Płatności

W zakładce BIURO » PŁATNOŚCI znajduje się szereg funkcji niezbędnych do kontroli stanu płatności dokumentów sprzedaży oraz zakupu.

Nierozliczone przychody i Nierozliczone wydatki w zakładce Płatności

W zakładce NIEROZLICZONE PRZYCHODY znajduje się zestawienie nierozliczonych faktur dokumentujących przychody firmy. Poniżej tej tabeli znajdują się filtry, dzięki którym można wybrać konkretne informacje na dany rok, miesiąc, stan płatności (przeterminowane bądź przed terminem) lub metodę płatności. W przypadku pozostawienia w każdym filtrze pustego pola, wyświetlą się wszystkie niezapłacone faktury.

Płatności - nierozliczone przychody

Dla faktur ujętych w tej zakładce dostępne są takie opcje jak:

 • ROZLICZ PŁATNOŚĆ - jeśli za daną fakturę uzyskano płatność, to klikając na tę funkcję dokument zostanie rozliczony i zniknie z listy. Przy okazji można skorzystać z opcji jaką jest Wysyłka potwierdzenia. Wtedy kontrahent otrzyma potwierdzenie na e-mail o zarejestrowaniu płatności;

 • ROZLICZ DOSTAWĘ - z funkcji tej korzysta się w sytuacji, gdy w chwili wystawienia dokumentu sprzedaży towar nie został jeszcze wydany (lub usługa nie została wykonana) i przy jego wystawianiu w polu Data sprzedaży zaznaczono “brak”;

 • POTWIERDZONO ODBIÓR KOREKTY - funkcję tę stosuje się w przypadku otrzymania potwierdzenia odbioru faktury korygującej zmniejszającej podstawę opodatkowania przez kontrahenta. Wówczas po wprowadzeniu daty odbioru korekty, kwota VAT z faktury zostanie ujęta w rejestrze VAT sprzedaży;

 • KSIĘGUJ PARAGON - po wybraniu tej opcji paragon zostanie ujęty w KPiR (lub Ewidencji przychodów) oraz w Rejestrze VAT sprzedaży;

 • WYKSIĘGUJ PARAGON - paragon zostanie wyksięgowany z KPiR (Ewidencji przychodów u ryczałtowców) i Rejestru VAT sprzedaży.

Płatności - opcja Rozlicz

 • DRUKUJ/GENERUJ - z tego miejsca można wydrukować fakturę lub generować książkę nadawczą, adres korespondencyjny kontrahenta czy też wezwanie do zapłaty.

Płatności - nierozliczone przychody

 • WYŚLIJ - daje możliwość wysyłki dokumentu, paczki czy też przypomnienia o płatności;

Płatności - opcja Wyślij 

W zakładce NIEROZLICZONE WYDATKI znajduje się zestawienie niezapłaconych faktur i innych dokumentów zakupu. Dla dokumentów ujętych w tej podzakładce dostępne są opcje:

 • ROZLICZ - jeśli za daną fakturę dokonano zapłaty, to klikając na tę funkcję dokument zostanie rozliczony i zniknie z listy.

 • EKSPORTUJ DO BANKU - z zakładki tej można dokonać eksportu nierozliczonych dokumentów, które następnie można zaimportować w banku, o czym więcej w artykule: Eksport przelewów do banku.

Płatności - opcje Rozlicz, Eksportuj i Koryguj

 • WYSTAW - dzięki tej funkcji jest możliwość wygenerowania na podstawie wydatku: faktury VAT, paragonu niefiskalnego, paragonu fiskalnego czy pro formę lub notę korygującą. 

Płatności - opcja Wystaw

 • DRUKUJ - w tym miejscu można wydrukować nierozliczony dowód wewnętrzny. 

Płatności - drukowanie dowodu wewnętrznego

W prawym dolnym rogu tabeli znajduje się filtr, w którym można ustawić stan płatności faktur (przeterminowane lub przed terminem oraz rozliczone i nierozliczone), a także wybrać metodę płatności. Pozostawienie pustego pola spowoduje, że widoczne będą wszystkie nieuregulowane faktury/rachunki zakupu (kosztowe).

Płatności - filtry ustawień

Historia rozliczeń

W zakładce ROZLICZENIA PRZYCHODÓW znajdują się wszystkie rozliczone dokumenty. W zakładce znajdują się filtry, dzięki którym można szybko i sprawnie znaleźć informacje, czy w danym miesiącu lub roku przychód został rozliczony. Ponadto, można do każdej faktury dodawać etykiety, dzięki którym wyszukiwanie staje się jeszcze łatwiejsze. Z tego miejsca można również zmodyfikować lub usunąć fakturę sprzedaży.

Płatności - rozliczenia przychodów

W zakładce ROZLICZENIA WYDATKI znajdują się faktury kosztowe, które zostały uregulowane. W oknie można dowolnie wyfiltrować dokumenty, ustawiając datę, stan płatności, stan oraz metodę płatności. Po zaznaczeniu danego wydatku można go zmodyfikować lub usunąć. 

Płatności - rozliczone wydatki

Bank

Moduł ten, na podstawie zaimportowanych wyciągów bankowych, umożliwia automatyczne oznaczanie faktur, wydatków i deklaracji jako zapłaconych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w artykule: Bank.

Płatności - zakładka Bank

Kasa

W tym miejscu znajdują się informacje o otrzymanych oraz wykonanych płatnościach w formie gotówkowej, a także o dostępnych środkach pieniężnych w kasie oraz nierozliczonych wnioskach o zaliczkę.

Płatności - moduł Kasa

Ważną funkcją jest możliwość generowania dowodów kasowych KP (Kasa Przyjmie) i KW (Kasa Wypłaci), a także wystawianie wniosków o zaliczkę oraz ich rozliczanie. W przypadku rozliczenia faktur poprzez zakładkę PRZYCHODY i WYDATKI, dokumenty takie jak KP i KW, generują się automatycznie. Dostępne są również opcje drukowania dokumentów oraz raportów kasowych.

Moduł kasowy jest dostępny po jego włączeniu w zakładce USTAWIENIA » PANEL » INNE » KASA, o czym więcej w artykule: Moduł kasowy w systemie wfirma.pl. 

Różnice kursowe

Moduł ten umożliwia automatycznie wyliczanie różnic kursowych po włączeniu tej funkcji w zakładce: USTAWIENIA » PANEL » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY po wybraniu opcji Wyliczanie różnic kursowych.

Płatności - wyliczanie różnic kursowych

Więcej informacji na temat automatycznego rozliczania różnic kursowych w systemie wfirma.pl w artykule: Różnice kursowe - automatyczne księgowanie