Zadania w Panelu ePracownika

Funkcja dodawania zadań w systemie ma na celu ułatwić zarządzanie firmą. Przedsiębiorca korzystając w dowolnym miejscu z wFrma.pl, ma możliwość usystematyzować pracę własną oraz zyskuje ciągły podgląd progresu realizacji zadań przez swoich pracowników. Poniżej opisane zostały procedury postępowania, w ramach korzystania z funkcji ZADANIA w Panelu ePacownik, zarówno po stronie przedsiębiorcy jak i pracownika. 

Dodawanie i przypisywanie zadań - przedsiębiorca

Po stronie pracodawcy leży obowiązek tworzenia i przypisywania zadań do odpowiednich osób. Zadania do zrealizowania przedsiębiorca może dodać z poziomu modułu CRM z zakładki ZADANIA wykorzystując opcję DODAJ.

Zadania CRM

Korzystanie z funkcji ZADANIA w Panelu ePracownik

W zakładce ZADANIA w Panelu ePracownik udostępnione zostają wszystkie zadania przypisane przez pracodawcę danej osobie. 

Czerwony wykrzyknik przy zadaniu określa wysoki poziom priorytetu przypisanego zadania. Natomiast symbol kartki informuje pracownika o dodanych notatkach do zadania przez przedsiębiorcę. Jeżeli karta ma kolor czerwony - oznacza to, że do zadania zostały dodane nowe, nieodczytane jeszcze przez pracownika notatki. Po odczytaniu notatki ikona kartki zmieni kolor z czerwieni na szary.

 Panel e-pracownik- Zadania

Filtry zadań

Pracownik ma możliwość korzystania z filtrów, które dzielą zadania na 3 grupy:

  • puste pole - wyświetlają się wszystkie zadania jakie są przypisane do danej osoby zarówno statusie zamknięte jak i otwarte,

  • otwarte - wyświetlaną są tylko zadania o statusie do realizacji,

  • zamknięte - wyświetlane są zadania, które pracodawca lub pracownik zaznaczył jako zrealizowane.

 Statusy zadań

Dodatkowe notatki

Zadania w Panelu ePracownik są wyświetlane po kliknięciu w ich nazwę. Zostaje wygenerowane okno zawierające podstawowe informacje o zadaniu oraz notatki przypisane do zadania. Pracownik również ma możliwość dodawania komentarzy do danego zadania dzięki dostępnej opcji pola tekstowego. Po zapisaniu notatki należy kliknąć ZAPISZ.

Notatki do zadania

 

Zamykanie zadania 

W zakładce ZADANIA w Panelu ePracownik, po kliknięciu w dane zadanie zostaje wygenerowane okno zawierające pole z jego nazwą. Pracownik ma możliwość, poprzez zaznaczenie zadania, określić jego status jako zamknięte.

 Udostępnione zadania w Panelu Pracownika - zamykanie zadania z poziomu notatnika

Ponowne kliknięcie, w pole znajdujące się obok nazwy zadania, będzie skutkowało jego ponownym otwarciem.

Zadania można również zamykać z poziomu głównego podglądu zakładki PANEL ePracownik» ZADANIA. Należy zaznaczyć zadanie lub zadania - zostaną one wtedy podświetlone na żółto - a następnie kliknąć opcję ZAMKNIJ.

 Udostępnione zadania w Panelu Pracownika - zamykanie zadania z poziomu zakładki ZADANIA