Korekta podatku naliczonego od nabyć środków trwałych - jak wprowadzić?

Przedsiębiorca w niektórych sytuacjach zobowiązany jest dokonać korekty podatku naliczonego. Dotyczy to m.in. zmiany sposobu wykorzystywania pojazdów będących firmowymi środkami trwałymi.

Jak wynika z art. 90b ust. 1 i 6 ustawy o VAT:
1. W przypadku gdy w ciągu 60 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym odpowiednio nabyto, dokonano importu lub oddano do używania pojazd samochodowy:
      1) o którym mowa w art. 86a ust. 3 pkt 1 lit. a, nastąpi zmiana jego wykorzystywania na wykorzystywanie do celów działalności gospodarczej i do celów innych niż działalność gospodarcza, podatnik jest obowiązany do dokonania korekty kwoty podatku naliczonego odliczonej przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu tego pojazdu;
     2) w odniesieniu do którego kwotę podatku naliczonego stanowiła kwota, o której mowa w art. 86a ust. 1, nastąpi zmiana jego wykorzystywania na wykorzystywanie wyłącznie do działalności gospodarczej, podatnik jest uprawniony do dokonania korekty kwoty podatku naliczonego odliczonej przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu tego pojazdu.
6. W przypadku pojazdów samochodowych o wartości początkowej nieprzekraczającej 15.000 zł korekty, o której mowa w ust. 1, dokonuje się, jeżeli zmiana ich wykorzystywania nastąpiła w okresie 12 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym odpowiednio nabyto, dokonano importu lub oddano do używania ten pojazd samochodowy. Przepisy ust. 2-5 stosuje się odpowiednio.

W systemie, aby uwzględnić korektę podatku VAT naliczonego od nabyć środków trwałych bezpośrednio w deklaracji VAT, należy przejść do zakładki: EWIDENCJE » REJESTR VAT ZAKUPÓW » DODAJ WPIS, gdzie w zakładce ZAAWANSOWANE należy zaznaczyć pole KOREKTA PODATKU NALICZONEGO OD NABYĆ ŚRODKÓW TRWAŁYCH oraz wprowadzić kwotę korekty (na plus lub na minus) w polu PODATEK NALICZONY.

Korekta podatku naliczonego od nabyć środków trwałych - dodawanie wpisu do rejestru

Po wygenerowaniu deklaracji VAT-7/VAT-7K kwota korekty zostanie uwzględniona w polu 47.

Korekta podatku naliczonego od nabyć środków trwałych - wpis w deklaracji