0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Dodatki i potrącenia dla zleceniobiorców i wykonawców

Wielkość tekstu:

W systemie wFirma.pl można wprowadzać różnego rodzaju dodatki i potrącenia do wynagrodzeń, nie tylko dla osób wykonujących umowę o pracę, ale i umowy zlecenie i o dzieło. Poniżej pełna instrukcja w jaki sposób wprowadzać dodatki i potrącenia dla zleceniobiorców i wykonawców.

Dodatki do umowy zlecenie i o dzieło

Zleceniodawca ma możliwość wprowadzania zleceniobiorcy czy wykonawcy dodatkowych świadczeń do wynagrodzenia. Ważne jest, aby takie dodatki nie miały takiego charakteru, jak te przyznawane pracownikom zatrudnionym w ramach stosunku pracy. Tu przede wszystkim wprowadza się przychód powstający z tytułu finansowania przez zleceniodawcę świadczeń nieposiadających charakteru pieniężnego, czyli np. przychód z tytułu opłacania pracownikowi ubezpieczenia grupowego, karty multisport, opieki medycznej i itp.

Aby wprowadzić dodatek do umowy zlecenie lub umowy o dzieło należy przejść do zakładki KADRY » PRACOWNICY, a następnie kliknąć na imię i nazwisko pracownika. W otwartym oknie Szczegóły pracownika należy przejść do zakładki DODATKI I POTRĄCENIA, gdzie po kliknięciu DODAJ należy wybrać z listy DODATEK DO UMOWY CYWILNOPRAWNEJ. Wówczas pojawi się okno, w którym należy podać odpowiednie parametry dodatku. 

Dodatki i potrącenia dla zleceniobiorców - jak wprowadzić

W zakładce PODSTAWOWE INFORMACJE należy podać:

  • Nazwę - np. Ubezpieczenie grupowe, pakiet multisport;,
  • Umowę, do jakiej ma być przypisany ten dodatek, 
  • Okres w jakim będzie obowiązywał dodatek - dodatek będzie uwzględniany do list płac generowanych wyłącznie za wybrany w tym miejscu okres,
  • Wartość brutto - należy określić wysokość składnika.

Dodatki i potrącenia dla zleceniobiorców - podstawowe informacje

W zakładce ZAAWANSOWANE konieczne jest określenie, czy składnik wchodzi do podstawy opodatkowania i oskładkowania. W przypadku parametrów dotyczących ubezpieczeń można wskazać trzy warianty:

  • Na podstawie umowy - wtedy składnik jest tak oskładkowany jak wynagrodzenie z umowy, dlatego jest to opcja domyślna;
  • Tak - to znaczy, że jest oskładkowany danymi ubezpieczeniami nawet jeśli w umowie zaznaczone zostało inaczej;
  • Nie - wybranie tej opcji będzie równoznaczne z tym, że nie należy pobierać danych składek, nawet gdy są one pobierane z wynagrodzenia z umowy.

W części Inne można oznaczyć czy składnik:

  • powinien zostać uwzględniony w wynagrodzeniu netto - w przypadku, gdy jest to świadczenie niepieniężne, to taka wartość nie powinna powiększać wynagrodzenia do wypłaty;
  • stanowi koszt firmowy - tu np. jeżeli księgowana jest faktura/polisa bezpośrednio w kosztach, to ta opcja nie powinna być oznaczona;
  • stanowi przychód za lata poprzednie - opcja głównie na potrzeby generowania raportu RPA.

Dodatki i potrącenia dla zleceniobiorców - zaawansowane

Potrącenia dla zleceniobiorców i wykonawców

Z wynagrodzeń zleceniobiorcy można dokonywać potrąceń i tu nie tylko dotyczących współfinansowania świadczeń niepieniężnych, ale przede wszystkim dotyczących zajęcia wynagrodzenia. Potrącenie do umowy zlecenie czy o dzieło można wprowadzić w tym samym miejscu, co dodatek, jednak z listy należy wybrać opcję POTRĄCENIE

Dodatki i potrącenia dla zleceniobiorców - wprowadzenie potrącenia

Po otwarciu się okna należy ustalić przede wszystkim nazwę potrącenia, do jakiej umowy ma zostać przypisane, w jakim okresie powinno być odejmowane od wynagrodzenia na liście płac oraz kwotę potrącenia, która pomniejszy wynagrodzenie do wypłaty.

Dodatki i potrącenia dla zleceniobiorców - parametry potrącenia

Dodatki i potrącenia dla zleceniobiorców i wykonawców na liście płac

Wszelkie dodatki i potrącenia dla zleceniobiorców i wykonawców zostaną wykazane na liście płac, a następnie przeniesione na automatycznie wystawiony rachunek.

Dodatki i potrącenia zleceniobiorców i wykonawców pojawią się na rachunkach wyłącznie jeżeli wypłata zostanie naliczona na podstawie listy płac. W razie dodania rachunku bezpośrednio z zakładki KADRY» RACHUNKI taki składnik nie pojawi się w podglądzie rachunku. Tylko na rachunku wystawianym automatycznie po dodaniu listy płac taki składnik będzie widoczny na druku.

Aby wygenerować listę płac dla umowy zlecenie czy o dzieło wystarczy przejść do zakładki KADRY » LISTY PŁAC » ZBIORCZE i wybrać LISTĘ PŁAC (UMOWY ZLECENIE) / LISTĘ PŁAC (UMOWY O DZIEŁO).

Dodatki i potrącenia dla zleceniobiorców - lista płac

W podglądzie listy będzie widoczny zarówno dodatek jak i potrącenie.

Dodatki i potrącenia dla zleceniobiorców na liście płac

Wszystkie te dane zostaną również przeniesione na automatycznie utworzony rachunek.

Dodatki i potrącenia dla zleceniobiorców na rachunkach

W systemie można również wprowadzić dodatek do umowy zlecenie bezpośrednio po wygenerowaniu listy plac i to dla wielu pracowników. W tym celu wystarczy zaznaczenie utworzonej listy płac, wybór opcji MODYFIKUJ » DODAJ ZBIORCZO DODATEK. Po pojawieniu się okna należy w polu RODZAJ wybrać DODATEK DO UMOWY CYWILNOPRAWNEJ, wpisać kwotę i kliknąć na ZASTOSUJ DLA WSZYSTKICH ZAZNACZONYCH, a wtedy wartość ta zostanie przypisana dla każdego oznaczonego pracownika.

Dodatki i potrącenia dla zleceniobiorców - masowe dodatki

Dodatki i potrącenia dla umów zlecenie i o dzieło są przydatną funkcją w szczególności, gdy firma finansuje zleceniobiorcom i wykonawcom benefity, a także gdy wynagrodzenia tych osób są obciążone tytułami egzekucyjnymi.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów