Raport pomocniczy na potrzeby zestawienia GUS

Część przedsiębiorców jest zobowiązania do przygotowania sprawozdań do GUS. Zestawienie te wymagają przygotowania odpowiednich danych dotyczących, wypłaconych wynagrodzeń, liczby osób zatrudnionych, czy też czasu pracy. W systemie wFirma można przygotować raport pomocniczy na potrzeby zestawienia GUS, który pomoże w wypełnieniu obowiązków sprawozdawczych. 

Raport pomocniczy na potrzeby zestawienia GUS

Aby wygenerować raport, należy KADRY»PRACOWNICY»DRUKUJ»RAPORT gdzie w oknie drukowania raportu można wybrać Raport na potrzeby Z-6 i rok, za jaki mają być przygotowane dane.

Raport pomocniczy na potrzeby zestawienia GUS

Zatrudnienie i wynagrodzenie

Dane w pierwszej części raportu dotyczą danych ogólnych i znajdzie się tu takie dane jak:

 • Przeciętną liczba zatrudnionych, 
 • Wynagrodzenia ogółem za zatrudnionych,
 • Przeciętną liczba uczniów zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego,
 • Wynagrodzenia ogółem uczniów zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego,
 • Składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe opłacane przez ubezpieczonych,
 • Liczba pracowników na dzień 31.12

Raport pomocniczy na potrzeby zestawienia GUS - zatrudnienie

Składniki wynagrodzeń

Kolejna część dotyczy wypłaconych wynagrodzeń i  są tu informacje na temat:

 • Wynagrodzeń osobowych,
 • Wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,
 • Wynagrodzenia osób wykonujących pracę nakładczą,
 • Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia lub umowy o dzieło.

Raport pomocniczy na potrzeby zestawienia GUS - składniki wynagrodzenia

Informacje o umowach o praktykę absolwencką

Następnie będą informacje o osobach, z którymi została zawarta umowa o praktykę absolwencką w okresie 1 I do 31 XII, dane wykazane w tej sekcji to:

 • liczba osób, z którymi zawarto umowę o praktykę absolwencką płatną,
 • wynagrodzenia osób, z którymi zawarto umowę o praktykę absolwencką płatną,
 • liczba osób, z którymi zawarto umowę o praktykę absolwencką płatną w tym trwającą 3 miesiące,
 • wynagrodzenia osób, z którymi zawarto umowę o praktykę absolwencką płatną w tym trwającą 3 miesiące-wynagrodzenia.

 Raport pomocniczy na potrzeby zestawienia GUS - praktyka

Czas pracy

W zestawieniu GUS potrzebne są informacje na temat czasu pracy, dlatego gdy dane te są wprowadzane w systemie, wówczas w tej części będą informacje o czasie:

 • faktycznie przepracowanym,
 • godzin nadliczbowych,
 • nieprzepracowanym,
 • nieprzepracowanym opłaconym tylko przez zakład pracy. 

Raport pomocniczy na potrzeby zestawienia GUS - czas pracy

Obowiązek składania sprawozdań do Głównego Urzędu Statystycznego mają prawie wszystkie podmioty gospodarki narodowej tzn. osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Raport pomocniczy na potrzeby zestawienia GUS pozwala na sprawniejsze przygotowanie zestawień i sprawozdań do GUS.

Księgowość onlone

Księgowość online wFirma

 • Generowanie i wysyłka JPK_VAT
 • Integracja z e-US i e-ZUS
 • Kontrola płatności
 • Automatyczne rozliczanie różnic kursowych
Rozpocznij 30 dni za darmo!
Zapewniamy regularne aktualizacje systemu, które odpowiadają na potrzeby naszych klientów i są zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Gwarantujemy bezpieczeństwo korzystania z serwisu, nad którym nieustannie czuwają eksperci z zakresu prawa.
Ewa Szpytko-Waszczyszyn Dyrektor Działu Prawnego Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Ewa Szpytko-Waszczyszyn