Czy muszę posiadać potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez kontrahenta?

Czy muszę posiadać potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez kontrahenta?

 

Potwierdzenie odbioru dotyczy jedynie faktur korygujących zmniejszających podstawę opodatkowania, co wynika z art. 29a ust. 13 Ustawy o podatku od towarów i usług (VAT). Prawidłowymi sposobami potwierdzenia odbioru faktury korygującej mogą być:

  • pocztowe potwierdzenie odbioru,

  • elektroniczny dowód otrzymania faktury korekty przesłanego pocztą elektroniczną (e-mail),

  • faks,

  • podpisanie kopii faktury korygującej.

W systemie wfirma.pl faktura korygująca, zmniejszająca podstawę opodatkowania, księgowana jest do rejestru sprzedaży VAT w dacie otrzymania potwierdzenia odbioru od nabywcy (datę tę uzupełnia się podczas wystawiania korekty).

W celu wprowadzenia daty odbioru faktury korygującej już po jej wystawieniu należy przejść do zakładki: PRZYCHODY » SPRZEDAŻ i zaznaczyć daną fakturę korygującą. Następnie z paska menu należy wybrać opcję: ROZLICZ » POTWIERDZONO ODBIÓR KOREKTY. Wówczas w oknie, które się pojawi należy wprowadzić datę otrzymania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez kontrahenta.

Potwierdzenie odbioru faktury korygującej - jak wprowadzić?

Data potwierdzenia odbioru faktury korygującej, wystawionej w systemie, nie wyświetla się na wydruku korekty, w związku z tym w każdej chwili można ją zmodyfikować.

Aby zmodyfikować datę potwierdzenia faktury korygującej w systemie, należy w zakładce PRZYCHODY odnaleźć fakturę korygującą oraz wybrać opcję MODYFIKUJ.

Potwierdzenie odbioru faktury korygującej - kiedy konieczne?

Potwierdzenie odbioru faktury korygującej nie jest wymagane w przypadku:

1) eksportu towarów i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów,

2) dostawy towarów i świadczenia usług, dla których miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju,

3) sprzedaży: energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych oraz usług wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy,

4) gdy podatnik nie uzyskał potwierdzenia, mimo udokumentowanej próby doręczenia faktury korygującej, i z posiadanej dokumentacji wynika, że nabywca towaru lub usługobiorca wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami, określonymi w fakturze korygującej (obniżenie podstawy opodatkowania następuje nie wcześniej niż w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym łącznie spełnione przesłanki).

W sytuacjach tych wystarczy samo wystawienie faktur korygujących, by możliwe było ich ujęcie w stosownych ewidencjach, a następnie deklaracji podatkowej.