ZUS Z-3b - generowanie zaświadczenia w systemie

Zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3b składa się do ZUS-u za:

  • osoby wykonujące pozarolniczą działalność,

  • osoby współpracujące z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność,
    duchownych.

Formularz ten służy do ustalenia prawa do zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego czy rehabilitacyjnego i ich wysokości. Zaświadczenie należy przekazać do ZUS-u wraz z drukiem zwolnienia lekarskiego (ZUS ZLA) w ciągu 7 dni od daty wystawienia zwolnienia.

Generowanie ZUS Z-3b

W celu wygenerowania formularza ZUS Z-3b należy przejść do zakładki START » ZUS » ZAŚWIADCZENIA ZUS Z-3B » DODAJ ZAŚWIADCZENIE.

W oknie dodawania zaświadczenia należy wybrać osobę, która przebywała na zwolnieniu chorobowym.

ZUS Z-3b - dodawanie dokumentu

Dane identyfikacyjne i adresowe płatnika składek

Na pierwszej stronie w części I DANE IDENTYFIKACYJNE PŁATNIKA SKŁADEK oraz w części II DANE ADRESOWE PŁATNIKA SKŁADEK - ADRES SIEDZIBY dane uzupełniają się automatycznie na podstawie danych wprowadzonych w zakładce USTAWIENIA.

ZUS Z-3b - dane identyfikacyjne i adresowe płatnika składek

ZUS Z-3b - dane adresowe płatnika

Dane identyfikacyjne i adresowe ubezpieczonego

W części III znajdują się DANE IDENTYFIKACYJNE UBEZPIECZONEGO, czyli przedsiębiorcy lub osoby współpracującej (wybranej przy generowaniu formularza).

ZUS Z-3b - dane identyfikacyjne ubezpieczonego

Na drugiej stronie formularza w części IV DANE ADRESOWE UBEZPIECZONEGO - ADRES ZAMIESZKANIA dane również zostaną uzupełnione na podstawie danych wprowadzonych do systemu.

ZUS Z-3b - dane adresowe ubezpieczonego

 Wszystkie pola formularza są w trybie edytowania i można je dowolnie zmieniać

Wybór świadczenia

W części V należy zaznaczyć odpowiednie pole, w zależności od tego o jakiego rodzaju świadczenie stara się ubezpieczony. Przy zaznaczeniu opcji ZASIŁEK CHOROBOWY lub ZASIŁEK OPIEKUŃCZY, obowiązkowe będzie podanie okresu zwolnienia lekarskiego (na podstawie zwolnienia lekarskiego) oraz nr i serii dokumentu ZUS ZLA.

ZUS Z-3b - wybór świadczenia

ZUS Z-3b - zwolnienie lekaskie

Informacje o ubezpieczeniu chorobowym i wypadkowym

W części VI w pkt 1 znajduje się informacja o ubezpieczeniu chorobowym i wypadkowym, którym podlega ubezpieczony. Informacje w tej części również wypełnione są na podstawie ustawień wprowadzonych w systemie.

Manualne wprowadzanie zmian dotyczących podleganiu do ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego, które nie będą zgodne ze zgłoszeniem w ZUS-ie, mogą wpłynąć na przyznanie prawa do świadczenia, o które ubiega się płatnik.

Punkt 2 należy wypełnić tylko w przypadku, kiedy niezdolność do pracy powstała na skutek:

  • choroby zawodowej,

  • wypadku przy pracy,

  • wypadku w drodze do pracy lub z pracy

ZUS Z-3b - Informacje o ubezpieczeniu chorobowym i wypadkowym

Rachunek bankowy

Na stronie 3 w części VII należy podać numer rachunku bankowego, na który ma zostać przelany zasiłek. Jeśli numer konta nie zostanie podany, przyznany zasiłek zostanie przekazany za pomocą przekazu pocztowego

Tak wygenerowane zaświadczenie należy wydrukować i po złożeniu podpisu przekazać do ZUS-u osobiście lub wysłać pocztą wraz z oryginałem zwolnienia lekarskiego.

ZUS Z-3b - rachunek bankowy

Dokumentu ZUS Z -3b nie można wysłać drogą elektroniczną.