0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Regulamin support

Wielkość tekstu:

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady korzystania z Support której istotą jest wsparcie merytoryczne oraz techniczne dla Użytkowników w formie indywidualnych zapytań i odpowiedzi. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie ma Regulamin główny.

§ 2. DEFINICJE

Regulamin główny - regulamin dostępny pod adresem: https://pomoc.wfirma.pl/-regulamin-swiadczenia-uslug.

Regulamin -niniejszy regulamin usługi Asystent księgowy/kadrowy, stanowiący załącznik do Regulaminu głównego.

Serwis - serwis wFirma.pl pod adresem: https://wfirma.pl/, prowadzony przez Usługodawcę.

Usługi - usługi świadczone przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu wFirma.pl.

Usługobiorca - przedsiębiorca, korzystający z Serwisu na podstawie Regulaminu głównego.

Usługodawca - Web INnovative Software Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Bierutowska 57-59, 51-317 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS - 0000342082; NIP: 8982167294, REGON: 021120771, posiadająca kapitał zakładowy 1 260 000,00 zł, adres e-mail: biuro@wfirma.pl.

Pakiet - grupa konkretnych Usług oferowana przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu wFirma.pl. Bieżące Pakiety usług oraz opłaty za nie uwidocznione są Cenniku.

Cennik - zakładka znajdująca się w Serwisie zawierająca informacje dotyczące wysokości Opłat abonamentowych za korzystanie z konkretnych Usług oraz Pakietów usług.

Użytkownik - osoba posiadająca konto w Serwisie, upoważniona do reprezentowania Usługobiorcy.

Wsparcie merytoryczne - określona tematycznie pomoc dostępna dla Użytkowników systemu udzielana w formie indywidualnych zapytań i odpowiedzi. Na wsparcie merytoryczne składa się:

 • pomoc ekspertów księgowych - Asystent księgowy

 • pomoc ekspertów kadrowych - Asystent kadrowy 

mogące działać razem lub oddzielnie w zależności od wybranego przez Usługobiorcę pakietu.

Wsparcie techniczne - pomoc w zakresie czysto technicznego (to znaczy bez wiedzy merytorycznej w zakresie księgowości i kadr) poruszania się po systemie dostępna dla Użytkowników systemu bez względu na Pakiet z jakiego Usługobiorca korzysta, udzielana w formie indywidualnych zapytań i odpowiedzi.

§ 3. ZAWARCIE UMOWY

1. Akceptacja Regulaminu głównego wraz z załącznikami oznacza zawarcie umowy, na podstawie której Usługodawca stwarza Usługobiorcy możliwość korzystania ze wsparcia merytorycznego i/lub technicznego w Serwisie.

§ 4 WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUGI

1. Uruchomienie usługi wsparcia merytorycznego wymaga:

 • korzystania z pakietu:

  • księgowość online z Asystentem - wsparcie księgowe, i/lub

  • kadry, płace i ubezpieczenia z Asystentem

2. Uruchomienie usługi wsparcia technicznego następuje w momencie założenia konta w Serwisie bez względu na wybrany Pakiet.

3. Jeżeli Usługobiorca raz włączy Pakiet z asystentem księgowy/kadrowy to nie może zrezygnować z korzystania z usługi przy kolejnym odnawianiu pakietu.

§ 5. ZAKRES I WARUNKI ŚWIADCZONEJ USŁUGI

1. Usługobiorca dobrowolnie i we własnym zakresie decyduje o Uruchomieniu wsparcia merytorycznego w systemie.

2. Usługi wsparcia technicznego i /lub merytorycznego są realizowane poprzez umożliwienie Użytkownikowi zadawania indywidualnych pytań za pośrednictwem wiadomości tekstowych poprzez dedykowany formularz zapytania w Systemie  oraz uzyskiwania na nie odpowiedzi.

3. Asystent księgowy/kadrowy nie świadczy usług doradztwa podatkowego o których mowa w Ustawie z dnia 05 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym ani usług doradztwa prawnego.

4. Asystent księgowy/kadrowy pomaga w zakresie poruszania się po systemie wfirma.pl z uwzględnieniem wiedzy merytorycznej w dziedzinie księgowości i/lub kadr.

5. Korespondencja w ramach wsparcia technicznego i/lub merytorycznego powinny dotyczyć wyłącznie spraw będących w bieżącej obsłudze Serwisu lub być związana z usługami oferowanymi przez Serwis.

6. Usługodawca może odmówić udzielenia odpowiedzi w ramach wsparcia technicznego i wsparcia merytorycznego bez podania przyczyny w przypadku gdy: 

 • charakter rozmowy nie ma związku lub wykroczy poza zakres wskazany w ustępie 4 lub 5 niniejszego paragrafu,

 • zachowanie Użytkownika nosi znamiona wykroczenia lub przestępstwa, 

 • zachowanie Użytkownika jest sprzeczne z przepisami prawa lub zasadami współżycia społecznego. 

7. Działania i zachowania Użytkowników korzystających z usługi Asystent księgowy/kadrowy nie mogą nosić znamion wykroczenia lub przestępstwa, określonych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny lub w ustawie z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń. 

8. Usługodawca przestrzega przed nieuprawnionym rozpowszechnianiem treści rozmów.

§ 6. OBOWIĄZKI STRON

1. Na wniosek Usługobiorcy (składany wraz z wykupieniem Pakietu Księgowość online z asystentem i/lub Kadry, płace i ubezpieczenia z asystentem) Usługodawca zobowiązany jest zapewnić możliwość korzystania z usługi wsparcia merytorycznego na zasadach określonych w § 5.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

 • podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych przez Usługobiorcę

 • sposób korzystania z usługi Asystent księgowy/kadrowy przez Użytkowników, a także za treści przekazywane przez Użytkowników

 • szkody spowodowane działaniami lub zaniechaniami Użytkownika, w szczególności za nieprawidłowe korzystanie przez niego z usługi Asystent księgowy/kadrowy, za korzystanie przez niego z usługi Asystent księgowy/kadrowy w sposób niezgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub/i postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz za szkody wynikające z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych

 • czasową przerwę w dostawie spowodowaną pracami konserwacyjnymi lub rozwojowymi w Serwisie

4. Usługobiorca oświadcza i gwarantuje, że dane wprowadzone w Serwisie są zgodne z prawdą.

§ 7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe przetwarzane są przez Usługobiorcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zawartą między Usługobiorcą a Usługodawcą Umową Powierzenia Przetwarzania.

§ 8. ZMIANY REGULAMINU

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa, wprowadzenia nowych funkcjonalności, rozpoczęcia świadczenia nowych usług, zmiany warunków technicznych świadczenia Usługi, zmiany warunków świadczonych przez osoby trzecie usług na rzecz Usługodawcy niezbędnych do świadczenia Usługi, zmian organizacyjnych lub przekształceń prawnych, z zastrzeżeniem, że zmiana wyłącznie w zakresie formy prawnej Usługodawcy lub zmiana firmy nie stanowi zmiany umowy. 

2. Zmiany Regulaminu obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji Regulaminu na stronie internetowej Usługodawcy pod adresem: https://wfirma.pl/. O zmianach Usługodawca poinformuje Usługobiorcę drogą elektroniczną, za pośrednictwem wiadomości systemowych dostępnych na koncie Użytkownika.

3. Odmowa zaakceptowania zmian, o których mowa w punkcie wyżej, jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie Usługi i skutkuje koniecznością usunięcia konta w Serwisie przez Użytkownika.

4. Usługodawca może wypowiedzieć świadczenie Usługi, jeżeli jej dalsze świadczenie stanie się niemożliwe lub znacznie utrudnione z przyczyn technicznych, ekonomicznych lub prawnych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów