Remanent śródroczny

Przedsiębiorca jest zobowiązany do sporządzenia spisu z natury (remanentu):

  • na dzień 1 stycznia,

  • na koniec każdego roku podatkowego,

  • na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego,

  • w razie zmiany wspólnika,

  • w razie zmiany proporcji udziałów wspólników,

  • na dzień likwidacji działalności.

Jednak podatnik może skorzystać także z prawa do przeprowadzenia remanentu w trakcie roku, jest to tzw. remanent śródroczny.

Remanent śródroczny - co w nim umieścić i kogo zawiadomić?

W remanencie śródrocznym, podobnie jak w każdym innym powinny się znaleźć towary handlowe, materiały (surowce) podstawowe i pomocnicze, półwyroby produkcji w toku, wyroby gotowe, a także braki i odpady.

W sytuacji, gdy podatnik zamierza sporządzić remanent w innym terminie niż na dzień 1 stycznia, 31 grudnia lub na dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej powinien o tym fakcie zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Zawiadomienia należy dokonać w formie pisemnej, w terminie co najmniej 7 dni przed dniem sporządzenia remanentu.

Remanent śródroczny w systemie wfirma

Remanent należy sporządzić poza systemem. Natomiast jego wartość należy wprowadzić poprzez zakładkę: EWIDENCJE » KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW » REMANENTY » DODAJ REMANENT

remanent śródroczny

W oknie, które się pojawi należy wybrać rodzaj remanentu - jeśli jest to remanent na zakończenie danego okresu to należy wybrać remanent końcowy, datę jego sporządzenia oraz wartość.

remanent śródroczny

Po dodaniu remanentu końcowego automatycznie utworzy się remanent początkowy z datą z dnia następnego i z tą samą wartością co wcześniej wprowadzony remanent końcowy.

remanent śródroczny

Wartość wprowadzonego remanentu śródrocznego będzie brana pod uwagę podczas wyliczania zaliczki na podatek dochodowy za okres, którego remanent dotyczył.

W celu obliczenia zaliczki na podatek dochodowy za dany okres należy przejść do zakładki: BIURO » DEKLARACJE » PODATEK DOCHODOWY » WYLICZ PODATEK wybierając okres za jaki zaliczka ma zostać wygenerowana.

remanent śródroczny

Podczas generowania zaliczki na podatek dochodowy za okres, w którym został sporządzony remanent śródroczny należy uwzględnić różnice remanentowe. W tym celu w oknie dodawania zaliczki na podatek dochodowy konieczne jest zaznaczenie opcji zastosowanie różnicy remanentowej.

remanent śródroczny

W szczegółach wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy zostanie uwzględniona różnica remanentowa, która będzie miała wpływ na wysokość zaliczki.

remanent śródroczny

Jeśli wartość remanentu początkowego przewyższa wartość remanentu śródrocznego, powstała różnica będzie pomniejszać dochód do opodatkowania. W odwrotnej sytuacji, kiedy wartość remanentu śródrocznego okaże się większa od początkowego, różnica będzie powiększać kwotę dochodu.