Remanent śródroczny - jak dodać w systemie?

Przedsiębiorca jest zobowiązany do sporządzenia spisu z natury (remanentu):

  • na dzień 1 stycznia,
  • na koniec każdego roku podatkowego,
  • na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego,
  • w razie zmiany wspólnika,
  • w razie zmiany proporcji udziałów wspólników,
  • na dzień likwidacji działalności.

Jednak podatnik może skorzystać także z prawa do przeprowadzenia remanentu w trakcie roku, jest to tzw. remanent śródroczny.

Remanent śródroczny - co w nim umieścić i kogo zawiadomić?

W remanencie śródrocznym, podobnie jak w każdym innym powinny się znaleźć towary handlowe, materiały (surowce) podstawowe i pomocnicze, półwyroby produkcji w toku, wyroby gotowe, a także braki i odpady.

Przedsiębiorca sporządzający remanent śródroczny nie ma obowiązku zawiadamiania urzędu o jego sporządzeniu

Remanent śródroczny w systemie wFirma.pl

Remanent należy sporządzić poza systemem. Natomiast jego wartość należy wprowadzić poprzez zakładkę: EWIDENCJE » REMANENTY » DODAJ REMANENT. W oknie, które się pojawi należy wybrać rodzaj remanentu - jeśli jest to remanent na zakończenie danego okresu, związku z czym należy wybrać remanent końcowy oraz uzupełnić jego datę sporządzenia oraz wartość.

remanent śródroczny

Po dodaniu remanentu końcowego automatycznie na kolejny dzień utworzy się remanent początkowy o jednakowej wartości.

remanent śródroczny

Analogicznie dodając remanent końcowy na dzień 31 grudnia danego roku, system utworzy remanent początkowy z dniem 1 stycznia kolejnego roku.

Wyliczenie zaliczki na podatek dochodowy z uwzględnieniem remanentu

Wartość wprowadzonego remanentu śródrocznego może być brana pod uwagę podczas wyliczania zaliczki na podatek dochodowy za okres, którego remanent dotyczył.

W celu obliczenia zaliczki na podatek dochodowy za dany okres należy przejść do zakładki: START » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY » WYLICZ PODATEK wybierając okres za jaki zaliczka ma zostać wygenerowana.

Remanent śródroczny - różnica remanentowa

Podczas generowania zaliczki na podatek dochodowy za okres, w którym został sporządzony remanent śródroczny należy uwzględnić różnice remanentowe. W tym celu w oknie dodawania zaliczki na podatek dochodowy konieczne jest zaznaczenie opcji ZASTOSOWANIE RÓŻNICY REMANENTOWEJ.

Różnica remanentowa będzie uwzględniona również w zaliczce za grudzień lub IV kwartał jeżeli zostanie dodany remanent końcowy na dzień 31 grudnia przed wyliczeniem zaliczki i w oknie generowania zaliczki zostanie zaznaczona opcja zastosowania różnicy remanentowej.

Remanent śródroczny - zastosowanie różnicy remanentowej

W szczegółach wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy zostanie uwzględniona różnica remanentowa, która będzie miała wpływ na wysokość zaliczki.

Jeśli wartość remanentu początkowego przewyższa wartość remanentu śródrocznego, powstała różnica będzie pomniejszać dochód do opodatkowania. W odwrotnej sytuacji, kiedy wartość remanentu śródrocznego okaże się większa od początkowego, różnica będzie powiększać kwotę dochodu.

Dbamy o dostarczanie najwyższej jakości kompleksowego narzędzia do prowadzenia księgowości firmy. Przestrzegamy, aby wszystkie procesy, odbywające się w ramach modyfikacji systemu, przeprowadzane były zgodnie z polityką jakości ISO 9001.
Bartłomiej Lazarowicz Kierownik Działu Jakości Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Bartłomiej Lazarowicz