Remanent śródroczny - jak dodać w systemie?

Przedsiębiorca jest zobowiązany do sporządzenia spisu z natury (remanentu):

  • na dzień 1 stycznia,

  • na koniec każdego roku podatkowego,

  • na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego,

  • w razie zmiany wspólnika,

  • w razie zmiany proporcji udziałów wspólników,

  • na dzień likwidacji działalności.

Jednak podatnik może skorzystać także z prawa do przeprowadzenia remanentu w trakcie roku, jest to tzw. remanent śródroczny.

Remanent śródroczny - co w nim umieścić i kogo zawiadomić?

W remanencie śródrocznym, podobnie jak w każdym innym powinny się znaleźć towary handlowe, materiały (surowce) podstawowe i pomocnicze, półwyroby produkcji w toku, wyroby gotowe, a także braki i odpady.

Przedsiębiorca sporządzający remanent śródroczny nie ma obowiązku zawiadamiania urzędu o jego sporządzeniu

Remanent śródroczny w systemie wfirma

Remanent należy sporządzić poza systemem. Natomiast jego wartość należy wprowadzić poprzez zakładkę: EWIDENCJE » REMANENTY » DODAJ REMANENT. W oknie, które się pojawi należy wybrać rodzaj remanentu - jeśli jest to remanent na zakończenie danego okresu, związku z czym należy wybrać remanent końcowy oraz uzupełnić jego datę sporządzenia oraz wartość.

Remanent śródroczny - dodawanie remanentu

Po dodaniu remanentu końcowego automatycznie na kolejny dzień utworzy się remanent początkowy o jednakowej wartości.

Remanent śródroczny - dodanie remanentu początkowego

Wyliczenie zaliczki na podatek dochodowy z uwzględnieniem remanentu

Wartość wprowadzonego remanentu śródrocznego może być brana pod uwagę podczas wyliczania zaliczki na podatek dochodowy za okres, którego remanent dotyczył.

W celu obliczenia zaliczki na podatek dochodowy za dany okres należy przejść do zakładki: START » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY » WYLICZ PODATEK wybierając okres za jaki zaliczka ma zostać wygenerowana.

Remanent śródroczny - dodawanie zaliczki na podatek

Podczas generowania zaliczki na podatek dochodowy za okres, w którym został sporządzony remanent śródroczny należy uwzględnić różnice remanentowe. W tym celu w oknie dodawania zaliczki na podatek dochodowy konieczne jest zaznaczenie opcji ZASTOSOWANIE RÓŻNICY REMANENTOWEJ.

Remanent śródroczny - zastosowanie różnicy remanentowej

W szczegółach wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy zostanie uwzględniona różnica remanentowa, która będzie miała wpływ na wysokość zaliczki.

Remanent śródroczny - różnica remanentowa w zaliczce na podatek

Jeśli wartość remanentu początkowego przewyższa wartość remanentu śródrocznego, powstała różnica będzie pomniejszać dochód do opodatkowania. W odwrotnej sytuacji, kiedy wartość remanentu śródrocznego okaże się większa od początkowego, różnica będzie powiększać kwotę dochodu.

Zapewniamy regularne aktualizacje systemu, które odpowiadają na potrzeby naszych klientów i są zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Gwarantujemy bezpieczeństwo korzystania z serwisu, nad którym nieustannie czuwają eksperci z zakresu prawa.
Ewa Szpytko-Waszczyszyn Dyrektor Działu Prawnego Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Ewa Szpytko-Waszczyszyn