzedaży VAT należy dokonać poprzez zakładkę EWIDENCJE » REJESTR VAT SPRZEDAŻY » DODAJ WPIS.

Faktura korygująca pozycje faktury -wpis do rejestrów

Jeżeli różnica w kwotach z faktury pierwotnej oraz korygującej jest ujemna należy poprzedzić ją znakiem minus.

Jak wystawić fakturę korygującą pozycje faktury i zmienić stan towarów na magazynie?

W sytuacji, gdy użytkownik poprzez wystawienie faktury korygującej chce wpłynąć na ilość towarów znajdujących się na stanie magazynowym musi pamiętać, by w zakładce ZAAWANSOWANE zaznaczyć okno WYWOŁAJ SKUTEK MAGAZYNOWY.

Faktura korygująca pozycje faktury - skutek magazynowy

Faktura korygująca - podatnik zwolniony z VAT (nievatowiec)

W celu wystawienia faktury korygującej pozycje faktury należy przejść do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ, zaznaczyć fakturę, którą należy skorygować i wybrać MODYFIKUJ » KORYGUJ POZYCJE FAKTURY.

aktura korygująca pozycje faktury - dla nie vatowca

lub kliknąć prawym przyciskiem myszy na wybranej fakturze i z menu, które się pojawi, wybrać MODYFIKUJ » KORYGUJ POZYCJE FAKTURY.

Faktura korygująca pozycje faktury - jak wystawić

Zapisana korekta faktury będzie widoczna w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ, a przy korygowanej fakturze sprzedaży pojawi się ikona Faktura korygująca - oznaczenieinformująca o wystawionej korekcie.

Korekty faktur sprzedaży ewidencjonowane są do Księgi Przychodów i Rozchodów lub Ewidencji Przychodów w dacie ostatniego dnia miesiąca. System dzięki zaksięgowaniu korekty na ostatni dzień miesiąca jest w stanie ocenić jednoznacznie daną sytuację (czy np. mamy wystarczająca kwotę przychodów do pomniejszenia ), gdy wszystkie zapisy zostały już wprowadzone.

Faktura korygującą pozycje faktury może dotyczyć pozycji odnoszących się do wartości oraz ilości.