Generowanie rachunku do umowy cywilnoprawnej

Każdą wypłatę dla osoby zatrudnionej na podstawie umowy cywilnoprawnej (zlecenie lub o dzieło) należy udokumentować rachunkiem za daną wypłatę. System wFirma.pl pozwala na generowanie rachunku  do umowy zlecenie lub umowy o dzieło.

Generowanie rachunku do umowy cywilnoprawnej

Generowanie rachunku do umowy możliwe jest w zakładce KADRY » RACHUNKI gdzie należy wybrać opcję DODAJ RACHUNEK.

Generowanie rachunku w systemie

Wyświetli się okno z listą zawartych umów zlecenie i o dzieło, do których należy wygenerować rachunki. Z dostępnej listy należy wybrać jedną umowę i kliknąć na nią.

Generowanie rachunku do umowy cywilnoprawnej

Pojawi się okno, gdzie w zakładce Podstawowe informacje należy wpisać datę wypłaty oraz kwotę, która zostanie wypłacona pracownikowi.

  • w przypadku umów zlecenie określonych stawką godzinową dane dotyczące stawki za jedną godzinę pracy oraz liczby godzin zaczytują się automatycznie z umowy - jednakże można je dowolnie zmieniać zgodnie z faktyczną wielkością wypłaty jaka jest dokonywana.

Generowanie rachunku do umowy zlecenie z wynagrodzeniem godzinowym

  • w przypadku umowy zlecenie określonej kwotowo użytkownik również może zmienić dane zaciągnięte z umowy ręcznie przy wystawianiu rachunku. Tu należy zwrócić uwagę, aby wynagrodzenie brutto podzielone przez liczbę godzin pracy nie było niższe niż 14,70 zł brutto (Minimalna stawka godzinowa na umowie zlecenie).

Generowanie rachunku - okno podstawowe informacje

  • w przypadku umowy o dzieło także można modyfikować kwotę wynagrodzenia zgodnie z faktyczną wielkością wypłaty jaka jest dokonywana.

Generowanie rachunku w systemie do umowy o dzieło

 

Po określeniu daty wypłaty, daty wystawienia rachunku oraz wysokości wypłacanej kwoty należy przejść do zakładki Zaawansowane i określić, czy rachunek ma stanowić koszt uzyskania przychodu i zostać zaksięgowany, a także czy ma się pojawić przy jego generowaniu oświadczenie o przepracowanych godzinach (dotyczy umów zlecenie).

Generowanie rachunku - okno zaawansowane

Po wypełnieniu tych zakładek należy zatwierdzić wpisane dane. Rachunek zostanie wygenerowany automatycznie.

Data wystawienia pojawia się na wydruku rachunku. Natomiast data wypłaty ma wpływ na termin księgowania, odprowadzenia składek ZUS oraz wyliczenia podatku za pracownika, ale nie pojawia się na samym wydruku. Jeżeli termin wypłaty zostanie pierwotnie błędnie określony to rachunek można zmodyfikować zmieniając datę wypłaty na prawidłową.

Ustawa o podatku dochodowym nakazuje przy umowie zlecenie stosowanie najniższej stawki podatku 17% nawet, gdy wypłacone z tego tytułu wynagrodzenie istotnie przekracza górną granicę pierwszego progu podatkowego. Wyższą stawkę podatku 32% należy zastosować jedynie na wniosek zleceniobiorcy.

Księgowanie rachunku do umowy cywilnoprawnej

W przypadku rozliczania się za pomocą księgi przychodów i rozchodów wynagrodzenie brutto jest księgowane w kolumnie 12, o ile przedsiębiorca zaznaczył, że będzie ono stanowiło koszt. Przy rachunku, który jest księgowany po zapisaniu pojawi się ikona dolara.

Generowanie rachunku - księgowanie

Natomiast w przypadku, gdy firma rozlicza się na podstawie Ewidencji Przychodów, rachunek zostanie wygenerowany, ale nie będzie stanowił kosztu do odliczenia.

Dane dotyczące składek ZUS i podatku za pracownika PIT-4/PIT-8A zostaną pobrane również w dacie wypłaty wynagrodzenia do deklaracji DRA oraz wyliczenia podatku.

Częstotliwość wypłat wynagrodzenia z tytułu umowy cywilnoprawnej

W przypadku umów zlecenie zawieranych na okres dłuższy niż jeden miesiąc przedsiębiorca jest zobowiązany do wypłaty zleceniobiorcy wynagrodzenia co najmniej raz w miesiącu. Jeśli  przykładowo umowa została zawarta na kilka miesięcy oraz wynagrodzenie i liczba godzin w umowie są podane za cały okres trwania umowy to przy generowaniu rachunku należy podać proporcjonalną kwotę oraz liczbę godzin.

Wypłata wynagrodzenia raz w miesiącu dotyczy wyłącznie umów zlecenie i nie ma zastosowania do umów o dzieło. 

Drukowanie rachunku do umowy cywilnoprawnej

Wygenerowany rachunek można wydrukować poprzez jego zaznaczenie oraz wybór z menu opcji DRUKUJ.

Generowanie rachunku - wydruk rachunku

Przy wydruku rachunek można otworzyć w trybie edycji czy zapisać w dokumentach pracownika.