Roczny limit 50% kosztów uzyskania przychodów

Podwyższone koszty uzyskania przychodów zwykle stosowane są wtedy, gdy w ramach zawartej umowy wykonawca lub zleceniobiorca przenosi na zleceniodawcę lub zamawiającego prawa autorskie. Od roku 2018 zgodnie z art. 22 ust. 9a UPDOF, łączne 50% koszty uzyskania przychodów w roku podatkowym nie mogą przekraczać kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej czyli 85 528 zł. Gdy roczny limit 50% kosztów uzyskania przychodów zostaje przekroczony następuje konieczność zaprzestania stosowania 50% kosztów i obliczanie podatku dochodowego wg. skali podatkowej bez uwzględniania kosztów uzyskania przychodu. System wfirma.pl umożliwia rozliczenie umów cywilnoprawnych po przekroczeniu limitu 50% kosztów uzyskania przychodów.

W systemie istnieje jedynie możliwość rozliczenia umów cywilnoprawnych z przekazaniem praw autorskich. Opcja ta jest niedostępna dla umowy o pracę.

Wprowadzenie umowy a roczny limit 50% kosztów uzyskania przychodów

Po wprowadzeniu do systemu pracownika, należy przejść do zakładki KADRY » UMOWY » DODAJ » UMOWA O DZIEŁO/UMOWA ZLECENIE. Przy zastosowaniu 50% kosztów uzyskania przychodów, w zakładce Podatek dochodowy, konieczne jest zaznaczenie opcji PRAWA AUTORSKIE”.

Roczny limit 50% kosztów uzyskania przychodów - prawa autorskie

Więcej na temat tworzenia w systemie umów, w artykule Pomocy: wprowadzanie umów.

Po wypłacie należności z tytułu wykonanych prac zgodnych z podpisaną umową, konieczne jest wystawienie rachunku poprzez KADRY » RACHUNKI » DODAJ RACHUNEK.

System będzie naliczał 50% koszty uzyskania przychodów, aż do momentu gdy roczny limit 50% kosztów uzyskania przychodów  zostanie przekroczony. Limit ten wynosi od 2018 roku 85 528 zł. Po przekroczeniu limitu podstawa opodatkowania będzie obliczana bez uwzględniania kosztów uzyskania przychodów.

Roczny limit 50% kosztów uzyskania przychodów - KUP

W sytuacji, gdy wykonawca lub zleceniobiorca korzystał już w danym roku z rozliczenia z zastosowaniem 50% kosztów uzyskania przychodów u innych płatników, w systemie można wprowadzić wysokość autorskich kosztów uzyskania przychodów zastosowanych u innych płatników od początku roku.

Roczny limit 50% kosztów uzyskania przychodów a autorskie koszty stosowane u innych płatników

Po wygenerowaniu umowy z zaznaczeniem opcji PRAWA AUTORSKIE oraz ponownym otwarciu okna szczegółów pracownika (w zakładce KADRY » PRACOWNICY należy kliknąć na danego pracownika) w zakładce PODSTAWOWE w pozycji Autorskie koszty uzyskania przychodu 50% stosowane u innych płatników pojawi się możliwość dodania odliczonych w danym roku kosztów za pomocą opcji DODAJ.

Roczny limit 50% kosztów uzyskania przychodów - dodawanie autorskiego kosztu

Wprowadzony limit obowiązuje od daty podanej przy dodawaniu wartości kosztów uzyskania przychodów do końca roku. Kwota kosztów będzie miała zastosowanie dla rachunków wypłaconych po podanej dacie w tej pozycji.

Po dodanej w ten sposób informacji o zastosowanych już w danym roku autorskich kosztach w momencie przekroczenia progu 85 528 zł, podstawa opodatkowania będzie obliczana bez uwzględniania kosztów uzyskania przychodów.