Wprowadzanie informacji o otrzymanej płatności

W sytuacji, gdy wraz z wystawieniem faktury w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ kontrahent dokonuje zapłaty należności, można tę informację wprowadzić bezpośrednio w oknie wystawianej faktury. Wpisu należy dokonać w zależności od otrzymania zapłaty:

  • w całości - wówczas przy generowaniu faktury należy zaznaczyć kwadracik przy polu ZAPŁACONO, co będzie skutkować całkowitym rozliczeniem dokumentu.

Płatności - rozliczanie

  • w części - wówczas w polu ZAPŁACONO należy wprowadzić otrzymaną kwotę.

Płatności - płatność częściowa

W przypadku, gdy zapłata nastąpiła po wystawieniu faktury, informację o jej uzyskaniu należy wprowadzić do systemu poprzez zaznaczenie faktury w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ i wybranie z górnego menu opcji ROZLICZ » ROZLICZ PŁATNOŚĆ.

Płatności otrzymane po wystawieniu faktury

Wtedy też pojawi się okno, w którym należy uzupełnić datę otrzymania płatności oraz kwotę. W przypadku zapłat częściowych system automatycznie uzupełnia pole KWOTA wartością pozostałej należności. Po wybraniu opcji ZAPISZ, faktura zostanie oznaczona jako opłacona, w całości lub w części.

Płatności - dodawanieOpcja ROZLICZ nie zmieni na wydruku faktury kwoty w rubryce “Zapłacono”.Rozliczenia przychodów można również dokonać w zakładce BIURO » PŁATNOŚCI » NIEROZLICZONE PRZYCHODY. Aby wprowadzić wpis o otrzymaniu należności, należy zaznaczyć odpowiednią fakturę i z górnego menu wybrać funkcję ROZLICZ » ROZLICZ PŁATNOŚĆ. Analogicznie jak we wcześniej opisanym przypadku, tutaj również pojawi się okno, w którym należy wprowadzić datę oraz wartość otrzymanej kwoty należności.

Płatności - nierozliczone przychody