Faktura zakupowa powyżej 15 000 zł zapłacona gotówką

Jak głosi Ustawa Prawo Przedsiębiorców, wydatki powyżej 15 000 zł opłacone gotówką nie można uznać za koszt podatkowy. Jak ująć w KPiR taką fakturę? Sprawdź, jak powinna być zaewidencjonowana faktura zakupowa powyżej 15 000 zł zapłacona gotówką!

Limit płatności gotówką od 2017 roku

Jak wynika z art. 19 ustawy Prawo przedsiębiorców dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy spełnione są łącznie oba warunki:

  • stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz

  • jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 zł.

Jak wynika z art. 22p ustawy o PIT, który obowiązuje od 1 stycznia 2017 r.:

1. Podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego.

2. W przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego, podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą :

1) zmniejszają koszty uzyskania przychodów albo

2) w przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów - zwiększają przychody

- w miesiącu, w którym została dokonana płatność bez pośrednictwa rachunku płatniczego.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio w przypadku:

1) nabycia lub wytworzenia środków trwałych albo nabycia wartości niematerialnych i prawnych;

2) dokonania płatności:

a) po likwidacji pozarolniczej działalności gospodarczej,

b)po zmianie formy opodatkowania na zryczałtowaną formę opodatkowania określoną w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym albo w ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym

- z tym że zmniejszenie kosztów uzyskania przychodów lub zwiększenie przychodów następuje za rok podatkowy, w którym nastąpiła likwidacja tej działalności, albo za rok podatkowy poprzedzający rok podatkowy, w którym nastąpiła zmiana formy opodatkowania.

Wydatek powyżej 15 000 zł opłacony gotówką w systemie wFirma

System wFirma.pl pilnuje limitu płatności 15 000 zł do wprowadzonych wydatków z oznaczoną metodą płatności - gotówka. Podczas rozliczenia gotówką faktury zakupowej o wartości powyżej 15 000 zł  pojawia się w systemie następujący komunikat:

faktura zakupowa powyżej 15 000 zł zapłacona gotówką - komunikat systemowy

Faktura zakupowa powyżej 15 000 zł zapłacona gotówką w systemie wFirma.pl - wyksięgowanie

Jeżeli przedsiębiorca dokona księgowania wydatku o wartości powyżej 15 000 zł opłaconego gotówką będzie obowiązany wyksięgować go z kosztów. Aby tego dokonać, należałoby przejść do zakładki: EWIDENCJE » KPIR » DODAJ WPIS oraz w odpowiednim polu wprowadzić wartość z minusem.

faktura zakupowa powyżej 15 000 zł zapłacona gotówką - dodawanie do systemu

Zapewniamy innowacyjność serwisu popartą wieloletnim doświadczeniem w branży księgowości i zarządzania biznesem. Cały czas monitorujemy zmiany oraz trendy zachodzące w sposobie prowadzenia i rozwijania firmy.
Beata Kostrzycka Dyrektor ds. Rozwoju Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Beata Kostrzycka