0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Pomniejszenie kosztów uzyskania przychodów od 1 stycznia 2013 roku

Wielkość tekstu:

Pomniejszenie kosztów uzyskania przychodów do końca 2015 roku

12 listopada 2012 roku została przyjęta Ustawa o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce. Weszła ona w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

Zmiany wprowadzone w ustawie o podatku dochodowym ograniczyły możliwość zaliczenia w koszty uzyskania przychodów wydatków, które nie zostały zapłacone.

W praktyce przedsiębiorca jest zobowiązany do pomniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z nieuregulowanych wydatków w okresie zawartym w przepisach:

  • dla wydatków z terminem płatności krótszym niż 60 dni - korekty kosztów należy dokonać w okresie, w którym upływa 30 dzień po terminie płatności, wyznaczonym na dokumencie zakupu;
  • dla wydatków z terminem płatności dłuższym niż 60 dni - korekty kosztów należy dokonać w okresie, w którym upływa 90 dzień od daty ujęcia wydatku w kosztach (nawet jeżeli termin płatności jeszcze nie upłynął).

Po przekroczeniu ustawowych terminów przedsiębiorca musi pomniejszyć koszty uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z nieopłaconych udokumentowanych wydatków, do których stosuje się przepis.

Korekta kosztów odnosi się do dokumentów wystawionych po 1 stycznia 2013 roku.

Od 1 stycznia 2013 roku użytkownik serwisu musi zwracać szczególną uwagę na bieżące prowadzenie rozliczeń wydatków.

W systemie informację o dokonaniu zapłaty wprowadza się podczas księgowania lub poprzez zaznaczenie konkretnej faktury w zakładce WYDATKI » KSIĘGOWANIE i wybranie opcji ROZLICZ.

Rozliczenia kosztów w wfirma.pl

Od dnia wejścia w życie nowych przepisów system monitoruje wszystkie wpisy według wcześniej opisanych zasad wynikających z nowelizowanych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 24d).

Księgując wydatek wszystkie pola wypełnia się i oznacza zgodnie ze stanem faktycznym.

W przypadku faktur niezapłaconych lub częściowo zapłaconych wpisuje się poprawny termin płatności wynikający z dokumentu, wprowadza się kwotę jaka już została zapłacona w polu ZAPŁACONO.

Pomniejszenie kosztów uzyskania przychodów- ujecie płatności do faktury

Jeżeli zobowiązanie nie zostało zapłacone pole ZAPŁACONO należy pominąć.

Pomniejszenie kosztów uzyskania przychodów- ujecie płatności do faktury

W sytuacji zbliżającego się terminu określonego w przepisach, w którym wystąpi obowiązek pomniejszenia kosztu o niezapłaconą kwotę wydatku, system powiadomi użytkownika mailowo o zbliżającym się terminie. Natomiast po dokonaniu korekty zostanie ponownie wysłane powiadomienie oraz po zalogowaniu na konto pojawi się stosowna informacja wewnątrzsystemowa.

W dniu określonym przepisami użytkownik otrzyma informację, że koszty danego miesiąca zostaną pomniejszone o kwotę wynikającą z niezapłaconego wydatku.

Korekta kosztów w wfirma.pl

Dane dotyczące korekty kosztów zostaną ujęte przez system bezpośrednio w Księdze Przychodów i Rozchodów pod ostatnim dniem danego miesiąca.

Koszty ulegają pomniejszeniu w kolumnie, w której zostały uprzednio ujęte. W sytuacji, gdy koszty podlegające korekcie (odjęciu) są większe od poniesionych w danym miesiącu kosztów - nadwyżka zostanie ujęta w kol. 8 KPiR - pozostałe przychody.

Pomniejszenie kosztów uzyskania przychodów - automatyczne zmniejszenie kosztów w KPiR 

Informację o wydatkach, które w tym okresie miały wpływ na pomniejszenie kosztów, można znaleźć klikając na zapis w kolumnie OPIS ZDARZENIA dotyczącego korekty w zakładce: EWIDENCJE » KPIR. Aby je wydrukować należy wybrać z górnego menu opcję DRUKUJ ZESTAWIENIE.

Pomniejszenie kosztów uzyskania przychodów - korekta kosztu

Z okna wykazu wydatków objętych korektą kosztów można wydrukować zestawianie oraz dowody dotyczące korekty.
Rejestr kosztów, których nieopłacenie wpłynęło na pomniejszenie kosztów, znajduje się w zakładce: EWIDENCJE » KPIR .
Automatyczna korekta kosztów nie zostanie dokonana w przypadku nieopłacenia faktur dotyczących środków trwałych. Tu przedsiębiorca jest zobowiązany do samodzielnego dokonywania korekt.

Przepisy dotyczące korekty kosztów obowiązujące od 1 stycznia 2016 roku

Wprowadzona w 2013 roku korekta kosztów w związku z nieopłaceniem wydatków w terminie została uchylona na mocy ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. W związku z tym od 1 stycznia 2016 roku nie konieczności pomniejszania kosztów o niezapłacone w ustawowym terminie wydatki.

Zostały wprowadzone jednak przepisy przejściowe. Jeżeli przedsiębiorca do końca grudnia 2015 roku był zobowiązany do pomniejszenia kosztów o niezapłacone w ustawowym terminie wydatki, po ich opłaceniu w 2016 roku będzie mógł ponownie zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodu. Po rozliczeniu danego wydatku system automatycznie dokona korekty kosztu na plus, ujmując go ponownie w KPiR.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów