Księgowanie noty odsetkowej w systemie

W systemie wFirma.pl możliwe jest zaewidencjonowanie noty odsetkowej w dwojaki sposób tak aby trafiła ona do ewidencji podatkowej.

Informacje o nocie odsetkowej i objaśnienia kiedy może być ona zaksięgowana znajdują się w artykule: Nota odsetkowa w kosztach firmowych - w jaki sposób ująć?

Księgowanie noty odsetkowej w systemie

W celu zaksięgowania noty odsetkowej należy przejść do zakładki: WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ »

 • FAKTURA (BEZ VAT) – w sytuacji gdy nota odsetkowa zawiera wymagane dane,
 • DOWÓD WEWNĘTRZNY – w sytuacji gdy nota odsetkowa nie zawiera wymaganych danych.

księgowanie noty odsetkowej

W przypadku ewidencjonowania noty odsetkowej jako faktura bez VAT, dane należy uzupełnić w następujący sposób:

 • kontrahent – wskazujemy dane wystawcy noty;
 • data wystawienia faktury – data uiszczenia odsetek;
 • termin płatności – termin płatności wskazany na nocie;
 • numer dokumentu – numer noty, np. Nota odsetkowa nr XXX;
 • metoda płatności – zgodna z notą;
 • zapłacono całość – zaznaczamy.

Jako rodzaj wydatku należy wybrać INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ. Następnie należy w polu RAZEM wskazać kwotę zapłaconych odsetek.

księgowanie noty odsetkowej

W przypadku ewidencjonowania noty odsetkowej jako dowód wewnętrzny dane uzupełniamy następująco:

 • data – data uiszczenia odsetek;
 • opis – „Odsetki z tytułu zwłoki naliczone na nocie numer XYZ”;
 • razem – kwota odsetek;
 • schemat księgowy – Koszty prowadzenia działalności.

 księgowanie noty odsetkowej

Niezależnie od wybranej opcji, odsetki zostaną uwzględnione w KPiR w kolumnie 13 „Pozostałe wydatki”.

W jaki sposób dołączyć do zaksięgowanego wpisu notę odsetkową?

W przypadku, gdy przedsiębiorca prowadzi dokumentację online, może pod dodanym zapisem księgowym dodać dokument potwierdzający naliczenie odsetek. W tym celu należy w zakładce WYDATKI » KSIĘGOWANIE kliknąć na numer dokumentu i przejść do podzakładki DOKUMENTY. W podzakładce tej należy skorzystać z opcji DODAJ i w oknie które się pojawi można dołączyć dokument oraz nadać mu nazwę. Oprócz noty odsetkowej na tym poziomie można również dołączyć potwierdzenie płatności za notę odsetkową.

 księgowanie noty odsetkowej

Dbamy o dostarczanie najwyższej jakości kompleksowego narzędzia do prowadzenia księgowości firmy. Przestrzegamy, aby wszystkie procesy, odbywające się w ramach modyfikacji systemu, przeprowadzane były zgodnie z polityką jakości ISO 9001.
Bartłomiej Lazarowicz Kierownik Działu Jakości Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Bartłomiej Lazarowicz