0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Księgowanie noty odsetkowej w systemie

Wielkość tekstu:

W systemie wFirma.pl możliwe jest zaewidencjonowanie noty odsetkowej w dwojaki sposób tak aby trafiła ona do ewidencji podatkowej.

Informacje o nocie odsetkowej i objaśnienia kiedy może być ona zaksięgowana znajdują się w artykule: Nota odsetkowa w kosztach firmowych - w jaki sposób ująć?

Księgowanie noty odsetkowej w systemie

W celu zaksięgowania noty odsetkowej należy przejść do zakładki: WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ »

 • FAKTURA (BEZ VAT) – w sytuacji gdy nota odsetkowa zawiera wymagane dane,
 • DOWÓD WEWNĘTRZNY – w sytuacji gdy nota odsetkowa nie zawiera wymaganych danych.

księgowanie noty odsetkowej

W przypadku ewidencjonowania noty odsetkowej jako faktura bez VAT, dane należy uzupełnić w następujący sposób:

 • kontrahent – wskazujemy dane wystawcy noty;
 • data wystawienia faktury – data uiszczenia odsetek;
 • termin płatności – termin płatności wskazany na nocie;
 • numer dokumentu – numer noty, np. Nota odsetkowa nr XXX;
 • metoda płatności – zgodna z notą;
 • zapłacono całość – zaznaczamy.

Jako rodzaj wydatku należy wybrać INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ. Następnie należy w polu RAZEM wskazać kwotę zapłaconych odsetek.

księgowanie noty odsetkowej

W przypadku ewidencjonowania noty odsetkowej jako dowód wewnętrzny dane uzupełniamy następująco:

 • data – data uiszczenia odsetek;
 • opis – „Odsetki z tytułu zwłoki naliczone na nocie numer XYZ”;
 • razem – kwota odsetek;
 • schemat księgowy – Koszty prowadzenia działalności.

 księgowanie noty odsetkowej

Niezależnie od wybranej opcji, odsetki zostaną uwzględnione w KPiR w kolumnie 13 „Pozostałe wydatki”.

W jaki sposób dołączyć do zaksięgowanego wpisu notę odsetkową?

W przypadku, gdy przedsiębiorca prowadzi dokumentację online, może pod dodanym zapisem księgowym dodać dokument potwierdzający naliczenie odsetek. W tym celu należy w zakładce WYDATKI » KSIĘGOWANIE kliknąć na numer dokumentu i przejść do podzakładki DOKUMENTY. W podzakładce tej należy skorzystać z opcji DODAJ i w oknie które się pojawi można dołączyć dokument oraz nadać mu nazwę. Oprócz noty odsetkowej na tym poziomie można również dołączyć potwierdzenie płatności za notę odsetkową.

 księgowanie noty odsetkowej

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów