Jak zaksięgować sprzedaż firmowego samochodu osobowego?

Zamierzam sprzedać samochód osobowy, który jest moim środkiem trwałym. Jednak nie jest on do końca zamortyzowany. Jestem czynnym podatnikiem VAT. Jaką stawkę podatku zastosować?

 

Sprzedaż firmowego samochodu osobowego przez czynnego podatnika VAT powinna zostać udokumentowana fakturą VAT.

W celu wystawienia faktury sprzedaży samochodu będącego środkiem trwałym proszę przejść do ewidencji środków trwałych: EWIDENCJE » ŚRODKI TRWAŁE, gdzie należy zaznaczyć samochód i w górnym menu wybrać opcję SPRZEDAŻ

Sprzedaż firmowego samochodu osobowego - wystawianie faktury VAT

Wówczas pojawi się okno wystawiania faktury VAT, w którym należy uzupełnić dane nabywcy oraz inne podstawowe informacje, jak np. datę sprzedaży, datę wystawienia, metodę płatności oraz termin płatności.

Sprzedaż firmowego samochodu osobowego - wystawienie faktury

Kolejnym istotnym krokiem związanym ze sprzedażą firmowego samochodu osobowego jest ustalenie odpowiedniej stawki podatku VAT. I tak możemy zastosować jedną z dwóch stawek:

1. stawka 23% VAT

Sprzedaż należy opodatkować stawką 23% bez względu na to, czy podatnikowi przysługiwało (całościowe lub częściowe), czy też w ogóle nie przysługiwało prawo do odliczenia VAT przy nabyciu samochodu osobowego, a pojazd ten służył działalności opodatkowanej.

2. zw. (zwolniona) stan prawny obowiązujący od 1 kwietnia 2014

Stawkę zw. (zwolniona) można zastosować tylko w sytuacji, gdy spełnione łącznie zostaną poniższe warunki:

  • samochód był wykorzystywany wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku

  • podatnik przy nabyciu samochodu nie miał prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Po zapisaniu faktura zostanie zaksięgowana następująco:

  • wartość netto z faktury- kolumna 8 KPiR - Pozostałe przychody

  • podatek VAT zostanie ujęty w rejestrze sprzedaży VAT.

Jeżeli samochód nie został do końca zamortyzowany, jego niezamortyzowana część będzie stanowiła koszt uzyskania przychodu i zostanie ujęta w kosztach firmy w kol. 13 KPiR- Pozostałe wydatki.

System dodatkowo generuje dokument LT, który można znaleźć w oknie, które wyświetla się po kliknięciu na środek trwały, w zakładce DOKUMENTY MAJĄTKOWE. Aby wydrukować dokument LT, należy zaznaczyć go i wybrać opcję DRUKUJ. Wydrukowany dokument powinien być przechowywany w dokumentacji firmowej.

Sprzedaż firmowego samochodu osobowego - drukowanie LT

Ważne!
Od 1 kwietnia 2014 r. przepisy ustawy o VAT zakładają nowy system korekt podatku naliczonego

Systemu korekt nie stosuje się w odniesieniu do pojazdów objętych umową leasingu operacyjnego, najmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze (np. w stosunku do comiesięcznych opłat). Korygowany jest tylko podatek odliczony przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu samochodu osobowego.

Korekta ma zastosowanie do samochodu, który zostaje sprzedany w okresie 60 miesięcy od dnia jego nabycia, importu lub oddania w używanie.

W przypadku pojazdów o wartości mniejszej niż 15.000 zł okres korekty wynosi 12 miesięcy.

Proporcjonalnie do okresu korekty podatnik będzie mógł skorygować podatek VAT “na plus” lub “na minus” w zależności od tego, czy przysługiwało mu pełne lub ograniczone odliczenie.

Z systemu korekt skorzysta także podatnik, który miał limitowane odliczenie VAT a w okresie korekty dokonał opodatkowanej sprzedaży.

Więcej informacji na ten temat w artykule Zmiana wykorzystania pojazdu a nowy system korekt VAT.