Wysyłka zestawu deklaracji zgłoszeniowych ZUA, ZZA i ZWUA do ZUS

W systemie wfirma.pl istnieje możliwość utworzenia zestawu deklaracji zgłoszeniowych do ZUS. Deklaracje, które mogą stanowić pozycje wspomnianego zestawu to ZUA, ZZA oraz ZWUA. Funkcjonalność ta pozwala na samodzielne ułożenie kolejności, w której deklaracje zostaną przyjęte do ZUS. Zestaw zawierać może deklaracje przedsiębiorcy, osoby współpracującej i pracownika.Wysyłka zestawu deklaracji zgłoszeniowych znacznie ułatwia rozliczenia z ZUS. 

Dodawanie deklaracji

Deklaracje zgłoszeniowe w systemie można dodać z poziomu zakładki START » ZUS » DEKLARACJE ZGŁOSZENIOWE »  DODAJ DEKLARACJĘ. Dodawanie deklracji zgłoszeniowej START

W przypadku pracowników czynność tę można wykonać przechodząc do zakładki KADRY » DEKLARACJE » DODAJ DEKLARACJĘ.

Dodawanie deklracji zgłoszeniowej KADRY

Tworzenie zestawu deklaracji z zakładki START » ZUS » DEKLARACJE ZGŁOSZENIOWE

Po uprzednim wygenerowaniu deklaracji możliwe jest utworzenie zestawu. W tym celu należy przejść do zakładki START »  ZUS »  DEKLARACJE ZGŁOSZENIOWE » zaznaczyć wybrane deklaracje ZUA, ZZA lub ZWUA, a następnie nakierować kursor na opcję WYŚLIJ/ EKSPORTUJ i kliknąć WYŚLIJ ZESTAW DO ZUS.Tworzenie zestawu deklracji START

W konsekwencji otworzy się okno, w którym za pomocą przeciągnięcia będzie możliwe dokonanie zmiany kolejności deklaracji w zestawie. Z poziomu tego okna należy zdefiniować nazwę zestawu.

Kolejność wysyłki deklracji do ZUS

Tworzenie zestawu deklaracji z zakładki KADRY» DEKLARACJE

Utworzenie zestawu zawierającego deklaracje zgłoszeniowe pracowników możliwe jest po przejściu do zakładki KADRY » DEKLARACJE » zaznaczenie pola przy wybranych deklaracjach ZUA, ZZA i ZWUA »nakierowanie kursora na opcję WYŚLIJ/ EKSPORTUJ » WYŚLIJ ZESTAW DO ZUS.

Tworzenie zestawu deklracji KADRY

Wysyłka zestawu deklaracji do ZUS

Utworzony zestaw można przesłać do ZUS po uprzednim podpisaniu go własnym podpisem kwalifikowanym. W tym celu należy przejść do zakładki WŁASNY PODPIS  i kliknąć WYŚLIJ DO URZĘDU.

Zestaw podpisywany własnym podpisem

Drugą możliwością jest zlecenie do podpisu i wysyłki zestawu deklaracji osobie upoważnionej z wfirmy. Wykonanie tej czynności możliwe jest z poziomu zakładki UPL-wfirma.pl poprzez kliknięcie opcji ZLEĆ DO PODPISU I WYSYŁKI.

Zestaw podpisywany podpisem pracownika wfirma

 

Z poziomu zakładki PODGLĄD XML możliwy jest podgląd zestawu w formacie XML.

Podgląd xml zestawu

Zestaw deklaracji wysłany do ZUS

Przy deklaracjach wchodzących w skład zestawu, po ich uprzednim wysłaniu będzie widoczna szara ikona oznaczająca, że dokument został dodany do kolejki wysyłki i wkrótce nastąpi jego przekazanie do ZUS.

Zestaw oczekujący na przyjęcie do ZUS

Zestaw deklaracji przyjęty do ZUS

W sytuacji, gdy zestaw zawierać będzie prawidłowo wypełnione deklaracje wówczas przy każdej z nich pojawi się zielona ikona, która oznacza prawidłowe przyjęcie dokumentów przez ZUS.

Zestaw przyjęty przez ZUS

 

Zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami w temacie komunikacji z serwerem ZUS jest możliwe z poziomu zakładki START » ZUS» DEKLARACJE ZGŁOSZENIOWE » kliknięcie nazwy zestawu » HISTORIA KOMUNIKACJI.

Historia komunikacji z serwerem ZUS

 

Prawidłowe przyjęcie zestawu deklaracji jest jednoznaczne z możliwością pobrania z systemu Urzędowego Potwierdzenia Odbioru. UPO można wygenerować z systemu wyświetlając szczegóły zestawu i klikając opcję POBIERZ UPO.

Pobieranie UPO zestawu

 

W przypadku zestawu UPO generowane jest dla całego zestawu, a nie dla poszczególnych deklaracji stanowiących jego pozycje.

Ze szczegółów zestawu można również pobrać plik w formacie xml poprzez kliknięcie opcji POBIERZ XML.

Pobieranie pliku xml

Zestaw deklaracji nieprzyjęty do ZUS

Przy deklaracjach, które nie zostały przyjęte do ZUS widnieć będzie czerwona ikona. Błąd w nawet jednej deklaracji powoduje odrzucenie całego zestawu deklaracji.

Zestaw deklracji nieprzyjęty do ZUS

 

Sprawdzenia, która z deklaracji z zestawu jest nieprawidłowo wypełniona można dokonać klikając w nazwę zestawu. Przy błędnej deklaracji będzie widoczna ikona. Po kliknięciu w nią zostanie wyświetlony szczegółowy opis, co należy poprawić. Po dokonaniu korekty błędnej deklaracji możliwa jest ponowna wysyłka zestawu poprzez kliknięcie opcji WYŚLIJ ZESTAW DO ZUS.

Ponowna wysyłka do ZUS

 

Możliwe jest również usunięcie z zestawu wybranej deklaracji poprzez jej zaznaczenie i wybranie opcji USUŃ Z ZESTAWU.

Usuwanie deklracji z zestawu

W ten sposób deklaracja nie będzie stanowiła pozycji zestawu, lecz będzie widoczna w głównym widoku deklaracji jako pojedyncza deklaracja.