Płatności

W zakładce BIURO » PŁATNOŚCI znajduje się szereg funkcji niezbędnych do kontroli stanu płatności dokumentów sprzedaży oraz zakupu.

Nierozliczone przychody i wydatki w zakładce Płatności

Pierwsza tabela w zakładce Nierozliczone przychody i wydatki zawiera zestawienie nierozliczonych faktur dokumentujących przychody firmy. Poniżej tej tabeli znajdują się filtry, dzięki którym można wyfiltrować informacje na dany rok, miesiąc, stan płatności (przeterminowane bądź przed terminem) lub metodę płatności. W przypadku pozostawienia w każdym filtrze pustego pola, wyświetlą się wszystkie niezapłacone faktury.

płatności 

Dla faktur ujętych w tej sekcji dostępne są takie opcje jak:

 • Rozlicz płatność - jeśli za daną fakturę uzyskano płatność, to klikając na tę funkcję dokument zostanie rozliczony i zniknie z listy. Przy okazji można skorzystać z opcji jaką jest Wysyłka potwierdzenia. Wtedy kontrahent otrzyma potwierdzenie na e-mail o zarejestrowaniu płatności;

 • Rozlicz dostawę - z funkcji tej korzysta się w sytuacji, gdy w chwili wystawienia dokumentu sprzedaży towar nie został jeszcze wydany (lub usługa nie została wykonana) i przy jego wystawianiu w polu Data sprzedaży zaznaczono “brak”;

 • Potwierdzono odbiór korekty - funkcję tę stosuje się w przypadku otrzymania potwierdzenia odbioru faktury korygującej zmniejszającej podstawę opodatkowania przez kontrahenta. Wówczas po wprowadzeniu daty odbioru korekty, kwota VAT z faktury zostanie ujęta w rejestrze VAT sprzedaży;

 • Księguj paragon - po wybraniu tej opcji paragon zostanie ujęty w KPiR (Ewidencji przychodów u ryczałtowców) oraz w Rejestrze VAT sprzedaży;

 • Wyksięguj paragon - paragon zostanie wyksięgowany z KPiR (Ewidencji przychodów u ryczałtowców) i Rejestru VAT sprzedaży.

płatności

płatności

 • Wyślij - daje możliwość wysyłki dokumentu, paczki czy też przypomnienia o płatności;

płatności

 • Generuj dokument - w którym można generować książkę nadawczą, adres korespondencyjny kontrahenta czy też wezwanie do zapłaty.

płatności

W drugiej tabeli znajdują się Nierozliczone wydatki (zestawienie niezapłaconych faktur i innych dokumentów zakupu). Dla dokumentów ujętych w tej podzakładce dostępne są opcje:

 • Rozlicz - jeśli za daną fakturę dokonano zapłaty, to klikając na tę funkcję dokument zostanie rozliczony i zniknie z listy.

płatności 

 • Eksportuj do banku - z zakładki tej można dokonać eksportu nierozliczonych dokumentów, które następnie można zaimportować w banku, o czym więcej w artykule: Eksport przelewów do banku.

 płatności

płatności

 • Nota korygująca - po wybraniu tej opcji pojawi się okno Wystawiania noty korygującej. Więcej w tym temacie w artykule: Nota korygująca.

płatności

 • Wystaw fakturę - na podstawie dokumentu znajdującego się w tej zakładce istnieje możliwość wystawienia faktury VAT, paragonu niefiskalnego, paragonu fiskalnego oraz pro formy.

płatności

 • Generuj dokument - z tego miejsca można dokonać wydruku niektórych dokumentów, np. dowodów wewnętrznych.

płatności

W prawym dolnym rogu tabeli znajduje się filtr, w którym można ustawić stan płatności faktur (przeterminowane lub przed terminem oraz rozliczone i nierozliczone), a także wybrać metodę płatności. Pozostawienie pustego pola spowoduje, że widoczne będą wszystkie nieuregulowane faktury/rachunki zakupu (kosztowe).

płatności

Historia rozliczeń

W zakładce Rozliczenia znajdują się wszystkie rozliczone dokumenty. W pierwszej tabeli umieszczone są Rozliczenia przychodów, w drugiej Rozliczenia wydatków i deklaracji. Przydatne w obu tabelach są filtry, dzięki którym można szybko i sprawnie znaleźć informacje, czy w danym miesiącu lub roku przychód lub wydatek został rozliczony. Ponadto, można do każdej faktury dodawać etykiety, dzięki którym wyszukiwanie staje się jeszcze łatwiejsze.

płatności

Bank

Moduł ten, na podstawie zaimportowanych wyciągów bankowych, umożliwia automatyczne oznaczanie faktur, wydatków i deklaracji jako zapłaconych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w artykule: Bank.

Płatności

Kasa

W tym miejscu znajdują się informacje o otrzymanych oraz wykonanych płatnościach w formie gotówkowej, a także o dostępnych środkach pieniężnych w kasie oraz nierozliczonych wnioskach o zaliczkę.

płatności

Ważną funkcją jest możliwość generowania dowodów kasowych KP (Kasa Przyjmie) i KW (Kasa Wypłaci), a także wystawianie wniosków o zaliczkę oraz ich rozliczanie. W przypadku rozliczenia faktur poprzez zakładkę PRZYCHODY i WYDATKI, dokumenty takie jak KP i KW, generują się automatycznie. Dostępne są również opcje drukowania dokumentów oraz raportów kasowych.

Moduł kasowy jest dostępny po jego włączeniu w zakładce USTAWIENIA » FIRMA » INNE » KASA, o czym więcej w artykule: Moduł kasowy w systemie wfirma.pl. 

 

Różnice kursowe

Moduł ten umożliwia automatycznie wyliczanie różnic kursowych po włączeniu tej funkcji w zakładce: USTAWIENIA » FIRMA » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY po wybraniu opcji Wyliczanie różnic kursowych.

 płatności

Więcej informacji na temat automatycznego rozliczania różnic kursowych w systemie wfirma.pl w artykule: Różnice kursowe - automatyczne księgowanie