Dodatkowe świadczenia dla pracownika częściowo finansowane przez pracodawcę

Jak w systemie wprowadzić dodatkowe świadczenia dla pracownika w postaci pakietu medycznego czy karnetu sportowego, które są w 50% finansowane przez pracodawcę, a za pozostałą część płaci pracownik. Jak ustawić parametry dodatku, aby odpowiednio naliczony został podatek?

Dariusz, Kielce

 

Jeżeli dodatkowe świadczenia dla pracownika, czyli dla osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę będą finansowane w części ze środków pracodawcy oraz nie wynikają z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, wówczas ich wartość podlega opodatkowaniu, gdyż stanowią przychód ze stosunku pracy. 

Dodatkowe świadczenia dla pracownika w systemie wfirma.pl

W takiej sytuacji ich wartość w kwocie jaką finansuje pracodawca należy wprowadzić jako dodatek do wynagrodzenia poprzez KADRY » PRACOWNICY » KLIKNIĘCIE NA PRACOWNIKA » DODATKI I POTRĄCENIA » DODAJ » INNE DODATKI.

Dodatkowe świadczenia dla pracownika - dodawanie dodatku

W zakładce PODSTAWOWE INFORMACJE, należy wprowadzić nazwę dodatku, określić okres, w jakim pracownik korzystał będzie z dodatku. Należy pamiętać, że okres ten nie może wykraczać poza obowiązującą umowę o pracę. W polu “zmienność” należy pozostawić rodzaj stały, a w polu “wartość” wprowadzić wartość świadczenia finansowaną przez pracodawcę, aby system prawidłowo obliczył podatek.

Dodatkowe świadczenia dla pracownika - podstawowe informacje

W drugiej zakładce okna wprowadzania dodatku - ZAAWANSOWANE, należy wprowadzić następujące parametry:

  1. W bloku “Czy składnik wchodzi do podstawy?” zaznaczone powinno być pole “opodatkowania”

  2. W bloku “Czy składnik ma wpływ na podstawy?” pozostawiamy odznaczone wszystkie pola

  3. W bloku “Zasady potrąceń i naliczeń…” jak wyżej pozostawiamy wszystkie pola odznaczone

  4. W bloku “Inne” proszę o zaznaczenie

    • “nie pomniejszaj w miesiącach granicznych umowy” co pozwoli na odpowiednie zastosowanie także w pierwszym i ostatnim miesiącu obowiązywania umowy

    • “nie uwzględniaj w wynagrodzeniu netto” - co pozwoli na wyłącznie naliczenie i potrącenie podatku lecz nie będzie doliczone jako faktyczna kwota do wypłaty dla pracownika

    • proszę o zwrócenie uwagi na pozycję “uwzględniaj w kosztach firmy” - jeżeli faktura za świadczenia dla pracowników ujęta będzie jako wydatek (WYDATKI » DODAJ WYDATEK) to opcja ta powinna pozostać odznaczona. Kwota dodatku nie powiększy kwoty brutto listy płac, która księgowana w systemie jest automatycznie.

Dodatkowe świadczenia dla pracownika - parametry do naliczeń

W kolejnej zakładce okna Dodawanie składnika wynagrodzenia - ZASADY POMNIEJSZANIA SKŁADNIKA PRZY NIEOBECNOŚCI pozycje poszczególnych rodzajów nieobecności, które zostaną zaznaczone sprawią, że dodana wartość świadczenia zostanie pomniejszona na liście płac, w przypadku wprowadzenia w grafiku pracownika danego rodzaju nieobecności. Dlatego też w tej zakładce wszystkie pozycje powinny pozostać odznaczone, ponieważ urlop wypoczynkowy czy inna krótkotrwała nieobecność nie wpłyną na zmianę wartości świadczenia jakim jest karnet sportowy czy inny benefit dla pracownika.

Dodatkowe świadczenia dla pracownika - czy pomniejszać składnik o nieobecności?

W ten sposób skonfigurowany dodatek pozwoli na naliczenie zaliczki na podatek od świadczenia dla pracownika, przy jednoczesnym nie uwzględnieniu kwoty świadczenia w samej wypłacie dla pracownika i odpowiednie ujęcie na liście płac w kwocie brutto, jednak bez konsekwencji księgowych.

Kolejnym krokiem powinno być dodanie potrącenia w kwocie jaką finansuje pracownik. W tym celu należy wprowadzić potrącenie poprzez KADRY » PRACOWNICY » KLIKNIĘCIE NA PRACOWNIKA » DODATKI I POTRĄCENIA » DODAJ » POTRĄCENIE.

Dodatkowe świadczenia dla pracownika - jak dodać potrącenie

 

Dodatkowe świadczenia dla pracownika - potrącenie

Po tak zapisanym potrąceniu lista płac wyglądać będzie następująco:

Dodatkowe świadczenia dla pracownika - wykazanie świadczenia na liście płac