0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zmiany w wynagrodzeniach

Wielkość tekstu:

Rok 2022 obfitował w liczne zmiany, część z nich weszło w życie już w lipcu, zaś kolejne zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku i mają wpływ na wynagrodzenia pracowników oraz na pozostałych zatrudnionych. Główne zmiany w wynagrodzeniach o jakich warto wspomnieć to:

 • poszerzył się katalog umów, w których można stosować kwotę zmniejszającą podatek;
 • kwotę zmniejszającą podatek będzie można podzielić pomiędzy kilku płatników;
 • znacznie rozbudowano PIT-2 o dodatkowe oświadczenia i wnioski;
 • możliwość nienaliczenia podatku w przypadku umowy o pracę jest już na etapie zaliczek – do momentu, kiedy dochód nie przekracza 30 tysięcy.

System wFirma został dostosowany do wszystkich powyższych zmian. Więcej na temat PIT-2 znajdziesz w: Nowy wzór PIT-2 (9) do pobrania z instrukcją wypełnienia.

Kwota zmniejszająca podatek a rodzaj umowy

Od 1 stycznia 2023 roku jest możliwe odliczanie kwoty zmniejszającej podatek od przychodów osiąganych z: 

 • wynagrodzenia za pracę na etacie (umowa o pracę, stosunek służbowy, praca nakładcza, spółdzielczy stosunek pracy);
 • umów zleceń;
 • umów o dzieło;
 • kontraktów menedżerskich;
 • praktyk absolwenckich;
 • umów o zarządzanie.

Dotychczas kwota wolna była możliwa do odliczenia tylko do umowy o pracę. W systemie wszystkie te umowy będą miały możliwość oznaczenia kwoty wolnej.

Jeśli w systemie na dzień 1 stycznia 2023 roku są już wprowadzone umowy, to ulga podatkowa będzie automatycznie ustawiona w przypadku umów o pracę na taką, jaka była dotychczas. W pozostałych umów będzie ustawiona opcja „brak”. Jeśli osoba zatrudniona złoży PIT-2, w którym wskaże, że chce, aby ulga była zastosowana i w jakiej wysokości, należy dodać aneks w przypadku umów o pracę lub nową umowę w przypadku wszystkich pozostałych form zatrudnienia.

Umowa o pracę

PIT-2 złożony u pracodawcy przed 2023 rokiem zachowuje ważność i wówczas nie trzeba dokonywać żadnych zmian w systemie. Jeśli jednak pracownik w nowym PIT-2 wskaże inną kwotę wolną niż dotychczas, np. 100 zł, to pracodawca ma obowiązek odnotować tę modyfikację. Aby tego dokonać, trzeba dodać aneks do umowy o pracę. Natomiast żeby wygenerować w systemie aneks do umowy o pracę, należy przejść do zakładki KADRY » UMOWY, zaznaczyć umowę, której warunki mają ulec zmianie, a następnie wybrać opcję DODAJ » DODAJ ANEKS. Następnie przechodzi się do zakładki PODATEK DOCHODOWY i wprowadza odpowiednie zmiany. Jeśli np. pracownik chce mieć naliczoną ulgę w wysokości 100 zł, to wybrać należy ⅓ ulgi. Taka też kwota zostanie wyliczona na liście płac.

 

Zmiany w wynagrodzeniach - aneksZmiany w wynagrodzeniach - ulga w aneksieZmiany w wynagrodzeniach - widok obliczeń na liście płac

 

Warto dodać, że PIT-2 może być złożony w każdym momencie roku podatkowego, więc nie zawsze aneks będzie z datą od początku roku. W przypadku kiedy pracownik złoży PIT-2 w trakcie roku, pracodawca powinien go przyjąć. Płatnik, który otrzyma PIT-2, powinien uwzględnić oświadczenie lub wniosek podatnika najpóźniej od następnego miesiąca.

Umowy cywilnoprawne i praktyki absolwenckie

W sytuacji gdy zleceniobiorca, wykonawca dzieła, osoba zatrudniona na kontrakcie bądź praktykant złożą PIT-2, należy dodać nową umowę w systemie z datą obowiązywania PIT-2, czyli od 1 stycznia 2023 roku lub jeśli PIT-2 złożono w trakcie roku to najpóźniej od następnego miesiąca, w którym tego dokonano.

W celu dodania wspomnianych umów trzeba przejść do zakładki: KADRY » UMOWY » DODAJ UMOWĘ » UMOWA O DZIEŁO/ZLECENIE lub KONTRAKT MENADŻERSKI. Następnie przechodzi się do zakładki PODATEK DOCHODOWY i wybrać odpowiednią opcję ulgi.

Zmiany w wynagrodzeniach - kontrakt menadżerski

 

Umowy o zarządzanie

Analogicznie jak w przypadku kwoty wolnej należy postąpić przy umowie o zarządzanie – tu również rekomendujemy dodanie nowej umowy i oznaczenie kwoty wolnej w zakładce PODATEK DOCHODOWY. Dodanie nowej umowy możliwe jest poprzez KADRY » UMOWY » DODAJ » UMOWA ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO.

 

Zmiany w wynagrodzeniach - umowa zarządu

Zmiany w wynagrodzeniach - kwota wolna może być podzielona

Od 2023 roku na PIT-2 podatnik określa wszystkie informacje mające wpływ na sposób ustalania zaliczki na podatek dochodowy, w tym kwotę wolną od podatku (w jakich częściach ma być stosowana – maksymalnie 3 płatników). Oznacza to, że podatnik może wskazać w oświadczeniu składanym płatnikowi, czy ma on zmniejszać zaliczkę o kwotę stanowiącą:

 • 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (300 zł), czy
 • 1/24 kwoty zmniejszającej podatek (150 zł), czy
 • 1/36 kwoty zmniejszającej podatek (100 zł).

Co ważne, to na podatniku, nie zaś na pracodawcy, ciąży obowiązek, aby czuwać nad limitem kwoty zmniejszającej podatek, która w sumie nie może przekroczyć 300 zł miesięcznie. System wFirma będzie jednak pilnował, czy limit jest wykorzystany odpowiednio. W przypadku gdy podczas dodawania listy płac będzie on wykraczał poza 300 zł lub ponad 600 zł (jeśli w systemie ustalono podwójną kwotę wolną), wFirma automatycznie obniży kwotę wolną do wspomnianego limitu.

W przypadku gdy pracownik posiada kilka rodzajów umów z jednym podmiotem (np. umowa o pracę i umowa zlecenie lub umowa zlecenie i umowa o dzieło), chcąc skorzystać z kwoty zmniejszającej podatek, powinien złożyć dwa osobne oświadczenia PIT-2 dla każdego rodzaju źródła przychodu, czyli dla każdego rodzaju umowy osobno.

Przykład 1.

Pani Anna jest zatrudniona na umowę o pracę oraz na umowę zlecenie z tym samym pracodawcą. W 2023 roku złożyła pracodawcy PIT-2 do zlecenia, aby ten zmniejszał podatek o całą przysługująca jej ulgę, czyli o 300 zł. W wyniku pomyłki złożyła również PIT-2 z tytułu umowy o pracę, aby pracodawca uwzględniał ⅓ ulgi, czyli 100 zł. Kwota jednak wykracza poza limit. System wFirma w takim przypadku nie naliczy 300 zł kwoty zmniejszającej podatek z tytułu umowy zlecenia, a jedynie 200 zł, aby nie wykroczyć poza omawiany limit. Jeśli najpierw zostanie naliczona umowa zlecenie, a dopiero potem wypłata z umowy o pracę, to wówczas 300 zł zostanie uwzględnione na liście płac z umowy zlecenia, zaś na umowie o pracę system naliczy 0 zł ulgi podatkowej.

 

Zmiany w wynagrodzeniach - kartoteka dochodowa

*Kartoteka w przypadku wypłaty najpierw umowy o pracę, a następnie umowy zlecenia.

Zmiany w wynagrodzeniach - ulga na liście płac*Kartoteka w przypadku wypłaty najpierw umowy zlecenia, a następnie umowy o pracę.

PIT-2

Nowy druk PIT-2 obowiązuje od 2023 roku. Znajduje się w nim o wiele więcej informacji niż w jego poprzedniej wersji. Co istotne, pracownicy nie składają PIT-2 w nowej wersji, jeżeli nic się nie zmieniło w ich sytuacji podatkowej.

Więcej na temat PIT-2 znajdziesz w artykule pomocy 

Niepobieranie zaliczki na podatek do 30 tys. zł

Kwota wolna od podatku to określona przez przepisy kwota dochodów podatnika, od której nie jest naliczany podatek dochodowy. Od 1 stycznia 2023 roku katalog osób, które mogą korzystać i złożyć wniosek o niepobieranie zaliczki na podatek, został poszerzony o osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. W systemie wFirma wprowadzono możliwość oznaczenia wspomnianego zwolnienia. W tym celu – po tym, jak pracownik złoży stosowne oświadczenie – należy wprowadzić aneks do umowy i zaznaczyć zwolnienie.

Aby wygenerować w systemie aneks do umowy o pracę, trzeba przejść do zakładki KADRY » UMOWY, zaznaczyć umowę, której warunki mają ulec zmianie, a następnie wybrać opcję DODAJ » DODAJ ANEKS. Następnie przechodzi się do zakładki PODATEK DOCHODOWY i zaznacza opcję POBÓR ZALICZKI NA PODATEK » NIE.

Zmiany w wynagrodzeniach - pobór zaliczki do 30 tysięcy

System  pilnuje wskazanego limitu 30 tys. zł w obrębie jednego źródła. Pracodawca ma bowiem obowiązek pilnować limitu 30 000 zł w ramach danej umowy (źródła przychodu).

Przykład 2.

Pani Anna jest zatrudniona na umowę o pracę i 30 grudnia 2022 roku złożyła swojemu pracodawcy wniosek o niepobieranie zaliczki do 30 tysięcy. Pracodawca odnotował to w systemie wFirma. Pracownik zarabia 12 tysięcy brutto, przekroczenie limitu nastąpi więc w kwietniu. Na liście za kwiecień podatek zostanie już naliczony.

 

Zmiany w wynagrodzeniach - lista płac bez podatku

 

Oświadczenia po zakończeniu zatrudnienia

Od 2023 roku oświadczenia płacowe składane przez pracowników podlegają regulacji. Nowe przepisy zakładają, że po ustaniu stosunku prawnego stanowiącego podstawę dokonywania przez płatnika świadczeń podatnikowi płatnik przy obliczaniu zaliczki będzie pomijać oświadczenia i wnioski złożone uprzednio przez podatnika, z wyjątkiem wniosków o:

 • obliczanie zaliczek bez stosowania zwolnienia od podatku, tzw. ulgi dla młodych (gdy w umowie dodanej w systemie w zakładce PODATEK DOCHODOWY w polu ZWOLNIENIE Z PIT widnieje NIE);
 • obliczanie zaliczek bez stosowania miesięcznych kosztów uzyskania przychodów - standardowych i podwyższonych (gdy w umowie dodanej w systemie w zakładce PODATEK DOCHODOWY w polu KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU widnieje BRAK);
 • rezygnacji ze stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.

Więcej na ten temat można przeczytać w artykule: Oświadczenia płacowe po zakończeniu zatrudnienia - zmiany od 2023 roku!

Jako ustanie stosunku pracy należy rozumieć zakończenie umowy (dzieło, zlecenie, o pracę) w wyniku jej rozwiązania lub wygaśnięcia. W systemie wFirma funkcjonalność ta jest w pełni automatyczna.

System wFirma został dostosowany do zmian prawnych obowiązujących od stycznia 2023 roku. Wszystkie funkcjonalności są automatyczne, przez co nie będą wymagać wielu zmian ręcznych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów