Zadania w Panelu Pracownika

Funkcja dodawania zadań w systemie ma na celu ułatwić zarządzanie firmą. Przedsiębiorca korzystając w dowolnym miejscu z wFrma.pl, ma możliwość usystematyzować pracę własną oraz zyskuje ciągły podgląd progresu realizacji zadań przez swoich pracowników. Poniżej opisane zostały procedury postępowania, w ramach korzystania z funkcji ZADANIA w Panelu Pracownika, zarówno po stronie przedsiębiorcy jak i pracownika.

Dodawanie i przypisywanie zadań - przedsiębiorca

Po stronie pracodawcy leży obowiązek tworzenia i przypisywania zadań do odpowiednich osób. Zadania do zrealizowania przedsiębiorca może dodać z poziomu modułu CRM z zakładki ZADANIA wykorzystując opcję DODAJ.

Udostępnione zadania w Panelu Pracownika -

Korzystanie z funkcji ZADANIA w Panelu pracownika

W zakładce ZADANIA w Panelu Pracownika udostępnione zostają wszystkie zadania przypisane przez pracodawcę danej osobie. 

Czerwony wykrzyknik przy zadaniu określa wysoki poziom priorytetu przypisanego zadania. Natomiast symbol kartki informuje pracownika o dodanych notatkach do zadania przez przedsiębiorcę. Jeżeli karta ma kolor czerwony - oznacza to, że do zadania zostały dodane nowe, nieodczytane jeszcze przez pracownika notatki. Po odczytaniu notatki ikona kartki zmieni kolor z czerwieni na szary.

Udostępnione zadania w Panelu Pracownika

Filtry zadań

Pracownik ma możliwość korzystania z filtrów, które dzielą zadania na 3 grupy:

  • puste pole - wyświetlają się wszystkie zadania jakie są przypisane do danej osoby zarówno statusie zamknięte jak i otwarte,

  • otwarte - wyświetlaną są tylko zadania o statusie do realizacji,

  • zamknięte - wyświetlane są zadania, które pracodawca lub pracownik zaznaczył jako zrealizowane.

Udostępnione zadania w Panelu Pracownika - ustawienia filtrów

Dodatkowe notatki

Zadania w Panelu Pracownika są wyświetlane po kliknięciu w ich nazwę. Zostaje wygenerowane okno zawierające podstawowe informacje o zadaniu oraz notatki przypisane do zadania. Pracownik również ma możliwość dodawania komentarzy do danego zadania dzięki dostępnej opcji pola tekstowego. Po zapisaniu notatki należy kliknąć ZAPISZ.

Udostępnione zadania w Panelu Pracownika

Zamykanie zadania 

W zakładce ZADANIA w Panelu Pracownika, po kliknięciu w dane zadanie zostaje wygenerowane okno zawierające pole z jego nazwą. Pracownik ma możliwość, poprzez zaznaczenie zadania, określić jego status jako zamknięte.

 Udostępnione zadania w Panelu Pracownika

Ponowne kliknięcie, w pole znajdujące się obok nazwy zadania, będzie skutkowało jego ponownym otwarciem.

Zadania można również zamykać z poziomu głównego podglądu zakładki PANEL PRACOWNIKA » ZADANIA. Należy zaznaczyć zadanie lub zadania - zostaną one wtedy podświetlone na żółto - a następnie kliknąć opcję ZAMKNIJ.

Udostępnione zadania w Panelu Pracownika