ZUS Z-3b - generowanie zaświadczenia w systemie

Zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3b składa się do ZUS-u za: 

  • osoby wykonujące pozarolniczą działalność,
  • osoby współpracujące z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność,
  • duchownych.

Formularz ten służy do ustalenia prawa do zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego czy rehabilitacyjnego i ich wysokości. Przyjmuje się że zaświadczenie należy przekazać do ZUS-u w ciągu 7 dni od daty wystawienia zwolnienia.

Generowanie ZUS Z-3b

W celu wygenerowania formularza ZUS Z-3b należy przejść do zakładki START » ZUS » DRUKI Z-3B i Z-15A/B » DODAJ ZAŚWIADCZENIE.

W oknie dodawania zaświadczenia należy wybrać osobę, która przebywała na zwolnieniu chorobowym.

ZUS Z-3b - dodawanie

Dane identyfikacyjne i adresowe płatnika składek

Na pierwszej stronie w części I Dane płatnika składek dane uzupełniają się automatycznie na podstawie danych wprowadzonych w zakładce USTAWIENIA.

ZUS Z-3b - dane płatnika składek

Dane identyfikacyjne i adresowe ubezpieczonego

W części II znajdują się Dane osoby ubezpieczonej, czyli przedsiębiorcy lub osoby współpracującej (wybranej przy generowaniu formularza), które również zostaną uzupełnione na podstawie danych wprowadzonych do systemu.

ZUS Z-3b - dane osoby ubezpieczonej

Wybór świadczenia

W części III należy zaznaczyć odpowiednie pole, w zależności od tego o jakiego rodzaju świadczenie stara się ubezpieczony. Obowiązkowe jest podanie okresu zwolnienia lekarskiego.

ZUS Z-3b - wybór świadczenia

Informacje o ubezpieczeniu chorobowym i wypadkowym

W części IV w pkt 1 znajduje się informacja o ubezpieczeniu chorobowym i wypadkowym, którym podlega ubezpieczony. Informacje w tej części również wypełnione są na podstawie ustawień wprowadzonych w systemie.

Manualne wprowadzanie zmian dotyczących podleganiu do ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego, które nie będą zgodne ze zgłoszeniem w ZUS-ie, mogą wpłynąć na przyznanie prawa do świadczenia, o które ubiega się płatnik.

Punkt 2 należy wypełnić tylko w przypadku, kiedy niezdolność do pracy powstała na skutek:

  • choroby zawodowej,
  • wypadku przy pracy,
  • wypadku w drodze do pracy lub z pracy

Automatycznie zaznaczona jest opcja NIE, jednak jeśli wybierzemy TAK, wówczas będzie możliwy wybór powodu niezdolności po pracy.

Informacje  o ubezpieczonym w zaświadczeniu ZUS Z-3b

Rachunek bankowy

Na stronie 2 w części V należy podać numer rachunku bankowego, na który ma zostać przelany zasiłek. Jeśli numer konta nie zostanie podany, przyznany zasiłek zostanie przekazany za pomocą przekazu pocztowego.

ZUS Z-3b - rachunek bankowy

Tak wygenerowane zaświadczenie należy wydrukować i po złożeniu podpisu przekazać do ZUS-u osobiście lub wysłać pocztą. Z-3b można przekazać także za pośrednictwom PUE o czym więcej Eksport zaświadczeń Z-3, Z-3a i Z-3b i ich wysyłka z PUE.

Stale wspieramy naszych klientów poprzez indywidualne podejście do każdej sprawy. Do tej pory udzieliliśmy ponad 40 000 porad z zakresu księgowości, podatków, kadr i prawa gospodarczego. Dostarczamy niezbędną wiedzę, która bezpośrednio przekłada się na efektywne zarządzanie firmą.
Angelika Borowska Dyrektor Biura Obsługi Klienta Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Angelika Borowska