0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wykup samochodu z leasingu operacyjnego do działalności

Wielkość tekstu:

Przy nabyciu samochodu z leasingu przedsiębiorca otrzymuje fakturę VAT. Jeżeli wykup samochodu nastąpił w ramach prowadzonej działalności gospodarczej to samochód osobowy o wartości przekraczającej 10 tys. zł (w przypadku nievatowców jest to kwota brutto, natomiast w przypadku vatowców - netto) należy wprowadzić do firmy jako środek trwały.

Wykup samochodu z leasingu operacyjnego na podstawie faktury

Księgowania faktury za wykup samochodu osobowego z leasingu należy dokonać w zakładce WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT/FAKTURA (BEZ VAT) wybierając jako schemat ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO.

Na tym etapie należy uzupełnić dane dotyczące samego pojazdu.

Wykup samochodu z leasingu - faktura VAT

Dodając pojazd, który wcześniej był wprowadzony na podstawie umowy leasingu w zakładce EWIDENCJE » POJAZDY w polu dotyczącym numeru rejestracyjnego należy dodać symbol np. *. Wynika to z faktu, że wprowadzony numer rejestracyjny dla pojazdu musi być unikalny.

Metoda oraz stawka amortyzacji zostaną automatycznie uzupełnione (można dokonać ich zmiany jeśli użytkownik chce zastosować inną formę amortyzacji np. jednorazowa). Należy również uzupełnić pole DATA WPROWADZENIA, które oznacza faktyczną datę przyjęcia pojazdu do użytkowania w firmie, wówczas odpisy amortyzacyjne będą naliczane od miesiąca następującego po miesiącu, w którym wprowadzono środek trwały do ewidencji środków trwałych.

Następnie należy wybrać ZAPISZ i w nowo wyświetlonym oknie dotyczącym uzupełniania definicji pojazdu należy określić SPOSÓB UŻYWANIA pojazdu w firmie.

Wykup samochodu z leasingu - uzupełnienie definicji pojazdu

Wyboru należy dokonać spośród opcji:

  • PRYWATNIE I W DZIAŁALNOŚCI - co oznacza 50% odliczenia podatku VAT (dotyczy czynnego podatnika VAT) oraz 75% odliczenia kosztów eksploatacji,
  • TYLKO W DZIAŁALNOŚCI -  co oznacza 100% odliczenia podatku VAT (dotyczy czynnego podatnika VAT) oraz 100% ujmowania kosztów przy wydatkach związanych z użytkowaniem pojazdu pod warunkiem zgłoszenia pojazdu na druku VAT-26 w urzędzie oraz prowadzenia szczegółowej kilometrówki do VAT.

Po wybraniu opcji sposobu użytkowania pojazdu należy wybrać ZAPISZ.

W przypadku, gdy użytkownik jako sposób użytkowania pojazdu wybrał PRYWATNIE I W DZIAŁALNOŚCI pojazd zostanie od razu dodany do ewidencji pojazdów w systemie oraz środków trwałych. Natomiast po zapisaniu pojazdu ze sposobem używania TYLKO W DZIAŁALNOŚCI wyświetli się dodatkowe okno, w którym należy uzupełnić aktualny stan licznika oraz datę pomiaru.

Wykup samochodu z leasingu - stan licznika

Po zapisaniu samochód zostanie ujęty nie tylko w ewidencji środków trwałych, ale również w ewidencji pojazdów, która znajduje się w zakładce EWIDENCJE » POJAZDY.

W przypadku zakupu pojazdu na podstawie faktury VAT przez czynnego podatnika VAT, w rejestrze VAT zakupu zostanie ujęta wartość odliczonego podatku. Do Księgi Przychodów i Rozchodów w kol. 13 będą trafiały odpisy amortyzacyjne zgodnie z planem amortyzacji, który jest dostępny do podglądu w zakładce EWIDENCJE » ŚRODKI TRWAŁE.

Wprowadzany do ewidencji środków trwałych samochód osobowy jest automatycznie monitorowany w zakresie limitu ustawowego, który w przypadku samochodów osobowych pozwala zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wartość nie większą niż 150.000 zł (limit obowiązujący od 2019 r. dla składników majątku wprowadzonych po 31 grudnia 2018 r.). Gdy wartość samochodu przekracza wskazany limit, odpis amortyzacyjny naliczany jest od pełnej wartości początkowej, natomiast do kosztów w KPiR zaliczana jest jedynie jego część, tak aby suma odpisów zaliczanych do kosztów uzyskania przychodu nie przekroczyła ustawowego limitu.

 

Wykup samochodu z leasingu operacyjnego - dokument OT

System automatycznie wygeneruje dokument przyjęcia środka trwałego, czyli OT, który można wydrukować z pozycji zakładki EWIDENCJE » ŚRODKI TRWAŁE poprzez kliknięcie na dany środek trwały i wybranie z górnego paska opcji DRUKUJ » DRUKUJ OT.

Pod wydruk należy podpiąć kopię dokumentu zakupu samochodu osobowego oraz kopię dowodu rejestracyjnego.

Wykup samochodu z leasingu - OT

W systemie dodatkowo istnieje możliwość podpięcia dokumentów dotyczących wprowadzonego środka trwałego tak, aby cała dokumentacja była przechowywana elektronicznie w jednym miejscu.

W tym celu należy przejść kliknąć na nazwę środka trwałego i następnie w oknie które się pokaże przechodzimy do zakładki DOKUMENTY, gdzie za pomocą opcji DODAJ można załączyć dokument.

Wykup samochodu z leasingu - załączanie dokumentówWykup samochodu z leasingu operacyjnego a ukrycie pojazdu użytkowanego na podstawie umowy leasingu

W przypadku, gdy przedsiębiorca przestaje korzystać z danego samochodu w firmie na podstawie umowy leasingu ma on możliwość jego ukrycia, tak aby nie pojawiał się na liście dostępnych pojazdów oraz nie podpowiadał się podczas wprowadzania wydatków związanych z pojazdami. W tym celu w zakładce EWIDENCJE » POJAZDY należy zaznaczyć dany pojazd oraz w górnym menu wybrać opcję MODYFIKUJ » UKRYJ.

Wykup samochodu z leasingu - ukrycie pojazdu

W każdej chwili można wyświetlić wszystkie ukryte wcześniej pojazdy, używając w tym celu znajdującego się pod tabelą filtru WIDOCZNOŚĆ, wybierając opcję UKRYTE.

Wykup samochodu z leasingu - widoczne pojazdy

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów