0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Księgi rachunkowe w systemie wFirma a Ustawa o Rachunkowości

Wielkość tekstu:

Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości system wFirma spełnia wytyczone ramy wg jakich księgi rachunkowe powinny być prowadzone przy użyciu programów księgowych.

Wymogi z art. 10 ust. 1 UoR - konta syntetyczne i analityczne - plan kont

System nie ogranicza liczby ani poziomów analityk zakładowego planu kont - zatem o strukturze ewidencji księgowej decyduje jednostka.

Wymogi z art. 13 UoR - dziennik, księga główna, księgi pomocnicze, zestawienie obrotów i sald

System umożliwia prowadzenie:

• dziennika w sposób zgodny z zasadami określonymi w Art. 14,

Art. 14. 1. Dziennik zawiera chronologiczne ujęcie zdarzeń, jakie nastąpiły w danym okresie sprawozdawczym. Bez względu na technikę prowadzenia ksiąg rachunkowych dziennik powinien umożliwiać uzgodnienie jego obrotów z obrotami zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej.

2. Zapisy w dzienniku muszą być kolejno numerowane, a sumy zapisów (obroty) liczone w sposób ciągły. Sposób dokonywania zapisów w dzienniku powinien umożliwiać ich jednoznaczne powiązanie ze sprawdzonymi i zatwierdzonymi dowodami księgowymi.

3. Jeżeli stosuje się dzienniki częściowe, grupujące zdarzenia według ich rodzajów, to należy sporządzić zestawienie obrotów tych dzienników za dany okres sprawozdawczy.

4. Przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera zapis księgowy powinien posiadać automatycznie nadany numer pozycji, pod którą został wprowadzony do dziennika, a także dane pozwalające na ustalenie osoby odpowiedzialnej za treść zapisu.

 

• księgi głównej i ksiąg pomocniczych wg zasad opisanych w Art. 15 i 16.

Art. 15. 1. Konta księgi głównej zawierają zapisy o zdarzeniach w ujęciu systematycznym. Na kontach księgi głównej obowiązuje ujęcie zarejestrowanych uprzednio lub równocześnie w dzienniku zdarzeń, zgodnie z zasadą podwójnego zapisu.

2. Zapisów na określonym koncie księgi głównej dokonuje się w kolejności chronologicznej.

Art. 16. 1. Konta ksiąg pomocniczych zawierają zapisy będące uszczegółowieniem i uzupełnieniem zapisów kont księgi głównej. Prowadzi się je w ujęciu systematycznym jako wyodrębniony system ksiąg, kartotek (zbiorów kont), komputerowych zbiorów danych, uzgodniony z saldami i zapisami na kontach księgi głównej.

2. Na kontach ksiąg pomocniczych można w ciągu okresu sprawozdawczego stosować, obok lub zamiast jednostek pieniężnych, jednostki naturalne. Należy wówczas sporządzić na koniec okresu sprawozdawczego zestawienie zapisów dokonanych na kontach ksiąg pomocniczych w jednostkach naturalnych i ustalić ich wartość.

 

• zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych wg zasad opisanych w Art. 18,

Art. 18. 1. Na podstawie zapisów na kontach księgi głównej sporządza się na koniec każdego okresu sprawozdawczego, nie rzadziej niż na koniec miesiąca, zestawienie obrotów i sald, zawierające:

1) symbole lub nazwy kont;
2) salda kont na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych, obroty za okres sprawozdawczy i narastająco od początku roku obrotowego oraz salda na koniec okresu sprawozdawczego;
3) sumę sald na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych, obrotów za okres sprawozdawczy i narastająco od początku roku obrotowego oraz sald na koniec okresu sprawozdawczego.

Obroty tego zestawienia powinny być zgodne z obrotami dziennika lub obrotami zestawienia obrotów dzienników częściowych.

2. Co najmniej na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych sporządza się zestawienia sald wszystkich kont ksiąg pomocniczych, a na dzień inwentaryzacji - zestawienia sald inwentaryzowanej grupy składników aktywów.

Wymogi z art. 22 UoR - rzetelność zapisów księgi rachunkowe

System nie pozwala na zmianę zapisów w księdze handlowej po jej zamknięciu spełniając wymóg dotyczący rzetelności zapisów.

Opis struktury bazy danych i jej powiązań

Grupa 

Nazwa tabeli

Opis

Dane firmyFakturowanie companies - Dane firmy

Dane i ustawienia firmy korzystającej z usług wfirma.pl.

user_companies - Użytkownicy powiązani z firmą

Tabela zawiera informacje u użytkownikach, którzy mają możliwość zalogowania się do firmy. Każda z firm może mieć wiele takich rekordów.

user_logs - Logi aktywności użytkowników

Tabela zawierająca tekstowe informacje na temat aktywności poszczególnych użytkowników przypisanych do konta firmy. Opisy aktywności uwzględniają takie operacje jak logowanie, próba logowania, wylogowanie, utworzenie, modyfikacja, usunięcie dokumentu, wydruk dokumentu.

invoices - Faktury i inne dokumenty sprzedaży

W tabeli znajdują się takie dokumenty jak faktury, rachunki, paragony, noty księgowe, noty odsetkowe, inne przychody, pro formy, noty korygujące. Rodzaj dokumentu determinuje wartość pola type.

company_details - Dane firmy z faktury

Rekord powiela dane z ustawień, ze względu na konieczność przechowywania danych z momentu wystawienia faktury.

contacts - Kontakty

Tabela powiązana z danymi kontrahnetów przechowująca dane osób powiązanych z kontrahentem

contractor_details - Dane nabywcy z faktury

Rekord zawiera dane kontrahenta z momentu wystawiania faktury. Rekord jest powiązany z fakturą i wpisami w rejestrach księgowych.

contractor_gus_registers - Dane firm pobrane z GUS-u Dane firm pobrane z GUS-u na potrzeby automatycznego uzupełniania danych firmy na podstawie podanego przez użytkownika NIP
contractor_vies_registers - Zapytania do bazy VIES

Dotyczy sprawdzania poprawności numeru VAT-UE.

contractors - Kontrahenci

Tabela kontrahentów użytkownika wykorzystywana do wystawiania faktur

Deklaracje 

declaration_body_fields - Pola deklaracji

Pola przechowywane w relacji klucz (numer deklaracji, numer pola) => wartość

Deklaracje: VAT-UE, zaliczka PIT-4, zaliczka PIT_8AR, zaliczka na podatek dochodowy, ZUS-DRA, RCA, RSA, RZA, PIT-36, PIT-36L, CIT-8, JPKV7, VAT-9M, VAT-8, VIU-DO, VAT-R, VIU-R 

declaration_leaflets

Druczek przelewu: ZUS-DRA, zaliczka na podatek

Płatności

payment_cashbox_documents - Dokument kasowyDokumenty kasowe - z rozliczeń gotówkowych
payment_bank_transactions - BankTransakcje zaimportowane z konta bankowego

Księgowość
 

 

 

 

 

 

expenses - Wydatek 

ledger_accounts

Plan kont w FK

taxregister_accrual_deductions

Odpisy związane z RMK - międzyokresowym rozliczaniem kosztów

taxregister_accrual_terminations

Zakończnia RMK przed czasem - np. przy sprzedaży samochodu trzeba zakończyć RMK ubezpiecznia

ledger_balances

Bilans otwarcia

ledger_operation_schemas

Schematy księgowe w FK

declaration_ledger_statements

Sprawozdania finansowe fk

ledger_accountant_years

Lata obrotowe z FK

Inne 

shop_transactions - Transakcje sklepu internetowego

Obecnie stosowane tylko do transakcji importowanych z systemu Allegro.pl

shops - Sklepy

Definicje sklepów internetowych zintegrowanych z kontem. 

Kadry
staff_contract_errands - Rejestr umów zlecenie

Zbiór umów zlecenie

staff_contract_opuses - Umowy o dzieło

Zbiór umów o dzieło

staff_contract_regulars - Umowy o pracę

Zbiór umów o pracę 

staff_employees - Pracownicy

Katalog pracowników 

Ewidencje

fixed_assets - Środki trwałe 

Środki trwałe

ledger_registers - Rejestr księgowy

Rejestr księgowy

vehicles

Pojazdy

vatregisters

Rejestr sprzedaży i zakupu VAT

 

Sposób przepływu danych

 
Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów