Kody grup towarów i usług

Od 1 października czynni podatnicy podatku VAT będą zobowiązani na potrzeby nowego JPK V7 nadawać na fakturze sprzedaży oznakowanie GTU, czyli kody grup towarów i usług. Oznaczenia GTU będą widoczne jedynie na potrzeby nowego JPK V7, dlatego też nie będą pojawiać się na wydrukach faktur.

Kody grup towarów i usług - jaki wybrać?

Poniżej znajduje się lista kodów GTU, wraz z wyjaśnieniem czego one dotyczą. 

Kod GTU

Krótki opis

Wyjaśnienie

GTU 01

Napoje alkoholowe

Dostawa alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.

GTU 02

Paliwa

Dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy o VAT, tj:

 • benzyn lotniczych (CN 2710 12 31);

 • benzyn silnikowych (CN 2710 12 25 - z wyłączeniem benzyn lakowych i przemysłowych, CN 2710 12 41, CN 2710 12 45, CN 2710 12 49, CN 2710 12 51, CN 2710 12 59, CN 2710 12 90, CN 2207 20 00);

 • gazu płynnego (LPG) - (CN 2711 12, CN 2711 13, CN 2711 14 00, CN 2711 19 00);

 • olejów napędowych (CN 2710 19 43, CN 2710 20 11);

 • olejów opałowych (CN 2710 19 62, CN 2710 19 64, CN 2710 19 68, CN 2710 20 31, CN 2710 20 35, CN 2710 20 39, CN 2710 20 90);

 • paliw typu benzyny do silników odrzutowych (CN 2710 12 70);

 • paliw typu nafty do silników odrzutowych (CN 2710 19 21);

 • pozostałych olejów napędowych (CN 2710 19 46, CN 2710 19 47, CN 2710 19 48, CN 2710 20 15, CN 2710 20 17, CN 2710 20 19);

 • paliw ciekłych w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz.U. z 2019 r. poz. 660 i 1527), które nie zostały ujęte w pkt 1-4 i 6-8;

 • biopaliw ciekłych w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1155, 1123, 1210 i 1527);

 • pozostałych towarów, o których mowa w art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, wymienionych w załączniku nr 1 do tej ustawy, bez względu na kod CN.

GTU 03

Oleje opałowe i oleje smarowe

Dostawa oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem:

wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99, olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90, preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją.

GTU 04

Wyroby tytoniowe

Wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych i wyroby nowatorskie w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.

GTU 05

Odpady

odpady określone w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy o VAT, czyli: 

 • 38.11.49.0 wraki przeznaczone do złomowania inne niż statki i pozostałe konstrukcje pływające,

 • 38.11.51.0 odpady szklane,

 • 38.11.52.0 odpady z papieru i tektury,

 • 38.11.54.0 pozostałe odpady gumowe,

 • 38.11.55.0 odpady z tworzyw sztucznych,

 • 38.11.58.0 odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal,

 • 38.12.26.0 niebezpieczne odpady zawierające metal,

 • 38.12.27 odpady i braki ogniw i akumulatorów elektrycznych; zużyte ogniwa i baterie galwaniczne oraz akumulatory elektryczne,

 • 38.32.2 surowce wtórne metalowe,

 • 38.32.31.0 surowce wtórne ze szkła,

 • 38.32.32.0 surowce wtórne z papieru i tektury,

 • 38.32.33.0 surowce wtórne z tworzyw sztucznych,

 • 38.32.34.0 surowce wtórne z gumy.

GTU 06

Urządzenia elektroniczne oraz części i materiałów do nich

Urządzenia elektroniczne oraz części i materiały do nich określone w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy o VAT, tj:

 • ex 20.59.12.0 Emulsje do uczulania powierzchni do stosowania w fotografice; preparaty chemiczne do stosowania w fotografice, gdzie indziej niesklasyfikowane - wyłącznie tonery bez głowicy drukującej do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych

 • ex 20.59.30.0 Atrament do pisania, tusz kreślarski i pozostałe atramenty i tusze - wyłącznie kasety z tuszem bez głowicy do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych

 • ex 22.21.30.0 Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy z tworzyw sztucznych, niewzmocnionych, nielaminowanych ani niepołączonych z innymi materiałami - wyłącznie folia typu stretch

 • ex 26.11.30.0 Elektroniczne układy scalone - wyłącznie procesory

 • 26.20.1 Komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych

 • ex 26.20.21.0 Jednostki pamięci - wyłącznie dyski twarde (HDD)

 • ex 26.20.22.0 Półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej - wyłącznie dyski SSD

 • ex 26.30.22.0 Telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewodowych - wyłącznie telefony komórkowe, w tym smartfony

 • ex 26.40.60.0 Konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem - z wyłączeniem części i akcesoriów

 • 26.70.13.0 Aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe

 • ex 28.23.26.0 Części i akcesoria do fotokopiarek - wyłącznie kasety z tuszem i głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych, tonery z głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych

 • ex 58.29.11.0 Pakiety oprogramowania systemów operacyjnych - wyłącznie dyski SSD

 • ex 58.29.29.0 Pakiety pozostałego oprogramowania użytkowego - wyłącznie dyski SSD

 • ex 59.11.23.0 Pozostałe filmy i nagrania wideo na dyskach, taśmach magnetycznych itp. nośnikach - wyłącznie dyski SSD.

GTU 07

Pojazdy oraz części samochodowe

Pojazdy oraz części samochodowe o kodach wyłącznie CN 8701–8708 oraz CN 8708 10:

 • ciągniki (w tym rolnicze, gąsienicowe, drogowe do naczep) - z wyłączeniem pojazdów do transportu wewnątrzzakładowego, z własnym napędem, niewyposażone w urządzenia podnośnikowe, w rodzaju stosowanych w zakładach produkcyjnych, magazynach, portach lub lotniskach, do przewozu towarów na niewielkie odległości; ciągniki typu stosowanych na peronach kolejowych; części powyższych pojazdów

 • Pojazdy silnikowe do przewozu dziesięciu lub więcej osób razem z kierowcą

 • Samochody i pozostałe pojazdy silnikowe przeznaczone zasadniczo do przewozu osób (inne niż te objęte pozycją 8702), włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi

 • Pojazdy silnikowe do transportu towarów

 • Pojazdy silnikowe specjalnego przeznaczenia, inne niż te zasadniczo przeznaczone do przewozu osób lub towarów (na przykład pojazdy pogotowia technicznego, dźwigi samochodowe, pojazdy strażackie, betoniarki samochodowe, zamiatarki, polewaczki, przewoźne warsztaty, ruchome stacje radiologiczne)

 • Podwozia wyposażone w silniki, do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705

 • Nadwozia (włączając kabiny), do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705

 • Części i akcesoria do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705

 • Czołgi i pozostałe opancerzone pojazdy bojowe samobieżne, nawet z uzbrojeniem, oraz części tych pojazdów.

GTU 08

Metale szlachetne oraz nieszlachetne

Metale szlachetne oraz nieszlachetne – wyłącznie określone w poz. 1–3 załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12–25, 33–40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy o VAT.

GTU 09

Leki oraz wyroby medyczne

Leki oraz wyroby medyczne – produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne, objęte obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust.1 ustawy – Prawo farmaceutyczne.

GTU 10

Budynki, budowle i grunty

Dostawa budynków, budowli i gruntów.

GTU 11

Obrót uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

Usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych.

GTU 12

Usługi niematerialne m.in. marketingowe, reklamowe

Usługi niematerialne wyłącznie: doradcze, księgowe, prawne, zarządcze, szkoleniowe, marketingowe, firm centralnych (head offices), reklamowe, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych.

GTU 13

Usługi transportowe i gospodarki magazynowej

Usługi transportowe i gospodarki magazynowej – sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1.

Jak ustawić kody grup towarów i usług?

W celu ułatwienia użytkownikom przyswojenia nowych wymogów możliwość oznaczenia GTU na fakturze sprzedaży będzie dostępna przed wejściem w życie JPK V7. Dodatkowo, aby duża ilość kodów nie obciążyła widoku wystawiania faktury to przy wystawianiu faktury użytkownicy będą mieli możliwość wyboru tylko tych kodów GTU, które rzeczywiście ich dotyczą.

Aby wybrać odpowiednie GTU należy przejść do zakładki USTAWIENIA » PODATKI » RODZAJ TRANSAKCJI W JPK V7 » GTU, gdzie znajduje się lista trzynastu kodów GTU, spośród których należy zaznaczyć odpowiednie dla użytkownika oznaczenia i kliknąć ZAPISZ.

Po zaznaczeniu odpowiednich kodów GTU będą one widoczne przy wystawianiu faktury oraz będzie możliwość przypisania ich do produktów lub usług. 

Nadawanie kodów GTU

Przy dodawaniu produktu w magazynie

Aby zautomatyzować proces nadawania kodu GTU na fakturach sprzedaży użytkownik, który posiada wykupiony pakiet MAGAZYN ma możliwość przypisania kodu GTU do produktu lub usługi w magazynie, dzięki temu będzie on się podstawiał automatycznie. 

 W celu nadania kodu GTU dla towaru lub usługi w magazynie należy po ustawieniu w ustawieniach odpowiednich kodów GTU przejść do zakładki MAGAZYN » PRODUKTY » DODAJ PRODUKT (w przypadku dodawania nowego produktu) lub MAGAZYN » PRODUKTY na liście należy zaznaczyć produkt, do którego ma zostać nadany kod GTU i wybrać opcję MODYFIKUJ (w przypadku modyfikowania już dodanego produktu). W oknie dodawania produktu lub jego modyfikacji pojawi się dodatkowa pozycja GTU, gdzie użytkownik będzie mógł wybrać odpowiednie GTU dla danego towaru, usługi, usługi ze składnikami lub kompletu.

Mimo nadania kodu GTU przy produkcie użytkownik podczas wystawiania faktury sprzedaży będzie miał możliwość zmiany kodu GTU na inny lub zaznaczenie opcji “brak”.Po zapisaniu produkty, do których został przypisany kod GTU użytkownik będzie miał możliwość wyfiltrować na liście dzięki kolumnie GTU, którą należy dodać do głównej listy. W tym celu należy w zakładce MAGAZYN » PRODUKTY należy najechać kursorem na ikonę kół zębatych i wybrać opcję USTAWIENIA KOLUMN. W oknie należy przeciągnąć kolumnę GTU z DOSTĘPNYCH KOLUMN do AKTYWNYCH KOLUMN, ustawić w odpowiednim miejscu i kliknąć ZAPISZ

W celu wyfiltrowania produktów z nadanym kodem GTU należy kliknąć opcję DODATKOWE FILTRY i w kolumnie GTU wpisać “GTU”.

Przy wystawianiu faktury sprzedaży 

W przypadku gdy użytkownik nie posiada wykupionego magazynu lub nie chce przypisać kodu GTU do produktu to ma możliwość przypisać GTU do danej pozycji bezpośrednio na fakturze sprzedaży. 

W celu nadania kodu GTU bezpośrednio przy wystawianiu faktury sprzedaży należy po wybraniu odpowiednich kodów w ustawieniach przejść do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ / WERSJĘ ROBOCZĄ SPRZEDAŻY. W oknie w pozycji dodawania nazwy produktu znajduje się dodatkowa kolumna GTU, gdzie użytkownik ma możliwość wybrać odpowiedni kod GTU dla danej pozycji. 

Numer GTU użytkownik ma możliwość przypisania na dokumencie pro forma i tym samym wystawianych na jej podstawie fakturach zaliczkowych i końcowych, paragonie fiskalnym oznaczonym jako faktura uproszczona, fakturze VAT marża.Po zapisaniu kod GTU będzie widoczny w oknie podglądu faktury, jednak nie będzie on widoczny na podglądzie faktury. 

Wyłączanie kodów GTU

W celu wyłączenia kodów GTU należy przejść do zakładki USTAWIENIA » PODATKI » RODZAJ TRANSAKCJI W JPK V7 » GTU, gdzie na liście należy odznaczyć wybrane oznaczenia i kliknąć ZAPISZ.

Po zapisaniu jeżeli odznaczone GTU było przypisane do produktu pojawi się powiadomienie o tym, że odznaczenie danego kodu GTU spowoduje, że dany produkt nie będzie już oznaczony danym kodem. 

Po kliknięciu TAK kod GTU przy danym produkcie zniknie. Jednak wystawione faktury z danym oznaczeniem nie ulegną automatycznie zmianie i dany kod nadal będzie do nich przypisany.