Faktura korygująca pozycje faktury - jak wystawić?

W przypadku zwrotu towaru przez nabywcę lub pomyłki w wystawionej fakturze, sprzedawca jest zobowiązany do wystawienia faktury korygującej. Jeśli zmiany dotyczą ilości towaru wskazanego na fakturze (konieczne jest zwiększenie lub zmniejszenie stanu pierwotnego), wówczas wystawiana jest faktura korygująca pozycje.

W jaki sposób powinna być wystawiona faktura korygująca w systemie?

W celu wystawienia faktury korygującej pozycje faktury przez czynnego podatnika VAT należy przejść do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ, zaznaczyć fakturę, którą należy skorygować i wybrać MODYFIKUJ » KORYGUJ POZYCJE FAKTURY.

Faktura korygująca

W pozycjach faktury należy podać wartości, które powinny znajdować się na prawidłowej fakturze. System sam przeliczy różnicę.

Faktura korygującą pozycje faktury może dotyczyć wartości, ilości oraz stawki podatku.

Przykładowo jeśli chcemy wyzerować fakturę ponieważ miał miejsce zwrot towarów / usługi to wówczas w polu ILOŚC dajemy "0", a cenę pozostawiamy bez zmian. Wówczas faktura korygująca będzie ujemna i dokumentowała zwrot.

W polu UZASADNIENIE KOREKTY można podać powód sporządzenia faktury korygującej.

W związku ze zmianą przepisów uzasadnienie korekty faktury nie jest obowiązkowe. Dla faktur korygujących wystawianych w systemie z datą wystawienia od 1 lipca 2023 roku pole uzasadnienia korekty będzie opcjonalne. Oznacza to, że wskazanie uzasadnienia korekty będzie dobrowolne.

Faktura korygująca

Jeżeli w wyniku wystawienia faktury korygującej wartość transakcji zostanie podwyższona i wyniesie co najmniej 15 tys. zł, a sprzedaż dokonywana jest miedzy podatnikami oraz co najmniej jedna pozycja z faktury dotyczy towarów lub usług z załącznika nr 15 ustawy o VAT to sprzedaż podlega pod obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności. Wówczas w zakładce ZAAWANSOWANE należy zaznaczyć opcję PODZIELONA PŁATNOŚĆ dzięki czemu korekta w części ewidencyjnej pliku JPK_V7 będzie posiadała oznaczenie MPP a na wydruku faktury korygującej będzie dodana adnotacja "Mechanizm podzielonej płatności"

Zapisana korekta faktury będzie widoczna w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ, a przy korygowanej fakturze sprzedaży pojawi się ikona Faktura korygująca - oznaczenieinformująca o wystawionej korekcie.

Korekty faktur sprzedaży ewidencjonowane są do Księgi Przychodów i Rozchodów lub Ewidencji Przychodów (w przypadku ryczałtowca) w dacie ostatniego dnia miesiąca. System dzięki księgowaniu korekty na ostatni dzień miesiąca jest w stanie ocenić jednoznacznie daną sytuację (czy np. mamy wystarczająca kwotę przychodów do pomniejszenia ), gdy wszystkie zapisy zostały już wprowadzone.

W przypadku gdy w Ewidencji Przychodów jest niewystarczająca kwota przychodu do pomniejszenia za pomocą korekty należy wykonać procedurę omówioną w artykule pomocy: Blokada wyliczenia zaliczki na podatek u ryczałtowców.

Jak wystawić fakturę korygującą pozycje faktury i zmienić stan towarów na magazynie?

W sytuacji, gdy użytkownik poprzez wystawienie faktury korygującej chce wpłynąć na ilość towarów znajdujących się na stanie magazynowym musi pamiętać, by w zakładce ZAAWANSOWANE zaznaczyć okno WYWOŁAJ SKUTEK MAGAZYNOWY.

Faktura korygująca

W przypadku dokonania zwrotu towarów przez nabywcę, należy w polu ILOŚĆ wprowadzić 0 (jeśli będzie zwracany cały towar z faktury) lub liczbę sztuk, która została faktycznie sprzedana. W przypadku zmiany ceny nie należy zmieniać ilości towarów. Konieczne jest wówczas wykazanie poprawnych wartości towarów w polu CENA NETTO, STAWKA, RABAT, CENA BRUTTO.

Po dokonaniu powyższego, w przypadku zwrotu towarów posiadających daty ważności, konieczne będzie dodatkowe określenie ilości produktów zwracanych w polu PRZYWRACANA ILOŚĆ oraz określenie do jakiej partii powinny zostać one zwrócone (uwzględniając ich daty ważności), w polu DATA WAŻNOŚCI PARTII. Dodatkowo kolumna MAKSYMALNA ILOŚĆ informuje użytkownika ile najwięcej produktu w ramach danej partii może zwrócić z powrotem na magazyn. 

Faktura korygująca

Zgodnie z powyższym produkty wrócą na stan magazynu do partii z których zostały pierwotnie zdjęte z uwzględnieniem ich dat ważności. Więcej na temat dat ważności w systemie w artykule: Daty ważności w rozbudowanym magazynie

Zapisana korekta faktury będzie widoczna w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ, a przy błędnej fakturze sprzedaży pojawi się ikona Faktura korygująca - oznaczenieinformująca o wystawionej korekcie.

Faktury korygujące ewidencjonowane są w:

  • dacie uzyskania dokumentacji dotyczącej warunków wystawienia korekty do Rejestru sprzedaży VAT,
  • dacie księgowania do Księgi Przychodów i Rozchodów lub Ewidencji Przychodów.

Korekta faktury sprzedaży do paragonu

W przypadku zwrotu towaru, należy wystawić fakturę korygującą pozycje do tej faktury do paragonu. W tym celu należy wejść w zakładkę PRZYCHODY » SPRZEDAŻ, zaznaczyć fakturę do paragonu, a następnie wybrać MODYFIKUJ » KORYGUJ POZYCJE FAKTURY. W polu ILOŚĆ należy wpisać faktycznie sprzedaną liczbę towarów oraz podać uzasadnienie korekty. W przypadku, gdy nastąpił całkowity zwrot towaru, w polu ILOŚĆ należy wpisać "0".

Faktura korygująca

Ponieważ zarówno wystawienie faktury do paragonu jak i korekty faktury do paragonu nie jest ujmowane w ewidencji (KPIR / Ewidencji przychodów ani rejestrze VAT sprzedaży), celem zmniejszenia przychodu, zwrot należy ująć w:

  1. protokole zwrotu towarów, którego wzór zawarto w artykule: Protokół zwrotu towaru - wzór z omówieniem 
  2. ewidencji zwrotów, której wzór zawarto w artykule: Ewidencja zwrotów dla kasy fiskalnej - wzór z omówieniem 

Tak sporządzoną ewidencję zwrotów, należy wprowadzić przez zakładkę PRZYCHODY » INNE PRZYCHODY » ZAKSIĘGOWANE » DODAJ INNY PRZYCHÓD » SPRZEDAŻ, zaznaczyć opcję BRAK KONTRAHENTA, w polu NUMER DOKUMENTU wpisać EWIDENCJA ZWROTÓW [numer/miesiąc/rok], a wprowadzane kwoty poprzedzić znakiem minus.

Faktura korygująca

W przypadku czynnych podatników VAT, przechodząc do podzakładki ZAAWANSOWANE jako RODZAJ SPRZEDAŻY JPK V7 należy wybrać RO.

Faktura korygująca

Faktura korygująca a brak dokumentacji dotyczącej warunków korekty

Jeśli przy wystawianiu faktury korygującej sprzedawca nie posiada dokumentacji dotyczącej ustaleń warunków wystawienia korekty dokonanych z nabywcą, należy podczas wystawiania zaznaczyć opcję BRAK DOKUMENTACJI DO KOREKTY.

Faktura korygująca

Użycie tej opcji spowoduje, że faktura korekta nie zostanie zaksięgowana do rejestru VAT. Jedynie wartość netto z faktury korekty zostanie ujęta w KPIR lub Ewidencji przychodów w dacie ostatniego dnia miesiąca. System dzięki zaksięgowaniu korekty na ostatni dzień miesiąca jest w stanie ocenić jednoznacznie daną sytuację (czy np. mamy wystarczająca kwotę przychodów do pomniejszenia ), gdy wszystkie zapisy zostały już wprowadzone.

Po uzyskaniu odpowiedniej dokumentacji datę jej otrzymania należy wprowadzić poprzez opcję DODAJ POTWIERDZENIE ODBIORU KOREKTY, które pojawi się po kliknięciu w numer korekty.

Faktura korygująca

Wówczas pojawi się okno, w którym należy podać datę uzyskania dokumentacji potwierdzającej warunki wystawienia korekty ustalone pomiędzy sprzedawcą a nabywcą.

Faktura korygująca

Data ta staje się jednocześnie datą, pod jaką faktura korekta zostanie wykazana w rejestrze VAT sprzedaży i tym samym ujęta w JPK V7M / JPK V7K.

Wystawiona korekta faktury będzie widoczna w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ, a przy korygowanej fakturze sprzedaży pojawi się ikona Faktura korygująca - oznaczenie

Jak wystawić fakturę korygującą dotyczącą poprzednich okresów?

Aby wystawić fakturę korygującą dotyczącą poprzednich okresów należy przejść do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ, zaznaczyć fakturę, którą należy skorygować i wybrać MODYFIKUJ » KORYGUJ POZYCJE FAKTURY. W oknie dodawania faktury korygującej po uzupełnieniu podstawowych danych, w polu:

  • DATA KSIEGOWANIA DO VAT - uzupełniamy datę w której ma zostać ujęta faktura korygująca w rejestrze VAT sprzedaży,
  • DATA KSIĘGOWANIA DO KPIR/Ewidencji Przychodów - uzupełniamy datę, w której ma zostać ujęta faktura korygująca w KPiR/Ewidencji Przychodów.

Daty te mogą być wcześniejsze niż data wystawienia korekty.

Faktura korygująca

Dbamy o dostarczanie najwyższej jakości kompleksowego narzędzia do prowadzenia księgowości firmy. Przestrzegamy, aby wszystkie procesy, odbywające się w ramach modyfikacji systemu, przeprowadzane były zgodnie z polityką jakości ISO 9001.
Bartłomiej Lazarowicz Kierownik Działu Jakości Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Bartłomiej Lazarowicz