Nota odsetkowa - jak wystawić?

Jak wystawić notę odsetkową?

W systemie istnieje możliwość wystawienia noty odsetkowej dla kontrahentów z tytułu opłaconych (rozliczonych w systemie) nieterminowo faktur. W celu wystawienia noty należy przejść do zakładki PRZYCHODY » WINDYKACJA » NOTY ODSETKOWE » WYSTAW NOTĘ ODSETKOWĄ i w wyświetlonym oknie wybrać: kontrahenta, datę wystawienia, termin oraz metodę płatności.

Nota odsetkowa - wystawianie

Następnie należy kliknąć na przycisk DODAJ FAKTURĘ DO OBLICZANIA ODSETEK i wybrać dokument.

Nota odsetkowa - dodawanie faktury do obliczenia odsetek

Możliwość wygenerowania noty odsetkowej dotyczy faktur z przekroczonym terminem płatności, ale już zapłaconych! Dla nieopłaconych faktur z przekroczonym terminem płatności wystawić można wezwanie do zapłaty z naliczeniem odsetek.

System automatycznie oblicza ustawowe odsetki. W przypadku gdy wysokość odsetek jest ustalona indywidualnie np. poprzez zapisy w umowie, ich procent można wprowadzić ręcznie. W tym celu należy odznaczyć kratkę USTAWOWE. Wówczas możliwe będzie ręczne wprowadzenie wysokości odsetek w polu ODSETKI %.

Nota odsetkowa - wartość odsetek

Następnie wystawianą notę należy zapisać oraz przekazać dłużnikowi.

System pozwala również na bezpośrednią wysyłkę dokumentu drogą mailową lub tradycyjną. W tym celu należy zaznaczyć wystawioną notę oraz wybrać z górnego menu opcję WYŚLIJ » WYŚLIJ E-MAIL/WYŚLIJ POCZTĄ POLSKĄ.

Nota odsetkowa - wysyłka

Kwota otrzymanych odsetek stanowi przychód z działalności gospodarczej, dlatego w momencie wpływu zapłaty należy zaznaczyć wystawioną notę odsetkową oraz z menu wybrać opcję DODAJ PRZYCHÓD. System automatycznie wygeneruje dowód wewnętrzny, który zostanie zaksięgowany do Księgi Przychodów i Rozchodów lub Ewidencji Przychodów.

Nota odsetkowa - dodawanie przychodu

Zbiorcza nota odsetkowa

W przypadku gdy jeden kontrahent zalega z kilkoma płatnościami, istnieje możliwość wygenerowania zbiorczej noty odsetkowej. W tym celu należy przejść do zakładki PRZYCHODY » WINDYKACJA » DŁUŻNICY, w wyświetlonym oknie zaznaczyć kontrahenta, a następnie wybrać opcję GENERUJ » ZBIORCZA NOTA ODSETKOWA.

Nota odsetkowa - lista dłużników

Kolejny etap wygląda tak, jak podczas wystawiania zwykłej noty odsetkowej.

Nota odsetkowa w pakietach uproszczonych (Zarządzanie sprzedażą i Zarządzanie sprzedażą + magazyn)

W systemie istnieje możliwość wystawienia noty odsetkowej również w pakietach uproszczonych. W celu wystawienia noty należy przejść do zakładki PRZYCHODY » NOTY ODSETKOWE » WYSTAW NOTĘ ODSETKOWĄ i w wyświetlonym oknie wybrać danego kontrahenta, datę wystawienia, termin oraz metodę płatności.

Nota odsetkowa - zarządzanie sprzedażą

System pozwala na bezpośrednią wysyłkę dokumentu drogą mailową lub tradycyjną. W tym celu należy zaznaczyć wystawioną notę oraz wybrać z górnego menu opcję WYŚLIJ » WYŚLIJ E-MAIL/WYŚLIJ POCZTĄ POLSKĄ.

Nota odsetkowa - funkcja wysyłania noty