0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Raport pomocniczy na potrzeby zestawienia GUS

Wielkość tekstu:

Część przedsiębiorców jest zobowiązania do przygotowania sprawozdań do GUS. Zestawienie te wymagają przygotowania odpowiednich danych dotyczących, wypłaconych wynagrodzeń, liczby osób zatrudnionych, czy też czasu pracy. W systemie wFirma można przygotować raport pomocniczy na potrzeby zestawienia GUS, który pomoże w wypełnieniu obowiązków sprawozdawczych. 

Raport pomocniczy na potrzeby zestawienia GUS

Aby wygenerować raport, należy KADRY»PRACOWNICY»DRUKUJ»RAPORT gdzie w oknie drukowania raportu można wybrać Raport na potrzeby Z-6 i rok, za jaki mają być przygotowane dane.

Raport pomocniczy na potrzeby zestawienia GUS

Zatrudnienie i wynagrodzenie

Dane w pierwszej części raportu dotyczą danych ogólnych i znajdzie się tu takie dane jak:

 • Przeciętną liczba zatrudnionych, 
 • Wynagrodzenia ogółem za zatrudnionych,
 • Przeciętną liczba uczniów zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego,
 • Wynagrodzenia ogółem uczniów zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego,
 • Składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe opłacane przez ubezpieczonych,
 • Liczba pracowników na dzień 31.12

Raport pomocniczy na potrzeby zestawienia GUS - zatrudnienie

Składniki wynagrodzeń

Kolejna część dotyczy wypłaconych wynagrodzeń i  są tu informacje na temat:

 • Wynagrodzeń osobowych,
 • Wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,
 • Wynagrodzenia osób wykonujących pracę nakładczą,
 • Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia lub umowy o dzieło.

Raport pomocniczy na potrzeby zestawienia GUS - składniki wynagrodzenia

Informacje o umowach o praktykę absolwencką

Następnie będą informacje o osobach, z którymi została zawarta umowa o praktykę absolwencką w okresie 1 I do 31 XII, dane wykazane w tej sekcji to:

 • liczba osób, z którymi zawarto umowę o praktykę absolwencką płatną,
 • wynagrodzenia osób, z którymi zawarto umowę o praktykę absolwencką płatną,
 • liczba osób, z którymi zawarto umowę o praktykę absolwencką płatną w tym trwającą 3 miesiące,
 • wynagrodzenia osób, z którymi zawarto umowę o praktykę absolwencką płatną w tym trwającą 3 miesiące-wynagrodzenia.

 Raport pomocniczy na potrzeby zestawienia GUS - praktyka

Czas pracy

W zestawieniu GUS potrzebne są informacje na temat czasu pracy, dlatego gdy dane te są wprowadzane w systemie, wówczas w tej części będą informacje o czasie:

 • faktycznie przepracowanym,
 • godzin nadliczbowych,
 • nieprzepracowanym,
 • nieprzepracowanym opłaconym tylko przez zakład pracy. 

Raport pomocniczy na potrzeby zestawienia GUS - czas pracy

 

Pracujący w dniu 31 XII

W zestawieniu GUS należy również wykazać liczbę osób pracujących w poszczególnych jednostkach organizacyjnych w dniu 31 grudnia. Część ta zawiera informację na temat:

 1. pracujących ogółem - pracujących w jednostce, bez względu na to, czy osoby te pracują w innych jednostkach sprawozdawczych;
 2. pracujący, dla których jednostka sprawozdawcza jest głównym miejscem pracy z podziałem na:
  • pełnozatrudnionych, 
  • niepełnozatrudnionych,
  • osoby wykonujące pracę nakładczą,
  • niepełnosprawnych,
  • cudzoziemców,
  • emerytów i rencistów
 3. dodatkowych informacji dotyczących:
  • zatrudnionych na kontraktach, których umowa nie ma charakteru umowy o pracę,
  • osób, z którymi w okresie od 1I do 31XII zawarto umowę zlecenia lub umowę o dzieło, a które nie były nigdzie zatrudnione na podstawie stosunku pracy.

Raport pomocniczy na potrzeby zestawienia GUS - pracujący w dniu 31 XII

Ruch zatrudnienia pracowników pełnozatrudnionych w głównym miejscu pracy 

Część ta zawiera dane dotyczące wszystkich pracowników pełnozatrudnionych, z którymi w okresie sprawozdawczym zostały zawarte lub rozwiązane umowy o pracę. W tej sekcji wyszczególniono pola z liczbą osób:

 • pełnozatrudnionych,
 • przyjętych, 
 • zwolnionych wraz z wyszczególnieniem sposobu rozwiązania umowy. 

 Raport pomocniczy na potrzeby zestawienia GUS - ruch zatrudnienia pracowników pełnozatrudnionych w głównym miejscu pracy 

Obowiązek składania sprawozdań do Głównego Urzędu Statystycznego mają prawie wszystkie podmioty gospodarki narodowej tzn. osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Raport pomocniczy na potrzeby zestawienia GUS pozwala na sprawniejsze przygotowanie zestawień i sprawozdań do GUS.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów