0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zakup samochodu osobowego

Wielkość tekstu:

Po zaksięgowaniu faktury za zakup samochodu (lub dokonaniu księgowania na podstawie umowy kupna - sprzedaży) system wfirma.pl automatycznie wprowadzi pojazd do ewidencji środków trwałych oraz rozpocznie dokonywanie odpisów amortyzacyjnych zgodnie z wybraną metodą amortyzacji.

Zmiany w rozliczeniach samochodów osobowych od 2019 roku

Nowelizacja ustawy o PIT wprowadziła od 2019 roku zmiany w zakresie sposobu rozliczenia samochodów osobowych, które wprowadzają m.in.:

  • zwiększenie limitu amortyzacji samochodów osobowych znajdujących się w środkach trwałych do kwoty 150 tys. zł,
  • ograniczenie limitem 75% ujęcia do kosztów uzyskania przychodu wydatków eksploatacyjnych związanych z firmowym samochodem osobowym wykorzystywanych zarówno w działalności i prywatnie (dotyczy pojazdów w środkach trwałych, używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy czy leasingu operacyjnego) - do końca 2018 r. możliwe było odliczenie 100% kosztów,
  • ograniczenie limitem 20% ujęcia w kosztach uzyskania przychodu wydatków związanych z prywatnym pojazdem osobowym używanym w celach działalności gospodarczej,
  • możliwość odliczenia 100% kosztów eksploatacyjnych w przypadku, gdy firmowy samochód będzie użytkowany wyłącznie w celach działalności, będzie zgłoszony do urzędu skarbowego za pośrednictwem formularza VAT-26 oraz prowadzona będzie do niego szczegółowa ewidencja przebiegu pojazdów dla celów VAT

Szczegółowe informacje o zmianach w artykule: Zmiany w rozliczeniach samochodów osobowych od 2019 roku.

Jak zaksięgować zakup samochodu osobowego w systemie?

Zakup samochodu osobowego do systemu można wprowadzić na dwa sposoby, w zależności od rodzaju dokumentu zakupu:

  1. Faktura VAT: WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT » MAJĄTEK TRWAŁY » ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO - "KŚT. 741"
  2. Umowa kupna - sprzedaży, faktura VAT marża, faktura bez VAT, rachunek: WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA (BEZ VAT) » MAJĄTEK TRWAŁY » ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO - "KŚT. 741".

Zakup samochodu osobowego - wprowadzenie do systemu
Na tym etapie system wymusi uzupełnienie danych dotyczących samego pojazdu.

Zakup samochodu osobowego

Metoda oraz stawka amortyzacji zostaną automatycznie uzupełnione. Należy również oznaczyć właściwie pole DATA WPROWADZENIA, które oznacza faktyczną datę przyjęcia pojazdu do użytkowania w firmie, wówczas odpisy amortyzacyjne będą naliczane od miesiąca następującego po miesiącu, w którym wprowadzono środek trwały do ewidencji środków trwałych.

Następnie należy wybrać ZAPISZ i w nowo wyświetlonym oknie dotyczącym uzupełnienia definicji pojazdu należy określić SPOSÓB UŻYWANIA pojazdu w firmie.

Zakup samochodu osobowego

Wybór sposobu użytkowania pojazdu można dokonać na:

  • PRYWATNIE I W DZIAŁALNOŚCI - oznacza 50% odliczenia podatku VAT (w przypadku czynnego podatnika VAT) oraz 75% odliczenia kosztów eksploatacji,
  • TYLKO W DZIAŁALNOŚCI - oznacza 100% odliczenia podatku VAT (dotyczy czynnego podatnika VAT) oraz 100% ujmowania kosztów przy wydatkach związanych z użytkowaniem pojazdu pod warunkiem zgłoszenia pojazdu na druku VAT-26 w urzędzie oraz prowadzenia szczegółowej kilometrówki do VAT.

Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 kwietnia 2014 r. czynny podatnik VAT może od nabycia samochodu oraz wydatków eksploatacyjnych odliczyć 50% lub 100% podatku VAT wynikającego z dokumentu zakupu.

Po wybraniu opcji sposobu użytkowania pojazdu należy wybrać ZAPISZ.

W przypadku gdy użytkownik jako sposób użytkowania pojazdu wybrał PRYWATNIE I W DZIAŁALNOŚCI to pojazd od razu zostanie dodany do ewidencji pojazdów w systemie oraz środków trwałych. Natomiast po zapisaniu pojazdu ze sposobem używania TYLKO W DZIAŁALNOŚCI wyświetli się dodatkowe okno, w którym należy uzupełnić aktualny stan licznika oraz datę pomiaru.

Zakup samochodu osobowego - dodawanie stanu licznika pojazduPo zapisaniu samochód zostanie ujęty nie tylko w ewidencji środków trwałych, ale również w ewidencji pojazdów, która znajduje się w zakładce EWIDENCJE » POJAZDY.

System automatycznie wygeneruje dokument OT - przyjęcia środka trwałego, który można wydrukować z zakładki EWIDENCJE » ŚRODKI TRWAŁE poprzez kliknięcie na dany środek trwały i wybranie z górnego paska opcji DRUKUJ » DRUKUJ OT

Zakup samochodu osobowego - jak wydrukować OT?

Dokument OT można także wydrukować przechodząc do zakładki DOKUMENTY MAJĄTKOWE. W zakładce tej znajduje się wygenerowany automatycznie dokument OT, który należy zaznaczyć i wybrać z górnego menu DRUKUJ. Pod wydruk należy podpiąć kopię dokumentu zakupu samochodu osobowego oraz kopię dowodu rejestracyjnego.

zakup samochodu osobowego

W przypadku zakupu pojazdu na podstawie faktury VAT przez czynnego podatnika VAT, w rejestrze VAT zakupu zostanie ujęta wartość odliczonego podatku. Do Księgi Przychodów i Rozchodów w kol. 13 będą trafiały odpisy amortyzacyjne zgodnie z planem amortyzacji, który można zobaczyć w zakładce EWIDENCJE » ŚRODKI TRWAŁE.

Wprowadzany do ewidencji środków trwałych samochód osobowy jest automatycznie monitorowany w zakresie limitu ustawowego, który w przypadku samochodów osobowych pozwala zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wartość nie większą niż 150.000 zł (limit obowiązujący od 2019 r. dla składników majątku wprowadzonych po 31 grudnia 2018 r.). Gdy wartość samochodu przekracza wskazany limit, odpis amortyzacyjny naliczany jest od pełnej wartości początkowej, natomiast do kosztów w KPiR zaliczana jest jedynie jego część, tak aby suma odpisów zaliczanych do kosztów uzyskania przychodu nie przekroczyła ustawowego limitu.

Po wprowadzeniu wydatku istnieje możliwość skontrolowania wartości naliczanych odpisów amortyzacyjnych i wielkości zaliczanej do kosztów, klikając na numer dokumentu i przechodząc do podzakładki EWIDENCJE.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów