Nota odsetkowa - jak wystawić?

Jak wystawić notę odsetkową?

W systemie istnieje możliwość wystawienia noty odsetkowej dla kontrahentów z tytułu opłaconych (rozliczonych w systemie) nieterminowo faktur. W celu wystawienia noty należy przejść do zakładki PRZYCHODY » WINDYKACJA » NOTY ODSETKOWE » WYSTAW NOTĘ ODSETKOWĄ i w wyświetlonym oknie wybrać kontrahenta, datę wystawienia, termin oraz metodę płatności.

Następnie należy kliknąć na przycisk Dodaj fakturę do obliczenia odsetek i wybrać dokument.

Nota odsetkowa w systemie wfirma.pl


Możliwość wygenerowania noty odsetkowej dotyczy faktur z przekroczonym terminem płatności, ale już zapłaconych! Dla nieopłaconych faktur z przekroczonym terminem płatności wystawić można Wezwanie do zapłaty z naliczenie odsetek.System automatycznie oblicza ustawowe odsetki. W przypadku gdy wysokość odsetek jest ustalona indywidualnie np. poprzez zapisy w umowie, ich procent można wprowadzić ręcznie. W tym celu należy odznaczyć kratkę ustawowe, wówczas możliwe będzie ręczne wprowadzenie wysokości odsetek.

nota odsetkowa

Następnie wystawianą notę należy zapisać oraz przekazać dłużnikowi.

System pozwala również na bezpośrednią wysyłkę dokumentu drogą mailową lub tradycyjną. W tym celu należy zaznaczyć wystawioną notę oraz wybrać z górnego menu opcję Wyślij.

Nota odsetkowa - wystawienie

Kwota otrzymanych odsetek stanowi przychód z działalności gospodarczej, dlatego w momencie wpływu zapłaty należy zaznaczyć dany dokument oraz z menu wybrać opcję Dodaj przychód. System automatycznie wygeneruje dowód wewnętrzny, który zostanie zaksięgowany do Księgi Przychodów i Rozchodów lub Ewidencji Przychodów.

Zbiorcza nota odsetkowa

W przypadku gdy jeden kontrahent zalega z kilkoma płatnościami, istnieje możliwość wygenerowania Zbiorczej noty odsetkowej. W tym celu należy przejść do zakładki PRZYCHODY » WINDYKACJA » DŁUŻNICY, w wyświetlonym oknie zaznaczyć kontrahenta, a następnie wybrać opcję GENERUJ » ZBIORCZA NOTA ODSETKOWA.

Zbiorcza nota odsetkowa

Kolejny etap wygląda tak, jak podczas wystawiania zwykłej noty odsetkowej.

Nota odsetkowa w pakietach uproszczonych (Zarządzanie sprzedażą i Zarządzanie sprzedażą + magazyn)

W systemie istnieje możliwość wystawienia noty odsetkowej również w pakietach uproszczonych. W celu wystawienia noty należy przejść do zakładki PRZYCHODY » NOTY ODSETKOWE » WYSTAW NOTĘ ODSETKOWĄ i w wyświetlonym oknie wybrać danego kontrahenta, datę wystawienia, termin oraz metodę płatności.

System pozwala na bezpośrednią wysyłkę dokumentu drogą mailową lub tradycyjną. W tym celu należy zaznaczyć wystawioną notę oraz wybrać z górnego menu opcję Wyślij » Wyślij e-mail/Wyślij Pocztą Polską.