0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Generowanie rachunku do umowy cywilnoprawnej

Wielkość tekstu:

Każdą wypłatę dla osoby zatrudnionej na podstawie umowy cywilnoprawnej (zlecenie lub o dzieło) należy udokumentować rachunkiem za daną wypłatę. System wFirma.pl pozwala na generowanie rachunku  do umowy zlecenie lub umowy o dzieło.

Generowanie rachunku do umowy cywilnoprawnej

Generowanie rachunku do umowy możliwe jest w zakładce KADRY » RACHUNKI gdzie należy wybrać opcję DODAJ RACHUNEK. Wyświetli się okno z listą zawartych umów zlecenie i o dzieło, do których należy wygenerować rachunki. Z dostępnej listy należy wybrać jedną umowę i kliknąć na DODAJ WYBRANE POZYCJE.

Generowanie rachunku do zlecenia

Pojawi się okno, gdzie w zakładce Podstawowe informacje należy wpisać datę wypłaty oraz kwotę, która zostanie wypłacona pracownikowi.

 • w przypadku umów zlecenie określonych stawką godzinową dane dotyczące stawki za jedną godzinę pracy oraz liczby godzin zaczytują się automatycznie z umowy - jednakże można je dowolnie zmieniać zgodnie z faktyczną wielkością wypłaty jaka jest dokonywana. Dodatkowo należy potwierdzić liczbę przepracowanych godzin poprzez wpisanie ich przy kategorii Ilość.

Generowanie rachunku ze stawką godzinową

 • w przypadku umowy zlecenie z określoną stawką za sztukę system automatycznie zaczytuje dane wprowadzone ówcześnie do umowy tj. wysokość określonej stawki. Użytkownik powinien natomiast samodzielnie wprowadzić Ilość wykonanych sztuk, dzięki czemu system dokona przeliczenia i wygeneruje kwotę do wypłaty. Można również na tym etapie określić ile czasu zabrało wykonanie pracy zleceniobiorcy. Omawiane dane są edytowalne.

Generowanie rachunku - stawka za jednostkę

 • w przypadku umowy zlecenie określonej kwotowo użytkownik również może zmienić dane zaciągnięte z umowy ręcznie przy wystawianiu rachunku. Tu należy zwrócić uwagę, aby wynagrodzenie brutto podzielone przez liczbę godzin pracy nie było niższe niż 17.00 zł brutto. O czym więcej można przeczytać w artykule: Minimalna stawka godzinowa na umowie zlecenie.

Generowanie rachunku - wyagrodzenie zryczałtowane

 • w przypadku umowy o dzieło także można modyfikować kwotę wynagrodzenia zgodnie z faktyczną wielkością wypłaty jaka jest dokonywana.

Data wystawienia pojawia się na wydruku rachunku. Natomiast data wypłaty ma wpływ na termin księgowania, odprowadzenia składek ZUS oraz wyliczenia podatku za pracownika, ale nie pojawia się na samym wydruku. Jeżeli termin wypłaty zostanie pierwotnie błędnie określony to rachunek można zmodyfikować zmieniając datę wypłaty na prawidłową.

Generowanie rachunku - zakładka zaawansowane

Po określeniu daty wypłaty, daty wystawienia rachunku oraz wysokości wypłacanej kwoty należy przejść do zakładki Zaawansowane, gdzie dane opcje oznaczają:

 • Wypłata za okres - wskazanie jakiego okresu dotyczy wynagrodzenie. Ma to wpływ na wykazanie okresu w zestawieniu czasu pracy do rachunku oraz w przypadku ksiąg rachunkowych na datę księgowania wynagrodzenia. Dodatkowo jeżeli przychód z umowy dotyczy lat ubiegłych wówczas w systemie utworzy się raport RPA,
 • Automatyczne generowany  numer rachunku - czy numer rachunku ma być ustalony zgodnie z domyślą numeracją. Po odznaczeniu tej opcji można samodzielnie nadać numer rachunku,
 • Automatyczne księgowanie - czy rachunek ma stanowić koszt uzyskania przychodu i zostać zaksięgowany. Po odznaczeniu tej opcji rachunek nie trafi do żadnej ewidencji,
 • Automatyczne rozliczenie płatności - zaznaczenie tej opcji oznacza potwierdzenie, że wynagrodzenie zostało wypłacone,
 • Ewidencja czasu pracy (dotyczy umów zlecenie) - po zaznaczeniu tej opcji do wydruku rachunku zostanie dołączone oświadczenie o przepracowanych godzinach,
 • Liczba godzin na rachunku - po zaznaczeniu tej opcji na rachunku pojawi się dodatkowy zapis dotyczący liczby przepracowanych przez zleceniobiorcę godzin,

Generowanie rachunku - zakładka zaawansowane

 • Fundusz Pracy - parametr dotyczących składek na FP - czy powinny być one naliczane w danym rachunku czy nie. Domyślnie ustawiona jest "wartość z umowy" dzięki, której FP zostanie naliczony lub nie zgodnie z informacjami wprowadzonymi w umowie.
  Więcej na temat naliczania składek na Fundusz Pracy w rachunkach można przeczytać w artykule: Naliczanie FP w rachunku do umowy cywilnoprawnej.

Generowanie rachunku - Fundusz Pracy

 • Metoda płatności - wskazuje się metodę płatności jaka ma być widoczna na rachunku:
  • automatyczna - jeżeli podczas wprowadzania danych pracownika zostanie wprowadzony numer rachunku bankowego to system wówczas rachunek będzie zawiera informację o rozliczeniu w formie przelewu bankowego,
  • przelew,
  • gotówka,

Generowanie rachunku - metoda płatności

Po wypełnieniu tych zakładek należy zatwierdzić wpisane dane. Rachunek zostanie wygenerowany automatycznie.

Ustawa o podatku dochodowym nakazuje przy umowie zlecenie stosowanie najniższej stawki podatku 12% nawet, gdy wypłacone z tego tytułu wynagrodzenie istotnie przekracza górną granicę pierwszego progu podatkowego. Wyższą stawkę podatku 32% należy zastosować jedynie na wniosek zleceniobiorcy.

Księgowanie rachunku do umowy cywilnoprawnej

W przypadku rozliczania się za pomocą księgi przychodów i rozchodów wynagrodzenie brutto jest księgowane w kolumnie 12 lub na odpowiednim koncie w przypadku prowadzenia ksiąg rachunkowych, o ile przedsiębiorca zaznaczył, że będzie ono stanowiło koszt. W przypadku gdy rachunek nie jest zaksięgowany będzie widoczna ikona.

Generowanie rachunku - księgowanie rachunku

Natomiast w przypadku, gdy firma rozlicza się na podstawie Ewidencji Przychodów, rachunek zostanie wygenerowany, ale nie będzie stanowił kosztu do odliczenia.

Dane dotyczące składek ZUS i podatku za pracownika PIT-4/PIT-8A zostaną pobrane również w dacie wypłaty wynagrodzenia do deklaracji DRA oraz wyliczenia podatku.

Częstotliwość wypłat wynagrodzenia z tytułu umowy cywilnoprawnej

W przypadku umów zlecenie zawieranych na okres dłuższy niż jeden miesiąc przedsiębiorca jest zobowiązany do wypłaty zleceniobiorcy wynagrodzenia co najmniej raz w miesiącu. Jeśli  przykładowo umowa została zawarta na kilka miesięcy oraz wynagrodzenie i liczba godzin w umowie są podane za cały okres trwania umowy to przy generowaniu rachunku należy podać proporcjonalną kwotę oraz liczbę godzin.

Wypłata wynagrodzenia raz w miesiącu dotyczy wyłącznie umów zlecenie i nie ma zastosowania do umów o dzieło.

Publikacja rachunku na panelu ePracownik

Użytkownik, który udostępnił swoim zleceniobiorcom czy wykonawcom dzieła konta na panelu ePracownik, ma możliwość publikować im wygenerowane do ich umów rachunki.

Generowanie rachunku - publikacja w panelu E-pracownik

Symbolem poprawnie opublikowane dokumentu jest symbol niebieskiego oka znajdujący się przy danym rachunku.

Drukowanie rachunku do umowy cywilnoprawnej

Wygenerowany rachunek można wydrukować poprzez jego zaznaczenie oraz wybór z menu opcji DRUKUJ.

Generowanie rachunku i wydruk

Przy wydruku rachunek można otworzyć w trybie edycji, czy zapisać go w dokumentach pracownika. Co ważne w przypadku umowy zlecenia, jeśli podczas dodawania umowy czy rachunku zostały zaznaczone opcje EWIDENCJA CZASU PRACY czy LICZBA GODZIN NA RACHUNKU, to do druku zostanie dodany załącznik w formie oświadczenia o przepracowanych godzinach oraz odpowiedni zapis dotyczący liczby godzin przepracowanych przez zleceniobiorcę.

Generowanie rachunku - wydruk rachunku

Generowanie rachunku i oświadczenia

Eksport przelewu do banku

Jeśli w ustawieniach użytkownik podał numer firmowego rachunku bankowego oraz podczas wprowadzania danych zleceniobiorcy/wykonawcy podano konto na które należy przelać wynagrodzenie, wówczas można skorzystać z opcji eksportu do banku. Wystarczy zaznaczyć rachunek i wybrać  EKSPORTUJ DO BANKU z górnego paska.

Generowanie rachunku - eksport do banku

Pojawi się wówczas okno w którym można wskazać czy chcemy utworzyć paczkę z przelewem do pliku czy wykonać bezpośredni eksport do banku.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów