Generowanie rachunku do umowy cywilnoprawnej

Każdą wypłatę dla osoby zatrudnionej na podstawie umowy cywilnoprawnej (zlecenie lub o dzieło) należy udokumentować rachunkiem za daną wypłatę. System wFirma.pl pozwala na generowanie rachunku  do umowy zlecenie lub umowy o dzieło.

Generowanie rachunku do umowy cywilnoprawnej

Generowanie rachunku do umowy możliwe jest w zakładce KADRY » RACHUNKI gdzie należy wybrać opcję DODAJ RACHUNEK.

Generowanie rachunku w systemie

Wyświetli się okno z listą zawartych umów zlecenie i o dzieło, do których należy wygenerować rachunki. Z dostępnej listy należy wybrać jedną umowę i kliknąć na DODAJ WYBRANE POZYCJE.

Generowanie rachunku do umowy cywilnoprawnej

Pojawi się okno, gdzie w zakładce Podstawowe informacje należy wpisać datę wypłaty oraz kwotę, która zostanie wypłacona pracownikowi.

 • w przypadku umów zlecenie określonych stawką godzinową dane dotyczące stawki za jedną godzinę pracy oraz liczby godzin zaczytują się automatycznie z umowy - jednakże można je dowolnie zmieniać zgodnie z faktyczną wielkością wypłaty jaka jest dokonywana. Dodatkowo należy potwierdzić liczbę przepracowanych godzin poprzez wpisanie ich przy kategorii Ilość.

Generowanie rachunku do umowy zlecenie z wynagrodzeniem godzinowym

 • w przypadku umowy zlecenie z określoną stawką za sztukę system automatycznie zaczytuje dane wprowadzone ówcześnie do umowy tj. wysokość określonej stawki. Użytkownik powinien natomiast samodzielnie wprowadzić Ilość wykonanych sztuk, dzięki czemu system dokona przeliczenia i wygeneruje kwotę do wypłaty. Można również na tym etapie określić ile czasu zabrało wykonanie pracy zleceniobiorcy. Omawiane dane są edytowalne.

Generowanie rachunku do umowy zlecenie ze stawką za sztukę

 • w przypadku umowy zlecenie określonej kwotowo użytkownik również może zmienić dane zaciągnięte z umowy ręcznie przy wystawianiu rachunku. Tu należy zwrócić uwagę, aby wynagrodzenie brutto podzielone przez liczbę godzin pracy nie było niższe niż 17.00 zł brutto. O czym więcej można przeczytać w artykule: Minimalna stawka godzinowa na umowie zlecenie.

Generowanie rachunku do umowy zlecenie z wynagrodzeniem stałym

 • w przypadku umowy o dzieło także można modyfikować kwotę wynagrodzenia zgodnie z faktyczną wielkością wypłaty jaka jest dokonywana.

Data wystawienia pojawia się na wydruku rachunku. Natomiast data wypłaty ma wpływ na termin księgowania, odprowadzenia składek ZUS oraz wyliczenia podatku za pracownika, ale nie pojawia się na samym wydruku. Jeżeli termin wypłaty zostanie pierwotnie błędnie określony to rachunek można zmodyfikować zmieniając datę wypłaty na prawidłową.

Generowanie rachunku - zakładka zaawansowane

Po określeniu daty wypłaty, daty wystawienia rachunku oraz wysokości wypłacanej kwoty należy przejść do zakładki Zaawansowane i określić:

 • jakiego okresu dotyczy wypłata pole WYPŁATA ZA OKRES.  Jeżeli przychód z umowy dotyczy lat ubiegłych wówczas w systemie utworzy się raport RPA
 • czy numer rachunku ma być automatycznie wygenerowany. Po odznaczeniu tej opcji można samodzielnie nadać numer rachunku.
 • czy rachunek ma stanowić koszt uzyskania przychodu i zostać zaksięgowany,
 • czy ma się pojawić przy jego generowaniu oświadczenie o przepracowanych godzinach (dotyczy umów zlecenie).

Generowanie rachunku ustawienia zaawansowane

 

 • parametry dotyczących składek na FP - czy powinny być one naliczane w danym rachunku czy nie. Domyślnie ustawiona jest "wartość z umowy" dzięki, której FP zostanie naliczony lub nie zgodnie z informacjami wprowadzonymi w umowie.
  Więcej na temat naliczania składek na Fundusz Pracy w rachunkach można przeczytać w artykule: Naliczanie FP w rachunku do umowy cywilnoprawnej.

Generowanie rachunku FP

 • metodę płatności jaka ma być widoczna na rachunku:
  • automatyczna - jeżeli podczas wprowadzania danych pracownika zostanie wprowadzony numer rachunku bankowego to system wówczas rachunek będzie zawiera informację o rozliczeniu w formie przelewu bankowego,
  • przelew,
  • gotówka,

Generowanie rachunku - wybór metody płatności

Po wypełnieniu tych zakładek należy zatwierdzić wpisane dane. Rachunek zostanie wygenerowany automatycznie.

Ustawa o podatku dochodowym nakazuje przy umowie zlecenie stosowanie najniższej stawki podatku 17% nawet, gdy wypłacone z tego tytułu wynagrodzenie istotnie przekracza górną granicę pierwszego progu podatkowego. Wyższą stawkę podatku 32% należy zastosować jedynie na wniosek zleceniobiorcy.

Księgowanie rachunku do umowy cywilnoprawnej

W przypadku rozliczania się za pomocą księgi przychodów i rozchodów wynagrodzenie brutto jest księgowane w kolumnie 12, o ile przedsiębiorca zaznaczył, że będzie ono stanowiło koszt. W przypadku gdy rachunek nie jest zaksięgowany będzie widoczna ikona.

Generowanie rachunku księgowanie

Natomiast w przypadku, gdy firma rozlicza się na podstawie Ewidencji Przychodów, rachunek zostanie wygenerowany, ale nie będzie stanowił kosztu do odliczenia.

Dane dotyczące składek ZUS i podatku za pracownika PIT-4/PIT-8A zostaną pobrane również w dacie wypłaty wynagrodzenia do deklaracji DRA oraz wyliczenia podatku.

Częstotliwość wypłat wynagrodzenia z tytułu umowy cywilnoprawnej

W przypadku umów zlecenie zawieranych na okres dłuższy niż jeden miesiąc przedsiębiorca jest zobowiązany do wypłaty zleceniobiorcy wynagrodzenia co najmniej raz w miesiącu. Jeśli  przykładowo umowa została zawarta na kilka miesięcy oraz wynagrodzenie i liczba godzin w umowie są podane za cały okres trwania umowy to przy generowaniu rachunku należy podać proporcjonalną kwotę oraz liczbę godzin.

Wypłata wynagrodzenia raz w miesiącu dotyczy wyłącznie umów zlecenie i nie ma zastosowania do umów o dzieło.

Publikacja rachunku na panelu ePracownik

Użytkownik, który udostępnił swoim zleceniobiorcom czy wykonawcom dzieła konta na panelu ePracownik, ma możliwość publikować im wygenerowane do ich umów rachunki.

Generowanie rachunku publikowanie

Symbolem poprawnie opublikowane dokumentu jest symbol niebieskiego oka znajdujący się przy danym rachunku.

Drukowanie rachunku do umowy cywilnoprawnej

Wygenerowany rachunek można wydrukować poprzez jego zaznaczenie oraz wybór z menu opcji DRUKUJ.Generowanie rachunku drukuj

Przy wydruku rachunek można otworzyć w trybie edycji, czy zapisać go w dokumentach pracownika.

Najczęściej zadawane pytania
 • Chciałabym, żeby na rachunku była informacja o tym, że wynagrodzenie jest wypłacane na konto.
  Informacja, jaka widnieje na umowie i rachunku do umowy cywilnoprawnej, dotycząca formy płatności (przelew czy gotówka) zależna jest od tego czy w danych pracownika został podany nr bankowy czy nie. W przypadku gdy w danych został podany nr rachunku bankowego pracownika, na rachunku będzie widniała informacja, że wynagrodzenie zostało przelane na konto pracownika. Jeśli jednak nie uzupełniono tej informacji, wtedy na rachunku będzie widniała informacja, że pracownik otrzymał wynagrodzenie w gotówce.
  W celu aktualizacji danych pracownika należy w zakładce KADRY>> PRACOWNICY>>ZAZNACZAMY PRACOWNIKA » MODYFIKUJ » SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE. W tej zakładce można usunąć lub dodać nr rachunku bankowego pracownika.
  Jeżeli wypłata gotówkowa/przelew była jednorazowa, wówczas można nanieść zmiany podczas generowania rachunku, KADRY » RACHUNKI » DODAJ w zakładce ZAAWANSOWANE.
Dbamy o dostarczanie najwyższej jakości kompleksowego narzędzia do prowadzenia księgowości firmy. Przestrzegamy, aby wszystkie procesy, odbywające się w ramach modyfikacji systemu, przeprowadzane były zgodnie z polityką jakości ISO 9001.
Bartłomiej Lazarowicz Kierownik Działu Jakości Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Bartłomiej Lazarowicz